Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2006

zalecenia - Augustowskie Placówki Kultury  

zalecenia - Białostocki Ośrodek Kultury  

zalecenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Rutkach  

zalecenia - Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu  

zalecenia - Dom Kultury w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Gimnazjum Nr 1 w Łapach  

zalecenia - Gmina Bargłów Kościelny  

zalecenia - Gmina Białowieża  

zalecenia - Gmina Boćki  

zalecenia - Gmina Dąbrowa Białostocka  

zalecenia - Gmina Filipów  

zalecenia - Gmina Giby  

zalecenia - Gmina Goniądz  

zalecenia - Gmina Janów  

zalecenia - Gmina Klukowo  

zalecenia - Gmina Krynki  

zalecenia - Gmina Łomża  

zalecenia - Gmina Mielnik  

zalecenia - Gmina Nowogród  

zalecenia - Gmina Nurzec Stacja  

zalecenia - Gmina Perlejewo  

zalecenia - Gmina Raczki  

zalecenia - Gmina Radziłów  

zalecenia - Gmina Sejny  

zalecenia - Gmina Sztabin  

zalecenia - Gmina Szudziałowo  

zalecenia - Gmina Śniadowo  

zalecenia - Gmina Trzcianne  

zalecenia - Gmina Zbójna  

zalecenia - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie  

zalecenia - Gminny Zespół Obsługi Szkół w Dziadkowicach  

zalecenia - Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu  

zalecenia - Miasto Augustów  

zalecenia - Miasto Drohiczyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Czarna Białostocka  

zalecenia - Miasto i Gmina Jedwabne  

zalecenia - Miasto i Gmina Łapy  

zalecenia - Miasto i Gmina Sokółka  

zalecenia - Miasto i Gmina Stawiski  

zalecenia - Miasto i Gmina Supraśl  

zalecenia - Miasto i Gmina Suraż  

zalecenia - Miasto Kolno  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miasto Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Miasto Zambrów  

zalecenia - Obsługa Komunalna Gminy Sejny  

zalecenia - Opera i Filharmonia Podlaska  

zalecenia - Pływalnia Miejska w Zambrowie  

zalecenia - Przedszkole Nr 3 w Augustowie  

zalecenia - Przedszkole Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Augustowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Energetyki Cieplnej w Raczkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krynkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy  

zalecenia - Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół w Kobylinie Borzymach  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko z siedzibą w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka-Biebrza  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  

zaleceniea - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku  



zalecenia - Miasto Augustów

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2006-09-14 10:42
Data modyfikacji:  2006-09-14 10:42
Data publikacji:  2006-09-14 10:42
Wersja dokumentu:  1


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta Augustów

przeprowadzona w Urzędzie Miasta w Augustowie

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku Zespół w Suwałkach

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 4 lipca 2006 roku (znak: RIO.V.6011 - 2/06), o treści jak niżej:

 

Pan

Leszek Cieślik

Burmistrz Augustowa

 

         W wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej miasta Augustów za okres 2005 roku, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Augustów na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 155, poz. 577 ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

         Zakresem kontroli objęto m. in. regulacje wewnętrzne dotyczące ustroju i funkcjonowania miasta Augustów oraz podległych jednostek organizacyjnych, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, prowadzenie rachunkowości, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, wykonanie budżetu, w tym realizację wybranych dochodów oraz wydatków, udzielanie zamówień publicznych, gospodarowanie mieniem komunalnym, rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi.

 

         W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, na podstawie zbadanych prób dowodów księgowych i zapisów księgowych, stwierdzono uchybienia naruszające wymogi ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Między innymi:

- przy dekretach wskazujących na sposób ujęcia dowodu w księgach nie był zamieszczany podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania, nie zawsze też zamieszczano datę odbioru gotówki (dokonania operacji) na listach pokwitowań diet, co jest niezgodne z wymogami art. 21 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy – str. 15, 22 protokołu kontroli,

- przyjęty sposób udokumentowania zapisów księgowych nie czynił zadość wymogom określonym w art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy, iż udokumentowanie zapisów winno pozwalać na identyfikację dowodów i sposobu ich zapisania w księgach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania danych – str. 15 protokołu kontroli,

- nie sporządzano za każdy miesiąc zestawień obrotów dzienników częściowych: m.in. art. 18 ust. 1 in fine ustawy stanowi, że obroty zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej (które należy sporządzać na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca) powinny być zgodne z obrotami dziennika lub obrotami zestawienia obrotów dzienników częściowych – str. 16 protokołu kontroli,

- w 2005 roku nie zachowywano systematyki zapisów księgowych dotyczących obrotu gotówkowego na podstawie czeku gotówkowego, z naruszeniem zasady zawartej w art. 24 ust. 3 ustawy – str. 17 protokołu kontroli,

- zestawienia wpłat nie zawierały wszystkich elementów określonych w art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy dla zbiorczych dowodów księgowych – str. 22 protokołu kontroli,

- poprawiano błędy w raportach kasowych z naruszeniem postanowień art. 22 ust. 3 ustawy – str. 22 protokołu kontroli.

Kontrola gospodarowania i ewidencji środków trwałych wykazała uchybienia, polegające m.in. na:

- nie nadaniu środkom trwałym pełnego symbolu klasyfikacji rodzajowej określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) – str. 102 protokołu kontroli,

- nieprawidłowym, w niektórych przypadkach, naliczaniu umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – str. 102-103 protokołu kontroli.

         Ponadto z ustaleń kontroli wynika, że kontrolowana jednostka dokonała w 2005 roku przebudowy środka trwałego – budynku po byłej lecznicy (wartość początkowa 43.418,11 zł), w wyniku której nastąpiła zmiana sposobu jego użytkowania (uzyskano lokale mieszkalne). Charakter i wartość prac adaptacyjnych (311.906,43 zł) wskazują, iż nastąpiło ulepszenie środka trwałego w rozumieniu art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Badana jednostka nie zwiększyła wartości początkowej tego obiektu, traktując wykonane roboty jako remont (konsekwencją tego było również zakwalifikowanie opłaconych robót jako wydatków bieżących, nie zaś majątkowych) – str. 84, 93-94, 102 protokołu kontroli.

 

         W sferze rachunkowości badaniu poddano również prawidłowość wypełnienia obowiązków inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów, wynikających z przepisów art. 26 i art. 27 ustawy o rachunkowości. Stwierdzono, że na koniec 2005 roku nieprawidłowo przeprowadzono inwentaryzację gotówki znajdującej się w kasie. Z komisyjnego sprawdzenia kasy wynikało: stan gotówki w kasie 0,00 zł, stan znaków skarbowych 1960,00 zł, znaki skarbowe szt. 4 po 10,00 zł – wartość 40,00 zł. Ze złożonego oświadczenia przez inspektora Urzędu (załącznik nr 2 do protokołu) wynika natomiast, że w kasie znajdowała się gotówka pochodząca z sprzedaży znaków opłaty skarbowej w kwocie 1.960,00 zł, której komisja nie potraktowała jako gotówki znajdującej się w kasie. Wskazana niezgodność miała związek z nieprawidłowym ewidencjonowaniem w 2005 roku obrotu znakami opłaty skarbowej: w księgach rachunkowych na dzień 31.12.2005 r. wykazano saldo konta 101 „Kasa” w kwocie 2.000,00 zł oraz saldo konta 140 „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne” wynoszące 0,00 zł, podczas gdy salda tych kont winny wynosić odpowiednio 1.960,00 zł i 40,00 zł (od 2006 roku ewidencja znaków skarbowych prowadzona jest prawidłowo) – str. 16, 27-28 protokołu kontroli.

         W zakresie inwentaryzacji aktywów trwałych wykazano uchybienia wynikające z nieprzestrzegania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej, które polegały na:

- nie opracowaniu przez komisję inwentaryzacyjną harmonogramu spisu z natury (§ 13 pkt 5 ppkt 1 instrukcji) – str. 105 protokołu kontroli,

- jednoosobowym przeprowadzeniu spisu sprzętu komputerowego (o wartości 322.743,00 zł), który winien być spisany przez zespół spisowy (§ 14 pkt 4 ppkt 4 instrukcji) – str. 106 protokołu kontroli.

 

         W toku kontroli dochodów budżetowych gminy, badaniu poddano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których organem podatkowym pierwszej instancji, w myśl art. 13 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), jest Burmistrz Miasta. Kontrola w powyższym zakresie prowadzona była, między innymi, pod kątem prawidłowości poboru wskazanych dochodów, co doprowadziło do następujących ustaleń.

Stwierdzono brak reakcji organu podatkowego na fakt naruszenia przez podatników, będącymi osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej obowiązku terminowego składania deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz od środków transportowych – odpowiednio str. 41, 43, 47 i 53 protokołu kontroli. Dokonane ustalenia wskazują, w kontekście przywołanych ustaw, że organ podatkowy nie dokonywał czynności sprawdzających m.in. w zakresie terminowości składania deklaracji, stosownie do przepisów art. 272 Ordynacji podatkowej.

Ponadto ustalenia dotyczyły braku reakcji organu podatkowego na fakt naruszenia przez podatników obowiązku składania deklaracji w zakresie podatku od środków transportowych w terminie określonym w art. 9 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) – str. 51, 53 protokołu kontroli. Dokonane ustalenia wskazują, że organ podatkowy również i w tym przypadku zaniechał prowadzenia czynności sprawdzających, wymaganych przepisami Ordynacji i nie żądał wyjaśnień w sprawie przyczyn nie złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych (deklaracji nie złożyło 121 podatników na 202 zobowiązanych do ich złożenia) lub skutecznie nie wezwał do jej złożenia, zgodnie z treścią art.274a § 1 wskazanej ustawy.

 

Kontrola prowadzona w zakresie prawidłowości wymiaru podatku rolnego obejmowała również zagadnienia dotyczące stosowania ulg i zwolnień ustawowych w omawianej należności. Stwierdzone w tym obszarze nieprawidłowości dotyczyły przypadku udzielenia zwolnienia z tytułu zakupu gruntu, z błędnym ustaleniem okresu jego obowiązywania naruszającym przepisy ustawy o podatku rolnym wskazane na stronie 38 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim postępowania egzekucyjnego w administracji. Jak wskazuje opis na stronach 49, 52, 54, 55 i 63 protokołu kontroli, nie prowadzono pełnych i systematycznych działań upominawczych oraz czynności egzekucyjnych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, w podatku od środków transportowych oraz w podatku od posiadania psów. Stanowi to naruszenie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz.1541), z uwzględnieniem zmian tego rozporządzenia opublikowanych w Dz. U. z 2003 roku Nr 9, poz. 106.

 

Kontrola rzetelności sporządzenia sprawozdania Rb-PDP za rok 2005 wykazała, że zaniżono, w wierszu A5 (podatek od nieruchomości), w kolumnie 3 (skutki obniżenia górnych stawek …), kwotę skutków o 2.049 złotych – wyliczenie tej kwoty zamieszczono w opisie na stronie 67 protokołu kontroli.

 

Badając dochody z sprzedaży nieruchomości stwierdzono, że w ogłoszeniach o przetargach na zbycie nieruchomości ograniczano wnoszenie wadium do formy pieniężnej. Zgodnie z przepisem § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Natomiast ust. 4 § 4 rozporządzenia stanowi, że właściwy organ wskazuje w ogłoszeniu o przetargu formy wnoszenia wadium. Z brzmienia przywołanych przepisów wynika zatem, że wskazywanie w ogłoszeniu jednej spośród dopuszczonych prawem form wnoszenia wadium jest niewłaściwe – str. 70 protokołu kontroli.

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ustalono, że spółka miejska będąca przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zm.) przedstawia wnioski o zatwierdzenie taryf, które nie zawierają cen i stawek zróżnicowanych dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców. Jak stanowią przepisy art. 20 ust. 2 i 3 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług (alokację winna umożliwiać ewidencja księgowa prowadzona przez przedsiębiorstwo – art. 20 ust. 5 pkt 3 ustawy). Ceny i stawki opłat określone w taryfie są różnicowane dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług na podstawie udokumentowanych różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (szczegółowe zasady opracowywania taryf określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257)). Zasady zatwierdzania taryf określa art. 24 ustawy. Między innymi ust. 4 tego artykułu stanowi, iż wójt (burmistrz) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1, pod względem celowości ich ponoszenia – str. 73-74 protokołu kontroli.

 

W zakresie wydatków z tytułu podróży służbowych ustalono, że w dwóch przypadkach (w zbadanej próbie) wypłacono ryczałty za używanie samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych, bez dokonania zmniejszenia kwoty ryczałtu o 1/22 za dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu podróży służbowej. Obowiązek dokonania tego rodzaju potrąceń wynika z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.). W trakcie kontroli pracownicy dokonali zwrotu nadpłaconych ryczałtów w łącznej kwocie 21,40 zł.

W wyniku badania wydatków na podróże służbowe zagraniczne wskazano na uchybienia w stosowaniu klasyfikacji rodzajowej wydatków, w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 ze zm.) – str. 81-82 protokołu kontroli.

 

Kontrola procedur udzielania dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych wykazała, że w przypadku konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych nie był przestrzegany termin ogłoszenia o konkursie. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 17 maja 2005 r., natomiast termin składania ofert został wyznaczony do dnia 10 czerwca 2005 r. Jak stanowi przepis art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), organ administracji publicznej ogłasza otwarty konkurs ofert co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Ponadto, ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, poza BIP, powinno być zamieszczone, w zależności od rodzaju zadania, w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim, jak o tym stanowi art. 13 ust. 3 ustawy – str. 86-87 protokołu kontroli.

 

W zakresie tworzenia i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych stwierdzono, że kontrolowana jednostka odnosiła w ciężar Funduszu koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego Funduszu, co nie było zgodne z postanowieniem art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r., Nr 70, poz. 335 ze zm.), zobowiązującym pracodawcę do administrowania środkami Funduszu, a tym samym ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem rachunku (w księgach 2006 roku dokonano stosownych przeksięgowań). Kontrola wskazała również na obowiązek, wynikający z przepisów rozporządzenia MPiPS z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, analizy naliczonych odpisów celem ich ewentualnej korekty – str.- 90 protokołu kontroli.

 

W wyniku kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) stwierdzono, że w dniu 10 stycznia 2005 roku badana jednostka udzieliła zamówienia publicznego (finansowanego ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi) na prowadzenie Punktu Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wraz z udostępnieniem pomieszczeń i telefonu dla działalności Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii, tj. usługi zdrowotne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 10 Prawa zamówień publicznych. Z zawartej umowy wynika, że za w/w usługi ustalono wynagrodzenie w kwocie 27.500,00 zł, co wskazuje, że wartość zamówienia publicznego była wyższa od równowartości 6.000 euro. Na rachunkach za wykonanie przedmiotu umowy właściwy pracownik Urzędu zamieszczał adnotację, iż nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych. Należy wskazać, że stosownie do przepisów art. 5 ust. 1 ustawy (w brzmieniu obowiązującym w okresie kontrolowanym), w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są usługi zdrowotne – zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących wstępnych ogłoszeń informacyjnych, terminów, wadium, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz innych niż dotyczące wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, a także przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz obowiązku zatwierdzania w tych przypadkach trybu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Możliwość korzystania z wymienionych uproszczeń (w tym dokonywania zamówienia po rokowaniach tylko z jednym wykonawcą) nie jest tożsame z brakiem w ogóle obowiązku stosowania przepisów ustawy – str. 88-89 protokołu kontroli.

Badając wykonanie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego ustalono, że część przedmiotu zamówienia nie została dostarczona w terminie określonym w umowie. M.in. dla takiej sytuacji zamawiający zamieścił w umowie postanowienia dotyczące kar umownych za nienależyte jej wykonanie. Mimo jednakże wskazanego postanowienia umowy zamawiający zaniechał pobrania należnych kar umownych w kwocie 263,30 zł – str. 98 protokołu kontroli.

 

Analiza wykonania wniosków pokontrolnych zawartych w piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 17 marca 2003 r., wystosowanym na podstawie wyników kompleksowej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w 2003 r., wykazała, iż mimo poinformowania przez kontrolowaną jednostkę o podjętych działaniach, nie zostały wyeliminowane nieprawidłowości związane z obrotem gotówkowym prowadzonym w Urzędzie Miejskim. Część z nich powtórzyła się w okresie objętym niniejszą kontrolą kompleksową – str. 21-22, 110 protokołu kontroli.

 

         Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybienia były wynikiem nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej, podatków i opłat lokalnych oraz rachunkowości.

Organem wykonawczym gminy miejskiej jest Burmistrz, na którym spoczywają obowiązki dotyczące m.in. wykonywania budżetu i gospodarowania mieniem gminy, a także ogólna odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową (art. 30 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Burmistrz jako organ wykonawczy miasta wykonuje zadania przy pomocy Urzędu, którego jest kierownikiem (art. 33 ust. 1 i 3 ustawy; zakresy czynności niektórych pracowników zostały wymienione w protokole kontroli). Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Urzędu jako jednostki sektora finansów publicznych, w tym wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej, spoczywa na Burmistrzu zgodnie z art. 44 obowiązującej od 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (poprzednio art. 28a ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r.).

Burmistrz jest również organem podatkowym pierwszej instancji w myśl przepisu art. 13 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz nadzorowania prac z tego zakresu spoczywały, stosownie do zakresu czynności, na Skarbniku Gminy. Prawa i obowiązki głównego księgowego (skarbnika) określają od 1 stycznia 2006 r. przepisy art. 45 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

 

         Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Zobowiązanie Skarbnika do wyeliminowania uchybień w prowadzeniu ksiąg rachunkowych poprzez:

a) zamieszczanie na dowodach księgowych wszystkich klauzul wymaganych art. 21 ustawy o rachunkowości,

b) przyjęcie sposobu dokumentowania zapisów księgowych zapewniającego należytą identyfikację dowodów i sposobu ich zapisania na wszystkich etapach przetwarzania danych,

c) comiesięczne sporządzanie zestawień obrotów dzienników częściowych,

d) prawidłowe sporządzania zbiorczych dowodów księgowych, tj. z pojedynczym wymienieniem dowodów źródłowych objętych łącznym zapisem,

e) zaniechanie niedozwolonych przeróbek w raportach kasowych,

f) uzupełnienie ewidencji pomocniczej środków trwałych o pełną klasyfikację rodzajową (KŚT),

g) właściwe obliczanie umorzenia poszczególnych aktywów trwałych, tj. z uwzględnieniem ich wartości i terminów przekazania do używania,

h) ujawnienie w księgach rachunkowych wartości ulepszenia budynku po byłej lecznicy; wnikliwe rozważanie w każdym przypadku charakteru ponoszonych nakładów na obiekty inwentarzowe środków trwałych.

2. Zapewnienie zgodnego ze stanem rzeczywistym przeprowadzania i dokumentowania inwentaryzacji gotówki, w tym pochodzącej ze sprzedaży znaków skarbowych, oraz przestrzegania ustalonych wewnętrznie zasad prowadzenia inwentaryzacji.

3. Przestrzeganie obowiązku dokonywania czynności sprawdzających celem wyeliminowania nieprawidłowości wskazanych w protokole kontroli i części opisowej wystąpienia pokontrolnego, a dotyczących terminowości i powszechności składania deklaracji podatkowych.

4. Udzielanie zwolnień w podatku rolnym z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

5. Podejmowanie pełnych, systematycznych i terminowych działań mających na celu windykację zaległości podatkowych, w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na zasadach określonych we wskazanych przepisach wykonawczych.

6. Sporządzanie rzetelnych sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy; dokonanie korekty sprawozdania za rok 2005, eliminując stwierdzone nieprawidłowości, przekazanie jej do RIO w Białymstoku.

7. Zamieszczanie w ogłoszeniach o przetargach na sprzedaż nieruchomości pełnych informacji o dopuszczalnych formach wnoszenia wadium.

8. Dokonywanie weryfikacji wniosków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o zatwierdzenie taryf pod kątem ich zgodności z przepisami wskazanymi w niniejszym wystąpieniu.

9. Zobowiązanie odpowiedzialnych pracowników do należytego rozliczania ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy.

10. Prawidłowe wypełnianie obowiązków, nałożonych art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy ogłaszaniu otwartych konkursów ofert.

11. Zachowanie prawidłowości naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz obciążania Funduszu kosztami.

12. Właściwe stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku korzystania z uproszczonych procedur udzielania zamówień, o których mowa w art. 5 ustawy.

13. Egzekwowanie od kontrahentów kar umownych, stosownie do postanowień zawartych umów.

14. Zapewnienie należytej realizacji wniosków pokontrolnych, stosownie do udzielonej informacji o sposobie ich wykonania.

 

O sposobie wykonania zaleceń proszę powiadomić Regionalna Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

         Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa Izby do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3 – 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30 – dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

         Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

Do wiadomości

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Białymstoku Zespół w Suwałkach





Odsłon dokumentu: 117545302
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 117545302 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |