Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2006

zalecenia - Augustowskie Placówki Kultury  

zalecenia - Białostocki Ośrodek Kultury  

zalecenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Rutkach  

zalecenia - Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu  

zalecenia - Dom Kultury w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Gimnazjum Nr 1 w Łapach  

zalecenia - Gmina Bargłów Kościelny  

zalecenia - Gmina Białowieża  

zalecenia - Gmina Boćki  

zalecenia - Gmina Dąbrowa Białostocka  

zalecenia - Gmina Filipów  

zalecenia - Gmina Giby  

zalecenia - Gmina Goniądz  

zalecenia - Gmina Janów  

zalecenia - Gmina Klukowo  

zalecenia - Gmina Krynki  

zalecenia - Gmina Łomża  

zalecenia - Gmina Mielnik  

zalecenia - Gmina Nowogród  

zalecenia - Gmina Nurzec Stacja  

zalecenia - Gmina Perlejewo  

zalecenia - Gmina Raczki  

zalecenia - Gmina Radziłów  

zalecenia - Gmina Sejny  

zalecenia - Gmina Sztabin  

zalecenia - Gmina Szudziałowo  

zalecenia - Gmina Śniadowo  

zalecenia - Gmina Trzcianne  

zalecenia - Gmina Zbójna  

zalecenia - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie  

zalecenia - Gminny Zespół Obsługi Szkół w Dziadkowicach  

zalecenia - Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu  

zalecenia - Miasto Augustów  

zalecenia - Miasto Drohiczyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Czarna Białostocka  

zalecenia - Miasto i Gmina Jedwabne  

zalecenia - Miasto i Gmina Łapy  

zalecenia - Miasto i Gmina Sokółka  

zalecenia - Miasto i Gmina Stawiski  

zalecenia - Miasto i Gmina Supraśl  

zalecenia - Miasto i Gmina Suraż  

zalecenia - Miasto Kolno  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miasto Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Miasto Zambrów  

zalecenia - Obsługa Komunalna Gminy Sejny  

zalecenia - Opera i Filharmonia Podlaska  

zalecenia - Pływalnia Miejska w Zambrowie  

zalecenia - Przedszkole Nr 3 w Augustowie  

zalecenia - Przedszkole Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Augustowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Energetyki Cieplnej w Raczkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krynkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy  

zalecenia - Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół w Kobylinie Borzymach  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko z siedzibą w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka-Biebrza  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  

zaleceniea - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku  zalecenia - Gmina Mielnik

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2006-09-14 10:43
Data modyfikacji:  2006-09-14 10:43
Data publikacji:  2006-09-14 10:43
Wersja dokumentu:  1


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Mielnik

przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Mielniku

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 6 lipca 2006 roku (znak: RIO.I.6011 - 6/06), o treści jak niżej:

 

                                                                           Pan

Eugeniusz Wichowski

                                                                                              Wójt Gminy Mielnik

 

W wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Mielnik za okres 2005 r., przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mielniku na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

         Zakresem kontroli objęto regulacje wewnętrzne dotyczące ustroju i funkcjonowania gminy i jej jednostek organizacyjnych, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, prowadzenie rachunkowości, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, wykonanie budżetu, w tym realizację wybranych rodzajów dochodów i wydatków, udzielanie zamówień publicznych, realizację zadań zleconych i w ramach porozumień, gospodarowanie mieniem komunalnym, rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi.

 

         W zakresie form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych stwierdzono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, stosownie do postanowień statutu nadanego uchwałą Rady Gminy z 29 września 2004 r., jest jednostką budżetową gminy nieposiadającą osobowości prawnej. Z ustaleń kontroli wynika, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku z prowadzeniem przez Urząd Gminy jego obsługi finansowo- księgowej, nie posiada odrębnego rachunku bankowego, nie prowadzi wydzielonej rachunkowości, a jego dochody i wydatki są ujmowane w rozdziałach dochodów i wydatków Urzędu Gminy (nie jest sporządzany odrębny plan finansowy tej jednostki) – str. 4, 10, 12, 19-20, 46 protokołu kontroli. Należy stwierdzić, iż powołanie jednostek organizacyjnych gminy w celu wykonywania zadań powoduje określone konsekwencje zarówno w sferze rachunkowości – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) jednostki budżetowe są odrębnymi od gminy podmiotami obowiązanymi do prowadzenia rachunkowości w rozumieniu tej ustawy, jak i w sferze gospodarki finansowej – obowiązki ciążące na jednostkach sektora finansów publicznych (w tym gminnych jednostkach organizacyjnych) określają obecnie przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.; poprzednio ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r.). Zastosowane rozwiązanie organizacyjne, polegające na obsłudze jednostek organizacyjnych, nie może być utożsamiane ze zniesieniem obowiązków określonych przepisami ustawy.

         Zgodnie z artykułem 4 ustawy o rachunkowości, jednostki obowiązane są prowadzić rachunkowość w oparciu o przyjęte zasady, w sposób zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie ich sytuacji majątkowej i finansowej, w tym wykazywanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Ponadto, jednostki sektora finansów publicznych w prowadzeniu rachunkowości winny uwzględniać zasady szczególne prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdawczości, określone w rozporządzeniach Ministra Finansów wydanych na podstawie delegacji zawartych w ustawie o finansach publicznych. W sferze gospodarki finansowej, stosownie do przepisów przywołanej ustawy, na jednostki sektora finansów publicznych, takie jak jednostki budżetowe, został nałożony obowiązek prowadzenia gospodarki finansowej w oparciu o plany finansowe. Odpowiedzialność za prawidłowość gospodarki finansowej, w tym wykonywanie wewnętrznej kontroli finansowej, spoczywa na kierownikach tych jednostek (obecnie art. 20, 44 ustawy o finansach publicznych).

 

         Badając sferę wewnętrznej kontroli finansowej ustalono, że organ wykonawczy nie realizował w 2005 r. obowiązków wskazanych w art. 127 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wskazana regulacja (zawarta obecnie w art. 187 ustawy) nakłada na Wójta obowiązek kontroli nadzorowanych i podległych jednostek w zakresie przestrzegania przez te jednostki realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrola taka powinna obejmować w każdym roku co najmniej 5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych. W 2005 r. takich kontroli nie prowadzono, okazano natomiast harmonogram kontroli finansowych na 2006 r., który obejmuje swoim zakresem wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych gminy – str. 8 protokołu kontroli.

 

         Kontrola prowadzenia rachunkowości operacji pieniężnych wykazała, że nie przestrzegano zasad księgowania operacji na kontach 140 „Inne środki pieniężne” i 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” określonych w zakładowym planie kont. Badana jednostka prowadziła za pośrednictwem konta 222 ewidencję wszystkich przyjętych do kasy dochodów budżetowych oraz ich odprowadzenie na rachunek bankowy. Wypaczyło to sens ekonomiczny zapisywanych operacji, bowiem do ewidencji środków pieniężnych w drodze (między kasą a bankiem) powinno służyć konto 140 – str. 14, 16 protokołu kontroli.

 

         Badając wykonanie budżetu stwierdzono błędną, w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 ze zm.), klasyfikację dochodów budżetu gminy pochodzących ze sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z tym rozporządzeniem, wpływy uzyskane ze sprzedaży nieruchomości powinny być ewidencjonowane w par. 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”, nie zaś w par. 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” – str. 63 protokołu kontroli.

 

         W zakresie udzielania zamówień publicznych stwierdzono uchybienie polegające na niewłaściwym dokumentowaniu postępowania o udzielenie zamówienia na modernizację zaplecza sportowego przy ul. Zamkowej w Mielniku. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia został sporządzony według wzoru dla postępowań, w których wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 60.000 euro, podczas gdy wartość tego zamówienia przekraczała tę wielkość. Wzory protokołów postępowania o udzielenie zamówienia, w tym wymagany zakres informacji w tych protokołach w zależności od zastosowanego trybu i wartości zamówienia, zawierają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 71, poz. 646) – str. 59-60 protokołu kontroli.

 

W toku kontroli dochodów budżetowych gminy, badaniu poddano m.in. dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których organem podatkowym pierwszej instancji, w myśl art. 13 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.), jest Wójt Gminy. Kontrola prowadzona była między innymi pod kątem prawidłowości i powszechności poboru wskazanych dochodów, kompletności ewidencji, windykacji zaległości podatkowych oraz rzetelności sporządzanych sprawozdań budżetowych, co doprowadziło do następujących ustaleń.

Badana jednostka nie rejestrowała dla podatników wskazanych na stronach 27 i 28 protokołu kontroli danych, co do powierzchni, rodzajów i klas gruntów. Uniemożliwia to weryfikację informacji zawartych w deklaracjach podatkowych, prowadzoną w ramach czynności sprawdzających, które powinny być dokonywane przez organ podatkowy stosownie do przepisów art. 272 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 ze zm.) podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji geodezyjnej.

Przeprowadzona kontrola wykazała także przypadki rozłączenia gruntów rolnych będących we współwłasności dwóch lub więcej podatników i łączenia ich w celach podatkowych do gospodarstw rolnych poszczególnych współwłaścicieli. Sytuacja taka stanowi naruszenie art. 3 ust. 5 ustawy o podatku rolnym, który wskazuje, że grunty gospodarstwa rolnego, o których mowa w art. 1 ustawy, stanowiące współwłasność lub znajdujące się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach) - strona 31 protokołu kontroli. Opis nieprawidłowości na tej stronie wskazuje także na niewykonanie przez wymienionych podatników obowiązku nałożonego na nich treścią art. 6a ust. 5 ustawy w zakresie składania informacji podatkowych.

 

Sytuacja opisana na stronie 28 protokołu kontroli, a dotycząca deklaracji złożonych przez osoby prawne na podatek leśny, wskazuje, że nie prowadzono czynności sprawdzających, które winny być dokonywane przez organ podatkowy stosownie do przepisów art. 272 ustawy Ordynacja podatkowa. Prowadziło to do braku reakcji organu podatkowego na nieścisłości w zakresie podstawy opodatkowania.

W toku kontroli zagadnień dotyczących prawidłowości wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych, stwierdzono przypadki, opisane na stronie 32 protokołu kontroli, dotyczące nie złożenia przez podatników informacji podatkowych, stanowiących podstawowy materiał dowodowy do wymiaru tej należności. Nieprawidłowość ta stanowi naruszenie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

Ustalono także przypadki, opisane na stronie 33 protokołu kontroli, zaliczenia do gruntów leśnych, gruntów oznaczonych symbolem geodezyjnym „Lz”. W okresie objętym kontrolą grunty tak sklasyfikowane nie podlegały opodatkowaniu tą należnością. Opis na wskazanej stronie protokołu kontroli dotyczy także pozycji wymiarowych, na których stwierdzono nieprawidłowe opodatkowanie gruntów leśnych będących we współwłasności.

 

W zakresie należności podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych stwierdzono przypadek opisany na stronie 30 protokołu kontroli polegający na nieprawidłowym opodatkowaniu budynków związanych z działalnością gospodarczą.

Natomiast przeprowadzona analiza powszechności i prawidłowości obciążenia podatkiem od nieruchomości osób fizycznych wykazała uchybienia polegające na nie wyegzekwowaniu, w przypadkach opisanych na stronie 31 - 32 protokołu kontroli, informacji podatkowych, jako podstawowego materiału dowodowego służącego ustalaniu podstawy opodatkowania, zgodnie z treścią art. 6. ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dodać tu należy, iż obowiązek ujawnienia przez podatnika podstawy opodatkowania – poprzez złożenie „wykazu nieruchomości” – obowiązywał także w poprzednim stanie prawnym, przed dokonaniem nowelizacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (nowela z 30 października 2002 roku (Dz. U. Nr 137, poz. 1683), obowiązująca od 1 stycznia 2003 roku). Przeprowadzona kontrola ustaliła również przypadki różnic pomiędzy danymi zawartymi w informacjach podatkowych złożonych przez podatników tego podatku a danych w rejestrach wymiarowych, według których wymierzano podatek.

 

Brak czynności sprawdzających, które winny być dokonywane przez organ podatkowy stosownie do wskazań przywołanego przepisu art. 272 Ordynacji podatkowej był również przyczyną sytuacji opisanej na stronach 33 - 35 protokołu kontroli, a dotyczącej deklaracji złożonych przez podatników na podatek od środków transportowych. Ustalenia wskazują, iż służby organu podatkowego nie doprowadziły, poprzez działania z zastosowaniem procedur wskazywanych treścią przepisów działu V ustawy, do wyegzekwowania od wymienionych podatników prawidłowych, co do wartości zobowiązania deklaracji na podatek od środków transportowych.

 

Stwierdzono także brak kompletnych i terminowych działań windykacyjnych w stosunku do podatników zalegających z zapłatą należności podatkowych. Świadczy to o naruszeniu przez organ podatkowy obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 96, poz. 161 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541) – strona 37 protokołu kontroli. Wskazane zaniechania miały wpływ na wzrost zaległości podatkowych.

Opis nieprawidłowości zamieszczony na tej stronie wskazuje także na niedopełnienie obowiązku prowadzenia rejestru wystawianych upomnień, według obowiązującego wzoru, na zasadach wynikających z treści § 4 ust. 3 wyżej cytowanego rozporządzenia.

 

W trakcie kontroli zagadnień z zakresu ewidencji księgowej podatków i opłat stwierdzono przypadki naruszenia wskazań § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, poprzez dokonywanie zwrotu nadpłat należności podatkowych bez dokumentów księgowych stanowiących podstawę udokumentowania zwrotu w myśl wskazanej regulacji prawnej – str. 43 protokołu kontroli.

 

Kontroli poddano prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych (Rb-PDP) za rok 2005. Opis na stronach 44 - 45 protokołu kontroli wskazuje na nieprawidłowości w tym zakresie, z uwzględnieniem ich skutków finansowych oraz okresów sprawozdawczych, których dotyczą. Zasady sporządzania sprawozdania RB-PDP za wskazany okres zawarte są w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426).

 

         Ponadto chciałbym poinformować Pana Wójta, że w dniu 23 maja 2006 r. został podpisany protokół kontroli problemowej gospodarki finansowej Gminnego Zespołu Oświaty w Mielniku, który był powołany do obsługi finansowo-księgowej gminnych placówek oświatowych. Egzemplarz protokołu kontroli został pozostawiony w jednostce kontrolowanej. W związku z uchwałą organu stanowiącego w sprawie likwidacji GZO z dniem 30 czerwca 2006 r. nie kierowano odrębnego wystąpienia pokontrolnego do kierownika tej jednostki. Z ustalenia kontroli, przeprowadzonej za okres 2005 roku, wynika, ż kontrolowana jednostka prowadziła obsługę tylko jednej jednostki budżetowej – Zespołu Szkół w Mielniku (w skład którego włączono Szkołę Podstawową, Gimnazjum i Przedszkole). Podstawą gospodarki finansowej obu jednostek budżetowych był jeden plan finansowy, sporządzano jedno sprawozdanie finansowe – bilans. Również prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej następowało w oparciu o wspólne procedury kontroli, opracowane przez kierownika GZO, bez uwzględnienia jednakże specyfiki działalności Szkoły. W szczególności nie zostały określone na piśmie, stosownie do postanowień obowiązującego ówcześnie art. 35a ustawy o finansach publicznych (obecnie art. 47), stosowane w praktyce zasady rejestracji przepracowanych przez nauczycieli godzin zastępstw doraźnych oraz sposobu rozliczania godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw. Dane wynikające z rejestrów stanowią podstawę ustalania wysokości wydatków na finansowanie zrealizowanych przez pracowników pedagogicznych godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw (wydatków na wynagrodzenia). Właściwe jest zatem, aby pisemne procedury kontroli finansowej Zespołu Szkół regulowały tę kwestię, jako rzutującą na prawidłowość dokonywania wydatków ze środków publicznych.

         W zakresie prawidłowości opracowania dokumentacji opisującej zasady rachunkowości, w świetle przepisów art. 10 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz.1752 ze zm.), stwierdzono m.in., że nie dokonywano bieżącej aktualizacji zakładowego planu kont (stosowano w księdze głównej większą liczbę kont niż określona w zpk), brak było też wskazania metod ewidencji rzeczowych aktywów obrotowych spośród określonych w art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

         W sferze prowadzenia ksiąg rachunkowych stwierdzono uchybienia polegające zwłaszcza na prowadzeniu zapisów księgowych bez uwzględnienia wymogów art. 23 ust. 2 pkt 1-2 i 4 ustawy o rachunkowości i z naruszeniem art. 25 ustawy, a także nie przestrzeganiu wymagań w zakresie zasad sporządzania dowodów księgowych zbiorczych i stosowania poleceń księgowania – określonych przepisami wewnętrznymi jednostki. Badając obrót gotówkowy stwierdzono natomiast ujmowanie w raportach kasowych operacji kasowych, które faktycznie nie zostały przeprowadzone przez kasę jednostki (w raportach kasowych rejestrowano po stronie przychodów i rozchodów gotówkę pobieraną za obiady przez intendenta, podczas gdy zebrane kwoty były wpłacane przez tego pracownika bezpośrednio na rachunek bankowy).

Opłaty za korzystanie z wyżywienia w Zespole Szkół pobierano w okresie objętym kontrolą na podstawie stawek ustalonych na zebraniu Rady Rodziców i zebraniu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola (potwierdzają to protokoły, odpowiednio, z dnia 23 i 20 września 2005 r.). Ustalone opłaty za obiady dla uczniów, którzy nie złożyli wniosku o przyznanie bezpłatnego wyżywienia, wynoszą 28 zł, dodatkowo każde dziecko zobowiązane jest dostarczyć worek ziemniaków (ustalono też, że „obsługa płaci za wyżywienie 30 zł”). Stawka żywieniowa dla dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie 9 godzin wynosi 3,30 zł dziennie, a w czasie 5 godzin 2,60 zł. Ponadto, z protokołu zebrania rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola wynika, że opłata stała za pobyt w przedszkolu, w zależności od czasu jego trwania, wynosi 30 lub 20 zł miesięcznie (członkowie zebrania „postanowili” o pozostawieniu opłat na dotychczasowym poziomie). W trakcie kontroli nie okazano innych dokumentów (w tym kalkulacji kosztów), na podstawie których ustalano i pobierano opłaty za obiady, a w szczególności za wyżywienie i pobyt w przedszkolu. Należy wskazać, że stosownie do postanowienia art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.), opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy z uwzględnieniem art. 6 pkt 1 (tj. z uwzględnieniem bezpłatności nauczania w zakresie ramowych planów nauczania). A zatem, do wyłącznej kompetencji rady gminy należy ustalanie wysokości konkretnych opłat za świadczenia udostępniane w ramach działalności przedszkola. Należy też wskazać na treść obowiązującej obecnie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259). Z art. 3 tej ustawy wynika, że Programem, który jest realizowany w gminach, są objęte dzieci do 7 roku życia, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, którym przysługuje pomoc społeczna na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 5 ustawy, bezpłatne formy pomocy w zakresie dożywiania przysługują z uwzględnieniem kryterium dochodowego, które może być podwyższone uchwałą rady gminy. Natomiast art. 6 ustawy stanowi o możliwości przyznania odpłatnej pomocy w formie posiłku osobom i rodzinom, które nie mieszczą się w kryterium dochodowym ustalonym przez ustawę albo uchwałę organu stanowiącego. W takim przypadku rada gminy, w drodze uchwały, określa warunki odpłatności pomocy w formie posiłku. (Szczegółowy sposób realizacji Programu określa rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego... (Dz. U. Nr 25, poz. 186)).

Poczynione ustalenia i uwagi, wynikające z kontroli przeprowadzonej w GZO, przekazuję w celu ich wykorzystania w ramach realizacji ciążących na Panu Wójcie obowiązków w zakresie nadzoru nad wykonywaniem budżetu gminy oraz kontroli podległej jednostki organizacyjnej – Zespołu Szkół w Mielniku, wynikających z art. 187 ustawy o finansach publicznych.

 

Stwierdzone w trakcie kontroli kompleksowej nieprawidłowości i uchybienia były wynikiem nieprzestrzegania bądź błędnej interpretacji przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, a także podatków i opłat lokalnych.

Organem wykonawczym gminy jest Wójt, na którym spoczywają obowiązki dotyczące m. in. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy, wykonywania budżetu i gospodarowania mieniem gminy, a także ogólna odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy (art. 30 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Wójt jako organ wykonawczy gminy wykonuje zadania przy pomocy Urzędu, którego jest kierownikiem (art. 33 ust. 1 i 3 ustawy). Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Urzędu, jako jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej, spoczywa na Wójcie – zgodnie z art. 44 obowiązującej obecnie ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Wójt jest również organem podatkowym pierwszej instancji w myśl przepisu art. 13 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz nadzorowania prac z tego zakresu spoczywały na Skarbniku Gminy. Prawa i obowiązki głównego księgowego określają aktualnie przepisy art. 45 ustawy o finansach publicznych.

 

         Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Spowodowanie prowadzenia rachunkowości (w tym sprawozdawczości) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sposób przewidziany dla jednostek budżetowych oraz prowadzenia gospodarki finansowej prze tę jednostkę w oparciu o plan finansowy.

 

2. Zachowanie corocznej realizacji obowiązków dotyczących kontroli podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z art. 46 i art. 187 ustawy o finansach publicznych.

 

3. Prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych na kontach 140 i 222 zgodnie z założeniami przyjętymi w Zakładowym Planie Kont.

 

4. Przyjmowanie właściwej klasyfikacji budżetowej dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

 

5. Sporządzanie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wymaganą szczegółowością, wynikającą z wartości zamówienia i zastosowanego trybu postępowania.

 

6. Wyeliminowanie nieprawidłowości, opisanych w protokole kontroli i części opisowej wystąpienia pokontrolnego, w zakresie opodatkowania podatkami i opłatami lokalnymi, których źródłem są zaniechania w stosowaniu przez organ podatkowy czynności sprawdzających.

 

7. Zachowanie powszechności i prawidłowości opodatkowania podatkiem rolnym, leśnym, od nieruchomości i środków transportowych, z uwzględnieniem wskazanych w protokole kontroli i części opisowej wystąpienia pokontrolnego przepisów materialnego prawa podatkowego wynikających z ustaw odpowiednio: o podatku rolnym, podatku leśnym i podatkach i opłatach lokalnych.

 

8. Prowadzenie terminowych i systematycznych działań windykacyjnych w stosunku do podatników, na których ciążą zaległości podatkowe, mając na względzie przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz wskazane przepisy wykonawcze.

 

9. Wyeliminowanie nieprawidłowości z zakresu ewidencji księgowej podatków i opłat opisanych w protokole kontroli oraz w części opisowej niniejszego wystąpienia.

 

10. Zweryfikowanie rzetelności danych służących za podstawę sporządzania sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych (Rb-PDP) za wskazane okresy sprawozdawcze, skorygowanie wartości błędnie wykazanych w powyższych sprawozdaniach oraz przekazanie poprawnej wersji sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

        Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 117545099
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 117545099 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |