Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2006

zalecenia - Augustowskie Placówki Kultury  

zalecenia - Białostocki Ośrodek Kultury  

zalecenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Rutkach  

zalecenia - Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu  

zalecenia - Dom Kultury w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Gimnazjum Nr 1 w Łapach  

zalecenia - Gmina Bargłów Kościelny  

zalecenia - Gmina Białowieża  

zalecenia - Gmina Boćki  

zalecenia - Gmina Dąbrowa Białostocka  

zalecenia - Gmina Filipów  

zalecenia - Gmina Giby  

zalecenia - Gmina Goniądz  

zalecenia - Gmina Janów  

zalecenia - Gmina Klukowo  

zalecenia - Gmina Krynki  

zalecenia - Gmina Łomża  

zalecenia - Gmina Mielnik  

zalecenia - Gmina Nowogród  

zalecenia - Gmina Nurzec Stacja  

zalecenia - Gmina Perlejewo  

zalecenia - Gmina Raczki  

zalecenia - Gmina Radziłów  

zalecenia - Gmina Sejny  

zalecenia - Gmina Sztabin  

zalecenia - Gmina Szudziałowo  

zalecenia - Gmina Śniadowo  

zalecenia - Gmina Trzcianne  

zalecenia - Gmina Zbójna  

zalecenia - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie  

zalecenia - Gminny Zespół Obsługi Szkół w Dziadkowicach  

zalecenia - Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu  

zalecenia - Miasto Augustów  

zalecenia - Miasto Drohiczyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Czarna Białostocka  

zalecenia - Miasto i Gmina Jedwabne  

zalecenia - Miasto i Gmina Łapy  

zalecenia - Miasto i Gmina Sokółka  

zalecenia - Miasto i Gmina Stawiski  

zalecenia - Miasto i Gmina Supraśl  

zalecenia - Miasto i Gmina Suraż  

zalecenia - Miasto Kolno  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miasto Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Miasto Zambrów  

zalecenia - Obsługa Komunalna Gminy Sejny  

zalecenia - Opera i Filharmonia Podlaska  

zalecenia - Pływalnia Miejska w Zambrowie  

zalecenia - Przedszkole Nr 3 w Augustowie  

zalecenia - Przedszkole Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Augustowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Energetyki Cieplnej w Raczkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krynkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy  

zalecenia - Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół w Kobylinie Borzymach  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko z siedzibą w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka-Biebrza  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  

zaleceniea - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku  zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2006-09-14 10:48
Data modyfikacji:  2006-09-14 10:48
Data publikacji:  2006-09-14 10:48
Wersja dokumentu:  1


Kontrola problemowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Supraślu

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24 lipca 2006 roku (znak: RIO.I.6012 - 8/06), o treści jak niżej:

 

                                                                                    

Pan Stanisław Ambrożewski

Kierownik

Komunalnego Zakładu Budżetowego

w Supraślu

 

W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej za 2005 rok, przeprowadzonej w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Supraślu na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Kontrolą objęto sprawy z zakresu gospodarki finansowej dotyczące organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej zakładu, księgowości i sprawozdawczości, gospodarki pieniężnej i rozrachunków, prawidłowości opracowania planu finansowego, realizacji przychodów, realizacji wybranych rodzajów kosztów, udzielania zamówień publicznych oraz gospodarki składnikami majątkowymi.

 

         Ustalono, iż elementy składające się na organizację gospodarki kasowej Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu zawarte zostały w zarządzeniu nr 2/2001/2002 Pana Kierownika z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont (zarządzenie wprowadza konto 101 „Kasa”, służące do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie Zakładu) oraz zarządzeniu nr 3/2003/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przeprowadzania „Procedury kontroli wewnętrznej na podstawie art. 28a ust. 1 i art. 35a” (określającym m.in. zasady sporządzania i kontroli raportów kasowych) – str. 9-10 protokołu kontroli.

            W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż ewidencję księgową środków pieniężnych w kasie prowadzono co do zasady z pominięciem konta 101. W okresie obejmującym 2005 rok obroty na koncie 101 wyniosły 297 zł, podczas gdy obrót wykazany w skontrolowanych raportach kasowych za 2 miesiące stanowił kwotę 8.121 zł po stronie przychodów i 8.164 zł po stronie rozchodów. Kwoty wykazane w raportach kasowych ewidencjonowane były za pośrednictwem konta 234 „Rozrachunki z pracownikami” – str. 10 protokołu kontroli.

            Zgodnie z zasadami ustalonymi w okresie objętym kontrolą przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752 ze zm.), do ewidencji krajowej jak i zagranicznej gotówki, znajdującej się w kasie jednostki służy konto 101 „Kasa”. Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma rozchody gotówki i niedobory kasowe.

         Należy dodać, że obowiązek prowadzenia konta 101 oraz zasady sporządzania i kontroli raportów kasowych zostały również określone w okazanej dokumentacji dotyczącej gospodarki kasowej. W przepisach tych nie zostały natomiast określone kwestie m.in. pomieszczenia kasy, obowiązków i uprawnień kasjera, ochrony posiadanych wartości pieniężnych, wysokości pogotowia kasowego, czyli elementów służących prawidłowej organizacji obrotu kasowego w jednostce i wykonywania kontroli wewnętrznej w tym zakresie.

         Z ewidencji syntetycznej prowadzonej na koncie 101 wynika, że na dzień 31 grudnia 2005 roku stan środków pieniężnych w kasie kontrolowanej jednostki wynosił 0 zł. Nie został on jednak potwierdzony spisem z natury, co Główna Księgowa, w złożonym wyjaśnieniu, tłumaczy faktem wystąpienia jedynie dwóch operacji na tym koncie w trakcie roku, a więc de facto brakiem ewidencji stanu gotówki na przeznaczonym do tego koncie. Zgodnie z zasadami funkcjonowania konta 101, określonymi w zakładowym planie kont, konto to służy odzwierciedleniu stanu gotówki w kasie. Na koniec każdego roku obrotowego musi zostać przeprowadzona inwentaryzacja aktywów pieniężnych. Zasady dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji aktywów pieniężnych pozostających poza rachunkami bankowymi zostały zawarte w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) – str. 11 protokołu kontroli, załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

 

         Z analizy zakładowego planu kont, wprowadzonego zarządzeniem Pana Kierownika, wynika, iż w wykazie kont zostały pominięte niektóre z nich, tj. konto 135 „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”, na którym ewidencjonowane są przede wszystkim środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz konto 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” służące do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ustalono, iż w praktyce oba konta funkcjonowały w ewidencji jednostki – str. 5 protokołu kontroli. Stosownie do przepisu § 12 ust. 1 obowiązującego w okresie objętym kontrolą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont…, konta podane we wzorcowych planach kont należało traktować jako standardowe, zaś w planie kont jednostki pominięte mogły zostać tylko te konta, które służyły księgowaniu operacji nie występujących w jednostce.

 

Badanie ksiąg rachunkowych pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o rachunkowości wykazało natomiast, iż kontrolowana jednostka nie sporządza comiesięcznych zestawień obrotów i sald. Kontrolującemu okazano jedynie zestawienie obrotów i sald sporządzone na koniec roku. Zgodnie z art. 18 ustawy o rachunkowości, na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, zawierające określone w tym przepisie elementy, którego obroty powinny być zgodne z obrotami dziennika – str. 6 protokołu kontroli.

 

W zakresie zamówień publicznych kontroli poddano udzielenie, w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienia na dostawę ciągnika wraz ze współpracującą z nim zamiatarką. Stwierdzono, że ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 13 września 2005 r. Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano zaś w dniu 5 maja 2005 r., a więc ponad 4 miesiące przed wszczęciem postępowania. Zgodnie z przepisami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – str. 31 protokołu kontroli

 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości były w głównej mierze wynikiem nieprzestrzegania bądź błędnej interpretacji przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości zakładu budżetowego.

Stosownie do postanowień art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych, w tym wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej, ponosi jej kierownik. Na kierowniku jednostki spoczywa też powinność wdrożenia i aktualizacji dokumentacji zasad rachunkowości obowiązujących w jednostce oraz nadzór nad prowadzeniem rachunkowości, stosownie do postanowień art. 4 ust. 5 i art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, stosownie do zakresu czynności należały do głównego księgowego oraz innych pracowników, zgodnie z nadanymi im zakresami obowiązków. Prawa i obowiązki głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określają ponadto przepisy art. 45 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Właściwe zorganizowanie obrotu gotówkowego za pośrednictwem kasy, w tym m.in. poprzez uzupełnienie regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczących podziału obowiązków i odpowiedzialności w tym zakresie.

 

2. Prowadzenie ewidencji środków pieniężnych w kasie za pośrednictwem konta 101, zgodnie z danymi zawartymi w raportach kasowych.

 

3. Przeprowadzanie na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzacji aktywów pieniężnych w kasie w celu weryfikacji prawidłowości salda konta 101.

 

4. Ujęcie w zakładowym planie kont wszystkich kont służących ewidencjonowaniu operacji występujących w badanej jednostce.

 

5. Comiesięczne sporządzanie zestawień obrotów i sald kont księgi głównej.

6. Ustalanie wartości szacunkowej zamówienia publicznego w czasie określonym przepisami art. 35 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń zawartych w wystąpieniu wniosków za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

      Z-ca Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

 

Do wiadomości:

Burmistrz Supraśla

 

 

Odsłon dokumentu: 117496405
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 117496405 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |