Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2006

zalecenia - Augustowskie Placówki Kultury  

zalecenia - Białostocki Ośrodek Kultury  

zalecenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Rutkach  

zalecenia - Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu  

zalecenia - Dom Kultury w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Gimnazjum Nr 1 w Łapach  

zalecenia - Gmina Bargłów Kościelny  

zalecenia - Gmina Białowieża  

zalecenia - Gmina Boćki  

zalecenia - Gmina Dąbrowa Białostocka  

zalecenia - Gmina Filipów  

zalecenia - Gmina Giby  

zalecenia - Gmina Goniądz  

zalecenia - Gmina Janów  

zalecenia - Gmina Klukowo  

zalecenia - Gmina Krynki  

zalecenia - Gmina Łomża  

zalecenia - Gmina Mielnik  

zalecenia - Gmina Nowogród  

zalecenia - Gmina Nurzec Stacja  

zalecenia - Gmina Perlejewo  

zalecenia - Gmina Raczki  

zalecenia - Gmina Radziłów  

zalecenia - Gmina Sejny  

zalecenia - Gmina Sztabin  

zalecenia - Gmina Szudziałowo  

zalecenia - Gmina Śniadowo  

zalecenia - Gmina Trzcianne  

zalecenia - Gmina Zbójna  

zalecenia - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie  

zalecenia - Gminny Zespół Obsługi Szkół w Dziadkowicach  

zalecenia - Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu  

zalecenia - Miasto Augustów  

zalecenia - Miasto Drohiczyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Czarna Białostocka  

zalecenia - Miasto i Gmina Jedwabne  

zalecenia - Miasto i Gmina Łapy  

zalecenia - Miasto i Gmina Sokółka  

zalecenia - Miasto i Gmina Stawiski  

zalecenia - Miasto i Gmina Supraśl  

zalecenia - Miasto i Gmina Suraż  

zalecenia - Miasto Kolno  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miasto Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Miasto Zambrów  

zalecenia - Obsługa Komunalna Gminy Sejny  

zalecenia - Opera i Filharmonia Podlaska  

zalecenia - Pływalnia Miejska w Zambrowie  

zalecenia - Przedszkole Nr 3 w Augustowie  

zalecenia - Przedszkole Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Augustowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Energetyki Cieplnej w Raczkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krynkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy  

zalecenia - Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół w Kobylinie Borzymach  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko z siedzibą w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka-Biebrza  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  

zaleceniea - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku  zalecenia - Miasto Suwałki

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2006-09-14 10:53
Data modyfikacji:  2006-09-14 10:53
Data publikacji:  2006-09-14 10:53
Wersja dokumentu:  1


Kontrola doraźna gospodarki finansowej

przeprowadzona w Urzędzie Miasta w Suwałkach

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24 sierpnia 2006 roku (znak: RIO.I.6013 - 2/06), o treści jak niżej:

 

 

                                                                           Pan Józef Gajewski

                                                                                              Prezydent Suwałk

 

         W wyniku doraźnej kontroli przeprowadzonej w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Miasta Suwałk w 2006 roku”, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

W wyniku kontroli ustalono, że w zakresie dotyczącym kryteriów oceny ofert, zatwierdzone przez Pana Prezydenta ogłoszenie o przetargu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wskazywały, iż oferty będą oceniane w zakresie kryterium ceny – ranga 60%, atrakcyjności zajęć – ranga 20% (ocenie podlegała ilość organizowanych dodatkowych zajęć i ich atrakcyjność w skali 0-20 punktów) oraz programu profilaktyczno-terapeutycznego - ranga 20% (ocenie podlegał przedstawiony przez wykonawcę program oraz osoby prowadzące zajęcia i ich kwalifikacje w skali 0-20 punktów). Wskazano, że punkty przyznaje indywidualnie każda osoba wchodząca w skład Komisji. Oceny kryteriów „atrakcyjność zajęć” i „program profilaktyczno-terapeutyczny” komisja miała dokonać wyłącznie w oparciu o dokumenty przedstawione przez wykonawcę przyznając punkty za dane kryterium indywidualnie.

         W specyfikacji nie zostały określone obiektywne zasady oceny w zakresie tych dwóch kryteriów. W praktyce liczba punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej była w całości uzależniona od ich subiektywnego podejścia do propozycji wykonawcy, a wykonawcy składając oferty nie mieli wiedzy, w jakim stopniu realizują wymagania zamawiającego. Przyjęty w specyfikacji sposób oceny ofert w zakresie tych dwóch kryteriów nie zapewniał zatem przeprowadzenia postępowania na zasadach gwarantujących zachowanie uczciwej konkurencji, czego wymaga art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – str. 4-5 protokołu kontroli. Takie określenie zasad oceny ofert w ramach danego kryterium, nie pozwalające na obiektywną ocenę zaproponowanych warunków, kwestionowane było wielokrotnie przez Zespół Arbitrów UZP (m.in. w wyrokach z dnia 24 czerwca 1999 r., sygn. akt UZP/ZO/0-444/99; z dnia 25 listopada 1998 r., sygn. akt UZP/ZO/0-1031/98; z dnia 23 marca 2000 r., sygn. akt UZP/ZO/0-173/00).

 

Analiza działań zamawiającego w związku z wniesionym protestem na odrzucenie jednej z ofert wykazała, że w rozstrzygnięciu protestu nie zamieszczono pouczenia o sposobie i terminie wniesienia odwołania, czego wymagał przepis art. 183 ust. 2 Prawa zamówień publicznych w brzmieniu sprzed nowelizacji z dnia 25 maja 2006 r., mający zastosowanie w prowadzonym postępowaniu na mocy art. 220 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – str. 7 protokołu kontroli. Brak pouczenia o prawie wniesienia protestu mógł zatem wprowadzić wykonawcę w błąd co do przysługującej drogi odwoławczej w przedmiotowym postępowaniu. Było ono bowiem prowadzone w okresie przejściowym - w dniu rozstrzygnięcia protestu obowiązywały już znowelizowane przepisy Prawa zamówień publicznych, które nie dawały możliwości wnoszenia odwołania w postępowaniach o wartości poniżej 60.000 euro, natomiast w przedmiotowym postępowaniu taka możliwość istniała, ponieważ, na podstawie wyżej przywołanego art. 220 ust. 1, zastosowanie do jego przeprowadzenia miały przepisy dotychczasowe.

 

         W związku ze stwierdzonym w trakcie kontroli stanem faktycznym, dotyczącym okoliczności, w jakich dokonano wyłonienia wykonawcy, pragnę dodatkowo wskazać, iż w postępowaniach wszczętych po 25 maja 2006 r. zamawiający ma obowiązek (w analogicznych jak w przedmiotowym postępowaniu sytuacjach) występować do wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza o uzupełnienie brakujących dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. W przedmiotowym postępowaniu natomiast, zamawiającemu przysługiwało (w stwierdzonym stanie faktycznym) prawo wyboru między zwiększeniem kwoty, którą mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia (co uczyniono w tym postępowaniu, zgodnie z interpretacją UZP) a stwierdzeniem, że najkorzystniejsza ważna oferta przekracza kwotę przeznaczoną na finansowanie tego zadania, w związku z czym zaistniała przesłanka do unieważnienia postępowania, a to uprawniało zamawiającego do zwrócenia się o uzupełnienie brakującej dokumentacji przez oferenta, który zaoferował najniższą cenę (art. 26 ust. 3 w brzmieniu sprzed nowelizacji).

 

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości były wynikiem nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Odpowiedzialność za stwierdzone naruszenia przepisów ponosi Pan Prezydent, jako określający warunki postępowania i udzielający zamówienia, stosownie do przepisów art. 18 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

 

         Mając na uwadze przedstawione nieprawidłowości, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Określanie w specyfikacji zasad stosowania kryteriów oceny ofert w sposób stwarzający obiektywne zasady oceny, uniezależniające ewentualny wynik postępowania od indywidualnego podejścia członków komisji przetargowej.

 

2. Informowanie o rozstrzygnięciu protestu wraz z pouczeniem o przysługującej drodze odwoławczej.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

 

         Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

Odsłon dokumentu: 116582906
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116582906 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |