Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2006

zalecenia - Augustowskie Placówki Kultury  

zalecenia - Białostocki Ośrodek Kultury  

zalecenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Rutkach  

zalecenia - Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu  

zalecenia - Dom Kultury w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Gimnazjum Nr 1 w Łapach  

zalecenia - Gmina Bargłów Kościelny  

zalecenia - Gmina Białowieża  

zalecenia - Gmina Boćki  

zalecenia - Gmina Dąbrowa Białostocka  

zalecenia - Gmina Filipów  

zalecenia - Gmina Giby  

zalecenia - Gmina Goniądz  

zalecenia - Gmina Janów  

zalecenia - Gmina Klukowo  

zalecenia - Gmina Krynki  

zalecenia - Gmina Łomża  

zalecenia - Gmina Mielnik  

zalecenia - Gmina Nowogród  

zalecenia - Gmina Nurzec Stacja  

zalecenia - Gmina Perlejewo  

zalecenia - Gmina Raczki  

zalecenia - Gmina Radziłów  

zalecenia - Gmina Sejny  

zalecenia - Gmina Sztabin  

zalecenia - Gmina Szudziałowo  

zalecenia - Gmina Śniadowo  

zalecenia - Gmina Trzcianne  

zalecenia - Gmina Zbójna  

zalecenia - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie  

zalecenia - Gminny Zespół Obsługi Szkół w Dziadkowicach  

zalecenia - Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu  

zalecenia - Miasto Augustów  

zalecenia - Miasto Drohiczyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Czarna Białostocka  

zalecenia - Miasto i Gmina Jedwabne  

zalecenia - Miasto i Gmina Łapy  

zalecenia - Miasto i Gmina Sokółka  

zalecenia - Miasto i Gmina Stawiski  

zalecenia - Miasto i Gmina Supraśl  

zalecenia - Miasto i Gmina Suraż  

zalecenia - Miasto Kolno  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miasto Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Miasto Zambrów  

zalecenia - Obsługa Komunalna Gminy Sejny  

zalecenia - Opera i Filharmonia Podlaska  

zalecenia - Pływalnia Miejska w Zambrowie  

zalecenia - Przedszkole Nr 3 w Augustowie  

zalecenia - Przedszkole Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Augustowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Energetyki Cieplnej w Raczkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krynkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy  

zalecenia - Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół w Kobylinie Borzymach  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko z siedzibą w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka-Biebrza  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  

zaleceniea - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku  zalecenia - Gmina Radziłów

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2006-09-22 11:53
Data modyfikacji:  2006-09-22 11:53
Data publikacji:  2006-09-22 11:53
Wersja dokumentu:  1


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Radziłów

przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Radziłowie

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku Zespół w Łomży

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31 sierpnia 2006 roku (znak: RIO.IV.6011 - 6/06), o treści jak niżej:

 

                                                                           Pan Kazimierz Gwiazdowski

                                                                                              Wójt Gminy Radziłów

        

 

W wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Radziłów za okres 2005 roku, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Radziłowie na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku zespół w Łomży, stwierdzono nieprawidłowości opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto m.in. regulacje wewnętrzne dotyczące ustroju i funkcjonowania gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, prowadzenie rachunkowości, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, wykonanie budżetu, w tym realizacje zadań zleconych i realizowanych w ramach porozumień, gospodarowanie mieniem komunalnym, rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi.

 

W zakresie regulacji wewnętrznych składających się na pisemne procedury kontroli finansowej, zawartych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych stwierdzono, że w instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych zawarto postanowienia dotyczące zadań przypisanych sekretarzowi gminy, podczas gdy faktycznie sekretarz gminy nie został powołany – str. 5 protokołu kontroli.

Postanowienia dotyczące kontroli podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych zawarte zostały w treści Regulaminu Organizacyjnego (str. 4-5 protokołu kontroli), a także w zakresach czynności osób pełniących obowiązki Skarbnika (załącznik nr 6c do protokołu kontroli) oraz Zastępcy Wójta (załącznik na 7a do protokołu kontroli), zobowiązujących tych pracowników do prowadzenia kontroli w zakresie przewidzianym w Regulaminie lub upoważnieniu wydanym przez Pana Wójta. Stwierdzono, że kontrole gminnych jednostek organizacyjnych w 2005 r. nie były przeprowadzane (nie okazano żadnego udokumentowania w tej sprawie). Obowiązki w zakresie prowadzenia kontroli nakładały na Pana Wójta w 2005 roku przepisy art. 28b i art. 127 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), a obecnie odpowiednio art. 46 i art. 187 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Kontrola powinna obejmować w każdym roku co najmniej 5% wydatków podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

Odnosząc się do kwestii organizacyjnych należy ponadto wskazać, że opracowany w formie załącznika do Statutu Gminy wykaz gminnych jednostek organizacyjnych wymienia w swej treści Szkołę Podstawową w Klimaszewnicy, która posiada status szkoły niepublicznej, a zatem nie jest jednostką organizacyjną gminy oraz Zespół Obsługi Szkół, zlikwidowany z dniem 1 kwietnia 2005 r. Brak natomiast w wykazie Komunalnego Zakładu Budżetowego utworzonego z dniem 1 stycznia 2005 r. – str. 2 protokołu kontroli.

Analiza stanu zatrudnienia w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych wykazała, iż od 1 marca 2005 roku nie jest formalnie powołany skarbnik gminy. Stosownie do przepisów art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), powołanie skarbnika gminy, na wniosek wójta, należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Osoba obecnie pełniąca obowiązki skarbnika zatrudniona została przez Pana Wójta na podstawie umowy o pracę z dnia 9 stycznia 2006 r. Powierzono jej pełnienie obowiązków skarbnika gminy do 15 listopada 2006 r. (w praktyce do końca bieżącej kadencji Pana Wójta). Ustalono ponadto, że w dacie zawarcia umowy o pracę osoba ta nie spełniała warunków wymaganych dla formalnego powołania na stanowiska głównego księgowego (skarbnika), określonych w art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych – str. 39 protokołu kontroli.

Ponadto stwierdzono, że od 1988 roku obowiązki bibliotekarza w Bibliotece Samorządowej w Radziłowie (będąc jednocześnie od 1 lutego 2006 r. kierownikiem tej biblioteki) wykonuje osoba nie spełniająca aktualnych wymagań kwalifikacyjnych dla zajmowania stanowiska bibliotekarza. Pracownik ten posiada wykształcenie średnie (technikum hodowlane) a winien posiadać wykształcenie o profilu bibliotecznym, jak tego wymagają postanowienia rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybie stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. Nr 41, poz. 419). Zgodnie z przepisami § 5 i 6 tego rozporządzenia, pracownicy bibliotek publicznych, którzy w dniu jego wejścia w życie nie posiadali wymaganego wykształcenia, powinni je uzupełnić w ciągu 5 lat. Obowiązek ten nie dotyczył natomiast pracowników, którzy dniu wejścia w życie rozporządzenia ukończył 45 lat i posiadał 15-letni staż pracy związanej z działalnością biblioteczną. Z ustaleń kontroli wynika, iż bibliotekarz Biblioteki Samorządowej w Radziłowie nie podlegał zwolnieniu od obowiązku uzupełnienia kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku – str. 39-40 protokołu kontroli.

 

         Badaniu poddano prawidłowość zawierania i realizacji umów stanowiących podstawę dokonywania wydatków budżetowych. Stwierdzono, iż niektóre umowy zawierane z kontrahentami, powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych, w dalszym ciągu nie zawierają kontrasygnaty skarbnika wymaganej przepisem art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Na tę nieprawidłowość wskazywano podczas poprzedniej kontroli kompleksowej. Ponadto w umowach o dostawę żużlu na drogi gminne stawkę wynagrodzenia wykonawcy ustalono poprzez określenie kosztu 1 kilometra trasy transportu, podając miejsce rozpoczęcia transportu. Umowy nie określały natomiast długości trasy transportu żużlu. Z ustaleń kontroli wynika, iż przyjęte do rozliczenia długości tras dowozu na poszczególne drogi odbiegają od ustalonej przez kontrolującego odległości między miejscem rozpoczęcia trasy (podanym w umowie) a miejscem zakończenia transportu – str. 45 protokołu.

         W ramach badania wydatków na wynagrodzenia stwierdzono, że uchwała Nr XVII/82/04 Rady Gminy z 14 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pana Wójta, określa dodatek specjalny jedynie procentowo (30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego), nie wskazując kwoty dodatku. W świetle postanowień § 7 obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia  r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 ze zm.) właściwym jest ustalanie wysokości tego dodatku kwotowo. Z przepisu tego wynika bowiem, iż wójtowi przysługuje dodatek specjalny „w kwocie”, zaś wskaźniki procentowe stanowią jedynie progi ograniczające dolną i górną wysokość ustalonej kwoty dodatku – str. 38 protokołu kontroli.

W ramach badania wydatków związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem ustalono m.in., że wymiar godzin ponadwymiarowych realizowanych przez dyrektorów Szkół Podstawowych w Słuczu, Kramarzewie i Radziłowie oraz Gimnazjum w Radziłowie przekraczał ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć tych nauczycieli, co nie odpowiada normom prawnym wynikającym z art. 35 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 42 ust. 2 pkt 1, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674). Zgodnie z przepisami art. 35 ustawy, liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielowi nie może przekraczać połowy tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (ustalonego zgodnie ze wskazaniem art. 42 ust. 2 pkt 1), przy czym przez godzinę ponadwymiarową należy rozumieć przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Stosownie zaś do przepisu art. 42 ust. 6 i 7 ustawy, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dyrektorów został określony z uwzględnieniem zniżek ustalonych przez organ prowadzący, celem umożliwienia należytego wykonywania funkcji kierowniczych w szkołach – str. 52 protokołu kontroli, załącznik nr 12 do protokołu kontroli. Zgodnie z art. 31 pkt 6a w zw. z art. 5c pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zatwierdzanie arkuszy organizacji szkół należy do kompetencji Pana Wójta.

 

Badanie zagadnienia dotacji udzielonych z budżetu wykazało, iż dokonano niewłaściwego sklasyfikowania wydatku w kwocie 42.127 zł, ujętego jako dotacja w rozdziale 92109 „Domy kultury”. Z ustaleń kontroli wynika, że faktycznie kwota ta została przekazana Bibliotece i stanowiła wydatek dotyczący funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji, działającego w strukturze Biblioteki i wymienionego w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki jako jej komórka organizacyjna. Statut Biblioteki nie przewiduje funkcjonowania GCI – str. 43 protokołu kontroli, załącznik nr 16 do protokołu kontroli.

Na tle ustaleń kontroli bezspornym jest, że GCI nie może otrzymywać dotacji z budżetu gminy (co uzasadniałoby odrębną klasyfikację), ponieważ nie jest formalnie utworzoną jednostką organizacyjną (brak aktu tworzącego taki podmiot). Z załączonej do protokołu dokumentacji nie wynika także, jakie zadania mają być realizowane przez tę komórkę organizacyjną, jedynie z opisu na str. 43 protokołu kontroli wynika, że GCI zajmuje się promocją zatrudnienia. Fakt ten przesądza, iż przeznaczenie środków w formie dotacji na rzecz GCI w rozdziale 92109 jest nieprawidłowe nie tylko z formalnego, ale i merytorycznego punktu widzenia. Z postanowień Statutu Biblioteki wynika, że może ona – oprócz ustalonego zakresu działania – podejmować również „inne działania wynikające z potrzeb środowiska”. Powinny one jednak mieścić się w katalogu z art. 4 ust. 2 ustawy  z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.), określającym, iż biblioteki oprócz podstawowej działalności mogą prowadzić działalność bibliograficzną, dokumentacyjną, naukowo-badawczą, wydawniczą, edukacyjną, popularyzatorską i instrukcyjno-metodyczną. Prowadzenie GCI i określenie jego zadań powinno zatem znaleźć wyraz w odpowiedniej zmianie Statutu, który, poddany weryfikacji w zakresie zgodności z art. 4 ustawy o bibliotekach w trybie nadzoru, będzie stanowił podstawę prowadzenia w strukturach biblioteki tego rodzaju działalności. Fakt prowadzenia działalności GCI w strukturach Biblioteki nie może stanowić jednak okoliczności uzasadniającej uruchamianie dotacji podmiotowej na rzecz Biblioteki z różnych podziałek klasyfikacyjnych.

 

         Kontrola zagadnienia gospodarowania mieniem komunalnym oraz ujmowania składników tego mienia w księgach rachunkowych wykazała, że uchwałą nr IX/144/99 Rady Gminy z dnia 30.04.1999 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, wójt gminy został zobowiązany do składania radzie rocznych sprawozdań z wykonania tej uchwały. Stwierdzono, że za Pan Wójt nie złożył wymaganego sprawozdania za 2005 r. – str. 65-66 protokołu kontroli.

Badanie ewidencji szczegółowej środków trwałych wykazało, że nie odpowiada ona wszystkim wymaganiom określonym w zasadach funkcjonowania konta 011 „Środki trwałe”, zawartych w okresie objętym kontrolą w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752 ze zm.), a obecnie w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020). Mianowicie, nie wskazano w niej daty przyjęcia niektórych środków trwałych do używania (nieprawidłowość ta wystąpiła także w czasie poprzedniej kontroli). Stosownie do wskazanych przepisów, ewidencja analityczna do konta 011 powinna zapewniać m.in. należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji. W ewidencji pomocniczej do konta 013 „Pozostałe środki trwałe” nie były natomiast uwidocznione wszystkie cechy obiektów inwentarzowych służące bliższej ich identyfikacji (np. numery fabryczne). Wskazanie danych identyfikujących poszczególne środki trwałe ma zasadnicze znaczenie dla ochrony posiadanych zasobów rzeczowych, w tym możliwości jednoznacznego powiązania wyników inwentaryzacji z zapisami w księgach rachunkowych, tj. realizacji obowiązków wynikających z art. 27 ustawy o rachunkowości – str. 52 i 66-67 protokołu kontroli.

         W zakresie środków trwałych stwierdzono, iż dokonano niewłaściwego ustalenia wartości środka trwałego „Stacja Uzdatniania Wody w m. Łoje Awissa”. Ustalono, iż nie ujęto do kosztów inwestycji odsetek od pożyczki dotyczącej tej inwestycji w kwocie 9.306,66 zł – str. 6 protokołu kontroli.

 

W toku kontroli dochodów budżetowych gminy, badaniu poddano również dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których organem podatkowym pierwszej instancji, w myśl art. 13§ 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), jest Wójt Gminy. Kontrola w powyższym zakresie prowadzona była, między innymi, pod kątem prawidłowości poboru wskazanych dochodów, co doprowadziło do następujących ustaleń.

 

Dokonane ustalenia, których opis zawarto na stronach 16-18 protokołu kontroli, wskazują na niedociągnięcia w wewnętrznych unormowaniach w zakresie polityki rachunkowości, w szczególności opisu rozwiązań służących ochronie danych i ich zbiorów, wykazu zbioru danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w procesach przetwarzania danych, ponadto nie określono zasad archiwizacji danych. Uchybienia te stanowiły naruszenie, wskazanych w opisie, przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm.).

 

Z opisu zawartego na stronie 19 protokołu kontroli wynika, iż organ podatkowy nie doręczył wszystkich decyzji wymiarowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także nie prowadził postępowania wyjaśniającego celem ustalenia osób, na których ciąży zobowiązanie podatkowe celem dokonania właściwego doręczenia wskazanych decyzji, na zasadach wynikających z treści art. 144 ustawy Ordynacja podatkowa. Należy przy tym wskazać, iż zaniechanie ustalenia takich osób (np. spadkobierców) i nie doręczenie decyzji wymiarowych powoduje, że zobowiązanie podatkowe nie powstaje – art. 21 § 1 Ordynacji podatkowej, natomiast, jeżeli decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe zostanie doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy – obowiązek ten ulega przedawnieniu, stosownie do przepisów art. 68 § 1 ustawy. Dlatego też stosując odpowiednio przepisy art. 1025 Kodeksu cywilnego, w przypadku podatników nieżyjących, należy doprowadzić do ustalenia spadkobierców, a następnie przenosząc na nich, w trybie art. 100 Ordynacji podatkowej, obowiązek podatkowy, doręczyć decyzje wymiarowe. W przypadku podatników nieznanych z miejsca pobytu należy dokonywać doręczeń zastępczych wskazywanych treścią art. 154 § 2 w związku z art. 138 § 1 Ordynacji podatkowej.

Kontrola zagadnień z zakresu prawidłowości pozyskiwania dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych pozwoliła ustalić, iż w przypadku podatnika wskazanego w opisie na stronie 21 protokołu kontroli nastąpiło naruszenie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 roku Nr 94, poz.431 ze zm.). Wymienionemu podmiotowi – osobie prawnej, posiadającemu grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym, organ podatkowy dokonał wymiaru podatku rolnego w formie decyzji (nakazu płatniczego). Figuruje on jako podatnik w rejestrze wymiarowym zobowiązań pieniężnych osób fizycznych. Tymczasem w myśl art.6a ust.8 przywołanej ustawy, na osobach prawnych ciąży obowiązek składania deklaracji na podatek rolny do dnia 15 stycznia roku podatkowego

Stwierdzono także, że organ podatkowy nie dokonał wymiaru podatku od nieruchomości podatnikowi wymienionemu na stronie 24 protokołu kontroli, wynajmującemu lokal użytkowy w budynku Szkoły Podstawowej w Radziłowie. Jak wskazuje treść art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zm.), podatnikiem podatku od nieruchomości jest osoba prawna lub fizyczna, posiadająca nieruchomość lub jej część stanowiącą własność jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem.

 

Analizując ewidencję księgową ustalono, iż na koncie 901 (prowadzonym wg podziałek klasyfikacji budżetowej) w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, § 045, „Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe” zaewidencjonowano niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 ze zm.) 30 wpłaty na łączną kwotę 2.400 złotych. Wpłaty te zostały wniesione za dokonanie zmian lub dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i prawidłowo należało je zaewidencjonować w rozdziale 76618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w § 069 „Wpływy z różnych opłat”. Jednocześnie stwierdzono, że dochody uzyskane z omawianego powyżej tytułu wykazywano w sprawozdaniach Rb-27S przez okres całego 2005 roku
w niewłaściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej - str. 27 protokołu kontroli. Jednocześnie należy wskazać, iż od dnia 1 lipca 2006 roku w zakresie klasyfikacji budżetowej obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku (Dz. U. Nr 107, poz. 726).

        

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości i uchybienia były wynikiem nieprzestrzegania lub błędnej interpretacji obowiązujących przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości gminy, w tym w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Organem wykonawczym gminy jest wójt, na którym spoczywają obowiązki dotyczące m.in. wykonywania budżetu gminy i gospodarowania mieniem gminy, a także ogólna odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy (art. 30 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu, którego jest kierownikiem (art. 33 ust 1 i 3 ustawy).

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową urzędu, jako jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej, spoczywała na Panu Wójcie zgodnie z art. 28a ustawy o finansach publicznych (obecnie art. 44 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych).

Wójt jest również organem podatkowym pierwszej instancji w myśl przepisu art. 13 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości spoczywały, stosownie do zakresów czynności, na pracownikach pełniących obowiązki skarbnika gminy. Prawa i obowiązki głównego księgowego (skarbnika) określają przepisy art. 45 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Wyeliminowanie rozbieżności między postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego i aktualną obsadą etatową Urzędu.

 

2. Wykonywanie, ustanowionych przepisami art. 46 i 187 ustawy o finansach publicznych, obowiązków w zakresie corocznej kontroli podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

 

3. Dostosowanie prowadzonego wykazu gminnych jednostek organizacyjnych do stanu rzeczywistego.

 

4. Podjęcie działań zmierzających do formalnego powołania skarbnika gminy, mając na uwadze wymagania dla tego stanowiska w zakresie wykształcenia i stażu pracy, określone w art. 45 ustawy o finansach publicznych.

 

5. Podjęcie działań zmierzających do dostosowania do wymagań obowiązujących przepisów stanu faktycznego, polegającego na pełnieniu funkcji bibliotekarza przez osobę nie spełniającą wymagań kwalifikacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów.

 

6. Przedkładanie do kontrasygnaty wszystkich dokumentów poświadczających dokonanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, stosownie do postanowień art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

 

7. Dołożenie większej staranności przy formułowaniu treści umów w zakresie podstaw ustalania wysokości wynikających z nich wydatków. Rozważenie podjęcia działań celem weryfikacji rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, wynikającego z opisanych w protokole kontroli umów o dostawę żużla.

 

8. Uwzględnianie, przy zatwierdzaniu arkuszy organizacji szkół, wskazanych w części opisowej wystąpienia przepisów ustalających limity godzin ponadwymiarowych nauczycieli.

 

9. Zaniechanie ustalania w budżecie dotacji podmiotowej w odrębnej podziałce klasyfikacyjnej, dotyczącej funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji – komórki organizacyjnej w strukturze Biblioteki. Podjęcie działań zmierzających do ustalenia formalnych ram prowadzenia tego rodzaju działalności w strukturze biblioteki, przy uwzględnieniu uwag zawartych w części opisowej wystąpienia.

 

10. Przedkładanie Radzie Gminy sprawozdań z wykonania uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

 

11. Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych w sposób zapewniający należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji oraz możliwość jednoznacznego powiązania wyników inwentaryzacji z zapisami w księgach rachunkowych poprzez:

a) wskazywanie dat przyjęcia środków trwałych do używania,

b) zamieszczanie cech szczególnych środków trwałych, służących ich bliższej identyfikacji.

 

12. Zwiększenie wartości środka trwałego „Stacja uzdatniania wody…” poprzez doksięgowanie kosztów odsetek od pożyczki zaciągniętej na realizację tej inwestycji, poniesionych w okresie jej realizacji.

 

13. Dostosowanie dokumentacji zasad prowadzenia rachunkowości do wymogów wskazanych przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz planu kont.

 

14. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu doręczenie wszystkich decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, z uwzględnieniem wskazań zawartych w protokole kontroli i części opisowej niniejszego wystąpienia.

 

15. Zachowanie prawidłowości opodatkowania podatkiem rolnym osób prawnych na zasadach wynikających z przepisów ustawy o podatku rolnym.

 

16. Dokonanie wymiaru podatku od nieruchomości podatnikowi wskazanemu w protokole kontroli, po przeprowadzeniu niezbędnego postępowania podatkowego na zasadach wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej.

 

17. Stosowanie prawidłowej klasyfikacji dochodów budżetowych z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

         Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Białymstoku Zespół w Łomży

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 116582940
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116582940 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |