Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2006

zalecenia - Augustowskie Placówki Kultury  

zalecenia - Białostocki Ośrodek Kultury  

zalecenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Rutkach  

zalecenia - Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu  

zalecenia - Dom Kultury w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Gimnazjum Nr 1 w Łapach  

zalecenia - Gmina Bargłów Kościelny  

zalecenia - Gmina Białowieża  

zalecenia - Gmina Boćki  

zalecenia - Gmina Dąbrowa Białostocka  

zalecenia - Gmina Filipów  

zalecenia - Gmina Giby  

zalecenia - Gmina Goniądz  

zalecenia - Gmina Janów  

zalecenia - Gmina Klukowo  

zalecenia - Gmina Krynki  

zalecenia - Gmina Łomża  

zalecenia - Gmina Mielnik  

zalecenia - Gmina Nowogród  

zalecenia - Gmina Nurzec Stacja  

zalecenia - Gmina Perlejewo  

zalecenia - Gmina Raczki  

zalecenia - Gmina Radziłów  

zalecenia - Gmina Sejny  

zalecenia - Gmina Sztabin  

zalecenia - Gmina Szudziałowo  

zalecenia - Gmina Śniadowo  

zalecenia - Gmina Trzcianne  

zalecenia - Gmina Zbójna  

zalecenia - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie  

zalecenia - Gminny Zespół Obsługi Szkół w Dziadkowicach  

zalecenia - Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu  

zalecenia - Miasto Augustów  

zalecenia - Miasto Drohiczyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Czarna Białostocka  

zalecenia - Miasto i Gmina Jedwabne  

zalecenia - Miasto i Gmina Łapy  

zalecenia - Miasto i Gmina Sokółka  

zalecenia - Miasto i Gmina Stawiski  

zalecenia - Miasto i Gmina Supraśl  

zalecenia - Miasto i Gmina Suraż  

zalecenia - Miasto Kolno  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miasto Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Miasto Zambrów  

zalecenia - Obsługa Komunalna Gminy Sejny  

zalecenia - Opera i Filharmonia Podlaska  

zalecenia - Pływalnia Miejska w Zambrowie  

zalecenia - Przedszkole Nr 3 w Augustowie  

zalecenia - Przedszkole Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Augustowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Energetyki Cieplnej w Raczkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krynkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy  

zalecenia - Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół w Kobylinie Borzymach  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko z siedzibą w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka-Biebrza  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  

zaleceniea - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku  zalecenia - Pływalnia Miejska w Zambrowie

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2006-09-22 11:55
Data modyfikacji:  2006-09-22 11:55
Data publikacji:  2006-09-22 11:55
Wersja dokumentu:  1


Kontrola problemowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Pływalni Miejskiej w Zambrowie

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku Zespół w Łomży

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29 sierpnia 2006 roku (znak: RIO.IV.6012 - 2/06), o treści jak niżej:

 

 

Pan Jerzy Przychodzeń

                                                                                              Kierownik

Pływalni Miejskiej

w Zambrowie

 

         W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej za okres 2005 r., przeprowadzonej w Pływalni Miejskiej w Zambrowie na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, stwierdzono nieliczne uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

        

Kontrolą objęto sprawy z zakresu gospodarki finansowej dotyczące organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej zakładu, księgowości i sprawozdawczości, gospodarki pieniężnej i rozrachunków, prawidłowości opracowania planu finansowego, realizacji przychodów, realizacji wybranych rodzajów kosztów, udzielania zamówień publicznych oraz gospodarki składnikami majątkowymi.

 

         Badając wewnętrzne regulacje, w tym instrukcję kasową wprowadzoną zarządzeniem nr 5/2002 Pana Kierownika z 1 października 2002 r. stwierdzono, że nie uwzględniono w niej niektórych rozwiązań stosowanych w praktyce gospodarki kasowej: trybu funkcjonowania kas w systemie zmianowym oraz zasad sporządzania raportów kasowych przy pomocy komputera – program E–Basen. Ponadto wskazania wymaga, że jako podstawę prawną jej wprowadzenia podano zarządzenie Nr 46 Ministra Finansów z 1 sierpnia 1995 r. w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości…, które nie obowiązywało już w dacie wydania instrukcji – str. 2-3 protokołu kontroli oraz załącznik 3 do protokołu kontroli.

 

W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) ustalono, iż nie sporządzono rocznego sprawozdania o udzielonych w 2005 r. zamówieniach, mimo że procedury udzielania zamówień publicznych były w tym okresie stosowane. Obowiązek przekazania sprawozdania Prezesowi UZP w terminie do 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie wynika z postanowień art. 98 Prawa Zamówień Publicznych – str. 4-5 protokołu kontroli.

 

Z ustaleń kontroli zawartych na str. 5-7 protokołu kontroli wynika, iż zakład gromadził przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,  a także korzystał z dotacji przedmiotowej. Pragnę wskazać, iż począwszy od 1 lipca 2006 r., zgodnie z przepisami § 46 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania w przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783), przychodami zakładu budżetowego mogą być wpływy związane ze świadczonymi przez zakład budżetowy usługami związanymi z administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego. Wpływy z tytułu świadczonych przez zakład usług administrowania i zarządzania nieruchomościami, pomniejszone o koszty ich uzyskania stanowią dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, iż do przychodów zakładu mogą być zaliczone wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, powinny być one jednakże konfrontowane z kosztami ich uzyskania. Ewentualna nadwyżka przychodów nad kosztami w zakresie świadczenia tych usług podlega odprowadzeniu na rachunek budżetu jako dochód budżetu gminy. Z obowiązujących aktualnie rozwiązań wynika zatem, iż niezbędne dla prawidłowości rozliczeń z budżetem z tego tytułu jest prowadzenie ewidencji kosztów wyodrębniającej koszty usług dotyczących zarządzania i administrowania nieruchomościami gminnymi.

Cytowane wyżej rozporządzenie wprowadza także obowiązek rozliczania z budżetem gminy otrzymanej w danym roku dotacji przedmiotowej, w terminie do 31 stycznia roku następnego (§ 52 rozporządzenia).

 

           Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia były wynikiem nieznajomości bądź błędnej interpretacji przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości zakładu budżetowego.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej, spoczywa na Panu Kierowniku, jako kierowniku jednostki, stosownie do art. 44 ustawy o finansach publicznych.

                   Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości należy do obowiązków Głównego Księgowego. Prawa i obowiązki głównego księgowego określa art. 45 ustawy o finansach publicznych.

        

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Uzupełnienie instrukcji kasowej o postanowienia dotyczące kwestii wskazanych w protokole kontroli i niniejszym wystąpieniu.

 

2. Sporządzanie i przekazywanie Prezesowi UZP sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.

 

O sposobie wykonania zaleceń proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30 – dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

     Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnie lub niewłaściwe zastosowanie.

 

         Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

Do wiadomości:

1. Burmistrz Zambrowa

2. Regionalna Izba Obrachunkowa

    w Białymstoku Zespół w Łomży

 

 

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 117545418
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 117545418 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |