Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2006

zalecenia - Augustowskie Placówki Kultury  

zalecenia - Białostocki Ośrodek Kultury  

zalecenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Rutkach  

zalecenia - Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu  

zalecenia - Dom Kultury w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Gimnazjum Nr 1 w Łapach  

zalecenia - Gmina Bargłów Kościelny  

zalecenia - Gmina Białowieża  

zalecenia - Gmina Boćki  

zalecenia - Gmina Dąbrowa Białostocka  

zalecenia - Gmina Filipów  

zalecenia - Gmina Giby  

zalecenia - Gmina Goniądz  

zalecenia - Gmina Janów  

zalecenia - Gmina Klukowo  

zalecenia - Gmina Krynki  

zalecenia - Gmina Łomża  

zalecenia - Gmina Mielnik  

zalecenia - Gmina Nowogród  

zalecenia - Gmina Nurzec Stacja  

zalecenia - Gmina Perlejewo  

zalecenia - Gmina Raczki  

zalecenia - Gmina Radziłów  

zalecenia - Gmina Sejny  

zalecenia - Gmina Sztabin  

zalecenia - Gmina Szudziałowo  

zalecenia - Gmina Śniadowo  

zalecenia - Gmina Trzcianne  

zalecenia - Gmina Zbójna  

zalecenia - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie  

zalecenia - Gminny Zespół Obsługi Szkół w Dziadkowicach  

zalecenia - Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu  

zalecenia - Miasto Augustów  

zalecenia - Miasto Drohiczyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Czarna Białostocka  

zalecenia - Miasto i Gmina Jedwabne  

zalecenia - Miasto i Gmina Łapy  

zalecenia - Miasto i Gmina Sokółka  

zalecenia - Miasto i Gmina Stawiski  

zalecenia - Miasto i Gmina Supraśl  

zalecenia - Miasto i Gmina Suraż  

zalecenia - Miasto Kolno  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miasto Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Miasto Zambrów  

zalecenia - Obsługa Komunalna Gminy Sejny  

zalecenia - Opera i Filharmonia Podlaska  

zalecenia - Pływalnia Miejska w Zambrowie  

zalecenia - Przedszkole Nr 3 w Augustowie  

zalecenia - Przedszkole Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Augustowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Energetyki Cieplnej w Raczkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krynkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy  

zalecenia - Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół w Kobylinie Borzymach  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko z siedzibą w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka-Biebrza  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  

zaleceniea - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku  zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko z siedzibą w Wasilkowie

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2006-11-02 09:17
Data modyfikacji:  2006-11-02 09:17
Data publikacji:  2006-11-02 09:17
Wersja dokumentu:  1


Kontrola problemowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Związku Gmin „Czyste Środowisko” z siedzibą w Wasilkowie

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 3 października 2006 roku (znak: RIO.I.6012 - 13/06), o treści jak niżej:

 

 

                                                                  Zarząd

Związku Gmin „Czyste Środowisko”

z siedzibą w Wasilkowie

 

 

         W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej za okres 2004 r. - I półrocze 2006 r., przeprowadzonej w Związku Gmin „Czyste Środowisko” z siedzibą w Wasilkowie na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto: regulacje wewnętrzne dotyczące ustroju i funkcjonowania Związku oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, wykonanie budżetu, mienie Związku, rozliczenia finansowe Związku z jego jednostkami organizacyjnymi oraz księgowość i sprawozdawczość.

 

Obowiązki głównego księgowego kontrolowanej jednostki pełni p. Marta Szczuka powołana na to stanowisko uchwałą Nr III/13/02 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 25 czerwca 2002 roku (wymieniona osoba jest jednocześnie skarbnikiem gminy Wasilków). Kompetencja Zgromadzenia Związku do powoływania i odwoływania skarbnika Związku została wyrażona w § 10 pkt 6 Statutu Związku. W § 26 ust. 3 przywołanego aktu postanowiono, że skarbnik Związku, który jest głównym księgowym budżetu, jest odpowiedzialny za prowadzenie księgowości Związku. Norma zawarta w art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), przypisuje odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru, kierownictwu jednostki również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. Ustalono, że stosowny dokument, stwierdzający przyjęcie przez p. M. Szczukę obowiązków w zakresie rachunkowości, do dnia zakończenia kontroli nie został wydany. W świetle zatem przywołanej normy ustawowej pełną odpowiedzialność za rachunkowość Związku ponosi Zarząd. Skuteczne powierzenie odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, stosownie do wskazanych regulacji prawnych, było przedmiotem zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez RIO w Białymstoku w dniu 14 kwietnia 2004 r. (nr pisma - RIO.I.6012-5/04) – str. 3-4 protokołu kontroli.

 

W treści § 20 Statutu Związku postanowiono, iż Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy biura Związku, zaś organizację biura określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie. Kompetencja w zakresie przygotowywania projektów uchwał Zgromadzenia, na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu, została przyznana Zarządowi. Stwierdzono, iż do dnia zakończenia kontroli, regulamin biura Związku nie został opracowany, a zatem należy uznać, że biuro Związku nie zostało organizacyjnie wyodrębnione. Należy dodać, że badany Związek, w okresie od czerwca 2004 r. do końca lutego 2005 r., zatrudniał na podstawie umowy o pracę jednego pracownika (któremu powierzono stanowisko podinspektora). Przewodniczący Zarządu Związku Gmin oraz pozostali członkowie Zarządu, a także główny księgowy pełnili swoje funkcje poza stosunkiem pracy (bez pobierania wynagrodzenia). Od dnia 14 kwietnia 2006 r. wykonywanie czynności w zakresie obsługi technicznej Związku zostało powierzone na podstawie umowy zlecenia – str. 4, 13-14 protokołu kontroli.

 

W ramach zasad udziału w kosztach wspólnej działalności członkowie badanego Związku Gmin zobowiązali się do przekazywania na jego rzecz środków pieniężnych w wysokości 0,50 zł od mieszkańca gminy w każdym roku budżetowym (§ 6 ust. 1 Statutu). Postanowiono, iż środki te stanowią dochód Związku, a termin ich zapłaty upływa 31 marca każdego roku (§ 6 ust. 2 i 3 Statutu). Kontrola wykazała uchybienia w zakresie terminowości uiszczania składek przez poszczególne gminy. W 2004 r. terminowych wpłat z tytułu składek członkowskich dokonały dwie gminy: Wasilków oraz Supraśl. Pozostali członkowie Związku należne wpłaty uiścili odpowiednio: 27 maja 2004 r. gmina Dobrzyniewo Duże i 21 października gmina Czarna Białostocka. W roku 2005 wszyscy członkowie Związku dokonali wpłat należnych składek po terminie, a mianowicie: 7 kwietnia wpłynęły środki od gminy Wasilków i Supraśl, 8 czerwca od gminy Czarna Białostocka i 22 czerwca od gminy Dobrzyniewo Duże. W 2006 r. w przewidzianym terminie należną składkę wpłaciła jedynie gmina Supraśl. Gmina Wasilków dokonała wpłaty 18 lipca, zaś gmina Czarna Białostocka 28 sierpnia. Do dnia zakończenia kontroli (tj. 30 sierpnia 2006 r.), należnych składek nie opłaciła gmina Dobrzyniewo Duże. Statut Związku, poza określeniem terminu wpłaty składek, nie określał sankcji w przypadku ich nie opłacenia lub opóźnienia w zapłacie (inne wewnętrzne regulacje także nie odnosiły się do terminowości ich uiszczania). Za opóźnienia w zapłacie nie były naliczane odsetki.

Zasada gospodarki finansowej zawarta w przepisach art. 138 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dawny art. 92 pkt 1) stanowi, że pobieranie dochodów (wpływy ze składek członkowskich wymienione zostały jako dochody Związku w § 27 pkt 3 Statutu) następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów (w tym przypadku Statutu) – str. 9-10 protokołu kontroli. Pobieranie odsetek za zwłokę może być elementem dyscyplinującym członków Związku w terminowym regulowaniu zobowiązań z tytułu składek.

 

Z dniem 3 czerwca 2003 r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin „Czyste Środowisko”, utworzono zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” – Zakład Budżetowy z siedzibą w Wasilkowie. W 2004 r. działalność Zakładu została dofinansowana z budżetu Związku w formie dotacji wynoszącej 49.000 zł. W planie finansowym Związku na ten rok wskazana kwota została ujęta w par. 6210 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych”, a jej przekazanie na rachunek Zakładu nastąpiło 1 czerwca 2004 r. Ustalono, że plan finansowy Zakładu na 2004 r. przewidywał wydatki inwestycyjne w par. 6070 „Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych” w wysokości 196.580 zł. Źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków inwestycyjnych stanowić miały środki własne w kwocie 147.580 i dotacja celowa z budżetu Związku w wysokości 49.000 zł. Z okazanej w trakcie trwania kontroli dokumentacji nie wynikało, na jaki cel inwestycyjny miały być przeznaczone środki z dotacji pochodzącej z budżetu Związku.

Na dowód poniesienia wydatków inwestycyjnych przez Zakład okazano 3 faktury stwierdzające: zakup pojemników MGB 120 na kwotę 28.987,20 zł, wykonanie pizometrów za 6.002,25 zł oraz opracowanie dokumentacji geologicznej związanej z założeniem sieci pizometrycznej na sumę 1.070 zł. Łączna kwota wydatków wynikająca z przedmiotowych rachunków wynosiła 36.059,45 zł. Z danych sprawozdania Rb-30 Zakładu za okres 2004 r. (część D1 „Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego”) wynikało, że wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło jedynie 5.920 zł, z czego całą kwotę stanowiły środki własne. Jak ustalono, wydatki związane z dostawą towarów i usług objętych wskazanymi wyżej rachunkami zostały zakwalifikowane przez Zakład do kosztów w par. 4210, nie zaś w par. 6070 (część tej kwoty, tj. 28.987 zł, została wykazana jako zobowiązanie Zakładu, gdyż termin jej płatności upływał 13 stycznia 2005 r.).

Należy stwierdzić, że kwota wydatkowana przez Zakład ze środków pochodzących z dotacji różniła się od kwoty przekazanej dotacji o 12.940,55 zł. Niewykorzystana część dotacji nie została zwrócona do budżetu Związku (zasady rozliczania dotacji nie były objęte procedurami kontroli wewnętrznej obowiązującymi w Związku). W efekcie, naruszono przepisy § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz. U. Nr 122, poz. 1333), stanowiące, iż dotacje celowe udzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w części, w jakiej nie zostały wykorzystane w roku budżetowym, podlegają zwrotowi do budżetu.

Zakład Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” w formie zakładu budżetowego funkcjonował do 29 marca 2005 r. Następnie został przekształcony w jednoosobową sp. z o.o. Związku pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko”. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 12.940,55 zł, wraz z innymi składnikami mienia Zakładu, weszła w skład majątku Spółki – str. 16-17 protokołu kontroli.

 

         Do dnia zakończenia kontroli nie wprowadzono do ewidencji księgowej Związku wartości udziałów objętych w utworzonej spółce z o.o. na łączną kwotę 1.600.000 zł ani zwiększenia ich wielkości o 30.000 zł. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont…, które stanowiło podstawę opracowania zakładowego planu kont Związku, kontem służącym do ewidencjonowania długoterminowych aktywów finansowych było konto 030 „Długoterminowe aktywa finansowe” (wskazanego konta ZPK Związku nie przewidywał). W art. 35 ust. 1 ustawy o rachunkowości postanowiono, że nabyte lub powstałe aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania, wg ceny nabycia albo ceny zakupu, jeśli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Poza tym, norma zawarta w art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości nakazuje, aby do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Za moment nabycia udziałów uważa się datę zawarcia umowy spółki lub zakupu udziałów (w przedmiotowym przypadku umowa Spółki została zawarta 29 grudnia 2004 r.). Oświadczenie o objęciu nowych udziałów w wysokości 30.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym zostało złożone przez Zarząd Związku 16 grudnia 2005 r. – str. 27 protokołu kontroli.

 

Kontrola wykazała, że operację polegającą na przekazaniu w 2004 r. przez Związek dotacji w wysokości 49.000 zł dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zaksięgowano za pośrednictwem konta 810 „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje” w korespondencji ze stroną Ma konta 130. Konto 810 przewidywał zakładowy plan kont, zaś przyjęte zasady jego funkcjonowania były adekwatne do rozwiązań wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont… Zgodnie z nimi, przeksięgowanie w końcu roku rocznej sumy dotacji przekazanych ujmuje się zapisem Wn 800 – Ma 810.

Na zakończenie 2004 r. przeksięgowanie stanu dotacji przekazanych dla Zakładu zaewidencjonowano jednak zapisem Wn 860 – Ma 810. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego konto 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy” wykazywało saldo strony Ma w kwocie 16.594,78 zł (zysk bilansowy), zaś saldo Ma konta 800 „Fundusz jednostki” wynosiło 12.204,89 zł. W przypadku ujęcia operacji polegającej na przeksięgowaniu stanu przekazanych dotacji za pośrednictwem konta 800, a nie 860 (tak jak nakazywały zasady wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów dnia 18 grudnia 2001 r. i ZPK), salda wskazanych kont wyglądałyby inaczej. Konto 860 wykazywałoby saldo Ma 61.204,89 zł (zysk netto), zaś na koncie 800 pojawiłoby się saldo Wn w wysokości 32.405,50 zł.

Podobnie, fakt przekazania w 2005 r. środków w wysokości 30.000 zł uzyskanych z dotacji z PFOŚiGW do spółki z o.o. jako podwyższenie jej kapitału zakładowego, został zaewidencjonowany przy użyciu konta 810 (zapis Wn 810 – Ma 130). W końcu 2005 r. przeksięgowanie stanu przekazanych do spółki z o.o. funduszy ujęto Wn 800 – Ma 810, a więc tak jak nakazują to opisane wyżej zasady funkcjonowania konta 810. Taki sposób ewidencji spowodował jednakże zmniejszenie funduszu, w wyniku czego konto 800 wykazywało saldo Wn w kwocie 1.200 zł (w bilansie Związku fundusz jednostki zaprezentowano w pasywach ze znakiem minus). Zysk bilansowy za ten rok (saldo Ma konta 860) wynosił 114.749,81 zł. Wpływ dotacji z PFOŚiGW na rachunek Związku ujęto w jego księgach zapisem Wn 130 – Ma 740, po czym na koniec roku dokonano jej przeksięgowania zapisami Wn 740 – Ma 860 – str. 29-30 protokołu kontroli.

Należy zwrócić uwagę, że opisane wyżej księgowania, które miały obrazować wniesienie środków z dotacji na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o., oprócz tego, że doprowadziły do nieuzasadnionego zmniejszenia funduszu jednostki, dodatkowo nie odzwierciedlały przebiegu tej operacji gospodarczej w sposób wystarczający. W ich wyniku bowiem (z uwagi, że przekazanie środków zaksięgowano jak dotację, a nie jak wydatek majątkowy), nie znalazł uwidocznienia na koncie aktywów finansowych fakt nabycia nowych udziałów w spółce, a tym samym zwiększenia aktywów finansowych Związku (wystarczył zapis Wn 030 – Ma 130) – str. 11-12 protokołu kontroli.

Konto 800 „Fundusz jednostki”, jak wynika z zasad jego funkcjonowania, służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i jej zmian. Na koniec roku omawiane konto może wykazywać jedynie saldo Ma, oznaczające stan funduszu jednostki. Ewidencyjny stan funduszu badanej jednostki został zniekształcony w wyniku opisanych wyżej księgowań, a także w efekcie nie ujęcia w ewidencji księgowej Związku długoterminowych aktywów finansowych o wartości 1.600.000 zł. Prawidłowy stan ewidencyjny powstanie w momencie dokonania zapisu Wn 030 – Ma 800 na kwotę 1.630.000 zł. Doprowadzi to do zgodności ksiąg rachunkowych, w zakresie stanu aktywów trwałych Związku i ich równowartości mających odbicie w funduszu, ze stanem rzeczywistym.

 

Ustalono ponadto, iż w okresie objętym kontrolą nie była opracowywana przez Zarząd Związku informacja o stanie mienia komunalnego, o której mowa w przepisach art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (obecnie obowiązek opracowania tej informacji został wyrażony w art. 180 pkt 2a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych). Powyższe, jak wynikało z objaśnień do projektów planów finansowych, uzasadniano tym, że Związek nie posiadał wyodrębnionego majątku. Informację o stanie mienia komunalnego należało jednakże opracować i przedłożyć wraz z projektem planu finansowego na 2006 r. Powinna ona bowiem zawierać m.in. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym o udziałach w spółkach, we władaniu których faktycznie był Związek –str. 9-10 protokołu kontroli

Fakt nieujęcia w księgach rachunkowych Związku wartości udziałów w spółce skutkował także niewypełnieniem, wynikającego z przepisów art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, obowiązku corocznej inwentaryzacji w ostatnim dniu roku obrotowego długoterminowych aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę – str. 31 protokołu kontroli.

 

W sferze prowadzenia ksiąg rachunkowych, poza przywołanymi nieprawidłowościami, stwierdzono nieliczne uchybienia, naruszające przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zakładowego planu kont, poprzez:

a) nie ujęcie na koncie 013 zakupu mebli na łączną kwotę 1.898,44 zł. Ich nabycie zaewidencjonowano zapisem Wn 400 – Ma 130, podczas gdy należało zastosować: Wn 013 – Ma 130 i równolegle Wn 400 – Ma 072. W zakładowym planie kont ustalono bowiem, że meble przyjmuje się do ewidencji księgowej niezależnie od wartości i jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania, umarza (§ 6) – str. 16 protokołu kontroli;

b) sporządzanie zestawień obrotów i sald kont syntetycznych za okresy kwartalne, a nie miesięczne, jak tego wymagają przepisy art. 18 ust. w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości – str. 28 protokołu kontroli.

W okresie objętym kontrolą nie występowały ponadto rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług. Zakładowy plan kont Związku przewidywał konto 201 „Rozrachunki z dostawcami i dostawcami”, przy czym w rzeczywistości konto to nie wykazywało żadnych obrotów. Nieliczne faktury (rachunki) stwierdzające zakup towarów i usług ujmowane były bezpośrednio w koszty. Opisany sposób ewidencji należy zakwestionować z uwagi na prawidłowość sporządzania sprawozdań Rb-28S i Rb-Z w zakresie stanu zobowiązań na koniec poszczególnych okresów sprawozdawczych. Należy dodać, iż przepisy art. 24 ust. 4 pkt 2 ustawy o rachunkowości, odnoszące się do kwestii sprawdzalności ksiąg rachunkowych, stanowią, że zapisy w księgach rachunkowych powinny być uporządkowane chronologicznie i systematycznie według kryteriów klasyfikacyjnych umożliwiających sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań – str. 8 protokołu kontroli.

 

          Ustalono, że badany Związek uzyskiwał przychody w postaci nadwyżki z lat ubiegłych. W 2004 r. nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 16.520,78 zł, w 2005 r. wzrosła do kwoty 28.836,27 zł. Wskazane sumy nie były wykazywane w części D1 „Przychody ogółem” pkt D13 „Nadwyżka z lat ubiegłych” kwartalnych sprawozdań Rb-NDS po stronie wykonania. Z opisu zasad ich sporządzania, zawartych w załączniku Nr 32 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 170, poz. 1426), wynikało, iż dane po stronie wykonania dotyczące przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych wykazuje się w wysokości środków faktycznie osiągniętych za lata ubiegłe, w tym, w odniesieniu do nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodów z innych źródeł, również kwotę zaangażowaną na pokrycie deficytu (§ 10 ust. 1 pkt 6c). Do dnia 22 września 2005 r. analogiczne zasady dotyczące sporządzania sprawozdań Rb-NDS wynikały z załącznika Nr 2 § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 ze zm.). Także w obecnym stanie prawnym, § 10 ust. 1 pkt 6c załącznika Nr 34 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781), nie uległy one zmianie. Kwoty odpowiadające nadwyżce z lat ubiegłych ujęte zostały natomiast w bilansach z wykonania budżetu Związku za 2004 i 2005 r. w poz. pasywów „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu” – str. 18-19 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone nieprawidłwości były wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości związku międzygminnego. Stosownie do postanowienia art. 73a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do gospodarki finansowej związku międzygminnego stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin. Zasady ogólne finansów publicznych określa ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Przepisy tej ustawy nakładają na podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego ich organy oraz związki (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy), obowiązki i odpowiedzialność za gospodarkę finansową, m.in. w zakresie kontroli finansowej dotyczącej procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem – o czym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy.

Według postanowień art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości jednostki (w tym także związki gmin – art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy) obowiązane są stosować określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową oraz wynik finansowy.

Zgodnie ze statutem Związku, organem wykonawczym odpowiedzialnym m.in. za przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia, wykonanie budżetu i składanie sprawozdań z jego wykonania oraz nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Związku, jest Zarząd. Na mocy art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości Zarząd Związku ponosi także odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości. Przyjęcie odpowiedzialności za rachunkowość przez osobę wypełniającą obowiązki głównego księgowego nie nastąpiło bowiem za jego zgodą potwierdzoną w odpowiednim dokumencie.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Skuteczne powierzenie odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości stosownie do wskazanych regulacji prawnych.

2. Opracowanie projektu regulaminu biura Związku celem jego zatwierdzenia przez Zgromadzenie.

3. Rozważenie możliwości naliczania odsetek za opóźnienia w zapłacie składek członkowskich.

4. Ujęcie w ewidencji księgowej Związku wartości udziałów objętych w utworzonej spółce z o.o. na łączną kwotę 1.630.000 zł oraz realizowanie zasady corocznego ich inwentaryzowania.

5. Opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego.

6. Wyeliminowanie uchybień w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych poprzez:

a) każdorazowe ujmowanie na koncie 013 zakupu mebli stosowanie do postanowień zakładowego planu kont;

b) sporządzanie zestawień obrotów i sald kont syntetycznych za okresy miesięczne;

c) ewidencjonowanie rozrachunków z tytułu dostaw towarów i usług za pośrednictwem konta 201.

7. Wykazywane w sprawozdaniach Rb-NDS po stronie wykonania danych dotyczących przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

 

         Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

Odsłon dokumentu: 117545247
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 117545247 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |