Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2006

zalecenia - Augustowskie Placówki Kultury  

zalecenia - Białostocki Ośrodek Kultury  

zalecenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Rutkach  

zalecenia - Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu  

zalecenia - Dom Kultury w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Gimnazjum Nr 1 w Łapach  

zalecenia - Gmina Bargłów Kościelny  

zalecenia - Gmina Białowieża  

zalecenia - Gmina Boćki  

zalecenia - Gmina Dąbrowa Białostocka  

zalecenia - Gmina Filipów  

zalecenia - Gmina Giby  

zalecenia - Gmina Goniądz  

zalecenia - Gmina Janów  

zalecenia - Gmina Klukowo  

zalecenia - Gmina Krynki  

zalecenia - Gmina Łomża  

zalecenia - Gmina Mielnik  

zalecenia - Gmina Nowogród  

zalecenia - Gmina Nurzec Stacja  

zalecenia - Gmina Perlejewo  

zalecenia - Gmina Raczki  

zalecenia - Gmina Radziłów  

zalecenia - Gmina Sejny  

zalecenia - Gmina Sztabin  

zalecenia - Gmina Szudziałowo  

zalecenia - Gmina Śniadowo  

zalecenia - Gmina Trzcianne  

zalecenia - Gmina Zbójna  

zalecenia - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie  

zalecenia - Gminny Zespół Obsługi Szkół w Dziadkowicach  

zalecenia - Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu  

zalecenia - Miasto Augustów  

zalecenia - Miasto Drohiczyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Czarna Białostocka  

zalecenia - Miasto i Gmina Jedwabne  

zalecenia - Miasto i Gmina Łapy  

zalecenia - Miasto i Gmina Sokółka  

zalecenia - Miasto i Gmina Stawiski  

zalecenia - Miasto i Gmina Supraśl  

zalecenia - Miasto i Gmina Suraż  

zalecenia - Miasto Kolno  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miasto Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Miasto Zambrów  

zalecenia - Obsługa Komunalna Gminy Sejny  

zalecenia - Opera i Filharmonia Podlaska  

zalecenia - Pływalnia Miejska w Zambrowie  

zalecenia - Przedszkole Nr 3 w Augustowie  

zalecenia - Przedszkole Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Augustowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Energetyki Cieplnej w Raczkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krynkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy  

zalecenia - Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół w Kobylinie Borzymach  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko z siedzibą w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka-Biebrza  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  

zaleceniea - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku  zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Rutkach

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2007-03-22 10:58
Data modyfikacji:  2007-03-22 10:58
Data publikacji:  2007-03-22 10:58
Wersja dokumentu:  1


Kontrola problemowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Biurze Obsługi Szkół w Rutkach

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku Zespół w Łomży

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 lutego 2007 roku (znak: RIO.IV.6012 - 5/06), o treści jak niżej:

 

 

Pan Krzysztof Brzozowski

Kierownik Biura Obsługi Szkół

w Rutkach

 

 

         W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej za 2005 rok, przeprowadzonej w Biurze Obsługi Szkół w Rutkach na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, stwierdzono uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto m.in. regulacje wewnętrzne dotyczące organizacji i funkcjonowania BOS i jednostek obsługiwanych w zakresie funkcjonowania kontroli wewnętrznej, prowadzenia rachunkowości, gospodarki pieniężnej i rozrachunków, opracowania i realizacji planów finansowych, gospodarowania mieniem, rozliczeń z budżetem gminy.

 

W zakresie organizacji wewnętrznej, w tym procedur kontroli finansowej, stwierdzono, że obsługa kasowa BOS w Rutkach prowadzona jest przez kasę Urzędu Gminy w Rutkach. Pobór gotówki do kasy odbywał się poprzez wystawienie czeku imiennego na kasjera Urzędu. Wypłat z kasy dokonywano na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez Pana Kierownika, Głównego Księgowego BOS ora dyrektorów poszczególnych jednostek obsługiwanych. Przyjęty sposób organizacji gospodarki kasowej nie został jednakże formalnie uregulowany w przepisach wewnętrznych składających się na procedury kontroli finansowej – str. 10-12 protokołu kontroli. Ustalenie w formie pisemnej procedur kontroli wewnętrznej dotyczących wszystkich procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem należy do obowiązków kierownika każdej jednostki sektora finansów publicznych, stosownie do art. 47 ust. 3 obecnie obowiązującej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), a w okresie objętym kontrolą art. 35a ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r.

 

 Kontrola dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości wykazała, że do prowadzenia ewidencji wynagrodzeń pracowników korzystano w 2005 r. z oprogramowania, firmy Infosystem o nazwie „Płace”. Nie stwierdzono, aby Pan Kierownik określił m.in. datę rozpoczęcia jego eksploatacji, w tym także kolejnych wersji oprogramowania oraz system służący ochronie danych i ich zbiorów. Wymogi te zostały określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Uwagi podlegające uwzględnieniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, dotyczące programów komputerowych wykorzystywanych przy prowadzeniu ewidencji księgowej, zostały zawarte na str. 6-8 protokołu kontroli.

 

W toku czynności kontrolnych ustalono, że projekty planów finansowych na 2005 rok nie były opiniowane przez rady pedagogiczne poszczególnych jednostek oświatowych. Obowiązek opiniowania przez radę pedagogiczną planu finansowego szkoły został nałożony art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – str. 14 protokołu kontroli. Wskazania wymaga, że niezależnie od zorganizowania wspólnej obsługi finansowo-księgowej, obsługiwane jednostki nadal posiadają status odrębnych jednostek sektora finansów publicznych. W związku z tym, podstawą prowadzenia ich gospodarki finansowej jest plan finansowy, opracowany przez kierownika każdej z jednostek przy zachowaniu wymagań dotyczących trybu jego opracowania, wynikających z przepisów prawa.

 

Przelewy równowartości dokonanych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na bankowy rachunek Funduszu, stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) powinny zostać dokonane w terminie do 31 maja w wysokości co najmniej 75% dokonanego odpisu, natomiast do 30 września kwota przelana na rachunek powinna odpowiadać całości odpisu. Z ustaleń kontroli zawartych na str. 19 protokołu wynika, że żaden z wymienionych terminów nie był przestrzegany.

 

Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia były wynikiem nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej spoczywa na kierowniku jednostki, stosownie do postanowień art. 44 ustawy o finansach publicznych.

Odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości jednostki spoczywa na głównym księgowym, stosownie do postanowień art. 45 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Opracowanie i wprowadzenie wewnętrznych uregulowań określających zasady prowadzenia gospodarki kasowej jednostki.

 

2. Dostosowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości do wymogów art. 10 ustawy o rachunkowości w zakresie wykorzystywanego programu komputerowego.

 

3. Zapewnienie przedkładania przez dyrektorów szkół projektów planów finansowych właściwej radzie pedagogicznej celem zaopiniowania.

 

4. Terminowe przekazywanie równowartości dokonanych odpisów na rachunek ZFŚS.

 

O sposobie wykonania zaleceń proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

         Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

   w Białymstoku

 

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rutki

2. Regionalna Izba Obrachunkowa

    w Białymstoku Zespół w Łomży

 

 

Odsłon dokumentu: 117545063
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 117545063 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |