Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2006

zalecenia - Augustowskie Placówki Kultury  

zalecenia - Białostocki Ośrodek Kultury  

zalecenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Rutkach  

zalecenia - Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu  

zalecenia - Dom Kultury w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Gimnazjum Nr 1 w Łapach  

zalecenia - Gmina Bargłów Kościelny  

zalecenia - Gmina Białowieża  

zalecenia - Gmina Boćki  

zalecenia - Gmina Dąbrowa Białostocka  

zalecenia - Gmina Filipów  

zalecenia - Gmina Giby  

zalecenia - Gmina Goniądz  

zalecenia - Gmina Janów  

zalecenia - Gmina Klukowo  

zalecenia - Gmina Krynki  

zalecenia - Gmina Łomża  

zalecenia - Gmina Mielnik  

zalecenia - Gmina Nowogród  

zalecenia - Gmina Nurzec Stacja  

zalecenia - Gmina Perlejewo  

zalecenia - Gmina Raczki  

zalecenia - Gmina Radziłów  

zalecenia - Gmina Sejny  

zalecenia - Gmina Sztabin  

zalecenia - Gmina Szudziałowo  

zalecenia - Gmina Śniadowo  

zalecenia - Gmina Trzcianne  

zalecenia - Gmina Zbójna  

zalecenia - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie  

zalecenia - Gminny Zespół Obsługi Szkół w Dziadkowicach  

zalecenia - Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu  

zalecenia - Miasto Augustów  

zalecenia - Miasto Drohiczyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Czarna Białostocka  

zalecenia - Miasto i Gmina Jedwabne  

zalecenia - Miasto i Gmina Łapy  

zalecenia - Miasto i Gmina Sokółka  

zalecenia - Miasto i Gmina Stawiski  

zalecenia - Miasto i Gmina Supraśl  

zalecenia - Miasto i Gmina Suraż  

zalecenia - Miasto Kolno  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miasto Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Miasto Zambrów  

zalecenia - Obsługa Komunalna Gminy Sejny  

zalecenia - Opera i Filharmonia Podlaska  

zalecenia - Pływalnia Miejska w Zambrowie  

zalecenia - Przedszkole Nr 3 w Augustowie  

zalecenia - Przedszkole Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Augustowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Energetyki Cieplnej w Raczkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krynkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy  

zalecenia - Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół w Kobylinie Borzymach  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko z siedzibą w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka-Biebrza  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  

zaleceniea - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku  zaleceniea - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2007-04-25 12:33
Data modyfikacji:  2007-04-25 12:34
Data publikacji:  2007-04-25 12:34
Wersja dokumentu:  1


Kontrola problemowa i doraźna gospodarki finansowej

przeprowadzona w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 kwietnia 2007 roku (znak: RIO.I.6012 - 20/06), o treści jak niżej:

 

Pani Elżbieta Filipowicz

Dyrektor Wojewódzkiego

Ośrodka Ruchu Drogowego

w Białymstoku

 

W wyniku problemowej i doraźnej kontroli gospodarki finansowej za 2005 i 2006 rok, przeprowadzonych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokołach kontroli z dnia 23 stycznia 2007 r. i z dnia 4 kwietnia 2007 r., których egzemplarze pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli problemowej objęto sprawy ogólnoorganizacyjne, w tym regulacje wewnętrzne z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej i rachunkowości, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, realizację wybranych przychodów i kosztów, gospodarowanie składnikami majątkowymi.

Zakresem kontroli doraźnej objęto prawidłowość dokumentowania realizowanych przez WORD w Białymstoku szkoleń oraz przekazywanie środków finansowych przez Ośrodek jednostkom organizacyjnym Policji w okresie 2005 i 2006 r.

 

         Analizując zasady funkcjonowania kont syntetycznych, przyjęte w zakładowym planie kont na podstawie „Zakładowego planu kont dla spółek prawa handlowego od 2002 roku” autorstwa Stanisława Koca i Tadeusz Waślickiego (Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 2001 r.) stwierdzono, że zasady te, mimo iż zapewniają prawidłowe dokonywanie zapisów w ewidencji księgowej, wymagają uzupełnienia w zakresie funkcjonowania konta 806 „Fundusz zapasowy”. Konto to, z uwagi na inne niż w spółkach prawa handlowego regulacje prawne określające charakter funduszu zapasowego, ustalone w § 4 i 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka (Dz. U. Nr 176, poz. 1443), nie może funkcjonować według takich samych zasad jak w podmiotach działających na podstawie przepisów prawa handlowego. Kontrola stwierdziła, że w WORD w Białymstoku fundusz zapasowy jest jedynym funduszem własnym, ponieważ fundusz założycielski, o którym jest mowa w art. 119 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) nie został utworzony z uwagi na fakt, iż Ośrodek nie otrzymał żadnych składników majątkowych w ramach pierwszego wyposażenia.

 

W istotny sposób na funkcjonowanie kont syntetycznych rzutują zmiany w statucie WORD, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Zasady gospodarki finansowej określone w statucie stawiają pod znakiem zapytania możliwość zwiększenia funduszu zapasowego z wygospodarowanych zysków z działalności Ośrodka. Statut stanowi (§ 10 ust. 4), że zysk netto Ośrodka podlega podziałowi na część przeznaczoną na inwestycje i na część przeznaczoną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a więc wprowadza automatyczny podział zysku netto, nieuwzględniający uprzedniego zwiększenia funduszu zapasowego. Z treści statutu wynika, iż podział ten ma charakter obligatoryjny. Aktualnie obowiązujący statut, poza zasadami podziału zysku netto za poprzedni rok obrotowy, zawiera regulacje dopuszczające przeznaczanie na finansowanie inwestycji i na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego zysków wypracowanych w bieżącym roku obrotowym. Ponadto statut zobowiązuje Dyrektora WORD do wyodrębnienia z już utworzonego funduszu zapasowego części funduszu przeznaczonego na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Należy nadmienić, że fundusz zapasowy WORD po przeksięgowaniu zysku za 2005 r. wynosił 2.920.268,25 zł i był o 1.563.421,78 zł niższy od stanu aktywów trwałych wynoszących na dzień 31 grudnia 2005 r. 4.483.690,03 zł. Aktywa obrotowe na koniec 2005 r. wynosiły 526.665,78 zł i były niższe o 1.563.421,78 zł od stanu zobowiązań i funduszy specjalnych, które na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosiły łącznie 2.090.087,56 zł. Z przedstawionych danych wynika, że zapis w statucie nakazujący Dyrektorowi WORD wyodrębnienie części funduszu zapasowego nie był poprzedzony analizą sytuacji majątkowej i finansowej Ośrodka.

Zmiany w statucie ośrodka obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. oznaczają konieczność rozszerzenia wykazu kont syntetycznych o konta służące do rozliczenia wyniku finansowego za lata poprzednie i odpisów zysku netto w ciągu roku bieżącego. Do tych celów mogą służyć konta 821 „Rozliczenie wyniku bilansowego za lata poprzednie” i 822 „Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego”, ale zasady funkcjonowania tych kont muszą uwzględniać zasady gospodarki finansowej Ośrodka określone w statucie. Z uwagi na wprowadzenie w statucie podziału zysku na część przeznaczoną na finansowanie inwestycji w kontrolowanej jednostce wystąpi nowe źródło zwiększeń funduszu zapasowego w postaci finansowania inwestycji z zysku (przeksięgowanie, pod datą opłacenia kosztów inwestycji, zysku netto na zwiększenie funduszu zapasowego). Do dnia zakończenia kontroli nie dokonano zmian w dokumentacji opisującej przyjęte w ośrodku zasady rachunkowości, których wprowadzenie jest konieczne z uwagi na statutowe zmiany zasad gospodarki finansowej Ośrodka.

Należy jednakże dodatkowo wskazać, że zmiany w statucie, w formie określonej uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego, wykazują uzasadnione wątpliwości co do zgodności z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 119 ust. 1 przywołanej ustawy, Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w tej ustawie, natomiast zmiany w statucie wprowadzone od 1 stycznia 2007 r. w istotny sposób tę samodzielność ograniczają. Przepisy ustawy przewidują wydatkowanie środków WORD na bieżące utrzymanie Ośrodka, na prowadzenie egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy i na inwestycje związane z działalnością Ośrodka, a ponadto również na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa. Z regulacji statutowych wynika natomiast, że wydatki na poprawę bezpieczeństwa mają charakter priorytetowy, a ich realizacja odbywa się nie tylko w ramach planu kosztów Ośrodka, ale również bezpośrednio z wypracowanego zysku. Podobnie priorytetowego charakteru w świetle postanowień statutu nabierają wydatki na inwestycje, jako obowiązkowy element podziału zysku. Postanowienia statutu wskazują także na kompetencję Zarządu Województwa do zatwierdzania podziału zysku. Tymczasem zasada samodzielności gospodarki finansowej Ośrodka, wyrażona w art. 119 ust. 1 ustawy, znajduje dodatkowe potwierdzenie w § 5 ust. 2 przywoływanego wyżej rozporządzenia, stanowiącym, iż fundusz zapasowy przeznaczony jest do dyspozycji ośrodka na finansowanie działalności w zakresie organizowania egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami oraz innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zasady gospodarki finansowej określone w statucie uniemożliwiają ponadto przeznaczanie zysku netto na zwiększenie funduszu zapasowego.

Ustalenia w zakresie dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady rachunkowości zostały przedstawione w protokole kontroli problemowej na str. 6-8.

        

Z ustaleń kontroli problemowej wynika, że plan finansowy ośrodka na 2005 i 2006 r. obejmował wyłącznie przychody i koszty działalności bieżącej oraz wynik na tej działalności. Plan finansowy nie obejmował natomiast wydatków inwestycyjnych, mimo iż takie wydatki miały miejsce. Należy wskazać, iż przepisy § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 października 2002 r. wskazują na plan finansowy ośrodka jako podstawę prowadzenia gospodarki finansowej. Otwarty katalog danych, które powinny być ujęte w planie finansowym wskazuje na powinność ujęcia w jego treści również wydatków inwestycyjnych, jako jednego z aspektów prowadzenia gospodarki finansowej. Wskazać należy, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) wszelkie wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. – str. 11-12 protokołu kontroli problemowej.  

 

         Stwierdzono, że w styczniu i sierpniu 2006 r. WORD łączyły stosunki cywilnoprawne z firmą AiP – Agencją Informacji i Promocji, której właścicielem jest Zbigniew Krzywicki, sprawujący w tym czasie funkcję Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Za przeprowadzenie dwóch szkoleń z zakresu public relations (wykonywanie czynności na rzecz WORD nie było poprzedzone zawarciem umów w formie pisemnej),  radny Sejmiku wystawił dwie faktury VAT o łącznej wartości 8.784 zł, w tym 1.584 zł podatek VAT. Fakturom tym zostały nadane numery 1/2006 i 2/2006, co wskazuje, że w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 3 sierpnia 2006 r. w firmie AiP wystąpiła wyłącznie sprzedaż na rzecz WORD. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) stanowi w art. 24 ust. 1, że radny nie może wchodzić w stosunki cywilnoprawne w sprawach majątkowych m.in. z wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi, z wyjątkiem stosunków prawnych wymienionych w tym przepisie. Z przepisu art. 47 ust. 2 przywołanej ustawy wynika, że wojewódzkie samorządowe osoby prawne są zaliczane do wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Z wyjaśnień Pani Dyrektor uzyskanych w trakcie kontroli wynika m.in., że w danym przypadku nie zostały złamane przepisy ustawy o samorządzie województwa, ponieważ stosunki prawne łączące ośrodek z radnym nie dotyczyły spraw majątkowych, lecz były związane z nabyciem usług nie mających bezpośredniej wartości ekonomicznej - str. 13-14 protokołu kontroli problemowej. Stanowisko to nie jest prawidłowe, albowiem przedmiotem świadczenia WORD na rzecz AiP było świadczenie pieniężne, a zatem mające charakter majątkowy, wynikający z rozdysponowania na rzecz radnego składnika majątkowego Ośrodka. Ponadto wskazania wymaga, że, w związku z wykonaniem szkolenia, po stronie AiP powstało roszczenie o świadczenie pieniężne wobec WORD, a zatem roszczenie w sprawie majątkowej w rozumieniu art. 19 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

          Z ustaleń kontroli problemowej wynika, że przy realizacji w 2004 r. zamówienia publicznego, polegającego na wykonaniu prac remontowo-adaptacyjnych budynku magazynowego posadowionego w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 64 na potrzeby statutowe Ośrodka, udzielonego w 2003 r. Przedsiębiorstwu Usług Budowlanych i Prefabrykacji „PRESBET” w Warszawie, nie były przestrzegane przepisy art. 6471 Kodeksu cywilnego. Sprawujący w tym okresie funkcję Dyrektora WORD Pan Henryk Wysocki nie dopełnił obowiązku określenia, w umowie bądź w aneksach do umowy, zakresu robót które wykonawca będzie realizował osobiście lub za pomocą podwykonawców. Ówczesny Dyrektor nie wyrażał w formie określonej w przywołanych przepisach zgody na zawarcie przez firmę PRESBET umów z podwykonawcami. Stwierdzono, że w praktyce część robót wykonywana była przez podwykonawców. W efekcie tych zaniechań wydłużył się okres realizacji inwestycji, a w związku z tym także koszty tej inwestycji z tytułu odsetek bankowych od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego. Stwierdzono, że w 2006 r. jeden z podwykonawców wystąpił do sądu z pozwem o solidarną zapłatę przez wykonawcę i inwestora kwoty 848.668,34 zł za wykonane roboty. Wskazania wymaga, że na konieczność uwzględnienia regulacji art. 6471 k.c. w związku z wykonywaniem części robót przez podwykonawców wskazywał radca prawny w opinii dotyczącej aneksów do umowy z generalnym wykonawcą – str.15-19 protokołu kontroli problemowej.

 

Badanie, w ramach kontroli doraźnej, szkolenia nr 3/2006 kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami, przeprowadzonego w dniach od 10 czerwca do 12 grudnia 2006 r., wykazało, że brało w nim udział 4 pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku (wszyscy w kursie podstawowym kandydatów na egzaminatorów w zakresie prawa jazdy kategorii B). Z ustaleń kontroli wynika, że w stosunku do nich odstąpiono od zasad odpłatności za szkolenie, przyjętych zarządzeniem nr 13/2006 Dyrektora WORD z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wewnętrznego i określenia wysokości opłaty za szkolenie kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami. Cena kursu wraz z opłatą za egzamin wynosiła 2.800 zł, co oznaczało rezygnację przez Panią Dyrektor z przychodów na łączną kwotę 11.200 zł. Podstawą rezygnacji z odpłatności była prośba Marszałka Województwa Podlaskiego J. K. Krzyżewskiego, który pismem PR.VI.5442-1/06 (bez daty) wystąpił do Dyrektora WORD o nieodpłatne przeszkolenie na kursie dla kandydatów na egzaminatorów łącznie 5 pracowników (w efekcie kurs odbyło jednakże 4 z nich). Prośbę swą uzasadnił „przejęciem kompetencji przez Departament Polityki Regionalnej Funduszy Strukturalnych UM w zakresie nadzoru nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców oraz sprawowaniem nadzoru nad WORD”. Pismo, o którym mowa, wpłynęło do WORD w Białymstoku 30 czerwca 2006 r. Należy dodać, iż faktycznie na gruncie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.), nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych od dnia 1 stycznia 2006 r. należy do kompetencji marszałka województwa - art. 112 (nadzór ten polega m.in. na możliwości kontrolowania dokumentacji i działalności związanej z egzaminowaniem kandydatów na kierowców). Przepisy przyznające zarządowi województwa nadzór nad ośrodkami (art. 116 ust. 3), w ramach którego może on kontrolować dokumentację finansową, obowiązują zaś od 1 stycznia 1999 r.

Na podstawie danych dziennika lekcyjnego oraz list obecności stwierdzono częstą nieobecność zgłoszonych na kurs pracowników UM w zajęciach teoretycznych. Spośród zajęć teoretycznych, odbywanych łącznie w 23 dniach, poszczególni pracownicy byli nieobecni: 18 razy, 14 razy, 10 razy i 9 razy. Budzi to wątpliwości co do zakresu wiedzy zdobytej przez te osoby, mającej z założenia służyć wykonywaniu procesu nadzoru nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców. Postanowienia regulaminu kursu w zakresie obecności stanowiły, iż uczestnik szkolenia ma obowiązek uczęszczać na wszystkie zajęcia teoretyczne - żeby uzyskać prawo do przystąpienia do egzaminu końcowego nie może on opuścić więcej niż trzech zajęć bez usprawiedliwienia (pkt II.10 w zw. z pkt III.5 regulaminu). Regulamin stanowił ponadto, że skreślenie z listy uczestników następuje w przypadku, gdy uczestnik opuścił więcej niż 3 zajęcia bez usprawiedliwienia (pkt II.11). W wyjaśnieniach złożonych w trakcie trwania kontroli Pani Dyrektor wskazała, iż większość nieobecności wskazanych osób została usprawiedliwiona. Nie wynikało to jednakże z dokumentacji szkolenia, gdyż ani na listach obecności ani w dzienniku lekcyjnym danych na temat usprawiedliwień nie stwierdzono. Wskazania wymaga, iż przyjęte w regulaminie wymagania co do stawiennictwa na zajęciach teoretycznych umożliwiają praktycznie ukończenie kursu także przy całkowitej absencji, pod warunkiem, że jest ona usprawiedliwiona. Należy podkreślić, iż wymóg odbycia wymaganego programem szkolenia (dla spełnienia którego zasadnicze znaczenie ma kwestia obecności na zajęciach, w tym także teoretycznych), wraz z trzema innymi przesłankami, jest warunkiem wydania przez dyrektora WORD kandydatowi na egzaminatora zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, o czym stanowi norma zawarta w przepisie § 50 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834 ze zm.).

Wyniki nauczania, odnośnie poszczególnych przedmiotów teoretycznych, dla wszystkich tych osób wykładowcy ocenili pozytywnie, co zostało odnotowane w dzienniku lekcyjnym. Pozytywną ocenę uzyskała także praktyka egzaminatorska, w zakresie której istnieje obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach (przy czym nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono). Kurs zakończył się egzaminem końcowym, który specjalnie dla pracowników UM został przeprowadzony w innym terminie, tj. 12 grudnia 2006 r. (pozostali kursanci zdawali go w dniu 25 listopada 2006 r.). Powodem tego stanu rzeczy, co ustalono na podstawie ustnych wyjaśnień, był wyjazd służbowy tych kursantów w pierwotnym terminie egzaminu. Po zdanym egzaminie wewnętrznym wydane zostały zaświadczenia o ukończeniu kursu – str. 19-20 protokołu kontroli doraźnej.

 

W wyniku kontroli ustalono, że współpraca WORD w Białymstoku z jednostkami organizacyjnymi Policji odbywała się w ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa podlaskiego. Wydatki na ten cel, w szczególności na popularyzację przepisów o ruchu drogowym i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na gruncie przepisów art. 119 ust. 3 pkt 4 Prawa o ruchu drogowym, są rozchodami Ośrodka. W treści art. 140h ust. 2 pkt 3 ustawy przewidziano, iż zatwierdzanie planu wydatków ośrodków, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, należy do zadań Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Z okazanej w trakcie kontroli dokumentacji wynikało, że przedstawienie planu wydatków WORD w Białymstoku przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2005 r. oraz ich zatwierdzenie na sumę 99.000 zł, odbyło się na posiedzeniu WRBRD w dniu 30 marca 2005 r. W końcu 2005 r. Ośrodek wystąpił do Wojewódzkiej Rady o zwiększenie planu przedmiotowych wydatków do wysokości 170.000 zł, co zostało pozytywnie rozpatrzone na posiedzeniu odbytym 29 grudnia 2005 r. (uchwała Nr 2/05 WRBRD z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zwiększenia planu wydatków). Faktyczne wydatki na BRD w 2005 r. zamknęły się kwotą 126.755,52 zł. Powyższe świadczy o zatwierdzeniu przez WRBRD planu zwiększającego te wydatki już po ich fizycznym dokonaniu. Z faktu, iż WRBRD przyznana została kompetencja do zatwierdzania planu wydatków ośrodków w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a nie jego wykonania, należy wywodzić obowiązek zatwierdzania przez Radę zwiększeń planu przed fizycznym dokonaniem wydatków celem uzyskania akceptacji Rady co do ich ponoszenia – str. 27 protokołu kontroli.

 

         Stwierdzone w trakcie przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości i uchybienia były w głównej mierze wynikiem nieprzestrzegania i błędnej interpretacji przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, a w zakresie realizacji inwestycji efektem zaniechań popełnionych w latach 2003-2004 przez ówczesnego Dyrektora WORD.

Zgodnie z art. 118 ustawy Prawo o ruchu drogowym, działalnością ośrodka kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez zarząd województwa. Na gruncie § 5 ust. 2 Statutu WORD, Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Ośrodka zgodnie z przepisami prawa i statutem, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie. Ogólna odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej, spoczywa na kierowniku jednostki, stosownie do art. 44 ustawy o finansach publicznych.

Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości należy do obowiązków Głównego Księgowego, a także kierownika jednostki, na którym ciąży powinność wdrożenia i aktualizowania dokumentacji zasad rachunkowości, stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Prawa i obowiązki głównego księgowego określa art. 45 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze przedstawione nieprawidłowości, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Dokonanie zmian w zakładowym planie kont polegających na określeniu zasad funkcjonowania tych kont syntetycznych, które z uwagi na szczególne zasady gospodarki finansowej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych do tej ustawy, nie odpowiadają zasadom opisanym w przyjętym do stosowania w jednostce „Zakładowym planie kont dla spółek prawa handlowego od 2002 roku” autorstwa S. Koca i T. Wiślickiego.

 

2. Wystąpienie do Zarządu Województwa Podlaskiego o wyjaśnienie zamieszczonych w statucie zapisów dotyczących gospodarki finansowej Ośrodka w zakresie regulacji wykazujących rozbieżności z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r.

 

3. Ujmowanie w planach finansowych planowanych wydatków (kosztów) działalności inwestycyjnej Ośrodka.

 

4. Zaniechanie zawierania odpłatnych umów cywilnoprawnych z radnymi Sejmiku Województwa Podlaskiego, w wyniku których powstaje obowiązek świadczenia majątkowego Ośrodka na rzecz radnego.

 

5. Przestrzeganie przy zawieraniu umów z wykonawcami przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozgraniczenie robót wykonywanych przez generalnego wykonawcę i robót wykonywanych przez podwykonawców, a także na obowiązek wyrażania zgody na zawarcie przez wykonawcę umów z podwykonawcami.

 

6. Rozważenie modyfikacji przyjętych w regulacjach wewnętrznych wymagań co do stawiennictwa na zajęciach teoretycznych, które w obecnym brzmieniu umożliwiają ukończenie kursu także przy całkowitej absencji

 

7. Przestrzeganie obowiązku zatwierdzania przez WRBRD zwiększeń planu wydatków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego przed ich fizycznym dokonaniem.

 

O sposobie wykonania zaleceń proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

     Z-ca  Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

Do wiadomości:

Pan Jarosław Schabieński – Osoba pełniąca funkcję Zarządu Województwa Podlaskiego

Odsłon dokumentu: 116551672
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116551672 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |