Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Informacje podstawowe

Adresy  

Formy własności  

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach  

Ochrona danych osobowych  

Rys historyczny  

Spis telefonów RIO Białystok  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Łomży  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Suwałkach  

Sposób przyjmowania skarg i wniosków  

Wykaz Jednostek Samorządu Terytorialnego  Sposób przyjmowania skarg i wniosków

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2012-07-17 11:08
Data modyfikacji:  2015-03-04 10:46
Data publikacji:  2015-03-04 10:47
Wersja dokumentu:  2


Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

§ 25

1. Obywatele przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez Prezesa Izby, Zastępcę Prezesa lub upoważnionych pracowników w poniedziałki od godz. 10.00 do godz. 16.30, w pozostałe dni robocze od godz. 10.00 do godz. 15.00.

2. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, obywatele są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

3. Ogłoszenie o dniach i godzinach przyjęć obywateli przez osoby wymienione w pkt 1 powinno być wywieszone w widocznym miejscu w siedzibie Izby oraz w jej Zespołach.

§ 26

1. Naczelnicy Wydziałów i Kierownik Biura obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

§ 27

1. Wszystkie skargi i wnioski skierowane do Izby podlegają wpisowi do rejestru skarg i wniosków prowadzonym w Biurze Izby.

2. Rejestrowanie oraz kontrole terminowego załatwiania skarg i wniosków Kierownik Biura powierza imiennie wyznaczonemu pracownikowi.

§ 28

Kierownik Biura oraz Naczelnicy Wydziałów są zobowiązani do:

1/ zapewnienia należytej organizacji załatwiania skarg i wniosków,

2/ sprawowania bieżącego nadzoru nad załatwianiem skarg i wniosków.

 

Odsłon dokumentu: 120329547
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2012-07-17 11:08,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120329547 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |