Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2007

zalecenia - Biblioteka Publiczna Gminy Augustów z siedzibą w Żarnowie  

zalecenia - Biblioteka Publiczna w Suwałkach  

zalecenia - Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Bielski Klub Sportowy TUR w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Gmina Czyże  

zalecenia - Gmina Czyżew Osada  

zalecenia - Gmina Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Gmina Dubicze Cerkiewne  

zalecenia - Gmina Dziadkowice  

zalecenia - Gmina Gródek  

zalecenia - Gmina Jasionówka  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Korycin  

zalecenia - Gmina Nowe Piekuty  

zalecenia - Gmina Piątnica  

zalecenia - Gmina Poświętne  

zalecenia - Gmina Przerośl  

zalecenia - Gmina Sidra  

zalecenia - Gmina Szumowo  

zalecenia - Gmina Szypliszki  

zalecenia - Gmina Trzcianne  

zalecenia - Gmina Turośl  

zalecenia - Gmina Turośń Kościelna  

zalecenia - Gmina Wizna  

zalecenia - Gmina Wiżajny  

zalecenia - Gmina Zawady  

zalecenia - Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku  

zalecenia - Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku  

zalecenia - Miasto Białystok  

zalecenia - Miasto Bielsk Podlaski  

zalecenia - Miasto Brańsk  

zalecenia - Miasto Grajewo  

zalecenia - Miasto i Gmina Ciechanowiec  

zalecenia - Miasto i Gmina Goniądz  

zalecenia - Miasto i Gmina Kleszczele  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Zabłudów  

zalecenia - Miasto Siemiatycze  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu  

zalecenia - Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu  

zalecenia - Przedszkole Miejskie Nr 4 w Grajewie  

zalecenia - Siemiatycki Ośrodek Kultury w Siemiatyczach  

zalecenia - Sokólski Ośrodek Kultury w Sokółce  

zalecenia - Suwalski klub Sportowy Wigry w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Wiźnie  

zalecenia - Teatr Dramatyczny w Białymstoku  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach  

zalecenia - Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze  

zalecenia - Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu  

zalecenia - Zespół ds. Przedszkoli w Siemiatyczach  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół Gminy Turośl  

zalecenia - Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 3 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Zespół Szkół w Kleszczelach  

zalecenia - Zespół Szkół w Korycinie  

zalecenia - Zespół Szkół w Poświętnem  zalecenia - Gmina Przerośl

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2007-05-25 11:54
Data modyfikacji:  2007-05-25 11:54
Data publikacji:  2007-05-25 11:54
Wersja dokumentu:  1


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Przerośl

przeprowadzona w Urzędzie Gminy Przerośl

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku Zespół w Suwałkach

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 kwietnia 2007 roku (znak: RIO.V.6011 - 1/07), o treści jak niżej:

 

Pan Sławomir Renkiewicz

Wójt Gminy Przerośl

 

         W wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy za okres 2006 roku, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Przerośl na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

         Zakresem kontroli objęto regulacje wewnętrzne dotyczące ustroju i funkcjonowania gminy Przerośl, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, prowadzenie rachunkowości, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, procedurę opracowywania budżetu i planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych, wykonanie budżetu, w tym realizację wybranych dochodów oraz wydatków, udzielanie zamówień publicznych, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonanie zaleceń pokontrolnych.

 

         Badając terminowość przedkładania Regionalnej Izbie Obrachunkowej podlegających nadzorowi aktów podejmowanych przez organy gminy w zakresie spraw finansowych stwierdzono, iż znaczna część uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy była przekazywana po upływie 7 dni od ich podjęcia. Stosownie do art. 90 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwały i zarządzenia objęte nadzorem, powinny być przekazane przez Wójta organowi nadzoru w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia – str. 36-37 protokołu kontroli.

 

         W zakresie procedury opracowywania planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2006 rok stwierdzono, iż nie zachowano procedury wymaganej ówcześnie przepisami art. 125 i 126 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz. U. Nr 23, poz. 190).

         Stosownie do art. 125 ust. 1 ustawy obowiązek przekazania kierownikom podległych jednostek informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych (w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego) spoczywał na Wójcie, z którego to obowiązku ówczesny Wójt formalnie się nie wywiązał. Stwierdzono, że na podstawie załącznika Nr 2 do projektu uchwały budżetowej pod nazwą „Plan wydatków budżetu gminy na 2006r.” Skarbnik Gminy sporządziła dokumenty pn. „Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Pawłówce” i „Plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli” oraz przekazała dyrektorom tych jednostek.

Kierownicy jednostek oświatowych nie opracowali projektów planów finansowych na podstawie przekazanej informacji. Powinność ta spoczywała na nich zgodnie z § 4 pkt 2 i 4 przywołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów. Projekty planów finansowych, zatwierdzone przez kierowników tych jednostek oraz zweryfikowane przez Wójta, stanowią podstawę gospodarki finansowej samorządowej jednostki budżetowej od 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, wynikającej z uchwały budżetowej. Również w przypadku planów finansowych wymienionych jednostek zastosowano podobny tryb. Na podstawie załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej Skarbnik przekazała dyrektorom szkół w dniu 4 kwietnia 2006 r. wyciągi z załącznika jako plany finansowe tych szkół w rozdz. 80101 i 80103. Za realizację ustalonego prawem obowiązku przekazania informacji (art. 126 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 1998 r., a obecnie w art. 186 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r.) nie można uznać podjętego przez ówczesnego Wójta zarządzenia z 14 kwietnia 2006 r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym, ponieważ zarządzenie to w ogóle nie odnosi się do poszczególnych jednostek, a zawiera jedynie wyodrębniony plan w dziale Oświata i wychowanie, posługując się pojęciem „plan wydatków budżetowych jednostki budżetowej oświaty”.

Podstawą gospodarki finansowej szkół były przekazane przez Skarbnika Gminy „plany finansowe” wydatków Szkoły Podstawowej w Pawłówce i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli. Wymienione plany finansowe nie zostały podpisane przez kierowników tych jednostek. Na nieprzestrzeganie procedury opracowywania planów finansowych jednostek organizacyjnych zwracano uwagę podczas poprzedniej kontroli gospodarki finansowej gminy – str. 33-36 protokołu kontroli.

Obecnie zasady opracowywania planów finansowych jednostek oświatowych określają, analogicznie jak w kontrolowanym okresie, przepisy ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783).

 

         Kontrola prawidłowości formalnych podstaw funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych wykazała, że dopiero od 2007 r. prowadzony jest rejestr instytucji kultury. W zakresie formalnych zasad jego prowadzenia stwierdzono uchybienia względem przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury (Dz. U. Nr 20, poz. 80) – str. 108 protokołu kontroli.

Gmina Przerośl posiada dwie jednostki funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) – Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. Stosownie do art. 14 ust. 1 przywołanej ustawy, instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora. Do zasad funkcjonowania w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej odwołują się także postanowienia statutów nadanych tym jednostkom uchwałami Rady Gminy (odpowiednio w 1992 i 2005 roku). W świetle art. 14 ustawy, powołane instytucje kultury nie uzyskały zatem do końca 2006 r. osobowości prawnej, w związku z czym brak było formalnych podstaw do prowadzenia przez nie działalności stosownie do przyjętych statutów. W konsekwencji tego, niezgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej finansowano w okresie objętym kontrolą działalność tych jednostek poprzez ponoszenie wydatków na ich rzecz bezpośrednio z budżetu, a nie poprzez przekazanie dotacji podmiotowej (art. 28 ust. 2 i 3 ustawy).

Odrębność organizacyjna i finansowa, będąca pochodną posiadania przez instytucje kultury osobowości prawnej, wiąże się m.in. ze szczególnymi zasadami wynagradzania pracowników tych jednostek. Pracownicy instytucji kultury - jako samorządowych osób prawnych - nie są objęci katalogiem pracowników sfery budżetowej posiadających prawo do otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.). Ustawa ta, zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 3, dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych i zakładach budżetowych prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, nie obejmuje zatem pracowników instytucji kultury – samorządowych osób prawnych. Stosownie do przepisów art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.), kierownicy samorządowych osób prawnych mogą otrzymywać nagrodę roczną. Nagroda nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dyrektora instytucji kultury w roku poprzedzającym rok jej przyznania (art. 10 ust. 7 ustawy), a także nie może być finansowana z zakładowego funduszu nagród instytucji kultury (art. 7 ustawy). W wyniku kontroli stwierdzono, że dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało pracownikom instytucji kultury naliczone i wypłacone za 2006 rok w kwocie 3.999,24 zł – str. 79 i 107-108 protokołu kontroli.

 

Badając dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości pod kątem jej zgodności z przepisami art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752 ze zm.), a także obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1020), stwierdzono, że:

a) zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy nie został do czasu kontroli dostosowany do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r., obowiązujących od 24 sierpnia 2006 r., co przejawiało się m.in. brakiem konta pozabilansowego 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych”; należy ponadto dodać, że w ewidencji każdego urzędu jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki, w której planie finansowym powinny znaleźć się udzielane z budżetu dotacje – powinno zostać wprowadzone konto 224 „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych” – str. 11 protokołu kontroli,

b) w zakładowym planie kont dla budżetu gminy zostało ujęte konto 101 „Kasa”. Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki i nie zostało ujęte w planie kont budżetu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia. Może ono występować jedynie w planach kont jednostek budżetowych (w tym Urzędu Gminy), zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych - str. 10-11 protokołu kontroli,

c) niezgodnie z treścią ekonomiczną kont, zawartą w załączniku nr 2 do rozporządzenia, określono zasady funkcjonowania kont 135 „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia” i 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” – str. 11 protokołu kontroli.

 

         W zakresie prowadzenia rachunkowości stwierdzono uchybienia naruszające wymogi ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości..., a także uregulowania wewnętrzne, poprzez:

a) nieprzestrzeganie zasady czystości obrotów na koncie 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych” w związku z nieprawidłową ewidencją zwrotów wydatków - str. 18-19 protokołu kontroli,

b) przeksięgowanie salda konta 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy” za 2005 rok na konto 800 „Fundusz jednostki” niezgodnie z terminem wskazanym w rozporządzeniu (księgowania dokonano dopiero w grudniu 2006 r.) – str. 19 protokołu kontroli,

c) ewidencjonowanie na niewłaściwym koncie syntetycznym – 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” – należności z tytułu dochodów budżetowych, zamiast na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego konta określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia – str. 19 i 72 protokołu kontroli,

d) ewidencjonowanie wypłat wynagrodzeń pracowników, rozrachunków z PZU, rozrachunków z kasą zapomogowo-pożyczkową i rozrachunków z tytułu pożyczek mieszkaniowych na koncie 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”, czyli niezgodnie z zasadami funkcjonowania tego konta określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia – str. 19 protokołu kontroli,

e) zaewidencjonowanie programu komputerowego na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” zamiast na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” – str. 20 protokołu kontroli,

f) ujmowanie w ewidencji budżetu, na koncie 224 „Rozrachunki budżetu”, wpływów z tytułu wadiów wniesionych przez uczestników przetargu, które zgodnie z zasadami funkcjonowania kont winny być wykazywane wyłącznie w ewidencji Urzędu – str. 20 protokołu kontroli,

g) przypadki ujmowania w ewidencji dowodów księgowych niespełniających wszystkich wymogów nałożonych przez art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy, a mianowicie pełnej dekretacji i podpisu osoby odpowiedzialnej za wskazanie sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych – str. 20 protokołu kontroli,

h) dokonywanie zapisów w raportach kasowych w sposób naruszający zasadę bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych, nakazującą między innymi ujmowanie wpłat i wypłat gotówką w tym samym dniu, w którym zostały dokonane (art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy), przejawiające się w:

- braku chronologii dat zapisów w raportach kasowych, co świadczy o niedokonaniu zapisów w dniu wystąpienia operacji – str. 23 protokołu kontroli,

- ujęciu w raporcie kasowym gotówki jako rozchodowanej, podczas gdy faktycznie nie została wypłacona w danym dniu - str. 24 protokołu kontroli.

i) kwitowanie odbioru gotówki z kasy bez wskazania daty jej otrzymania, tj. niezgodnie z przepisami instrukcji kasowej – str. 24 protokołu kontroli.

 

Sprawdzenie wewnętrznych uregulowań dotyczących zasad ewidencjonowania druków ścisłego zarachowania wykazało rozbieżności między instrukcją obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych a stosowaną praktyką. W rozdziale IV instrukcji „Druki ścisłego zarachowania”, w § 23 pkt 1 wymienione zostały druki ścisłego zarachowania stosowane w jednostce. Z tego zapisu wynika, iż dowody księgowe dotyczące majątku trwałego, tj. protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego – PT, likwidacja środka trwałego – LT, zmiana miejsca użytkowania pozostałego środka trwałego, środka trwałego w używaniu, są drukami ścisłego zarachowania. W rzeczywistości w jednostce druki te nie zostały objęte ewidencją druków ścisłego zarachowania. Ponadto dowód wpłaty KP – „Kasa przyjmie” w instrukcji nie jest wymieniony jako druk ścisłego zarachowania, natomiast w instrukcji podstawowych zasad gospodarki kasowej w pkt 7 zapisano, iż dowód KP winien być traktowany jako druk ścisłego zarachowania. W jednostce dowód ten faktycznie jest drukiem ścisłego zarachowania i został objęty ewidencją. W zakresie druków ścisłego zarachowania występuje zatem brak spójności między wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w jednostce a faktycznymi rozwiązaniami – str. 25 protokołu kontroli.

Ponadto stwierdzono, że jednostka nie wypełniła obowiązku wynikającego z instrukcji, dotyczącego przeprowadzenia inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania na koniec 2006 roku – str. 25 protokołu kontroli.

 

         W trakcie kontroli poddano ocenie wewnętrznie regulacje dotyczące organizacji Urzędu. Badanie przeprowadzono pod kątem zapewnienia właściwego funkcjonowania wewnętrznej kontroli finansowej, o której mowa w przepisach art. 47 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

         W zakresie organizacji systemu kontroli wewnętrznej ustalono, iż w Urzędzie obowiązywał „Regulamin kontroli wewnętrznej” wprowadzony zarządzeniem Nr 19/05 z dnia 16 maja 2005 roku. Stwierdzono, iż powyższy regulamin został opracowany przy założeniu funkcjonowania w Urzędzie komórki kontroli wewnętrznej, która faktycznie nie została utworzona. Ustalenia zawarte w regulaminie nie uwzględniały zatem aktualnej struktury organizacyjnej, jak również nie podjęto czynności zmierzających do jej ustanowienia w sposób wskazany w regulaminie. Świadczy to o braku analizy funkcjonowania systemu kontroli przez kierownika jednostki pod kątem zgodności z ustaleniami przyjętych procedur. Obowiązki kierownika jednostki w zakresie takiej analizy wynikają z części E „Monitorowanie i ocena” „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”, opublikowanych komunikatem Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 58) – str. 14-15 protokołu kontroli.

        

W zakresie realizacji obowiązków dotyczących zewnętrznej kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy, prowadzonej na podstawie art. 187 ustawy o finansach publicznych, stwierdzono uchybienia polegające na przeprowadzeniu kontroli przez Skarbnika (zobowiązanego do ich prowadzenia na podstawie § 33 ust. 3 regulaminu organizacyjnego) bez stosownego upoważnienia Wójta, wymaganego regulaminem kontroli wewnętrznej, a także z pominięciem wskazanego w przepisach wewnętrznych zakresu kontroli, odnoszącego się do badania przestrzegania wewnętrznych procedur kontroli w jednostkach. Przeprowadzona przez Skarbnika w 2006 r. kontrola wydatków objęła poza tym jedynie 3,8% wydatków podległych jednostek. Stosownie do art. 187 ust. 3 ustawy o finansach publicznych na Wójcie spoczywa obowiązek kontroli w każdym roku co najmniej 5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych. Zaniechanie formalnego upoważnienia do wykonania kontroli w trybie art. 187 ustawy o finansach publicznych i przepisów wewnętrznych skutkowało m.in. brakiem wytycznych Wójta co do zakresu tematycznego kontroli – str. 13-16 protokołu kontroli.

 

W toku kontroli dochodów budżetowych kontrolowanej jednostki, badaniu poddano m.in. dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których organem podatkowym pierwszej instancji, w myśl art. 13 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), jest Wójt Gminy. Kontrola w powyższym zakresie prowadzona była, między innymi, pod kątem prawidłowości i powszechności poboru wskazanych dochodów, kompletności ewidencji, windykacji zaległości podatkowych oraz rzetelności sporządzanych sprawozdań budżetowych, co doprowadziło do następujących ustaleń.

Stwierdzone zostały przypadki naruszenia przepisów z zakresu zobowiązań podatkowych, które polegały m.in. na braku prowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego niedoręczonych decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego – w badanym okresie nie doręczono 1 nakazu płatniczego. Z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli wynika, że podatnik nie żyje. W takim przypadku organ podatkowy powinien wydać decyzję o odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy, stosownie do przepisów art. 100 w związku z art. 102 Ordynacji podatkowej. Jest to możliwe po ustaleniu spadkobierców, między innymi poprzez wystąpienie do sądu, w związku z treścią art. 1025 Kodeksu cywilnego, z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Brak efektywnych działań mających na celu doręczenie nakazów płatniczych powoduje, że zobowiązanie podatkowe nie powstaje – art. 21 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej. Natomiast, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie zostanie doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, ulega ono przedawnieniu stosownie do przepisów art. 68 § 1 ustawy – str. 64 protokołu kontroli.

Stwierdzono brak reakcji organu podatkowego na fakt naruszenia przez podatnika, będącego osobą prawną, obowiązku terminowego składania deklaracji na podatek rolny w terminie określonym w art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) – str. 45 protokołu kontroli. Dokonane w trakcie kontroli ustalenia wskazują, w kontekście przywołanej ustawy, że organ podatkowy nie dokonywał czynności sprawdzających m. in. w zakresie terminowości składania deklaracji, stosownie do przepisów art. 272 Ordynacji podatkowej.

Brak czynności sprawdzających potwierdza opis na stronie 47 protokołu, wskazujący na niedokonywanie bieżącej weryfikacji przedkładanych przez podatników podatku leśnego informacji, w których brak jest danych dotyczących wieku drzewostanu, jako elementu niezbędnego do prawidłowego wymiaru omawianej należności.

Ustalenia kontroli dotyczą również nie zamieszczania na deklaracjach podatkowych, otrzymywanych od osób prawnych będących podatnikami podatku od środków transportowych, dat wpływu do Urzędu Gminy. Opis nieprawidłowości zawarty na stronie 56 protokołu kontroli wskazuje na naruszenie przepisów art. 6 ust. 11 instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.). Z przywołanego przepisu wynika, iż na każdej, wpływającej na nośniku papierowym korespondencji, umieszcza się w górnym lewym rogu pierwszej strony, pieczątkę określającą datę otrzymania i wchodzący numer ewidencyjny z rejestru kancelaryjnego. Należy także zauważyć, że oznaczanie datą korespondencji wpływającej do Urzędu jest procedurą z zakresu kontroli finansowej. W myśl art. 47 ust. 3 ustawy o finansach publicznych do ustalenia na piśmie procedur kontroli finansowej zobligowany jest kierownik jednostki.

Następnym obszarem, w obrębie którego stwierdzono nieprawidłowości, były zagadnienia z zakresu powszechności i prawidłowości wymiaru należności podatkowych osobom fizycznym. Ustalenia w tej sprawie dotyczyły:

- braku reakcji organu podatkowego na naruszenia obowiązku przedkładania informacji w sprawie podatku od nieruchomości (11,76% sprawdzonych pozycji wymiarowych) – str. 50 protokołu kontroli i podatku leśnego (20,63% sprawdzonych pozycji) – str. 47 protokołu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego,

- braku powszechności opodatkowania budynków mieszkalnych rolników – str. 50 protokołu kontroli,

- jednostkowego przypadku braku opodatkowania lasu – str. 47 protokołu kontroli.

Kontrola prowadzona w zakresie prawidłowości wymiaru podatku rolnego obejmowała również zagadnienia dotyczące stosowania ulg i zwolnień ustawowych w omawianej należności. Stwierdzone w tym obszarze uchybienia dotyczyły przyznawania ustawowych ulg i zwolnień z tytułu zakupu gruntów oraz ulgi żołnierskiej, z naruszeniem przepisów ustawy o podatku rolnym, wskazanych na str. 42 oraz na str. 43 protokołu kontroli, dotyczących okresu stosowania ulgi.

Analiza pisemnych zakresów czynności wykazała, iż nie wszystkie obowiązki, dotyczące wymiaru i rachunkowości podatków i opłat lokalnych, zostały przypisane poszczególnym pracownikom – str. 39 protokołu kontroli.

Badaniu poddano także prawidłowość osiągania dochodów z tytułu opłat lokalnych i dokonano ustaleń, opisanych na stronie 60 protokołu kontroli, dotyczących uchybień w zakresie poboru i rozliczenia opłaty targowej.

Kontrola rzetelności danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-PDP o podstawowych dochodach podatkowych, sporządzonym za pierwsze półrocze 2006 roku, wykazała, opisane na str. 69-70 protokołu kontroli, nieprawidłowości naruszające przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781).

 

Badaniu poddano dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Ustalono, że w 2006 roku zezwolenia na sprzedaż alkoholu posiadało 7 podmiotów gospodarczych. Zgodnie z art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 16 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu należy wnieść na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Stwierdzono, że w 7 przypadkach (3 podmioty) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wniesione po terminach wynikających z ustawy. Jak stanowi art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa w przypadku niedokonania opłaty w prawidłowej wysokości i prawidłowych terminach. Decyzje o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia nie były wydawane. Zgodnie z art. 18 ust. 13 cytowanej ustawy, podmiot, któremu zezwolenie wygasło m.in. z tytułu nieterminowego wniesienia opłaty mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Z ustaleń kontroli wynika, że 2 podmioty wniosły po terminie wszystkie raty opłat w 2006 r. a jeden podmiot uchybił terminowi wniesienia I i III raty.

Ponadto stwierdzono, że jeden podmiot nie składa oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (ostatnie oświadczenie złożył za 2003 rok), o których mowa w art. 111 ust. 4 ustawy. Okoliczność ta również stanowi przesłankę wygaśnięcia zezwolenia na podstawie art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy – str. 73-74 protokołu kontroli.

 

         Odnośnie wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stwierdzono, że środki w kwocie 2 072,60 zł wydatkowano na zadanie nieujęte w gminnym programie (dokonano zakupu tkanin). Zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody uzyskane z zezwoleń na sprzedaż alkoholu winny być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – str. 84 protokołu.

 

Kontrola wypłat ryczałtów za używanie samochodów niebędących własnością pracodawcy do jazd lokalnych wykazała, że kontrolowana jednostka w jednym przypadku dokonała nieprawidłowo zmniejszenia kwoty ryczałtu o 13/22 zamiast o 8/22 za nieobecność pracownika w miejscu pracy z tytułu zwolnienia lekarskiego. Z listy obecności w pracy w miesiącu maju wynika, iż pracownik był na zwolnieniu lekarskim od 19 do 31 maja 2006 r. tj. 13 dni ogółem w tym 8 dni roboczych – str. 81 protokołu kontroli. Zasady pomniejszania wysokości ryczałtów za używanie przez pracowników samochodów do jazd lokalnych wynikają z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.).

 

         Badaniu poddano prawidłowość udzielania zamówień publicznych pod kątem zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.). Wnioskiem wynikającym z poczynionych ustaleń jest konieczność dołożenia należytej staranności przy analizie złożonych przez wykonawców ofert, w zakresie ich zgodności z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Stwierdzono mianowicie, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na odśnieżanie zimowe dróg gminnych w sezonie zimowym 2005/2006 uznana została za ważną oferta (jedyna złożona w tym postępowaniu) zawierająca zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę nieupoważnioną przez oferenta. Zamawiający w s.i.w.z. ustalił, iż dla ważności poświadczenia za zgodność z oryginałem musi być ono dokonane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta, w przeciwnym wypadku spowoduje odrzucenie oferty. Faktycznie poświadczenia dokonał pracownik Urzędu Gminy (będący jednocześnie członkiem komisji przetargowej). Z formalnego punktu widzenia oferta ta była niezgodna z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w związku z czym, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, podlegała odrzuceniu – str. 88-90 protokołu. Ponadto z analizy dokumentacji przetargowej wynika, że postawiony w ogłoszeniu o przetargu wymóg posiadania następującego sprzętu: samochód ciężarowy z pługiem, ciągnik z pługiem oraz DT z pługiem nie wynikał wprost ze specyfikacji, która w załączonym formularzu ofertowym zawierała pola na wpisanie cen usług świadczonych za pomocą danego typu samochodu, ciągnika i DT bez określenia minimalnych wymagań co do posiadanego sprzętu jako warunku udziału w przetargu.

         Poza tym, badając postępowanie na zabudowę samochodu pożarniczego Jelcz AW Hydromil III stwierdzono dokonanie zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, którą należy negatywnie ocenić w świetle postanowień art. 144 Prawa zamówień publicznych. W projekcie umowy, będącej załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określającej istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy (art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy), zamawiający ustalił termin realizacji zamówienia do dnia 15 marca 2006 roku. Zobowiązanie wykonawcy do wykonania zamówienia w terminie zgodnym ze specyfikacją zostało potwierdzone w umowie o udzielenie zamówienia zawartej w dniu 16 grudnia 2005 r. Jednakże aneksem do umowy nr 2/2006 z dnia 14 marca 2006 r. termin realizacji zamówienia został przesunięty do dnia 30 kwietnia 2006 r. Aneks został sporządzony w związku z pisemną prośbą wykonawcy datowaną na dzień 14 marca 2006 r. (a więc dzień aneksowania umowy), w której została podniesiona kwestia problemu wymiany kabiny Jelcz i jej przebudowy na zespoloną. Wykonawca wskazał, że elementy do wykonania ustalonego zakresu prac sprowadza z terenu „całej Polski”, bowiem producent Jelcz nie wytwarza tego typu elementów. Należy wskazać, że zakres przedmiotu zamówienia był określony w postanowieniach specyfikacji – opisano, że należy wymienić kabinę Jelcz i dokonać jej przebudowy na zespoloną. Ubiegający się o zamówienie wykonawca nie wnosił w trakcie postępowania zastrzeżeń do określenia przedmiotu zamówienia, czy też dostępności elementów niezbędnych do jego wykonania. Zgodnie z ust. 1 przywołanego art. 144 Prawa zamówień publicznych, zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. W świetle tego przepisu oraz wskazanego stanu faktycznego nie można uznać zaistnienia obiektywnych przesłanek, uzasadniających konieczność zmiany umowy. Wskazać przy tym należy, że zamawiający zastrzegł w postanowieniach umowy kary umowne „w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki”. Dokonanie zmiany umowy spowodowało niemożność naliczenia kar umownych w związku z niedochowaniem terminu wykonania zamówienia. Należne kary umowne, liczone od pierwotnego terminu wykonania umowy – 15.03.2006 r. – do dnia protokolarnego odbioru samochodu, co nastąpiło 19 kwietnia 2006 r., wyniosłyby 4.729,40 zł.

 

         Badając prawidłowość procedury zbywania nieruchomości komunalnych stwierdzono, że nie zamieszczano w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, czym naruszono art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) – str. 100-101 protokołu kontroli.

 

         Kontrola ewidencji składników majątkowych wykazała uchybienia w klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, określonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317). Poza tym stwierdzono nieprzestrzeganie uregulowań wewnętrznych w zakresie udokumentowania przychodu środków trwałych. Zgodnie z przepisem wewnętrznym podstawę ujęcia środka trwałego w ewidencji jest dowód zewnętrzny wraz z dowodem „OT” – przyjęcie środka trwałego – str. 102 protokołu kontroli.

 

         Badaniu poddano również prawidłowość uregulowań dotyczących inwentaryzacji oraz prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i materiałów. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji zostały określone w „Instrukcji inwentaryzacyjnej”, będącej załącznikiem nr 2 do zarządzenia Nr 6/97 Wójta Gminy Przerośl z dnia 30 sierpnia 1997 roku. Od tej daty instrukcja nie była nowelizowana, pomimo, iż przepisy powszechnie obowiązujące uległy zmianom. Spowodowało to rozbieżność instrukcji z postanowieniami obowiązującego art. 26 ustawy o rachunkowości w wzajemnego potwierdzania sald zobowiązań oraz tzw. milczącego potwierdzania salda. Wskazany artykuł zobowiązuje do potwierdzania sald należności oraz nie przewiduje tzw. „milczącego potwierdzenia salda” jako zdarzenia powodującego możliwość uznania salda za uzgodnione – str. 103 protokołu kontroli.

 

         Regionalna Izba Obrachunkowa w piśmie RIO.V.6011-2/04 z dnia 7 czerwca 2004 roku, zawierającym wnioski pokontrolne sformułowane na podstawie wyników poprzedniej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy, zaleciła m.in.:

- przestrzeganie trybu opracowywania projektów planów finansowych podległych jednostek budżetowych,

- objęcie kontrolą co najmniej 5 % wydatków podległych jednostek organizacyjnych,

- egzekwowanie od podatników obowiązku składania informacji podatkowych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a także terminowego składania deklaracji podatkowych. Prowadzenie w tym zakresie czynności sprawdzających na zasadach wskazanych w Ordynacji podatkowej,

- przestrzeganie postanowień art. 67 Ordynacji podatkowej, nakazujących przeprowadzanie każdorazowo postępowania dowodowego na potwierdzenie ważnego interesu podatnika, uzasadniającego umorzenie zaległości podatkowych, mając na uwadze wynikające z art. 122 tej ustawy konieczność dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz obowiązek zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego, nakazany treścią art. 187 wymienionej ustawy.

         W udzielonej odpowiedzi o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, pismem PF.0138/04 z dnia 9 lipca 2004 roku ówczesny Wójt Gminy poinformował Izbę o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, bądź o zamiarze ich realizacji w najbliższym czasie. Ustalenia niniejszej kontroli wskazują, że niektóre zalecenia z poprzedniej kontroli nie zostały uwzględnione w praktyce. Należy zatem stwierdzić, iż podjęte działania były nieskuteczne i nie doprowadziły do wyeliminowania stwierdzonych w czasie poprzedniej kontroli nieprawidłowości – str. 109-110 protokołu kontroli.

 

         Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybienia były wynikiem nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości gminy, w tym w zakresie podatków i opłat lokalnych.

         Organem wykonawczym gminy jest Wójt, na którym spoczywają obowiązki dotyczące m.in. przygotowania projektów uchwał rady gminy, wykonywana budżetu i gospodarowania mieniem gminy, a także ogólna odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy (art. 30 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Wójt, jako organ wykonawczy gminy, wykonuje zadania przy pomocy Urzędu, którego jest kierownikiem (art. 33 ust. 1 i 3 ustawy). Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Urzędu jako jednostki sektora finansów publicznych, w tym wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej, spoczywa na Wójcie zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych. Wójt jest również organem pierwszej instancji w myśl przepisu art. 13 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. W okresie objętym kontrolą funkcję Wójta Gminy Przerośl pełnił Adam Kacprzyk.

         Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości należy do Skarbnika Gminy, stosownie do przyznanego zakresu czynności. Prawa i obowiązki głównego księgowego (skarbnika) określają przepisy art. 45 ustawy o finansach publicznych. Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości spoczywa na Wójcie, jako kierowniku jednostki, stosownie do postanowień art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości.

 

         Mając na uwadze przedstawione nieprawidłowości, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Przekazywanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał i zarządzeń, podlegających badaniu w trybie nadzoru, w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

2. Zapewnienie przestrzegania obowiązującego trybu opracowywania planów finansowy i ich projektów przez kierowników jednostek oświatowych, w tym celu w szczególności prawidłowe wykonywanie obowiązków nałożonych na Wójta jako organ wykonawczy w zakresie przekazywania kierownikom jednostek informacji na podstawie art. 185 i 186 ustawy o finansach publicznych.

3. Prowadzenie rejestru instytucji kultury zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 roku oraz przy uwzględnieniu uwag zawartych w protokole kontroli.

4. Zapewnienie prawidłowego, w świetle obowiązujących przepisów, funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności poprzez:

a) finansowanie działalności instytucji w formie dotacji podmiotowej przekazywanej z budżetu organizatora,

b) spowodowanie zaniechania wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników instytucji kultury.

5. Dokonanie zmian w zakładowym planie kont polegających na:

a) dostosowaniu jego postanowień do zasad prowadzenia ewidencji wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont…,

b) usunięciu z planu kont dla budżetu gminy konta 101,

c) dostosowaniu zasad funkcjonowania kont 135 i 229 do postanowień załącznika nr 2 do rozporządzenia.

6. Zobowiązanie Skarbnika Gminy do wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, poprzez:

a) przestrzeganie zasady czystości obrotów na koncie 130,

b) przeksięgowywanie salda konta 860 na konto 800 pod data przyjęcia sprawozdania finansowego,

c) prawidłowe prowadzenie ewidencji rozrachunków Urzędu jako jednostki budżetowej, przy uwzględnieniu uwag zawartych w części opisowej wystąpienia w odniesieniu do ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych i rozliczeń ujmowanych na koncie 229,

d) ujmowanie licencji na używanie programów komputerowych na koncie 020,

e) zaniechanie ujmowania w ewidencji budżetu rozliczeń z tytułu wadiów,

f) wskazywanie na dowodach księgowych pełnej dekretacji oraz opatrywanie jej podpisem osoby dokonującej dekretacji,

g) dokonywanie zapisów dotyczących operacji gotówką w dniu faktycznego wystąpienia operacji,

h) spowodowanie, aby na dowodach kasowych wskazywane były daty odbioru gotówki z kasy.

7. W zakresie gospodarowania drukami ścisłego zarachowania:

a) wyeliminowanie niezgodności między postanowieniami przepisów wewnętrznych a faktycznie stosowanymi przez jednostkę rozwiązaniami w zakresie dokumentów podlegających objęciu ewidencją druków ścisłego zarachowania,

b) przeprowadzanie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania na koniec roku obrotowego.

8. Wyeliminowanie niezgodności w organizacji i funkcjonowaniu systemu wewnętrznej kontroli finansowej w zakresie dotyczącym „komórki kontroli wewnętrznej”, przewidzianej w procedurach kontroli finansowej, która nie została faktycznie powołana.

9. Obejmowanie w każdym roku kontrolą co najmniej 5% wydatków budżetowych podległych jednostek organizacyjnych, stosownie do art. 187 ustawy o finansach publicznych. Organizowanie kontroli zgodnie z przepisami wewnętrznymi, tj. poprzez wystawienie odpowiedniego upoważnienia i określenie zakresu tematycznego kontroli, mając na uwadze wymaganie stawiane przez przywołany wyżej przepis ustawy o finansach publicznych.

10. W zakresie podatków, opłat i ewidencji podatkowej:

a) prowadzenie działań, wskazanych w części opisowej wystąpienia pokontrolnego, zmierzających do doręczenia wszystkich decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego,

b) przestrzeganie obowiązku dokonywania czynności sprawdzających celem wyeliminowania nieprawidłowości wskazanych w protokole kontroli i części opisowej wystąpienia pokontrolnego,

c) egzekwowanie od podatników, będących osobami fizycznymi obowiązku składania informacji podatkowych, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania podatkowego,

d) zachowanie zasady powszechności i prawidłowości opodatkowania podatkiem leśnym i od nieruchomości,

e) stosowanie prawidłowo ulg i zwolnień w podatku rolnym z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy o podatku rolnym,

f) zobowiązanie inkasenta do zachowania powszechności poboru opłaty targowej,

g) umieszczanie na wszystkich wpływających do Urzędu deklaracjach podatkowych dat wpływu,

h) uaktualnienie zakresów czynności pracowników ds. wymiaru i rachunkowości podatkowej,

i) sporządzanie rzetelnych sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy, dokonanie korekty sprawozdania za I półrocze 2006 roku, eliminując stwierdzone nieprawidłowości i przekazanie jej do RIO w Białymstoku.

11. Stosowanie sankcji przewidzianych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wobec przedsiębiorców uchybiających terminom wnoszenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub nie składających oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

12. Przeznaczanie dochodów uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyłącznie na cele określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

13. Ustalanie kwoty zmniejszeń ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych zgodnie z przepisami § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. Rozliczenie z pracownikiem kwoty ryczałtu zmniejszonego nienależnie o wartość odpowiadającą 5/22 ryczałtu miesięcznego.

14. Dołożenie należytej staranności w zakresie analizy zgodności złożonych ofert ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i w przypadku braku zgodności z s.i.w.z. – dokonywanie ich odrzucenia zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Zwrócenie uwagi na korelację między ogłoszeniami i s.i.w.z. w zakresie stawianych warunków co do posiadanego przez wykonawcę sprzętu.

15. Zaniechanie dokonywania zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego niedozwolonych w świetle art. 144 Prawa zamówień publicznych.

16. Rozważenie wystąpienia wobec byłego Wójta Gminy o wyrównanie uszczerbku spowodowanego niepobraniem kar umownych na skutek niedozwolonej zmiany umowy o zamówienie publiczne.

17. Zamieszczanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

18. Spowodowanie wyeliminowania uchybień w klasyfikacji rodzajowej środków trwałych.

19. Przestrzeganie uregulowań wewnętrznych w zakresie dokumentowania przychodu środków trwałych dowodami OT.

20. Wyeliminowanie niezgodności między Instrukcją inwentaryzacyjną a obowiązującymi przepisami prawa.

21. Rzetelne realizowanie wniosków pokontrolnych, stosownie do przekazanej informacji o sposobie ich wykonania.

 

O sposobie wykonania zaleceń proszę powiadomić Regionalna Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

         Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa Izby do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

     Z-ca Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

Do wiadomości

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Białymstoku Zespół w Suwałkach

 

Odsłon dokumentu: 116880335
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116880335 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |