Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2007

zalecenia - Biblioteka Publiczna Gminy Augustów z siedzibą w Żarnowie  

zalecenia - Biblioteka Publiczna w Suwałkach  

zalecenia - Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Bielski Klub Sportowy TUR w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Gmina Czyże  

zalecenia - Gmina Czyżew Osada  

zalecenia - Gmina Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Gmina Dubicze Cerkiewne  

zalecenia - Gmina Dziadkowice  

zalecenia - Gmina Gródek  

zalecenia - Gmina Jasionówka  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Korycin  

zalecenia - Gmina Nowe Piekuty  

zalecenia - Gmina Piątnica  

zalecenia - Gmina Poświętne  

zalecenia - Gmina Przerośl  

zalecenia - Gmina Sidra  

zalecenia - Gmina Szumowo  

zalecenia - Gmina Szypliszki  

zalecenia - Gmina Trzcianne  

zalecenia - Gmina Turośl  

zalecenia - Gmina Turośń Kościelna  

zalecenia - Gmina Wizna  

zalecenia - Gmina Wiżajny  

zalecenia - Gmina Zawady  

zalecenia - Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku  

zalecenia - Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku  

zalecenia - Miasto Białystok  

zalecenia - Miasto Bielsk Podlaski  

zalecenia - Miasto Brańsk  

zalecenia - Miasto Grajewo  

zalecenia - Miasto i Gmina Ciechanowiec  

zalecenia - Miasto i Gmina Goniądz  

zalecenia - Miasto i Gmina Kleszczele  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Zabłudów  

zalecenia - Miasto Siemiatycze  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu  

zalecenia - Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu  

zalecenia - Przedszkole Miejskie Nr 4 w Grajewie  

zalecenia - Siemiatycki Ośrodek Kultury w Siemiatyczach  

zalecenia - Sokólski Ośrodek Kultury w Sokółce  

zalecenia - Suwalski klub Sportowy Wigry w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Wiźnie  

zalecenia - Teatr Dramatyczny w Białymstoku  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach  

zalecenia - Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze  

zalecenia - Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu  

zalecenia - Zespół ds. Przedszkoli w Siemiatyczach  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół Gminy Turośl  

zalecenia - Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 3 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Zespół Szkół w Kleszczelach  

zalecenia - Zespół Szkół w Korycinie  

zalecenia - Zespół Szkół w Poświętnem  zalecenia - Suwalski klub Sportowy Wigry w Suwałkach

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2007-09-27 10:07
Data modyfikacji:  2007-09-27 10:07
Data publikacji:  2007-09-27 10:07
Wersja dokumentu:  1


Kontrola doraźna gospodarki finansowej

przeprowadzona w Suwalskim Klubie Sportowym „Wigry” w Suwałkach

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku Zespół w Suwałkach

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 września 2007 roku (znak: RIO.V.6013 - 1/07), o treści jak niżej:

 

 

Zarząd

Suwalskiego Klubu Sportowego

„Wigry”

 

W wyniku doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie przyznania i wykorzystania dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych za okres 2006 r. i I półrocza 2007 r., przeprowadzonej w Suwalskim Klubie Sportowym „Wigry” na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach, stwierdzono uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

         Przedmiotem kontroli były: sprawy ogólno-organizacyjne, w tym status podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego i zakres tej działalności, prawidłowość realizacji zadań publicznych współfinansowanych dotacjami celowymi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, prawidłowość ewidencji księgowej środków z dotacji, a także rzetelność sporządzania i przedkładania sprawozdań jednostce dotującej.

 

         Suwalski Klub Sportowy „Wigry”, wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych, prowadzi statutową działalność, której celem jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowane dzieci i młodzieży przez kulturę i sport. Zgodnie ze statutem, Klub realizuje swoje cele m.in. przez uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej, organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie działalności szkoleniowej. Określona statutem działalność Klubu stanowi działalność pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) – str. 3-4 protokołu kontroli.

         W okresie objętym kontrolą SKS „Wigry” otrzymał dotacje celowe z budżetu Miasta Suwałki na łączną kwotę 150.000 zł, które dotyczyły wsparcia zadania p.t. „Popularyzacja piłki nożnej i udział zespołu reprezentującego Miasto Suwałki w rozgrywkach III ligi piłki nożnej, w tym organizacja imprez i obozów sportowo-kondycyjnych”. Dotacje zostały przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Klub w oparciu o 3 umowy w sprawie udzielenia dotacji: z dnia 16 lutego 2006 r. (na kwotą 55.000 zł), z 27 czerwca 2006 r. (na kwotę 50.000zł) i z 16 lutego 2007 r. (na kwotę 45.000 zł). W imieniu Klubu umowy zostały zawarte przez Grzegorza Wołągiewicza – Prezesa Zarządu i Witolda Smoleńskiego – Sekretarza Zarządu Klubu. Do zakończenia kontroli Klub złożył sprawozdania końcowe dotyczące rozliczenia dotacji udzielonych w 2006 roku (nie upłynął termin rozliczenia środków dotacyjnych uzyskanych w lutym 2007 r.) – str. 4-5, 9 protokołu kontroli.

 

         Izba Obrachunkowa pozytywnie z uchybieniami ocenia wykorzystanie i rozliczenie przez SKS „Wigry” otrzymanego w 2006 roku wsparcia finansowego z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Z ustaleń kontroli wynika, iż Klub finansował z dotacji celowej wydatki w sposób terminowy i zgodny z umowami oraz kosztorysami wydatkowymi (z uwzględnieniem przesunięć pomiędzy pozycjami niektórych kosztów, dopuszczonych w postanowieniach umów). Podstawowy cel zakładany w umowach – utrzymanie Klubu w rozgrywkach III ligi piłki nożnej został osiągnięty. Dla rozliczenia otrzymanych dotacji badana jednostka dokonała stosownego wydzielenia dokumentacji finansowo-księgowej – str. 5-11 protokołu kontroli.

W zakresie sprawozdawczości z realizacji zadań stwierdzono, że kontrolowana jednostka uchybiła terminowi przedłożenia końcowego sprawozdania z realizacji umowy zawartej w dniu 27 czerwca 2006 r., dotyczącej realizacji zadania w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2006 r. W wymaganym terminie, tj. do 30 stycznia 2007 r. Klub sporządził niekompletne sprawozdanie końcowe z realizacji zadania, niezawierające rozliczenia finansowego, podpisane przez Prezesa i Sekretarza Zarządu Klubu. Jak wynika z pisma sekretarza Zarządu Klubu z dnia 30 stycznia 2007 r. (a więc z dnia, w którym sprawozdanie winno być sporządzone), skierowanego do naczelnika Wydziału Wychowania i Sportu Urzędu Miasta Suwałki, przyczyną niezłożenia sprawozdania w części finansowej była obłożna choroba głównej księgowej Klubu. Pismo to zawierało prośbę o przesunięcie terminu złożenia brakującej części sprawozdania o 30 dni. Należy wskazać, iż przepis art. 18 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego… ustanawia obowiązek sporządzenia sprawozdania z wykonania zadnia publicznego określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta (w ten też sposób zostały określone obowiązki zleceniobiorcy w umowie dotacyjnej) – str. 11 protokołu kontroli.

         Rozliczenie zadania w części finansowej, opatrzone podpisami Głównej Księgowej i Kierownika Klubu (jednocześnie Sekretarza Zarządu), zostało dołączone do sprawozdania końcowego w dniu 28 lutego 2007. Na wymienione rozliczenie składało się m.in. zestawienie dowodów księgowych, w tym opłaconych z otrzymanej dotacji na kwotę 50.000 zł (całość otrzymanych środków). Z prawidłowego podliczenia dowodów opłaconych środkami z dotacji wynika jednakże, iż łączna ich wartość wynosi 49.522,66 zł (różnica 477,34 zł). W złożonych, m.in. przez Kierownika Klubu, w tej kwestii wyjaśnieniach zostało wskazane, że szczegółowemu sprawdzeniu poddano sprawozdanie sporządzone w wersji roboczej, natomiast błąd polegający na nieujęciu wszystkich kosztów powstał przy przepisywaniu wersji roboczej rozliczenia. Na podstawie opisanych dowodów źródłowych inspektor RIO stwierdził, iż wydatki sfinansowane przez Klub ze środków otrzymanej dotacji wyniosły faktycznie 50.000 zł. Stwierdzone zatem uchybienie sprawozdawcze nie miało wpływu na ocenę prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji celowej – str. 11-12 protokołu kontroli.

 

Poza tym, badając dokumentację finansowo-księgową rozliczenia dotacji, kontrola zwróciła uwagę, iż kontrolowana jednostka stosuje nieaktualną pieczęć odnośnie wypełnienia wymogów przepisów o zamówieniach publicznych (jej treść odwołuje się do nieobowiązującej ustawy o zamówieniach publicznych). Ponadto, w protokole kontroli wskazano, iż właściwym jest aby osoba przyjmująca materialną odpowiedzialność za powierzony sprzęt sportowy dokonywała pokwitowania jego odbioru w faktycznie zapłaconych cenach (brutto), nie zaś bez podatku od towarów i usług, gdyż Klub nie uzyskuje zwrotu tego podatku – str. 6, 9 protokołu kontroli.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Zapewnienie terminowego sporządzania sprawozdań z wykonania zadań publicznych oraz należytej kontroli w zakresie prawidłowości ich sporządzania.

 

2. Spowodowanie wyeliminowania uchybień, wskazanych w protokole kontroli i niniejszym wystąpieniu, w zakresie opisywania dowodów źródłowych w odniesieniu do przepisów o zamówieniach publicznych oraz pisemnego powierzania materialnej odpowiedzialności za składniki majątkowe zakupywane z dotacji w odniesieniu do ich wartości.

 

O sposobie wykonania zaleceń proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

    Z-ca Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

                                                                                     w Białymstoku

 

Do wiadomości:

1. Prezydent Suwałk

2. Regionalna Izba Obrachunkowa

w Białymstoku Zespół w Suwałkach

 

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 116880453
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116880453 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |