Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2007

zalecenia - Biblioteka Publiczna Gminy Augustów z siedzibą w Żarnowie  

zalecenia - Biblioteka Publiczna w Suwałkach  

zalecenia - Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Bielski Klub Sportowy TUR w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Gmina Czyże  

zalecenia - Gmina Czyżew Osada  

zalecenia - Gmina Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Gmina Dubicze Cerkiewne  

zalecenia - Gmina Dziadkowice  

zalecenia - Gmina Gródek  

zalecenia - Gmina Jasionówka  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Korycin  

zalecenia - Gmina Nowe Piekuty  

zalecenia - Gmina Piątnica  

zalecenia - Gmina Poświętne  

zalecenia - Gmina Przerośl  

zalecenia - Gmina Sidra  

zalecenia - Gmina Szumowo  

zalecenia - Gmina Szypliszki  

zalecenia - Gmina Trzcianne  

zalecenia - Gmina Turośl  

zalecenia - Gmina Turośń Kościelna  

zalecenia - Gmina Wizna  

zalecenia - Gmina Wiżajny  

zalecenia - Gmina Zawady  

zalecenia - Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku  

zalecenia - Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku  

zalecenia - Miasto Białystok  

zalecenia - Miasto Bielsk Podlaski  

zalecenia - Miasto Brańsk  

zalecenia - Miasto Grajewo  

zalecenia - Miasto i Gmina Ciechanowiec  

zalecenia - Miasto i Gmina Goniądz  

zalecenia - Miasto i Gmina Kleszczele  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Zabłudów  

zalecenia - Miasto Siemiatycze  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu  

zalecenia - Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu  

zalecenia - Przedszkole Miejskie Nr 4 w Grajewie  

zalecenia - Siemiatycki Ośrodek Kultury w Siemiatyczach  

zalecenia - Sokólski Ośrodek Kultury w Sokółce  

zalecenia - Suwalski klub Sportowy Wigry w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Wiźnie  

zalecenia - Teatr Dramatyczny w Białymstoku  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach  

zalecenia - Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze  

zalecenia - Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu  

zalecenia - Zespół ds. Przedszkoli w Siemiatyczach  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół Gminy Turośl  

zalecenia - Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 3 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Zespół Szkół w Kleszczelach  

zalecenia - Zespół Szkół w Korycinie  

zalecenia - Zespół Szkół w Poświętnem  zalecenia - Zespół ds. Przedszkoli w Siemiatyczach

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2007-11-28 10:07
Data modyfikacji:  2007-11-28 10:07
Data publikacji:  2007-11-28 10:07
Wersja dokumentu:  1


Kontrola problemowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Zespole ds. Przedszkoli w Siemiatyczach

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 5 listopada 2007 roku (znak: RIO.I.6012 - 15/07), o treści jak niżej:

 

 

Pani Grażyna Wilczyńska

Dyrektor

Zespołu ds. Przedszkoli

w Siemiatyczach

 

 

W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych za okres 2006 roku, przeprowadzonej w Zespole ds. Przedszkoli w Siemiatyczach na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto m.in. regulacje wewnętrzne dotyczące organizacji i funkcjonowania Zespołu ds. Przedszkoli w Siemiatyczach, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, prowadzenie rachunkowości, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, opracowanie i realizację planu finansowego, gospodarowanie mieniem przekazanym jednostce w zarząd, rozliczenia z budżetem gminy.

 

Poczynione w trakcie kontroli ustalenia w zakresie dalszej możliwości funkcjonowania Zespołu jako zakładu budżetowego oraz sposobu podziału dotacji z budżetu miasta między Zespół i obsługiwane przedszkola zostały objęte odrębnym pismem, skierowanym do Burmistrza Siemiatycz stosownie do przysługujących mu kompetencji w zakresie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Sprawdzono prawidłowość organizacji obsługi finansowo-księgowej przedszkoli, tj. realizacji głównego celu funkcjonowania Zespołu. W kontrolowanym okresie prowadzona była wspólna rachunkowość dla czterech zakładów budżetowych. Stwierdzono, że wykorzystywany był jeden rachunek bankowy, prowadzony dla czterech zakładów budżetowych. Stanowi to naruszenie przepisu § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783), wymagającego aby każdy zakład budżetowy posiadał odrębny rachunek bankowy – str. 12 i 23 protokołu kontroli.

Według ustaleń zawartych w protokole kontroli, zorganizowanie w Zespole wspólnej obsługi finansowo-księgowej przedszkoli polegało na prowadzeniu wspólnych ksiąg rachunkowych dla wszystkich zakładów i analitycznym wyodrębnieniu na poszczególne zakłady tylko niektórych danych dotyczących gospodarki finansowej każdego z zakładów. Stwierdzono, że w rozbiciu analitycznym według obsługiwanych zakładów prowadzono ewidencję materiałów, przychodów i kosztów – str. 14 i 20 protokołu kontroli

Na podstawie analizy postanowień zawartych w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości stwierdzono, że nie uwzględnia ona faktu prowadzenia obsługi finansowo-księgowej trzech przedszkoli w sposób zapewniający realizację przez kierowników przedszkoli wszystkich obowiązków spoczywających na kierownikach jednostek sektora finansów publicznych, m.in. w zakresie sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych. Określone w niej zasady nie pozwalają na wyodrębnienie wszystkich istotnych informacji o zdarzeniach gospodarczych dotyczących poszczególnych zakładów objętych wspólną obsługą. Nie stwierdzono dowodów, aby kierownicy obsługiwanych zakładów brali udział w opracowywaniu treści przepisów wewnętrznych (w tym również składających się na procedury kontroli wewnętrznej), dotyczących de facto również ich jednostek, lub je formalnie zaakceptowali – str. 9-11 protokołu kontroli.

Uwzględniając opisany wyżej stan faktyczny należy stwierdzić, iż powołanie jednostek organizacyjnych gminy w celu wykonywania zadań powoduje określone konsekwencje zarówno w sferze rachunkowości – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm.) zakłady budżetowe są odrębnymi od Zespołu ds. Przedszkoli w Siemiatyczach podmiotami obowiązanymi do prowadzenia rachunkowości w rozumieniu tej ustawy, jak i w sferze gospodarki finansowej – obowiązki ciążące na jednostkach sektora finansów publicznych (ich kierownikach) określają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Zastosowane rozwiązanie organizacyjne, polegające na wspólnej obsłudze przedszkoli nie może być utożsamiane ze zniesieniem podstawowych obowiązków określonych przepisami ustawy. Zgodnie z art. 4 ustawy o rachunkowości, jednostki obowiązane są prowadzić rachunkowość w oparciu o przyjęte zasady, w sposób zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie ich sytuacji majątkowej i finansowej. Natomiast przepisy art. 44 i 47 ustawy o finansach publicznych nakładają na kierowników jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialność za funkcjonowanie w jednostce wewnętrznej kontroli finansowej, która winna mieć umocowanie w ustalonych pisemnie procedurach, przy uwzględnieniu specyfiki wynikającej z prowadzenia skoncentrowanej obsługi.

Odnosząc się do merytorycznej zawartości dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości należy zwrócić uwagę, iż nie została określona metoda prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych (magazyn żywności), którą kierownik jednostki winien wybrać spośród wskazanych w art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości – str. 41 protokołu kontroli.

 

Brak należytego uwidocznienia odrębności obsługiwanych jednostek w ewidencji księgowej i przepisach wewnętrznych obowiązujących w Zespole jest główną przyczyną nieprawidłowości ujawnionych w obrębie zagadnień planowania i sprawozdawczości.

Kontrola wykazała, że za 2006 rok Zespół sporządził jedno wspólne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki) dla czterech zakładów budżetowych, w oparciu o dane wspólnych ksiąg rachunkowych. Wymóg sporządzenia, na podstawie ksiąg rachunkowych, przez kierownika każdego zakładu budżetowego sprawozdania finansowego wynika z przepisów § 14-18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.).

W zakresie kompletności i terminowości sporządzanych sprawozdań budżetowych oraz ich oceny w zakresie zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach jednostkowych z danymi wynikającymi z ewidencji analitycznej (prowadzonej w formie rejestrów dla przychodów i kosztów poszczególnych zakładów) stwierdzono brak półrocznych (według stanu na dzień 30 czerwca 2006 r.) sprawozdań jednostkowych Rb-30 poszczególnych zakładów budżetowych oraz brak sprawozdań jednostkowych Rb-N i Rb-Z poszczególnych zakładów budżetowych. Ustalono, że sprawozdania jednostkowe Rb-30 zostały sporządzone dla wszystkich zakładów jako sprawozdania roczne, przy czym sporządzono także sprawozdanie „wspólne”. Wszystkie wymienione wyżej sprawozdania zostały podpisane przez Panią Dyrektor i Głównego Księgowego. Brak dowodów na wykonywanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości zakładów przez dyrektorów poszczególnych przedszkoli - str. 20-21 protokołu kontroli.

W okresie objętym kontrolą dyrektorzy przedszkoli nie sporządzali także planów finansowych oraz ich projektów. W dokumentacji dotyczącej planowania na 2006 rok znajduje się zbiorczy „projekt” planu finansowego opatrzony datą 17 października 2005 r., zbiorczy plan finansowy (dla Zespołu i trzech przedszkoli) oraz cztery jednostkowe plany finansowe na 2006 rok dla poszczególnych zakładów budżetowych opatrzone datą 28 lutego 2006 roku i podpisane wyłącznie przez Panią Dyrektor). Ze złożonego przez Panią wyjaśnienia wynika, że środki z planu „zbiorczego” są dzielone przez Panią i Głównego Księgowego między wszystkie jednostki objęte obsługą, przy udziale i akceptacji dyrektorów przedszkoli. Świadczy to, że ocena zgodności z uchwałą budżetową dokonywana jest w zakresie danych planu „zbiorczego” a nie planów jednostkowych. Potwierdza to fakt, że do uchwały budżetowej miasta Siemiatycze nie są załączane plany poszczególnych zakładów, a skutkiem zmiany w budżecie była tylko zmiana planu „zbiorczego”. A zatem, okazane jednostkowe plany zakładów nie mogą być traktowane jako plany finansowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych... - str. 20 i 31-34 protokołu kontroli, załączniki nr 16 i 17 do protokołu kontroli).

Brak projektów planów finansowych poszczególnych zakładów objętych wspólną obsługą spowodował m.in. zaniechanie wypełnienia obowiązku w zakresie przedstawienia projektów planów finansowych radom pedagogicznym przedszkoli do zaopiniowania - art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - str. 31 protokołu kontroli.

Prowadzenie skoncentrowanej obsługi finansowo-księgowej nie może prowadzić do pominięcia podstawowych elementów, wyznaczających organizacyjną odrębność powołanej w celu realizacji zadań jednostki sektora finansów publicznych. Zgodnie z normą zawartą w art. 24 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest plan finansowy. Status kierownika zakładu budżetowego w procesie planowania budżetowego został określony przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych… – m.in. w § 39 ust. 1 i § 43. Z przepisów tych wynika, że sporządzanie i zatwierdzanie planów finansowych jest wyłączną kompetencją kierownika zakładu budżetowego. Należy też podkreślić, że odpowiedzialność za realizację planów finansowych poszczególnych zakładów ponoszą ich kierownicy, z racji upoważnienia do dysponowania środkami określonymi w planie finansowym. Artykuł 44 ustawy o finansach publicznych ustanawia zasadę, że kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej. W sferze jednostek oświaty norma ta znajduje odzwierciedlenie w przepisie art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, stanowiącym, iż dyrektor szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

Na gruncie obowiązujących przepisów obowiązek sporządzania jednostkowych sprawozdań z wykonania planu finansowego ciąży na wszystkich kierownikach zakładów budżetowych - § 4 pkt 2 lit. d) w zw. z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.). Sprawozdania jednostkowe z procesów gospodarowania środkami publicznymi są jednym z narzędzi pozwalających dokonać organowi wykonawczemu gminy oceny prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej przez kierowników jednostek organizacyjnych. Należy bowiem wskazać, że nie ma uzasadnienia w przepisach rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej sporządzanie przez Zespół „zbiorczych” sprawozdań. Stosownie do § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej sporządzanie sprawozdań zbiorczych należy do kompetencji organu wykonawczego gminy, któremu przekazywane są sprawozdania jednostkowe podległych jednostek. Natomiast rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont… wskazuje w § 19 ust. 3 na kompetencję organu wykonawczego gminy do sporządzania łącznych sprawozdań finansowych.

 

Kontrola kompletności przyjętych w Zespole procedur kontroli wewnętrznej wykazała, że nie określają one sposobu dokumentowania i kontroli w zakresie pobierania przez intendenta opłat za pobyt w przedszkolu – str. 26 protokołu kontroli. Stosownie do postanowień art. 47 ustawy o finansach publicznych, procedury kontroli wewnętrznej powinny dotyczyć wszelkich procesów dotyczących gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem.

Analiza zakresu czynności Głównego Księgowego Zespołu wykazała, że nie wyczerpuje on wszystkich elementów przypisanych stanowisku głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych na mocy art. 45 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Uwaga ta dotyczy w szczególności braku postanowień odnoszących się do wstępnej kontroli dokumentów poświadczających dokonanie operacji gospodarczych, o której mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4 i ust. 3 ustawy – str. 12-13 protokołu kontroli.

 

W sferze prowadzenia ksiąg rachunkowych stwierdzono uchybienia naruszające przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy wewnętrzne poprzez:

a) wskazane na str. 15 protokołu kontroli braki w zakresie oznaczania ksiąg rachunkowych nazwą jednostki, której dotyczą, co narusza postanowienia art. 13 ust. 4 pkt 1 ustawy,

b) przechowywanie dokumentacji księgowej w sposób naruszający postanowienia ustawy, co polegało m.in. na braku określenia zbiorów nazwą ich rodzaju oraz symbolem końcowych lat i końcowych numerów w zbiorze (art. 73 ust. 1) – str. 16 protokołu kontroli,

c) naruszenie zasad dokonywania zapisów księgowych, określonych w art. 23 ust. 2 pkt 1-2, 4 ustawy, w myśl których zapis księgowy powinien zawierać co najmniej datę dokonania operacji gospodarczej, datę dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu – jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji, a także datę zapisu – str. 17 protokołu kontroli,

d) dokonywanie zapisów dotyczących zbioru dowodów źródłowych przy braku odpowiednich dowodów księgowych zbiorczych, sporządzonych zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ust. 3 ustawy – str. 18-19 protokołu kontroli, załącznik nr 14 do protokołu kontroli,

e) niewskazywanie na rozchodowych dowodach kasowych osoby, której należy wypłacić gotówkę, jak tego wymagają ustalone procedury prowadzenia gospodarki kasowej – str. 26-27 protokołu kontroli,

f) nieprowadzenie ewidencji rozrachunków z tytułu należnych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, w wyniku czego nie ujęto w księgach na koniec 2005 roku nadpłat w wysokości 8.272,90 zł a na koniec 2006 roku nadpłat wynoszących 7.773,50 zł – str. 28-29 protokołu kontroli; w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rachunkowość powinna wyodrębniać wszystkie zdarzenia istotne dla oceny majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, natomiast stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności do rozrachunków z kontrahentami.

 

Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości były w głównej mierze wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości zakładów budżetowych, w tym ustalenia właściwej organizacji w przepisach wewnętrznych.

 Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej, spoczywa na kierowniku każdej jednostki, zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych. Na kierowniku jednostki spoczywa również powinność wdrażania i aktualizacji dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady rachunkowości, stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości należą do głównego księgowego, któremu kierownik jednostki winien powierzyć obowiązki i odpowiedzialność w zakresie wskazanym w art. 45 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Założenie odrębnych rachunków bankowych dla każdego zakładu budżetowego objętego wspólną obsługą.

 

2. Prowadzenie wspólnej obsługi finansowo-księgowej w sposób zapewniający wyodrębnienie wszystkich istotnych informacji dotyczących obsługiwanych jednostek organizacyjnych, w szczególności pod kątem zapewnienia danych dla sporządzenia jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych. W tym celu zawarcie odpowiednich postanowień w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości i procedurach kontroli wewnętrznej, mając na uwadze udział kierowników obsługiwanych zakładów w opracowaniu i wprowadzeniu tych regulacji.

 

3. Wskazanie w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości wybranej metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników majątku obrotowego.

 

4. W zakresie sprawozdawczości:

a) zapewnienie sporządzania przez kierowników obsługiwanych zakładów jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych,

b) przekazywanie jednostkowych sprawozdań Burmistrzowi Siemiatycz, jako organowi właściwemu do sporządzania, na podstawie sprawozdań jednostkowych, łącznych sprawozdań finansowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych.

 

5. Zapewnienie sporządzania przez kierowników wszystkich zakładów budżetowych planów finansowych i ich projektów w trybie określonym przepisami wskazanymi w części opisowej wystąpienia.

 

6. Określenie w procedurach kontroli wewnętrznej sposobu dokumentowania i kontroli pobierania przez intendenta opłat za pobyt w przedszkolu.

 

7. Nadanie głównemu księgowemu Zespołu zakresu czynności wypełniającego wymagania art. 45 ustawy o finansach publicznych.

 

8. Zobowiązanie głównego księgowego do wyeliminowania uchybień w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych wskazanych w części opisowej wystąpienia poprzez:

a) oznaczanie ksiąg rachunkowych nazwą jednostki,

b) przechowywanie dokumentacji księgowej w sposób nakazany ustawą o rachunkowości,

c) zamieszczanie dat w treści zapisów księgowych zgodnie z wymaganiami art. 23 ust. 2 ustawy o rachunkowości,

d) dokonywanie zapisów zbiorów dowodów źródłowych na podstawie dowodów zbiorczych sporządzanych zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o rachunkowości i przepisami wewnętrznymi,

f) sporządzanie rozchodowych dowodów kasowych zgodnie z wymaganiami przepisów wewnętrznych,

g) prowadzenie ewidencji rozrachunków z tytułu pobieranych opłat za pobyt w przedszkolu.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

     Z-ca Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

 

 

 

         W wyniku kontroli w w/w jednostce skierowano pismo z dnia 05.11.2007 roku, do organu wykonawczego:

 

                                                                           Pan Zbigniew Radomski

                                                                                              Burmistrz Siemiatycz

 

 

         W wyniku kontroli przeprowadzonej w Zespole ds. Przedszkoli w Siemiatyczach przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku stwierdzono nieprawidłowości opisane w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Dyrektora Zespołu, którego egzemplarz przekazuję Panu w załączeniu do niniejszego pisma.

Jednocześnie chciałbym wskazać, iż dla wyeliminowania niektórych spośród stwierdzonych nieprawidłowości niezbędne jest podjęcie przez Pana Burmistrza stosownych działań.

Zespół ds. Przedszkoli w Siemiatyczach utworzony został na mocy uchwały Nr IX/43/91 Rady Miasta i Gminy w Siemiatyczach z dnia 6 lutego 1991 roku (ze zmianami). Akt powołujący Zespół ustala, że jest on zakładem budżetowym, którego przedmiotem działalności jest obsługa administracyjno-gospodarcza i finansowo-księgowa przedszkoli.  Na podstawie zmian uchwały tworzącej Zespół ujawniono, że uchwałą zmieniającą z 27 maja 1998 r. wprowadzono zapis § 3a, określający źródła przychodów Zespołu: dotacje z budżetu miasta, opłaty wnoszone przez rodziców w celu pokrycia kosztów wyżywienia dzieci, odpłatne świadczenie usług. Postanowienia § 3a zostały następnie usunięte z treści uchwały tworzącej Zespół uchwałą zmieniającą z dnia 26 listopada 2003 r. Uchwałą tą nadano jednocześnie zakładowi nowy statut, który w zakresie gospodarki finansowej stanowi jedynie, że jest ona prowadzona na zasadach określonych dla zakładów budżetowych. W podstawowych aktach organizacyjnych nie znajdują się zatem żadne postanowienia dotyczące źródeł gromadzenia przez Zespół przychodów własnych.

Z ustaleń kontroli wynika, iż Zespół wykazuje w sprawozdaniach po stronie przychodów praktycznie wyłącznie dotację z budżetu miasta (za 2006 rok – 319.044,12 zł, podczas gdy pozostałe przychody wyniosły 52,85 zł).

Stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 2 i ust. 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), zakładem budżetowym jest jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która pokrywa koszty działalności z przychodów własnych. Zakład budżetowy może korzystać z dotacji z budżetu, jednakże suma dotacji nie może przekraczać 50% kosztów zakładu. W myśl postanowień art. 79 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), ograniczenia wysokości dotacji do 50% kosztów zakładu budżetowego nie stosuje się w stosunku do działających w tej formie szkół publicznych, przedszkoli publicznych i placówek publicznych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Skontrolowany przez Izbę zakład posiada zaś charakter jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej w rozumieniu art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty. Nie przysługuje mu zatem prawo do finansowania z pominięciem ograniczenia nałożonego przepisem art. 24 ust. 7 ustawy o finansach publicznych, jak również dotowanie o charakterze podmiotowym. Przesądza to więc, iż Zespół nie może funkcjonować w formie zakładu budżetowego i należy podjąć niezwłoczne działania w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową.

         Kontrola wykazała także, że w badanym okresie udzielano z budżetu miasta jednej, wspólnej dotacji dla Zespołu i obsługiwanych przedszkoli, bez określenia jej wysokości poszczególnym zakładom budżetowym. Według złożonego wyjaśnienia, podziału dotacji na poszczególne zakłady budżetowe dokonywał główny księgowy i dyrektor Zespołu przy udziale i akceptacji dyrektorów obsługiwanych przedszkoli. Stan taki narusza postanowienia art. 186 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych nakładające na Pana Burmistrza, jako organ wykonawczy, obowiązek przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznej wysokości dotacji w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej. Odrębną jednostką organizacyjną jest natomiast każde z obsługiwanych przedszkoli. Kierownik każdej z tych jednostek powinien otrzymać informację o wysokości przyznanej dotacji, w oparciu o którą sporządzi plan finansowy kierowanego zakładu.

 

 

    Z-ca Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

Odsłon dokumentu: 116879725
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116879725 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |