Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2008

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Zambrowie  

zalecenia - Bursa Szkolna w Białymstoku  

zalecenia - Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Edukacji w Supraślu  

zalecenia - Gimnazjum w Czeremsze  

zalecenia - Gmina Augustów  

zalecenia - Gmina Czeremcha  

zalecenia - Gmina Grabowo  

zalecenia - Gmina Grajewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Kołaki Kościelne  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Kulesze Kościelne  

zalecenia - Gmina Mały Płock  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Narew  

zalecenia - Gmina Narewka  

zalecenia - Gmina Nowinka  

zalecenia - Gmina Suwałki  

zalecenia - Gmina Szepietowo  

zalecenia - Gmina Szypliszki  

zalecenia - Gmina Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Gmina Wyszki  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - I Liceum Ogólnokształcące w Łapach  

zalecenia - IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku  

zalecenia - Miasto Białystok  

zalecenia - Miasto Hajnówka  

zalecenia - Miasto i Gmina Choroszcz  

zalecenia - Miasto i Gmina Knyszyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Wasilków  

zalecenia - Miasto Łomża  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miejsko Gminne Centrum Kultury w Choroszczy  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Suchowoli  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce  

zalecenia - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie  

zalecenia - Powiat Augustowski  

zalecenia - Powiat Białostocki  

zalecenia - Powiat Bielski  

zalecenia - Powiat Hajnowski  

zalecenia - Powiat Kolneński  

zalecenia - Powiat Moniecki  

zalecenia - Powiat Siemiatycki  

zalecenia - Powiat Sokólski  

zalecenia - Powiat Suwalski  

zalecenia - Powiat Zambrowski  

zalecenia - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach  

zalecenia - Przedszkole nr 5 w Hajnówce  

zalecenia - Przedszkole w Wasilkowie  

zalecenia - Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Ogólny w Grajewie  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. J. Śniadeckiego w Białymstoku  

zalecenia - Zesół Szkół w Narewce  

zalecenia - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 4 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie  

zalecenia - Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce  

zalecenia - Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych  zalecenia - Gmina Szypliszki

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2008-04-24 10:15
Data modyfikacji:  2008-04-24 10:15
Data publikacji:  2008-04-24 10:15
Wersja dokumentu:  1


Kontrola sprawdzająca wykonanie wniosków pokontrolnych

przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Szypliszkach

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29 stycznia 2008 roku (znak: RIO.I.6010 - 1/08), o treści jak niżej:

 

 

 

Pan Mariusz Grygieńć

Wójt Gminy Szypliszki

 

 

W wyniku kontroli sprawdzającej wykonanie wniosków pokontrolnych, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Szypliszkach na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto sprawdzenie sposobu realizacji wniosków pokontrolnych, wystosowanych pismem RIO.I.6013-4/07 z dnia 22 października 2007 r. na podstawie kontroli doraźnej w zakresie pobierania przez gminę opłat za przyłączenie nieruchomości do wodociągów gminnych w latach 2004-2007.

 

         W odniesieniu do odpowiedzi o sposobie wykonania wniosków, skierowanej do RIO w Białymstoku pismem Pana Wójta z dnia 21 listopada 2007 r. i uzupełnionej w zakresie pkt 2 wniosków pokontrolnych pismem z dnia 11 stycznia 2008 r., kontrola wykazała niezgodność stanu faktycznego z udzieloną przez Pana Wójta odpowiedzią na pkt 2 wniosków pokontrolnych.

W pkt 2 wystąpienia pokontrolnego, wystosowanego na podstawie ustaleń kontroli doraźnej, zalecono dokonanie zwrotu właścicielom nieruchomości opłat pobranych w związku z wydaniem zgody na podłączenie do wodociągu. W odpowiedzi z 21 listopada 2007 r. Pan Wójt poinformował, że „Dokonano zwrotu opłat uiszczonych na rzecz Gminy związanych z budową przyłączy i nie stanowiących darowizny”. Dodatkowo, w dniu 11 stycznia 2008 r. Pan Wójt poinformował, że wysokość zwróconych opłat związanych z podłączeniem do sieci wodociągu gminnego stanowi kwotę 10.000 zł.

         W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że dnia 15 listopada 2007 r. zostało wystosowane pismo do przedstawiciela wspólnoty osiedla letniskowego w Przejmie Wysokiej w sprawie zgłoszenia się do odebrania kwoty 10.000 zł. Kwotę 10.000 zł wspólnota wpłaciła w dniu 3 grudnia 2004 r. w celu uzyskania zgody Urzędu na podłączenie do wodociągu gminnego. Przedstawiciel wspólnoty wskazał rachunek bankowy, na który należało zwrócić środki. Przelewu dokonano w dniu 11 stycznia 2008 r. ze środków depozytowych zgromadzonych na koncie 139 „Inne środki pieniężne”. Jak ustalono, na rachunku, z którego zwrócono środki, zgromadzone były wpłaty mieszkańców na poczet budowy przyłączy kanalizacyjnych, które gmina – jak wynika z wyjaśnień Pana Wójta – traktuje jako wpłaty zaliczkowe na poczet kosztów przyłączy i zamierza je rozliczyć do faktycznych kosztów przyłączy dla poszczególnych mieszkańców na podstawie zawartych przed rozpoczęciem robót umów. Dokonanie zwrotu kwoty 10.000 zł z tych środków będzie zatem wymagało refundacji ze środków budżetu. Nie stwierdzono, aby w projekcie budżetu gminy Szypliszki na 2008 rok były w sposób wyraźny przewidziane środki przeznaczone na wykonanie zalecenia w sprawie zwrotu pobranych opłat za zgodę na podłączenie do wodociągu.

         Podkreślenia, w kontekście odpowiedzi udzielonej przez Pana Wójta w dniu 21 listopada 2007 r., wymaga, iż na dzień udzielenia odpowiedzi nie została fizycznie zwrócona żadna kwota, natomiast działania w celu zwrotu zostały podjęte tylko w odniesieniu do niewielkiej części środków pobranych za wydane zgody na podłączenie – 10.000 zł, podczas gdy pobrane z tego tytułu dochody w okresie 2004 – I półr. 2007 wyniosły według ustaleń kontroli doraźnej 83.700 zł – str. 3-4 protokołu kontroli, załączniki nr 1, 2, 5 i 7 do protokołu kontroli.

 

         Odpowiedzialnym za zaistniałą nieprawidłowość w zakresie faktycznego sposobu realizacji wniosków, odbiegającego od treści udzielonej odpowiedzi, jest Pan Wójt – jako powiadamiający o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych i ponoszący ogólną odpowiedzialność za gospodarkę finansową gminy, a także posiadający wyłączną kompetencję do opracowywania projektu uchwały budżetowej i inicjowania zmian w budżecie na mocy art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 

         Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Dokonanie zwrotu opłat za zgodę na podłączenie do wodociągu wszystkim właścicielom nieruchomości, od których te opłaty pobrano.

 

2. Zrefundowanie ze środków budżetu kwoty 10.000 zł, wypłaconej, jako zwrot opłaty za wydanie zgody na podłączenie wspólnocie osiedla letniskowego w Przejmie Wysokiej, ze środków właścicieli nieruchomości wniesionych na rachunek depozytowy na poczet kosztów budowy przyłączy indywidualnych.

 

3. Ujęcie po stronie wydatków budżetu na rok 2008 kwoty 83.700 zł w celu zapewnienia możliwości realizacji wniosków nr 1 i 2.

 

O sposobie wykonania zaleceń proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

 

 

Do wiadomości:

Rada Gminy Szypliszki

 

 

 

         Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

Odsłon dokumentu: 116543565
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116543565 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |