Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2008

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Zambrowie  

zalecenia - Bursa Szkolna w Białymstoku  

zalecenia - Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Edukacji w Supraślu  

zalecenia - Gimnazjum w Czeremsze  

zalecenia - Gmina Augustów  

zalecenia - Gmina Czeremcha  

zalecenia - Gmina Grabowo  

zalecenia - Gmina Grajewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Kołaki Kościelne  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Kulesze Kościelne  

zalecenia - Gmina Mały Płock  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Narew  

zalecenia - Gmina Narewka  

zalecenia - Gmina Nowinka  

zalecenia - Gmina Suwałki  

zalecenia - Gmina Szepietowo  

zalecenia - Gmina Szypliszki  

zalecenia - Gmina Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Gmina Wyszki  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - I Liceum Ogólnokształcące w Łapach  

zalecenia - IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku  

zalecenia - Miasto Białystok  

zalecenia - Miasto Hajnówka  

zalecenia - Miasto i Gmina Choroszcz  

zalecenia - Miasto i Gmina Knyszyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Wasilków  

zalecenia - Miasto Łomża  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miejsko Gminne Centrum Kultury w Choroszczy  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Suchowoli  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce  

zalecenia - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie  

zalecenia - Powiat Augustowski  

zalecenia - Powiat Białostocki  

zalecenia - Powiat Bielski  

zalecenia - Powiat Hajnowski  

zalecenia - Powiat Kolneński  

zalecenia - Powiat Moniecki  

zalecenia - Powiat Siemiatycki  

zalecenia - Powiat Sokólski  

zalecenia - Powiat Suwalski  

zalecenia - Powiat Zambrowski  

zalecenia - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach  

zalecenia - Przedszkole nr 5 w Hajnówce  

zalecenia - Przedszkole w Wasilkowie  

zalecenia - Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Ogólny w Grajewie  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. J. Śniadeckiego w Białymstoku  

zalecenia - Zesół Szkół w Narewce  

zalecenia - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 4 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie  

zalecenia - Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce  

zalecenia - Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych  zalecenia - Gmina Miastkowo

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2008-08-01 10:02
Data modyfikacji:  2008-08-01 10:02
Data publikacji:  2008-08-01 10:02
Wersja dokumentu:  1


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Miastkowie

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Zespół w Łomży

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 czerwca 2008 roku (znak: RIO.IV.6011-2 /08), o treści jak niżej:

 

 

Pani

Lidia Małgorzata Grzejka

Wójt Gminy Miastkowo

 

 

         W wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Miastkowo za 2007 rok oraz inne wybrane okresy, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Miastkowo na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto regulacje wewnętrzne dotyczące ustroju i funkcjonowania gminy i jej jednostek organizacyjnych, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, prowadzenie rachunkowości, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, wykonanie budżetu, w tym realizację wybranych rodzajów dochodów i wydatków, udzielanie zamówień publicznych, realizację zadań zleconych i w ramach porozumień, gospodarowanie mieniem komunalnym, rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi.

 

Badając funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych stwierdzono niedostateczne wyodrębnienie w sferze rachunkowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Księgowość Ośrodka była prowadzona w ramach ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy, z analitycznym wyodrębnieniem operacji gospodarczych dotyczących tej jednostki budżetowej – str. 5 protokołu kontroli. Z uwagi, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 64 ze zm.) GOPS jest objęty podmiotowym jej zakresem, winien prowadzić księgi rachunkowe obejmujące elementy, o których mowa w art. 13 tej ustawy.

 

W zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych w świetle ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.) stwierdzono, że:

a) koszty dotyczące grudnia 2007 roku w kwocie 4.659,96 zł za wywóz odpadów stałych, zafakturowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w dniu 02.01.2008 r., zostały ujęte w księgach 2008 roku, zamiast roku 2007 – stosownie do zasady memoriału wyrażonej w art. 6 ustawy o rachunkowości – str. 5 protokołu kontroli. Wskazać należy, że do rozliczenia zakupu usług może być stosowane konto 300 „Rozliczenie zakupu”, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów;

b) nieprawidłowo zaewidencjonowano – jako zobowiązanie na koncie 224 „Rozrachunki budżetu” – ratę subwencji oświatowej w wysokości 241.163,- zł, która wpłynęła w końcu 2007 roku a dotyczyła (stanowiła dochód) roku następnego; tego rodzaju rata subwencji oświatowej winna być traktowana jako przychód przyszłych okresów i księgowana w ewidencji budżetu na koncie 909 „Rozliczenia międzyokresowe”, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów – str. 8 protokołu kontroli;

c) na koncie 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)” nie ujęto kosztów w kwocie 7.320,- zł, dotyczących opracowania dokumentacji dla potrzeb budowy stołówki przy SP w Miastkowie. Stosownie do opisu wskazanego konta, zawartego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów, służy ono do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty (ustalenia wartości początkowej obiektów środków trwałych); nieprawidłowość wyeliminowano w trakcie kontroli – str. 48-49 protokołu kontroli;

d) ewidencja analityczna podstawowych środków trwałych zawiera braki w zakresie określenia cech identyfikujących poszczególne obiekty inwentarzowe. Opisanie środków trwałych w ewidencji pomocniczej za pomocą dostatecznie dokładnych danych, pozwalających na ich identyfikację, ma zasadnicze znaczenie dla ochrony posiadanych składników majątkowych, a w tym możliwość powiązania wyników inwentaryzacji z zapisami w księgach rachunkowych, tj. realizacji obowiązków wynikających z art. 27 ustawy o rachunkowości – str. 52, 53 protokołu kontroli;

e) wartość zakupywanego oleju napędowego odnoszono w trakcie roku bezpośrednio w ciężar kosztów, a na koniec roku stan paliwa ujęto na koncie 234 „Rozrachunki z pracownikami”, przy czym taki sposób ewidencji nie miał odzwierciedlenia w wewnętrznych unormowaniach.

Należy wskazać, że dopuszczalne, stanowiące podstawę wyboru przez kierownika jednostki, metody ewidencji rzeczowych składników aktywów obrotowych ustanawiają przepisy art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Między innymi art. 17 ust. 2 pkt 4 dopuszcza odpisywanie w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu, które winno być połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu (w korespondencji z kontem 310 „Materiały”), nie później niż na dzień bilansowy – str. 52 protokołu kontroli.

 

         W zakresie prawidłowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków budżetowych stwierdzono m.in., że:

- nie określono w regulacjach wewnętrznych wartości, powyżej której przy zaciąganiu zobowiązań winna obowiązywać forma pisemna dokumentująca te czynności, jak zaś ustalono formę pisemną określającą istotne elementy zamówień stosowano dowolnie (uwaga dotyczy zamówień nieobjętych Prawem zamówień publicznych). Na przykład, brak było formy pisemnej przy zaciąganiu zobowiązań z tytułu dostawy sprzętu komputerowego o wartości 7.000,- zł i 4.000,- zł, zaś w innych przypadkach stosowano formę pisemną przy kwocie zobowiązania poniżej 2.000,- zł. Poza tym, jak stwierdzono zamówienia niektórych dostaw i usług lokowano u tych samych wykonawców (np. dostawa żwiru, wykonawstwo projektów budowlanych), co było powodowane, według złożonego wyjaśnienia, dobrze układającą się współpracą, jakością usług, czy też niskimi cenami. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) stanowi w art. 35 ust. 3 pkt 1, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Stosownie zaś do postanowień art. 47 ust. 1 i 2 tej ustawy, kierownik jednostki winien ustalić w formie pisemnej procedury wewnętrznej kontroli finansowej, odnoszące się. m.in. do zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych. Nie stwierdzono udokumentowania w zakresie stosownych procedur w celu dokonywania zleceń z uwzględnieniem wskazanych wymagań ustawy o finansach publicznych – str. 9-10, 51 protokołu kontroli;

- dokonując w czerwcu 2007 r. rozliczenia budowy stołówki przy Szkole Podstawowej w Miastkowie nie wyegzekwowano od wykonawcy należności za pobór wody i energii elektrycznej zużytej do budowy tego obiektu, mimo stosownego zapisu w umowie zawartej z wykonawcą i protokole przekazania placu budowy. W trakcie kontroli wykonawca uiścił z powyższego tytułu kwotę 1.413,96 zł – str. 50 protokołu kontroli.

 

         Kontroli poddano prawidłowość ustalania dochodów niepodatkowych. Stwierdzono uchybienia przy naliczaniu opłat za dostawę energii cieplnej do mieszkań najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w SP w Miastkowie Filia w Tarnowie. Ustaloną (przez dyrektora SP w Miastkowie) w dniu 26 lutego 2003 r. stawkę za ogrzewanie w wysokości 2,65 zł/m2 stosowano niezmiennie w latach następnych (2004-2007), podczas gdy stawka ta odbiegała od wynikającej z kalkulacji kosztów (np. koszt ogrzewania 1 m2 w 2006 r. to kwota rzędu 4,38 zł, zaś w 2007 r. – 3,52 zł). Od stycznia 2008 roku stawkę ogrzewania dla najemców mieszkań ustalono w prawidłowej wysokości – str. 13 protokołu kontroli. Zasady ustalania i zmiany wysokości tzw. opłat niezależnych od właściciela, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266 ze zm.), wynikają z postanowień art. 9 tej ustawy.

         Badając dochody z gospodarowania lokalami użytkowymi ustalono natomiast, że zasady nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zostały ustanowione przez Radę Gminy na mocy uchwały podjętej w 1998 roku. Z analizy uchwały wynika, że jej postanowienia nie odnoszą się do budynków i lokali użytkowych jako części składowych nieruchomości gruntowych. Należy wskazać, że z dniem 22 października 2007 r. przepis art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o samorządzie gminnym, stanowiący podstawę podjęcia uchwały, uległ zmianie. Obecnie stanowi on, że Rada Gminy powinna określić zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy – str. 14 protokołu kontroli.

 

         Badanie wydatkowania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wykazało nieprzestrzeganie przepisów art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 355 ze zm.) oraz wewnętrznego regulaminu ZFŚS określających, że wysokość przyznawanych świadczeń uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Przejawiło się to wypłatą tzw. „świadczeń świątecznych” w równej wysokości dla wszystkich uprawnionych – str. 32-33 protokołu kontroli.

         W zakresie wydatków w formie dotacji z budżetu stwierdzono, że dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miastkowie przekazano kwotę 8.000,- zł jako dotację przedmiotową na częściowe dofinansowanie naprawy kontenerów i na remont instalacji elektrycznej. Stosownie do art. 174 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych; stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący. Rada Gminy Miastkowo nie podjęła uchwały w sprawie określenia stawek jednostkowych, które winny być podstawą kalkulacji kwoty dotacji. Ponadto, Pani Wójt nie określiła zasad rozliczenia wykorzystania dotacji – powinność określenia przez organ wykonawczy szczegółowości, w jakiej zakład budżetowy winien sporządzić rozliczenie wykorzystania dotacji wynika z przepisu § 52 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783 ze zm.) – str. 33 protokołu kontroli.

 

         Analizując prawidłowość dokonywania wydatków funduszu celowego – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono, że ze środków tego Funduszu wydatkowano m.in. 74.810,14 zł za wywóz przez ZGK w Miastkowie odpadów stałych z ogólnodostępnych kontenerów rozmieszczonych na terenie gminy. Z tego tytułu obciążany był również budżet gminy – poniesione wydatki wyniosły 32.638,95 zł (łącznie na wywóz odpadów stałych wydatkowano 107.449,09 zł). Kosztów wywozu odpadów stałych składowanych w kontenerach nie ponosili natomiast mieszkańcy gminy.

         Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określają przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.). W wykonaniu postanowień art. 4 tej ustawy, Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXX/155/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miastkowo. W regulaminie zawarto m.in. postanowienia w kwestii opłat za odbiór odpadów komunalnych, zdefiniowanych jako opłaty uiszczane przez właściciela nieruchomości przedsiębiorstwu wywozowemu; obowiązków właścicieli nieruchomości, w tym wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych odbieranych przez podmiot uprawniony; trybu postępowania w przypadku niewywiązania się właściciela nieruchomości z nałożonego regulaminem obowiązku zawarcia umowy na usługi odbioru odpadów, zgodnie z którym Wójt wydaje wówczas decyzję, w której ustala m.in. obowiązek uiszczania opłat za zorganizowane przez gminę odbieranie odpadów, ich wysokość oraz terminy wnoszenia. Przywołane postanowienia regulaminu nie znalazły w praktyce zastosowania, przy czym wskazać też należy, że organ stanowiący nie określił w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, wbrew postanowieniu art. 6 ust. 2 ustawy – str. 55-56 protokołu kontroli.

 

W toku kontroli dochodów budżetowych gminy, badaniu poddano również dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których organem podatkowym pierwszej instancji, w myśl art. 13 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), jest Wójt Gminy. Kontrola prowadzona była w szczególności pod kątem prawidłowości i powszechności poboru wskazanych dochodów, windykacji zaległości podatkowych oraz rachunkowości podatkowej, w tym rzetelności sporządzania sprawozdań budżetowych, co doprowadziło do następujących ustaleń.

 

Ustalono, iż nie wszyscy podatnicy, w sytuacjach wskazanych przepisami materialnego prawa podatkowego, złożyli informacje podatkowe – str. 18, 21- 22 protokołu kontroli. Organ podatkowy nie próbował ustalić przyczyn takiego stanu rzeczy ani też nie wzywał podatników do złożenia niezbędnych informacji. Wskazuje to na nieprowadzenie przez organ podatkowy czynności sprawdzających w zakresie wynikającym z treści art. 272 Ordynacji podatkowej.

 

W decyzjach dotyczących ulg: inwestycyjnych, z tytułu nabycia gruntów, żołnierskich, umarzania i rozkładania na raty, nie uwzględniono wszystkich elementów wymaganych przepisami prawa, a przede wszystkim wskazania przepisu materialnego prawa podatkowego stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia. Narusza to wymogi wynikające z treści art. 210 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że decyzja powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne – str. 18-19 protokołu kontroli.

Nieprawidłowości wystąpiły również w przypadku decyzji w sprawach umorzeń i odroczeń terminów płatności podatków, gdzie dokonując ustaleń stwierdzono nieprawidłowości wynikające z braku daty wpływu do urzędu wniosków w powyższych sprawach. Nie można zatem określić czy zachowane zostały ustawowe terminy wydania decyzji, określone w art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej. Ponadto niezamieszczanie dat wpływu na korespondencji narusza § 6 pkt. 11 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r., Nr 112, poz. 1319), stanowiący, że na każdej wpływającej na nośniku papierowym korespondencji umieszcza się w górnym lewym rogu pierwszej strony (na korespondencji przekazywanej bez otwierania - na przedniej stronie koperty) pieczątkę wpływu określającą datę otrzymania i wchodzący numer ewidencyjny z rejestru kancelaryjnego - str. 19 protokołu kontroli. Należy także zauważyć, iż procedura opatrywania datą wpływu pism wchodzących do jednostki winna stanowić element systemu kontroli finansowej do ustanowienia, którego obligują kierownika jednostki sektora finansów publicznych przepisy ustawy o finansach publicznych.

 

Jak wskazuje opis na stronie 23 protokołu kontroli brak czynności sprawdzających był także przyczyną naruszenia zasady powszechności opodatkowania. Polegało to na braku reakcji organu podatkowego na fakt nieobjęcia opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości gruntu znajdującego się pod wynajmowanym garażem, położonym na gruntach stanowiących własność gminy. Obowiązek podatkowy ciążył w tym przypadku, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zm.), na dzierżawcy gruntu.

 

Ustalono także, iż wykazano nieprawidłowe kwoty w sprawozdaniu rocznym Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. w kolumnie „Skutki obniżenia stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy”, w wierszu „podatek od nieruchomości”. Wartości tam zamieszczone nie uwzględniają kwot skutków obniżenia górnych stawek podatków z tytułu opodatkowania gruntów pod drogami, które nie są drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, a zatem nie podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości w myśl art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Różnicę tę należało wykazać we wskazanym sprawozdaniu, a także w sprawozdaniu RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., w kolumnie „Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy” - w myśl opisu na stronach 27 i 28 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybienia były w głównej mierze wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości gminy.

         Organem wykonawczym gminy jest Wójt, na którym spoczywają obowiązki dotyczące m.in. przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy, wykonywania budżetu i gospodarowania mieniem, a także ogólna odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy (art. 30 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Wójt jako organ wykonawczy gminy wykonuje zadania przy pomocy Urzędu, którego jest kierownikiem (art. 33 ust 1 i 3 ustawy). Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Urzędu jako jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej, spoczywa na Wójcie jako kierowniku jednostki zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych.

         Wójt jest również organem podatkowym pierwszej instancji w myśl przepisu art. 13 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

         Obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz nadzorowania prac z tego zakresu spoczywały, stosownie do zakresu czynności, na Skarbniku Gminy. Prawa i obowiązki głównego księgowego (skarbnika) określają przepisy art. 45 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie artykułu 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Spowodowanie należytego wyodrębnienia rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

2. Spowodowanie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych:

a) ujmowania kosztów w księgach rachunkowych z uwzględnieniem zasady memoriału;

b) ujmowania na koncie 909 „Rozliczenia międzyokresowe” wpływu subwencji oświatowej dotyczącej roku następnego;

c) ewidencjonowania na koncie 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)” wszystkich nakładów inwestycyjnych związanych z wytworzeniem (nabyciem) poszczególnych obiektów środków trwałych;

d) uzupełnienia ewidencji analitycznej środków trwałych o cechy identyfikujące poszczególne obiekty inwentarzowe;

e) unormowania w przepisach wewnętrznych zasad ewidencjonowania zakupywanych materiałów, z uwzględnieniem postanowień art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

 

3. Opracowanie pisemnych procedur kontroli finansowej dotyczących:

a) dokumentowania czynności zaciągania zobowiązań;

b) zlecania wykonania dostaw i usług z uwzględnieniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

4. Wdrożenie stosownych mechanizmów kontrolnych zapewniających egzekwowanie wszystkich postanowień zawartych z wykonawcami umów.

 

5. Ustalanie stawek za dostawę energii cieplnej do komunalnych lokali mieszkalnych zgodnie z kalkulacją kosztów, z uwzględnieniem uwag zawartych w niniejszym wystąpieniu.

 

6. Opracowanie i przedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały kompleksowo regulującej zasady postępowania Wójta w sprawach wskazanych w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy o samorządzie gminnym, mając na uwadze omówioną w części opisowej wystąpienia zmianę tego przepisu.

 

7. Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem kryteriów zawartych w ustawie i wewnętrznym regulaminie.

 

8. W zakresie udzielania dotacji przedmiotowych:

a) kalkulowanie kwoty dotacji w oparciu o stawki jednostkowe, ustalone przez Radę Gminy;

b) określanie szczegółowości, w jakiej zakład budżetowy winien sporządzać rozliczenie wykorzystania dotacji.

 

9. Podjęcie stosownych działań w celu wdrożenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo”, w tym m.in. przedłożenie organowi stanowiącemu projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych.

 

10. Wyeliminowanie nieprawidłowości, opisanych w protokole kontroli i części opisowej wystąpienia pokontrolnego, w zakresie opodatkowania podatkami i opłatami lokalnymi, których źródłem są zaniechania w stosowaniu przez organ podatkowy czynności sprawdzających wynikających z przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

 

11. Zamieszczanie w decyzjach podatkowych wszystkich elementów wymienionych w obowiązujących przepisach Ordynacji podatkowej.

 

12. Przestrzeganie obowiązujących procedur w zakresie przyjmowania pism wpływających do urzędu.

 

13. Ustalenie prawidłowych i rzetelnych danych do sporządzenia sprawozdań Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych oraz RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za wskazany okres sprawozdawczy, z uwzględnieniem ustaleń opisanych w protokole kontroli i części opisowej wystąpienia pokontrolnego, przesłanie  korekty sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

 

 

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Białymstoku Zespół w Łomży

 

 

Zastępca Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 116533410
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116533410 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |