Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2008

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Zambrowie  

zalecenia - Bursa Szkolna w Białymstoku  

zalecenia - Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Edukacji w Supraślu  

zalecenia - Gimnazjum w Czeremsze  

zalecenia - Gmina Augustów  

zalecenia - Gmina Czeremcha  

zalecenia - Gmina Grabowo  

zalecenia - Gmina Grajewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Kołaki Kościelne  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Kulesze Kościelne  

zalecenia - Gmina Mały Płock  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Narew  

zalecenia - Gmina Narewka  

zalecenia - Gmina Nowinka  

zalecenia - Gmina Suwałki  

zalecenia - Gmina Szepietowo  

zalecenia - Gmina Szypliszki  

zalecenia - Gmina Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Gmina Wyszki  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - I Liceum Ogólnokształcące w Łapach  

zalecenia - IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku  

zalecenia - Miasto Białystok  

zalecenia - Miasto Hajnówka  

zalecenia - Miasto i Gmina Choroszcz  

zalecenia - Miasto i Gmina Knyszyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Wasilków  

zalecenia - Miasto Łomża  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miejsko Gminne Centrum Kultury w Choroszczy  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Suchowoli  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce  

zalecenia - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie  

zalecenia - Powiat Augustowski  

zalecenia - Powiat Białostocki  

zalecenia - Powiat Bielski  

zalecenia - Powiat Hajnowski  

zalecenia - Powiat Kolneński  

zalecenia - Powiat Moniecki  

zalecenia - Powiat Siemiatycki  

zalecenia - Powiat Sokólski  

zalecenia - Powiat Suwalski  

zalecenia - Powiat Zambrowski  

zalecenia - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach  

zalecenia - Przedszkole nr 5 w Hajnówce  

zalecenia - Przedszkole w Wasilkowie  

zalecenia - Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Ogólny w Grajewie  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. J. Śniadeckiego w Białymstoku  

zalecenia - Zesół Szkół w Narewce  

zalecenia - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 4 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie  

zalecenia - Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce  

zalecenia - Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych  zalecenia - Powiat Hajnowski

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2008-10-28 10:42
Data modyfikacji:  2008-10-28 10:42
Data publikacji:  2008-10-28 10:42
Wersja dokumentu:  1


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Hajnówce

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 05 września 2008 roku (znak: RIO.I.6011-6/08), o treści jak niżej:

 

 

Pan Włodzimierz Pietroczuk

Starosta Hajnowski

 

W wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Powiatu Hajnowskiego, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Hajnówce na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto sprawy ogólno-organizacyjne, w tym regulacje wewnętrzne z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej i rachunkowości, sprawozdawczość finansową, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, wykonanie budżetu, realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi Powiatu.

 

Czynności kontrolne wykazały szereg nieprawidłowości w sferze rachunkowości, zarówno w ewidencji budżetu powiatu, jak i Starostwa Powiatowego w Hajnówce jako jednostki budżetowej.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że obowiązująca w Starostwie od 2004 r. dokumentacja określająca zasady rachunkowości jest oparta na przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1752 ze zm.). Dokumentacja ta nie była aktualizowana w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.), mimo że zgodnie z § 21 tego rozporządzenia na Panu Staroście, jako kierowniku jednostki, ciążył obowiązek dostosowania prowadzonej rachunkowości do zasad rachunkowości określonych w tym akcie prawnym w terminie do dnia 31 października 2006 r. – str. 8-9 protokołu kontroli.

         W wyniku analizy regulacji zawartych w obowiązującej w Starostwie dokumentacji stwierdzono, że zostały w niej przyjęte rozwiązania odmienne od postanowień zawartych w wydanych w tym zakresie przepisach powszechnie obowiązujących (str. 9-10 protokołu kontroli):

a) w planie kont budżetu przyjęto w opisie konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” odmienne zasady funkcjonowania od zasad funkcjonowania tego konta określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, polegające na rozszerzeniu funkcji konta 222 o rozliczenia dochodów budżetowych realizowanych na rzecz powiatu przez urzędy skarbowe z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;

b) opis kont 224 „Rozrachunki budżetu” oraz konta 901 „Dochody budżetu” wskazuje, że mimo określenia w zakładowym planie kont odmiennych regulacji w zakresie ewidencji rozliczeń z urzędami skarbowymi z tytułu udziałów powiatu w podatku od osób prawnych, w zakładowym planie kont pozostawiono opisy tych kont w brzmieniu zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r.; w związku z tym w zasadach rachunkowości obowiązujących w Starostwie znalazły się rozwiązania sprzeczne ze sobą i tym samym niemożliwe do zastosowania w praktyce;

c) w zakładowym planie kont budżetu nie występuje konto 225 „Rozliczenie niewygasających wydatków”, które zostało wprowadzone do wykazu kont budżetu rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r.;

d) w zakładowym planie kont Starostwa nie występuje konto 224 „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych”, które zostało wprowadzone do wykazu kont wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r.; z zapisów na koncie 810 „Dotacje budżetowe i środki z budżetu na inwestycje” wynika, że dotacje udzielone, wypłacone z rachunku bieżącego Starostwa, wyniosły w 2007 r. 792.803,40 zł;

e) w dokumentacji opisującej przyjęte w Starostwie Powiatowym zasady rachunkowości postanowiono, że środki trwałe o charakterze wyposażenia są ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej jeżeli ich wartość przekracza 3.500 zł, a środki trwałe o wartości poniżej 3.500 zł podlegają tylko ewidencji ilościowej i nie są księgowane na kontach majątkowych wymienionych w zakładowym planie kont; kontrola ich stanu jest prowadzona według ilościowej ewidencji pozaksięgowej przez dział organizacyjny w formie kart wyposażenia pomieszczeń. Rozwiązania te sprawiają, że w kontrolowanej jednostce praktycznie rzecz biorąc nie prowadzi się ewidencji księgowej tzw. pozostałych środków trwałych według ich wartości początkowej, ani umorzenia tych środków. W praktyce wszystkie środki trwałe o wartości poniżej 3.500 zł są odnoszone w koszty na takich samych zasadach jak materiały biurowe, środki czystości itp., które również są odnoszone w koszty bezpośrednio po zakupie. Z ustaleń kontroli wynika, że w 2007 r. na kontach 013 „Pozostałe środki trwałe” i 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych” nie wystąpiły żadne obroty (konto 013 na początek i koniec 2007 r. wykazuje saldo strony Wn w kwocie 23.665,00 zł, a konto 072 – saldo strony Ma w tej samej wysokości). Zasady ewidencji tzw. pozostałych środków trwałych są uregulowane w przepisach § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości… oraz załączniku nr 2 do tego rozporządzenia. Jak stanowi art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Również art. 8 ust. 1 tej ustawy wskazuje, iż określając zasady (politykę) rachunkowości należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności, o której mowa w art. 7. Przyjęcie przez badaną jednostkę rozwiązań polegających w zasadzie na całkowitym zaniechaniu wyodrębniania w księgach rachunkowych składników aktywów w postaci pozostałych środków trwałych należy w świetle przywołanych regulacji uznać za nieprawidłowe.

 

         Porównując zapisy na kontach 907 „Dochody z funduszy pomocowych” i 908 „Wydatki z funduszy pomocowych” z dochodami i wydatkami wykazanymi w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-28S w paragrafach z czwartą cyfrą 8 stwierdzono istotne rozbieżności, które obrazuje tabela 1 zamieszczona na str. 11 protokołu kontroli. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że na wykazane w tej tabeli rozbieżności rzutowały następujące nieprawidłowości w ewidencji księgowej projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych:

a) wpływ środków pomocowych w kwocie 392.934,87 zł, dotyczący projektu „Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1776B i 1561 Planta – Leśna – Siemianówka” na rachunek prefinansowania został ujęty niewłaściwym zapisem Wn 138 „Rachunki środków na prefinansowanie, Ma 901 „Dochody budżetu” jako dochód w paragrafie 6298 (WB Nr 1 z 7.02.2007 r.), a prawidłowo płatność od instytucji pośredniczącej należało ująć zapisem Wn 138, Ma 907 „Dochody z funduszy pomocowych”;

b) z zapisów na koncie analitycznym 908-17 (do konta 908 „Wydatki z funduszy pomocowych”) w łącznej kwocie 1.800.282,82 zł wynika, że poza wydatkami zaliczanymi do wydatków z funduszy pomocowych w kwocie 1.327.486,24 zł (par. 6058) i korektą faktury wykonawcy zmniejszającą wydatki funduszy pomocowych o 379,47 zł, ujęto również wydatki w paragrafach z czwartą cyfrą 9 w kwocie 447.245,26 zł i wydatki z czwartą cyfrą 0 w łącznej kwocie 25.931,79 zł; w związku z tym wydatki zaksięgowane na koncie 908 zostały zawyżone o kwotę 473.177,05 zł, którą należało ująć na koncie 902 „Wydatki budżetu”;

c) wydatki projektu „Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej”, podlegające finansowaniu ze środków unijnych w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBS 2004-2006 na podstawie umowy zawartej z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, nie były księgowane na koncie 908, ale na koncie 902, na którym ujęto w 2007 r. wydatki projektu w paragrafach z czwartą cyfrą 8 w łącznej kwocie 367.535,02 zł;

d) wydatki z funduszy pomocowych ujęte w dziale 750 w kwocie 67.137,25 zł zostały w 2007 r. sfinansowane  z własnych środków i ujęte w ewidencji księgowej budżetu na koncie 902, zamiast na koncie 908 (wydatki te zostały zrefundowane w 2008 r.);

e) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Hajnowski w 2007 r. w dziale 754, rozdział 75411 na kwotę 940.000 zł, z tego w par. 6418 – 705.000 zł i w par. 6419 – 235.000 zł, przekazane na podstawowy rachunek budżetu, w pełnej wysokości zostały ujęte w ewidencji księgowej zapisem Wn 133 „Rachunek budżetu”, Ma 901; prawidłowo dotację celową w części sfinansowanej ze środków UE, w ewidencji księgowej budżetu powiatu należało ująć zapisem Wn 133, Ma 907 – 705.000 zł, zaś przekazanie tej kwoty na rachunek bieżący Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –zapisem Wn 228 „Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych”, Ma 133 (zaksięgowano Wn 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych, Ma 228); sfinansowany tą dotacją zakup podnośnika został ujęty w sprawozdaniu jednostkowym i sprawozdaniu zbiorczym Rb-28S jako wydatek w par. 6068 – 705.000 zł i w par 6069 – 235.000 zł, a w ewidencji powiatu całość wydatków związanych z zakupem podnośnika ujęto na koncie 902;

f) dochody z funduszy pomocowych w wysokości 74.532,07 zł, dotyczące działu 801, zrealizowane w formie bezpośredniej wpłaty z dnia 14.01.2008 r. na wyodrębniony rachunek budżetu dla programu Socrates-Comenius (konto 133-13) w kwocie 45.652,48 zł i w II kw. 2008 r. bezpośrednio przez dwie jednostki oświatowe w łącznej kwocie 28.879,59 zł, zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w rozdziale 80195, par. 2708, a w ewidencji budżetu zostały wykazane w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej na koncie 901, zamiast na koncie 907. Wydatki ze środków funduszy pomocowych wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w dziale 801 w różnych paragrafach klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą 8, w łącznej kwocie 44.418,17 zł, w ewidencji księgowej budżetu zostały ujęte na koncie 902, zamiast na koncie 908;

g) dochody w kwocie 47.058,02 zł i wydatki z funduszy pomocowych w kwocie 47.055,78 zł w ewidencji budżetu zostały ujęte na kontach 901 i 902, zamiast na kontach 907 i 908;

h) w ewidencji księgowej budżetu w wydatkach z funduszy pomocowych (konto-908-11 – stypendia uczniowskie), poza stypendiami wypłaconymi z otrzymanych na ten cel dotacji (par. 2338) w kwocie 44.503,80 zł, zostały również ujęte stypendia wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w par. 3249 w kwocie 20.896,20 zł (str. 12-14 protokołu kontroli).

 

W wyniku przeprowadzonej oceny prawidłowości sporządzenia bilansu z wykonania budżetu za 2007 r. stwierdzono, że w pasywach bilansu, w pozycjach II.1.4. „Wynik na funduszach pomocowych (+, -)” i II.4. „Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)”, nie wykazano żadnych danych według stanu na początek i koniec 2007 r., mimo że kontrolowana jednostka w latach 2005-2007 realizowała kilka projektów z udziałem środków funduszy pomocowych. Z zestawienia obrotów i sald za 2005 r., 2006 r. i 2007 r. wynika, że w latach tych realizowane były m.in. projekty, na finansowanie których zostały zaciągnięte pożyczki na prefinansowanie. Z zasad rachunkowości przyjętych dla poszczególnych projektów wynika, że ewidencja księgowa poszczególnych projektów powinna być prowadzona z wykorzystaniem konta 967 „Fundusze pomocowe”, co oznaczało m.in. konieczność przeksięgowywania na to konto na koniec poszczególnych lat zrealizowanych dochodów (konto 907) i zrealizowanych wydatków (konto 908). Różnica między dochodami i wydatkami ze środków funduszy pomocowych w poszczególnych latach stanowi wynik na funduszach pomocowych, podlegający prezentacji w pasywach bilansu w poz. II.1.4. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że salda kont 907 i 908 na koniec poszczególnych lat były przenoszone na konto 961 „Niedobór lub nadwyżka budżetu”, zamiast na konto 967. Przeksięgowanie w ten sposób dochodów i wydatków ze środków funduszy pomocowych powodowało, że dane wykazywane w pasywach bilansu w poz. II.1.1. „Nadwyżka budżetu (+)” , w poz. II.1.2. „Niedobór budżetu (-)” i w poz. II.6. „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)” były niezgodne ze stanem rzeczywistym – str. 14 protokołu kontroli.

 

         W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi przy ewidencji dochodów i wydatków ze środków funduszy pomocowych do oceny prawidłowości i terminowości zapisów księgowych przyjęto próbę obejmującą całość operacji związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków pomocowych, w tym również operacje występujące w latach 2005-2006 oraz w 2008 roku. Ustalenia w tym zakresie, zamieszczone na str.15-22 protokołu kontroli, pozwoliły na wykazanie licznych błędów w ewidencji księgowej dochodów i wydatków z funduszy pomocowych i ich wpływu na wyniki budżetu na operacjach z udziałem środków funduszy pomocowych wykazywane w pasywach z wykonania budżetu w poz. II.1.4 i II.4. Nieprawidłowości związane z błędnym przeksięgowywaniem sald kont 907 i 908 na konto 961 „Nadwyżka lub niedobór budżetu”, zamiast na konto 967 „Fundusze pomocowe”, powodowały, że nie była zachowana ciągłość w ewidencji księgowej poszczególnych projektów. Należy podkreślić, że umowy zawierane z instytucjami pomocowymi o dofinansowanie projektów nakładają na beneficjenta obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji poszczególnych projektów, mającej na celu przejrzystość rozliczeń. Ustalenia kontroli wskazują, że ewidencja księgowa prowadzona w Starostwie nie spełniała tych wymagań i w związku z tym w trakcie kontroli wskazano na konieczność dokonania zapisów korygujących i uzupełniających.

W odniesieniu do ewidencji księgowej projektu „Przebudowa ul Batorego w Hajnówce” stwierdzono, że nie dokonano korekt w wykonaniu wydatków projektu w związku z obniżeniem przez instytucję pośredniczącą wnioskowanej płatności o kwotę 175.210,73 zł. Wydatki projektu na tę kwotę, ujęte na koncie 908 w par. 6058, należało przeksięgować na konto 902 w par. 6050. Zaniechanie wykonania tej czynności skutkowało zaniżeniem kwoty wydatków wykazanych w rocznym sprawozdaniu Rb-28S w dziale 600 rozdział 60014 par. 6050 i zawyżeniem wydatków wykazanych w tym dziale i rozdziale w par. 6058 (str. 16 protokołu kontroli).

Istotne nieprawidłowości stwierdzono w ewidencji księgowej projektu „Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej”, realizowanego na podstawie umowy grantowej i umowy zawartej z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim:

a) w ramach umowy grantowej powiat otrzymał kwotę 103.418 euro o równowartości 400.682,70 zł, a wydatki sfinansowane z otrzymanych środków pomocowych wyniosły w 2007 r. 302.192,85 zł. W związku z realizacją wydatków projektu oraz od odsetek bankowych ustalono dodatnie i ujemne różnice kursowe. Na koniec 2007 r. wystąpiły ujemne różnice kursowe w kwocie 12.989,87 zł. Różnice te w ewidencji budżetu były błędnie ujmowane zapisem Wn 224-38, Ma 137-38 (różnice ujemne) i zapisem Wn 137-38, Ma 224-38 (różnice dodatnie), zamiast odpowiednio zapisami Wn 967-38, Ma 137-38 i Wn 137-38, Ma 967-38. Ponadto na konto 224-38 przeksięgowano ujemne różnice kursowe z zakończonego innego projektu „Euroregion Puszcza Białowieska” w kwocie 281,81 zł.

Na koniec 2007 r. dochody projektu w kwocie 400.682,70 zł i wydatki sfinansowane z otrzymanej zaliczki w kwocie 302.192,85 zł zostały przeksięgowane z kont 907 i 908 na konto 961, zamiast na konto 967. W związku z tym wynik budżetu na koncie 961 (który winien być ustalany z pomniejszeniem o środki pomocowe) został zawyżony o 98.489,85 zł. W związku z przeksięgowaniem w 2008 r. salda konta 961 na konto 960 „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu” skumulowany wynik na zasobach budżetu zawyżony jest o kwotę 98.489,85 zł. W przypadku dokonywania prawidłowych zapisów związanych z realizacją omawianego projektu, na koniec roku saldo konta 967-38 wynosiłoby 85.504,81 zł, stan środków na rachunku walutowym projektu 85.588,16 zł i stan zobowiązań wobec Podmiotu Kontraktującego z tytułu odsetek dopisanych do rachunku – 83,35 zł. Wynik na funduszach pomocowych wyniósł plus 98.489,85 zł.

Prawidłowe dane dotyczące omawianego projektu, podlegające zamieszczeniu w bilansie z wykonania budżetu za 2007 r., powinny przedstawiać się następująco:

- w poz. II.1.4 pasywów powinna być wykazana kwota plus 98.489,85 zł;

- w poz. II.4 pasywów należało wykazać kwotę minus 12.985,04 zł (85.504,81 - 98.485,04 = 12.985,04); kwota wykazana w tej pozycji wyraża wynik na operacjach niekasowych z udziałem środków funduszy pomocowych (różnica między dodatnimi i ujemnymi różnicami kursowymi).

W bilansie z wykonania budżetu za 2007 r., w związku z wadliwie prowadzoną ewidencją księgową, wynik projektu na operacjach niekasowych z udziałem środków pomocowych został wykazany jako należność w aktywach bilansu w poz. II.3. „Pozostałe należności i rozliczenia”. W związku z niewłaściwą ewidencją w 2007 r. operacji dotyczących omawianego projektu realizowanego z umową grantową wskazano na konieczność dokonania w 2008 r. w księgach rachunkowych budżetu księgowań korygujących (str. 20 protokołu kontroli);

b) w odniesieniu do części projektu dofinansowywanej na podstawie umowy zawartej z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim jako instytucją pośredniczącą ustalono, że wydatki projektu, ujęte w dziale 630, rozdziale 63095, sklasyfikowane w paragrafach wydatków z czwartą cyfrą 8, wyniosły w 2006 r. 10.104,70 zł, a w 2007 r. – 367.619,67 zł. Do końca 2007 r. wydatki projektu podlegające finansowaniu z funduszy pomocowych, poniesione z własnych środków powiatu, wyniosły łącznie 377.724,37 zł. W okresie objętym kontrolą przekazano do instytucji pośredniczącej dwa wnioski o płatność, ale nie uzyskano refundacji poniesionych wydatków.

Środki na wydatki projektu są przekazywane z podstawowego rachunku budżetu na rachunek bieżący Starostwa. W okresie objętym kontrolą przekazanie środków w ewidencji budżetu ujmowano zapisem Wn 223, Ma 133, a wpływ środków w Starostwie zapisem Wn 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych”, Ma 223. Okresowe sprawozdania Rb-28S w zakresie wydatków podlegających refundacji z funduszy pomocowych, ujmowano w ewidencji budżetu zapisem Wn 902, Ma 223. Prawidłowo środki na wydatki projektu przekazane z budżetu na rachunek Starostwa należało, w zakresie podlegającym finansowaniu z funduszy pomocowych, ujmować w ewidencji budżetu zapisem Wn 228, Ma 133, a w ewidencji Starostwa wpływ tych środków – zapisem Wn 130, Ma 228. Wydatki w paragrafach z czwartą cyfrą 8, ujęte w okresowych sprawozdaniach starostwa Rb-28S, w ewidencji Starostwa należało ujmować zapisem Wn 228, Ma 800 „Fundusz jednostki”, a w ewidencji budżetu – Wn 908, Ma 228.

Wydatki projektu podlegające finansowaniu z środków unijnych na koniec 2006 i 2007 r. zostały przeniesione na konto 961, a w następnych latach budżetowych przeksięgowane na konto 960. W celu doprowadzenia ksiąg rachunkowych omawianego projektu – w zakresie finansowanym ze środków pomocowych za pośrednictwem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – do zgodności ze stanem rzeczywistym wskazano badanej jednostce na konieczność dokonania w księgach 2008 r. przeniesienia kwoty wydatków zrealizowanych w latach 2006-2007 z konta 960 na konto 967 (str. 21 protokołu kontroli).

W ramach oceny prawidłowości i terminowości zapisów księgowych stwierdzono też, że konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”, poza funkcjami określonymi w zakładowym planie kont, pełni rolę konta służącego do ewidencji środków pieniężnych w drodze. Przelewy środków z rachunku podstawowego na rachunki założone w BGK dla finansowania własnego udziału w realizacji projektów objętych prefinansowaniem i rachunku kosztów, w ewidencji budżetu był ujmowany w następujący sposób:

- przelew środków z podstawowego rachunku budżetu – Wn 223, Ma 133;

- wpływ środków na wyodrębniony rachunek do finansowania udziału własnego – Wn 138, Ma 223. W 2007 r. zapisy na koncie 223 związane z przekazywaniem środków na rachunki w BGK wyniosły 729.874,97 zł – str. 23 protokołu kontroli.

 

W ramach czynności kontrolnych dokonano zestawienia danych dotyczących wydatków poszczególnych jednostek budżetowych powiatu wykazanych przez te jednostki w zestawieniu zmian w funduszu jednostki za 2007 r., zwiększeń funduszu jednostki z tytułu dotacji i środków na inwestycje oraz wydatków tych jednostek ujętych w ewidencji budżetu na kontach 902 i 908 na podstawie ich jednostkowych sprawozdań Rb-28S. Dane te zamieszczono w tabeli 3 na str. 24 protokołu kontroli. Ze zbiorczego sprawozdania Rb-28S i sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego wynika, że wydatki budżetu powiatu za 2007 r. wyniosły łącznie 34.033.988,23 zł. Wydatki wykazane w tych sprawozdaniach były o 2.167.913,31 zł wyższe od łącznej sumy wydatków budżetowych wykazanych w jednostkowych zestawieniach zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych.

Z ustaleń kontroli wynika, że wydatki budżetu sfinansowane w 2007 r. z rachunków bankowych prowadzonych przez BGK, tj. z rachunku prefinansowania, rachunku środków własnych na finansowanie udziału powiatu w projektach objętych prefinansowaniem i rachunku kosztów były ujmowane wyłącznie w ewidencji budżetu. W ewidencji Starostwa jako jednostki budżetowej nie były dokonywane zapisy równoległe na podstawie wyciągów do kont analitycznych prowadzonych do konta 138 „Rachunki środków na prefinansowanie”. W 2007 r. z rachunku środków na prefinansowanie opłacono wydatki inwestycyjne projektu „Przebudowa ul. Batorego” w kwocie 1.342.115,26 zł, z rachunku środków własnych wydatki tego projektu w wysokości 447.371,75 zł i z rachunku kosztów wydatki związane z obsługą rachunków (odsetki o pożyczki na prefinansowanie, opłaty za prowadzenie rachunków) w kwocie 10.796,81 zł. Stwierdzono, że również wydatki dotyczące projektu „Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej” sfinansowane w 2007 r. z rachunku walutowego projektu (konto 137 w ewidencji budżetu) w kwocie 302.192,85 zł, nie zostały ujęte w ewidencji Starostwa powiatowego jako jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 186 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych. W związku z przywołanym przepisem wydatki budżetu związane z realizacją projektów finansowanych z funduszy pomocowych należało objąć planem finansowym wydatków Starostwa jako jednostki budżetowej. W ewidencji Starostwa należało ująć faktury dostawców i wykonawców robót, wydatki związane z opłaceniem tych faktur, koszty działalności podstawowej i koszty inwestycji – str. 25 protokołu kontroli.

Wydatki majątkowe za 2007 r. wykazane w sprawozdaniach Rb-28S i Rb-NDS wynoszą 4.266.691,08 zł, o 661.118,88 zł mniej niż to wynika z sumowania wydatków inwestycyjnych wykazanych w jednostkowych zestawieniach zmian w funduszu poszczególnych powiatowych jednostek budżetowych. Na podstawie zbiorczego sprawozdania Rb-28S ustalono, że wydatki majątkowe w kwocie 4.266.691,08 zł, wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za 2007 r., dzielą się na wydatki inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki. Kształtowanie się tych wydatków przedstawiono w tabeli 4 na str. 26 protokołu kontroli.

Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego zrealizowane w 2007 r. stanowią sumę wydatków inwestycyjnych, na zakupy inwestycyjne w działach 600 i 700 oraz pozostałych wydatków (par. 6220) i wynoszą łącznie 2.375.848,92 zł. Rzeczywiste wydatki majątkowe Starostwa są o 1.690.613,23 zł niższe od wydatków inwestycyjnych wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu jednostki.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w ewidencji Starostwa jako jednostki budżetowej ujęto zapisem Wn 011 „Środki trwałe”, Ma 800 „Fundusz jednostki” kwotę 4.061.533,35 zł tytułem przyjęcia na stan środków trwałych przebudowanej ul. Batorego w Hajnówce (projekt z udziałem środków ZPORR realizowany w latach 2005-2007). Równolegle do księgowania tej operacji dokonano księgowania Wn 240-29 „Pozostałe rozrachunki”, Ma 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)” – 4.061.533,35 zł. Z ustaleń kontroli wynika, że wydatki związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem prefinansowania w ewidencji Starostwa były ujmowane zapisem Wn 080, Ma 240-29. Zapis ten zastępował w ewidencji Starostwa następujące operacje, które w tej ewidencji należało księgować:

- faktury wykonawców za wykonane roboty i usługi –Wn 080, Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”;

- opłacenie faktur wykonawców z rachunku prefinansowania (zapis w budżecie Wn 908, Ma 138) – Wn 201, Ma 228 „Rozliczenie wydatków z funduszy pomocowych” i zapis równoległy Wn 810 „Dotacje i środki na inwestycje”, Ma 800;

- opłacenie faktur wykonawców z rachunku środków własnych w BGK (zapis w budżecie Wn 902, Ma 138) – Wn 201, Ma 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” i zapis równoległy Wn 810, Ma 800;

- przeksięgowanie wydatków inwestycyjnych projektu na podstawie sprawozdania jednostkowego Starostwa Rb-28S – finansowanych ze środków UE – Wn 228, Ma 800, a finansowanych ze środków powiatu –Wn 223, Ma 800;

- roczne przeksięgowanie środków na inwestycje –Wn 800, Ma 810.

Z analizowanych zastawień zmian w funduszu jednostki wynika także, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Powiatowy Ośrodek Wsparcia w zwiększeniach funduszu z tytułu wydatków budżetowych wykazały kwoty wydatków pomniejszone o wydatki majątkowe (odpowiednio o 4000 zł i 32.299,20 zł) – str. 26-27 protokołu kontroli.

 

Poza tym, w zakresie prawidłowości zapisów księgowych w świetle postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. ustalono, że:

a) wydatki budżetowe z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w ewidencji Starostwa były ujmowane na koncie 400 „Koszty według rodzajów”, zamiast na koncie 750 „Przychody i koszty finansowe” – str. 27, 32-33 protokołu kontroli;

b) przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych nie były ujmowane na koncie 760 „Pozostałe przychody i koszty”, lecz na koncie 750 „Przychody i koszty finansowe” – str. 27, 30, 32 protokołu kontroli;

c) nie ujmowano na koncie 810 „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje” równowartości dokonanych wydatków na inwestycje. W 2007 r., zapisem Wn 810, Ma 800, należało ująć równowartość inwestycji objętych planem wydatków Starostwa jako jednostki budżetowej w wysokości 2.261.758,93 zł – str. 27 protokołu kontroli;

d) wydatki z tytułu dotacji budżetowych przekazanych z rachunku bieżącego Starostwa we wszystkich przypadkach były ujmowane zapisem Wn 810, Ma 130, ponieważ w kontrolowanej jednostce nie prowadzono konta 224, służącego do rozliczeń z tytułu przekazanych dotacji budżetowych. W 2007 r. na koncie 810 ujęto dotacje w kwocie 792.803,40 zł – str. 27, 33 protokołu kontroli;

e) w ewidencji Starostwa jako jednostki budżetowej konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” wykazuje na koniec 2007 r. saldo strony Wn w kwocie 4.018,79 zł (należność od budżetu powiatu), a w ewidencji budżetu saldo konta 223 w zakresie rozliczeń ze Starostwem również wykazuje saldo strony Wn, jednakże w kwocie 23.266,24 zł. Ustalenia te świadczą o nieuzgadnianiu rozliczeń Starostwa jako jednostki budżetowej z budżetem powiatu. Na koniec 2007 r. stan środków na rachunku bieżącym Starostwa jako jednostki budżetowej wynosił 70.564,56 zł. Kwocie tej powinny odpowiadać zobowiązania Starostwa wobec budżetu z tytułu rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych (salda Ma kont 222 i 223) i z tytułu rozliczeń zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa. Według stanu stwierdzonego na koniec roku Starostwo posiadało z omawianego tytułu należność od budżetu w kwocie 4.018,79 zł, a powinno posiadać zobowiązanie w kwocie 70.564,56 zł. Z zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych budżetu powiatu i Starostwa jako jednostki budżetowej, stanowiącego załącznik nr 4 do protokołu kontroli, wynika, że nieprawidłowości stwierdzone na koniec 2007 r. miały miejsce również na koniec 2006 r. Według sald zawartych w tych zestawieniach na koniec 2006 r. na rachunku bieżącym Starostwa jako jednostki budżetowej znajdowały się środki pieniężne w wysokości 81.890,97 zł (konto 130), a zobowiązania wobec budżetu z tytułu otrzymanych środków na wydatki 42.670 zł (saldo Ma konta 223). Z zestawienia sald budżetu wynika, że saldo Wn konta 223 w zakresie rozliczeń z tytułu wydatków budżetowych ze Starostwem Powiatowym na koniec 2006 r. wynosiło 68.776,66 zł. Stwierdzone nieprawidłowości rzutowały na poprawność wyniku budżetu ustalanego na kontach 960 i 961 – str. 33-34 protokołu kontroli.

 

         Jak przedstawiono, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych miały negatywne przełożenie na sporządzaną przez kontrolowaną jednostkę sprawozdawczość. W tej sferze prowadzenia rachunkowości czynności kontrolne wykazały również, że:

a) w bilansie Starostwa jako jednostki budżetowej suma bilansowa została zawyżona w związku z ujęciem w ewidencji księgowej wartości gruntów z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości przez aktywa rozumie się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Zakres gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, oddanym Starostwu do zarządzania, określony w art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie daje podstaw do traktowania powierzonego mienia jako aktywów Starostwa, stąd też nieruchomości wchodzące w skład zasobu Skarbu Państwa nie podlegają ujęciu w księgach rachunkowych Starostwa. Nieruchomości te natomiast ujmuje się w ewidencji pozabilansowej jednostki. Jak stwierdzono, w użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty Skarbu Państwa o powierzchni 678.000 m2 i wartości księgowej 9.792.591,86 zł, a w posiadaniu różnych podmiotów grunty o powierzchni 1.157.577 m2 i wartości księgowej 4.359.748 zł (razem 14.152.339,86 zł). Z ustaleń kontroli wynika też, że łączna wartość gruntów wynosząca na koniec 2007 r. 16.768.939,86 zł, w porównaniu ze stanem na początek 2007 r. (13.922.750,80 zł), zwiększyła się o 2.846.189,06 zł w wyniku przeszacowania ich wartości. Dokonane przeszacowanie księgowej wartości środków trwałych narusza postanowienia art. 31 ust. 3 ustawy o rachunkowości i § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. – str. 23, 30, 38 protokołu kontroli;

b) jednostkowe sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami było sporządzane przez Starostwo Powiatowe w sposób nie w pełni odpowiadający zasadom ich sporządzania, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115 poz. 781 ze zm.). Ustalono, iż wskazana jednostka wypełniała kolumnę „Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego”, podczas gdy obowiązek wypełniania tej kolumny w przywołanym rozporządzeniu (§ 6 załącznika Nr 34) przypisany został jednostkom samorządu terytorialnego w sporządzanych sprawozdaniach zbiorczych – str. 29 protokołu kontroli.

 

Przedmiotem kontroli była też m.in. realizacja przez Powiat Hajnowski w 2007 r. dochodów budżetu państwa w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Największym źródłem tego typu dochodów, które wystąpiły w badanej jednostce, były dochody z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, stosownie do postanowień art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) – str. 38-53 protokołu kontroli.

         Kontrola realizacji i ewidencji tych dochodów wykazała w szczególności, że:

a) nie pobrano odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste od kontrahentów o nr kartoteki 221-1/322 w wysokości 7,09 zł, nr 221-1/315 w kwocie 4,22 zł (niepobrane odsetki na dzień 2 czerwca 2008 r.) i z tytułu najmu lokalu mieszkalnego od najemcy o nr kartoteki 221-1-2/2667 w wysokości 12,27 zł. Roszczenie o odsetki za czas opóźnienia w zapłacie wynika z art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego. Obowiązek zaś ujmowania odsetek w księgach rachunkowych w momencie zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału został ustanowiony w § 7 ust. 8 (poprzednio § 7 ust. 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości… Ponadto stwierdzono, że w odniesieniu do odsetek przypisanych a niewpłaconych nie dokonywano, wymaganego przepisami rozporządzenia, zapisu Wn 750 „Przychody i koszty finansowe”, Ma 290 „Odpisy aktualizujące należności” – str. 41, 47 protokołu kontroli;

b) błędne ujęto wpływ z tytułu czynszu za najem lokalu w wysokości 452,89 zł (od najemcy o nr kartoteki 221-1-2/2667), w ewidencji analitycznej prowadzonej według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów, do par. 0470 „Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste”, zamiast do par. 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa...”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków... (Dz. U. Nr 107 poz. 726 ze zm.) – str. 45-46 protokołu kontroli;

c) nie rozliczano bieżąco należności z tytułu najmu lokalu najemcy o nr kartoteki 221-1-2/2666. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że na dzień 31 grudnia 2007 r. powstała nadpłata na rzecz najemcy w wysokości 39,49 zł, która nie była rozliczona. W trakcie kontroli okazano pismo z dnia 16 czerwca 2008 r. informujące najemcę o powstałej nadpłacie, która zostanie przez Starostwo zwrócona – str. 46-47 protokołu kontroli.

Z ustaleń kontroli, zawartych na str. 42-44 protokołu kontroli, wynika także potrzeba zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie związane z rozliczaniem podatku VAT od użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa. Zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2007 r. opłaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r. nie zawierają w sobie należnego podatku VAT, ani też nie powinny być powiększone o taki podatek. Jak stwierdzono, wszystkie opłaty roczne pobierane od użytkowników wieczystych wynikają z prawa ustanowionego przed 1 maja 2004 r., kontrolowana jednostka natomiast ustalała podatek należny VAT od wszystkich opłat. Taki sposób postępowania miał m.in. wpływ na poziom dochodów należnych budżetowi powiatu.

 

         W wyniku badania prawidłowości udzielania zamówień publicznych stwierdzono, że umowa z 11stycznia 2007 r. na dostawę tablic rejestracyjnych o wartości 136.341,10 zł oraz umowa z 12 czerwca 2007 r. na remont dachu w ZSZ w Hajnówce o wartości 100.464,83 zł nie zostały opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Powiatu, o której mowa w art. 48 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) – str. 57, 59 protokołu kontroli.

 

         Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości były wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej, a w szczególności rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Starostwa Powiatowego jako jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie wewnętrznej kontroli finansowej, spoczywa na Panu Staroście jako kierowniku jednostki, stosownie do art. 44 ustawy o finansach publicznych oraz art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym.

         Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości należy do głównego księgowego jednostki, jak o tym stanowi art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, a także kierownika jednostki, na którym, z mocy art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości, ciąży powinność wdrożenia i aktualizowania dokumentacji opisującej zasady rachunkowości.

W kierowanym przez Pana Starostwie Powiatowym zatrudniony jest Skarbnik Powiatu, będący w rozumieniu art. 45 ust. 7 ustawy o finansach publicznych głównym księgowym budżetu powiatu, a także główny księgowy – jak należy wnioskować – Starostwa Powiatowego. Z dołączonych w formie załącznika nr 1 do protokołu kontroli zakresów czynności tych pracowników wynika, że do obowiązków Skarbnika Powiatu należy m.in.: nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości (pkt I.2), opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu (pkt I.9) oraz opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości (pkt I.12), natomiast do obowiązków głównego księgowego należy m.in. (pkt I.1): prowadzenie rachunkowości Starostwa Powiatowego(jednostki i organu), sporządzanie bilansu rocznego oraz sprawozdawczości finansowej. Poczynione ustalenia kontroli wskazują, że nałożone w przedstawiony sposób na wymienionych pracowników obowiązki nie były realizowane należycie, w szczególności brak było właściwego nadzoru Skarbnika Powiatu nad prowadzoną w Starostwie Powiatowym rachunkowością.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Uwzględnienie w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont… (i w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniającym to rozporządzenie (Dz. U. Nr 72, poz. 422)), z wykorzystaniem przedstawionych uwag dotyczących odstępstw od zasad określonych w przepisach prawa.

2. Zobowiązanie Skarbnika Powiatu do terminowego przedkładania projektów zmian w dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady rachunkowości w przypadku zmian przepisów prawa w tym zakresie.

3. Spowodowanie wyeliminowania nieprawidłowości w ewidencji budżetu poprzez:

a) zaprzestanie ujmowania dochodów z funduszy pomocowych na koncie 901 i wydatków finansowanych z funduszy pomocowych na koncie 902, na rzecz ewidencjonowania tych dochodów i wydatków na kontach 907 i 908;

b) przeksięgowywanie na koniec roku dochodów i wydatków z funduszy pomocowych ujętych na kontach 907 i 908 na konto 967, a nie jak dotychczas na konto 961;

c) ujmowanie dodatnich różnic kursowych dotyczących operacji z udziałem otrzymanych środków pomocowych na stronie Ma konta 967, a ujemnych na stronie Wn konta 967, a nie jak dotychczas w korespondencji z kontem 224 ;

d) zaprzestanie wykorzystywania do ewidencji przelewów między rachunkami bankowymi budżetu kont rozrachunkowych – do tych celów należy wykorzystywać konto 140 „Inne środki pieniężne”;

e) przeniesienie rozliczeń z urzędami skarbowymi z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z konta 222 na przeznaczone do tego typu operacji konto 224.

4. Zobowiązanie Skarbnika Powiatu do analizy porównawczej sprawozdań finansowych powiatowych jednostek budżetowych z ich jednostkowymi sprawozdaniami budżetowymi, celem zapewnienia prawidłowości sporządzania tych sprawozdań.

5. Spowodowanie dokonywania jednoczesnych zapisów w księgach rachunkowych Starostwa (jednostki budżetowej) w przypadku dokonywania wydatków objętych planem finansowych Starostwa bezpośrednio z rachunku budżetu lub z kredytu bankowego uruchamianego w formie realizacji zleceń płatniczych.

6. Zobowiązanie podległych pracowników do wyeliminowania innych nieprawidłowości w ewidencji księgowej Starostwa, poprzez:

a) przeksięgowanie zrealizowanych w 2008 r. kosztów finansowych z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek z konta 400 na konto 750;

b) przeniesienie zrealizowanych w 2008 r. przychodów ze sprzedaży środków trwałych z konta 750 na konto 760;

c) ujęcie zapisem Wn 810, Ma 800 równowartości wydatków dokonanych w 2008 r. przez Starostwo ze środków budżetu na inwestycje;

d) prowadzenie konta 224 zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, dokonanie stosownych korekt księgowych dotyczących dotacji udzielonych w 2008 r.;

e) urealnienie sald kont 223 w ewidencji budżetu i w ewidencji Starostwa jako jednostki budżetowej.

7. Przeniesienie nieruchomości zasobu Skarbu Państwa ewidencjonowanych na koncie 011 „Środki trwałe” do ewidencji pozabilansowej (zapisem Wn 800, Ma 011).

8. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań Rb-27ZZ zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 2 załącznika Nr 34 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

 

9. W zakresie realizacji i ewidencji dochodów z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa:

a) zachowanie powszechności pobierania i ujmowania w księgach rachunkowych należnych odsetek za nieterminowe regulowanie należności, z uwzględnieniem wymaganych księgowań w zakresie odsetek przypisanych a niewpłaconych;

b) zapewnienie właściwego klasyfikowania wpływów z tytułu najmu lokali;

c) spowodowanie bieżącego analizowania stanu rozrachunków z poszczególnymi najemcami.

10. Każdorazowe przestrzeganie wymogu uzyskania kontrasygnaty Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej dla czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.

11. Zobowiązanie Skarbnika Powiatu do wzmożenia nadzoru nad rachunkowością prowadzoną w Starostwie Powiatowym.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

         Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

Odsłon dokumentu: 116533944
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116533944 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |