Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2008

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Zambrowie  

zalecenia - Bursa Szkolna w Białymstoku  

zalecenia - Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Edukacji w Supraślu  

zalecenia - Gimnazjum w Czeremsze  

zalecenia - Gmina Augustów  

zalecenia - Gmina Czeremcha  

zalecenia - Gmina Grabowo  

zalecenia - Gmina Grajewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Kołaki Kościelne  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Kulesze Kościelne  

zalecenia - Gmina Mały Płock  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Narew  

zalecenia - Gmina Narewka  

zalecenia - Gmina Nowinka  

zalecenia - Gmina Suwałki  

zalecenia - Gmina Szepietowo  

zalecenia - Gmina Szypliszki  

zalecenia - Gmina Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Gmina Wyszki  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - I Liceum Ogólnokształcące w Łapach  

zalecenia - IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku  

zalecenia - Miasto Białystok  

zalecenia - Miasto Hajnówka  

zalecenia - Miasto i Gmina Choroszcz  

zalecenia - Miasto i Gmina Knyszyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Wasilków  

zalecenia - Miasto Łomża  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miejsko Gminne Centrum Kultury w Choroszczy  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Suchowoli  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce  

zalecenia - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie  

zalecenia - Powiat Augustowski  

zalecenia - Powiat Białostocki  

zalecenia - Powiat Bielski  

zalecenia - Powiat Hajnowski  

zalecenia - Powiat Kolneński  

zalecenia - Powiat Moniecki  

zalecenia - Powiat Siemiatycki  

zalecenia - Powiat Sokólski  

zalecenia - Powiat Suwalski  

zalecenia - Powiat Zambrowski  

zalecenia - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach  

zalecenia - Przedszkole nr 5 w Hajnówce  

zalecenia - Przedszkole w Wasilkowie  

zalecenia - Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Ogólny w Grajewie  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. J. Śniadeckiego w Białymstoku  

zalecenia - Zesół Szkół w Narewce  

zalecenia - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 4 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie  

zalecenia - Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce  

zalecenia - Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych  zalecenia - Powiat Zambrowski

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2008-12-29 01:11
Data modyfikacji:  2009-01-14 09:05
Data publikacji:  2009-01-14 09:05
Wersja dokumentu:  2


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Zambrowie

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26 listopada 2008 roku (znak: RIO.I.6011-9/08), o treści jak niżej:

 

 

 

Pan

Stanisław Rykaczewski

Starosta Zambrowski

 

W wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Powiatu Zambrowskiego, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Zambrowie na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto sprawy ogólnoorganizacyjne, w tym regulacje wewnętrzne z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej i rachunkowości, sprawozdawczość finansową, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, planowanie i wykonanie budżetu powiatu, realizację dochodów budżetu państwa z tytułu wykonywania przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, udzielanie zamówień publicznych, gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi powiatu.

 

Stosownie do obowiązku określonego przepisami art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego kontroluje przestrzeganie, przez podległe i nadzorowane przez siebie jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków – w tym celu kontrolą należy objąć w każdym roku co najmniej 5 % wydatków podległych jednostek organizacyjnych. Badając realizację tego obowiązku ustalono, że w 2007 r. została zaplanowana i przeprowadzona tylko jedna kontrola w jednostkach organizacyjnych realizujących wydatki budżetowe powiatu. Kontrolę przeprowadzono w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długoborzu na podstawie planu kontroli jednostek organizacyjnych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 8/07 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 14 lutego 2007 r. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że ustawowy wymóg objęcia kontrolą co najmniej 5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych nie został zrealizowany – str. 8 protokołu kontroli.

 

Poddając ocenie prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej, w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.), stwierdzono następujące uchybienia:

- na kontach 907 i 908, przeznaczonych w ewidencji budżetu do ujmowania dochodów z funduszy pomocowych i wydatków finansowanych środkami pomocowymi, ewidencjonowano również operacje podlegające ewidencjonowaniu na kontach 901 „Dochody budżetu” i 902 „Wydatki budżetu”, dotyczące środków otrzymanych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów – str. 10 protokołu kontroli;

- kredyty bankowe na termomodernizację budynków, uruchamiane w formie realizacji zleceń płatniczych w ciężar rachunku kredytowego były ujmowane w ewidencji budżetu zapisem Wn 133 „Rachunek budżetu”, Ma 134 „Kredyty bankowe”, z naruszeniem zasady zgodności zapisów na koncie 133 z dokumentami bankowymi – ustalenia w tym zakresie i wskazanie prawidłowych księgowań – str. 11 protokołu kontroli;

- w ewidencji Starostwa jako jednostki budżetowej (posiadającego odrębny rachunek bankowy) prowadzono zapisy księgowe dotyczące realizacji dochodów z tytułu odsetek od rachunku budżetu, dokonując niemających treści ekonomicznej zapisów, naruszających zasady funkcjonowania kont 130 i 222 – str. 11-12 protokołu kontroli.

 

Czynności kontrolne dotyczące budżetu powiatu wykazały, że klasyfikowano wydatki w paragrafach z czwartą cyfrą 9, oznaczającą współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych, w przypadkach niepoprzedzonych zawarciem umowy o dofinansowanie projektu ze środków funduszy pomocowych (wykazane w sprawozdaniu zbiorczym Rb-28S za 2007 r. w par. 6059 wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie wyniosły 1.412.645,18 zł) – str. 12, 43 protokołu kontroli.

Z ustaleń kontroli wynika również, że w 2007 r. w planie budżetu nie ujęto dochodów w kwocie 130.000 zł z tytułu dofinansowania ze środków PFRON projektu w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu, oraz wydatków sfinansowanych z otrzymanych środków. Dochody z tego tytułu należało ująć w rozdz. 85203 par. 2700, a wydatki nimi sfinansowane w odpowiednich paragrafach rzeczowych. Podpisując umowę o dofinansowanie Starostwo Powiatowe, zamiast rachunku budżetu, wskazało rachunek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, służący do gromadzenia środków przekazywanych powiatom w ramach algorytmu wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92). Niewłaściwa ewidencja tych środków miała negatywny wpływ na ewidencję księgową prowadzoną w PCPR, SOSzW i w budżecie oraz na sprawozdania finansowe wymienionych jednostek – str. 13-14 protokołu kontroli.

 

         Badając wydatki bieżące na wynagrodzenia ustalono, że Pan Starosta przyznał w dniu 26 stycznia 2007 r. dwóm inspektorom Wydziału Finansowego dodatki specjalne na okres styczeń – marzec 2007 r. w kwotach 150 i 130 zł. Po wypłaceniu tych dodatków, w pismach z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniających wysokość wynagrodzenia, została zamieszczona informacja o utracie mocy obowiązującej pism z 26 stycznia dotyczących dodatków specjalnych. Na tej podstawie wynagrodzenia pracowników wypłacone w kwietniu 2007 r. zostały pomniejszone odpowiednio o 450 i 390 zł. W związku z ustaleniami kontroli wskazującymi na naruszenie przepisów Kodeksu pracy dotyczących wynagradzania za pracę, we wrześniu 2008 r. wypłacono pracownikom bezpodstawnie potrącone kwoty dodatków specjalnych należnych za okres styczeń – marzec 2007 r. – str. 42 protokołu kontroli.

 

W okresie objętym kontrolą zrealizowano z budżetu powiatu wydatki polegające na termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie i Zespołu Szkół Nr 1 w łącznej kwocie 790.786,91 zł. Zostały one sklasyfikowane w par. 4270 „ Zakup usług remontowych”. Tego typu wydatki należało planować i realizować w par. 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”. Za takim rozwiązaniem przemawia m.in. treść umów zawartych z Bankiem Ochrony Środowiska, w których określono, że kredyty są udzielane na przedsięwzięcia termomodernizacyjne – zmodernizowanie obiektów placówek oświatowych (str. 19-20 protokołu kontroli). Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegające m.in. na modernizacji, powodujące, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przejęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania i kosztami eksploatacji. Fakt, iż modernizacja budynków spowodowała zwiększenie ich wartości użytkowej, potwierdza również przyznanie powiatowi premii termomodernizacyjnej, zarachowanej na spłatę kredytów termomodernizacyjnych. Poza tym należy podkreślić, że odnoszenie wydatków związanych z przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi w koszty działalności bieżącej, zamiast zwiększenia wartości początkowej modernizowanych budynków, powoduje nierzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej powiatowych jednostek oświatowych. Z ustaleń kontroli przedstawionych w tabeli 1 na str. 15 protokołu kontroli wynika, że aktualna wartość netto środków trwałych Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w którym przeprowadzono termomodernizację budynku, jest równa zero.

 

Przedmiotem kontroli kompleksowej była też realizacja przez Powiat Zambrowski w 2007 r. dochodów budżetu państwa w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Największym źródłem tego typu dochodów, które wystąpiły w badanej jednostce, były dochody z gospodarowania przez Pana Starostę zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, stosownie do postanowień art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) – str. 23-41 protokołu kontroli.

         Badając zagadnienia związane z planowaniem, ewidencją księgową dochodów Skarbu Państwa i sprawozdawczością budżetową w tym zakresie, stwierdzono, że:

a) błędnie ujmowano w par. 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” (i wykazywano w sprawozdaniach Rb-27ZZ) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, zamiast w par. 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości”, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 ze zm.). – str. 26 protokołu kontroli;

b) dane jednostkowych sprawozdań Starostwa Powiatowego Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami nie w pełni korespondowały z zasadami sporządzania tych sprawozdań, określonymi w § 6 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 załącznika nr 34 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.), co wyrażało się wypełnianiem w tych sprawozdaniach kolumny „Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego”, podczas gdy obowiązek wypełniania tej kolumny przypisany został zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniu zbiorczym – str. 28-29 protokołu kontroli;

c) nie zachowano powszechności naliczania i poboru odsetek za nieterminowe regulowanie należności: z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste na kwotę 358,62 zł (od użytkowników o nr kartotek: 201-0136 w kwocie 93,86 zł, 201-0020 – 66,70 zł, 201-0005 – 179,40 zł, 201-0058 – 11,37 zł i 201-0072 – 7,29 zł), z tytułu dzierżawy od kontrahenta o nr kartoteki 201-0004 w wysokości 2,04 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od dwóch kontrahentów na kwotę 1,13 zł – str. 28, 32, 36-37 protokołu kontroli. Roszczenie o odsetki za czas opóźnienia w zapłacie wynika z art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego. Obowiązek zaś ujmowania odsetek w księgach rachunkowych w momencie zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału określa obecnie § 7 ust. 8 (w 2007 r. § 7 ust. 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości…;

d) nie ewidencjonowano na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe” należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mających charakter należności długoterminowych – str. 37 protokołu kontroli.

Odnośnie ewidencji księgowej dochodów budżetu państwa z opłat za użytkowanie wieczyste oraz dochodów tego rodzaju z innych tytułów objętych kontrolą stwierdzono, że ewidencja dochodów z omawianego tytułu była prowadzona w sposób odbiegający od regulacji wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. Do ewidencji wpływów dochodów w kontrolowanej jednostce używane było konto 139 „Inne rachunki bankowe”, zamiast konta 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych”. Dochody budżetu państwa były traktowane jako przychody Starostwa i ujmowane na koncie 750. Do rozliczenia zrealizowanych dochodów w Starostwie z budżetem powiatu służyło konto 224, przy czym za pośrednictwem tego konta rozliczano tylko dochody podlegające odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Należy zaznaczyć, że według rozporządzenia konto 224 w jednostce budżetowej służy do rozliczeń udzielonych dotacji budżetowych.

Przyjęty w kontrolowanej jednostce sposób ewidencji rozliczeń dochodów stanowiących dochody budżetu państwa powodował zawyżenie przychodów Starostwa jako jednostki budżetowej o dochody realizowane na rzecz innych budżetów. Ponadto należy podkreślić, iż na koncie 750 ujmowano w podwójnej kwocie dochody z omawianego tytułu pozostające w powiecie (par. 2360) – raz w kwocie przypisu dochodów budżetu państwa, drugi raz jako dochodów powiatu. W związku z przyjętą formą ewidencji wynik finansowy Starostwa został zawyżony o sumę dochodów Skarbu Państwa i potrąconej kwoty na dochody powiatu oraz został zaniżony o tę sumę fundusz jednostki. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości…, przypis należności z tytułu dochodów należnych budżetowi państwa powinien być ujmowany zapisem Wn 221, Ma 240 (§ 7 ust. 2), wpływ dochodów z tego tytułu księgowany – Wn 130, Ma 221, przekazanie zrealizowanych dochodów na rachunek budżetu – Wn 240, Ma 130, a odpisy aktualizujące tego typu należności – Wn 240, Ma 290. W ewidencji budżetu wpływ środków powinien być ujmowany zapisem Wn 133, Ma 224, przekazanie dochodów na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wn 224, Ma 133, a zarachowanie dochodów powiatu związanych z realizacją omawianych zadań (par. 2360) – Wn 224, Ma 901. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w obecnym brzmieniu dochody budżetu powiatu z omawianego tytułu stanowią przychody Starostwa (§ 7 ust. 1) i powinny być ujmowane zapisem Wn 800, Ma 750.

Kontrola w zakresie przekazywania przez Zarząd Powiatu dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa na subkonto właściwego dysponenta części budżetowej oraz odprowadzania dochodów związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rachunek budżetu powiatu wykazała, że badana jednostka niewłaściwie ustalała dochody powiatu od wpływów z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, powodując ich zaniżenie o kwotę 1.026,28 zł w 2007 r. i o 1.016,10 zł w 2006 r. (łącznie o 2.042,38 zł) Zaniżenie dochodów powiatu zostało spowodowane zarachowaniem na dochody powiatu 5% wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z przekształcenia prawa, zamiast 25% tych dochodów, przysługujących powiatowi na podstawie art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w związku z przepisem art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami – str. 37 protokołu kontroli.

Ponadto z ustaleń kontroli, zawartych na str. 30 protokołu, wynika także potrzeba zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie związane z rozliczaniem podatku VAT od użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa. Zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2007 r. opłaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r. nie zawierają w sobie należnego podatku VAT, ani też nie powinny być powiększone o taki podatek. Jak ustalono, od opłat wnoszonych przez niektórych użytkowników wieczystych ustalany był należny podatek VAT. Z wyjaśnień Skarbnika Powiatu wynika, że opłaty roczne ustalone na 2008 r. były wnoszone przez użytkowników wieczystych bez podatku VAT.

 

W wyniku kontroli zamówienia publicznego na budowę boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, udzielonego firmie „ARIM” sp. z o.o. z Jeleniej Góry za cenę 515.440,80 zł, stwierdzono nieprawidłowości w ustanowieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W umowie zawartej w dniu 27 sierpnia 2007 r. z tym podmiotem zamieszczono zapis, że przed zawarciem umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 51.544,08 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Z udzielonej przez PZU S. A. – Inspektorat w Jeleniej Górze gwarancji wynika natomiast, że została ona wystawiona 28 sierpnia 2007 r., a więc w następnym dniu po podpisaniu umowy z wykonawcą, na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30 października 2007 r. Gwarancja ubezpieczeniowa w zakresie gwarantującym spełnienie roszczeń zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi również została ustanowiona na czas od podpisania umowy do 30 października 2007 r., mimo określenia w umowie pięcioletniego okresu gwarancji i rękojmi.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że rozpoczęcie realizacji zadania objętego omawianym zamówieniem nastąpiło 22 września 2007 r., a zakończenie budowy boiska – 14 listopada 2007 r. (po upływie terminu umownego; z tego tytułu badana jednostka ustaliła kary umowne w wysokości 22.679,40 zł). Odbiór końcowy zrealizowanych robót nastąpił 28 listopada 2007 r. W związku z wygaśnięciem gwarancji ubezpieczeniowej udzielonej przez PZU została przerwana ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dopuszcza w art. 149 możliwość dokonywania w trakcie realizacji umowy zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148, przy czym zmiana formy zabezpieczenia winna być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Stwierdzono, że dalsze zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało utworzone przez potrącenie należności z faktur, w tym w wysokości 30.000 zł w dniu 21 grudnia 2007 r. z faktury końcowej. Zgodnie z art. 150 ust. 3-6 Prawa zamówień publicznych, zabezpieczenie w formie potrącenia należności za częściowo wykonane roboty budowlane może być tworzone m.in. pod następującymi warunkami: okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok; wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. W badanym przypadku zastosowanie tej formy zabezpieczenia było nieuprawnione z uwagi na nieziszczenie wymienionych warunków – str. 43, 45-46 protokołu kontroli

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono zgodność wszystkich wniesionych w 2007 r. zabezpieczeń należytego wykonania umów z postanowieniami zawartymi w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia oraz porównano daty ustanowionych gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych z datami zawartych umów. Stwierdzono, że w przypadku umowy zawartej 29 czerwca 2007 r. z firmą „MASTER” na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie o wartości 5.680.751,17 zł została przedstawiona gwarancja bankowa PKO BP – Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Wysokiem Mazowieckiem, gwarantująca płatność na rzecz zamawiającego do kwoty nieprzekraczającej 284.037,56 zł. Gwarancja ta jest ważna do 30 maja 2009 r., a więc została ustanowiona w zasadzie na czas wykonywania robót budowlanych, których termin zakończenia wyznaczono w umowie na dzień 30 kwietnia 2009 r. W umowie określono okres gwarancji na wykonane roboty trwający 5 lat od daty ostatecznego odbioru robót budowlanych przez zamawiającego. Zabezpieczenie z tego tytułu w kwocie 85.211,26 zł, obejmujące okres od czerwca 2009 r. do maja 2014 r. nie zostało ustanowione przez wykonawcę – str. 47-48 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości i uchybienia były wynikiem nieprzestrzegania lub błędnej interpretacji przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Starostwa Powiatowego jako jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie wewnętrznej kontroli finansowej, spoczywa na Staroście jako kierowniku jednostki, stosownie do art. 44 ustawy o finansach publicznych oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.).

         Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości należy do Skarbnika, jak o tym stanowi art. 45 ustawy o finansach publicznych, a także Starosty, na którym, z mocy art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości, ciąży powinność wdrożenia i aktualizowania dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady rachunkowości.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Realizowanie wymogów art. 187 ustawy o finansach publicznych w kwestii kontroli podległych jednostek organizacyjnych.

 

2. Zobowiązanie Skarbnika do wyeliminowania uchybień w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, poprzez:

a) dokonywanie zapisów na kontach 907 i 908 wyłącznie w odniesieniu do dochodów z funduszy pomocowych i wydatków finansowanych środkami funduszy pomocowych,

b) zaniechanie księgowania na koncie 133 operacji gospodarczych finansowanych z kredytów, które nie zostały przelane przez bank na rachunek budżetu,

c) prawidłowe, tj. zapisem Wn 133, Ma 901, ujmowanie w ewidencji budżetu dochodów z tytułu odsetek od środków na bankowych rachunkach budżetu.

 

3. Zapewnienie stosowania odpowiedniej czwartej cyfry w klasyfikowaniu paragrafów ponoszonych wydatków, określającej źródła ich finansowania i współfinansowania.

 

4. Ujmowanie w budżecie powiatu dochodów ze środków PFRON przekazywanych powiatowi na podstawie odrębnych umów oraz wydatków finansowanych tymi środkami.

 

5. Spowodowanie zwiększenia wartości początkowej budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Nr 1 o kwotę środków wydatkowanych na termomodernizację tych budynków.

 

6. W zakresie realizacji i rachunkowości dochodów budżetu państwa:

a) klasyfikowanie wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości we właściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej;

b) sporządzanie jednostkowych sprawozdań Rb-27ZZ zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 2 załącznika nr 34 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

c) zachowanie powszechności ujmowania w księgach rachunkowych należnych odsetek za nieterminowe regulowanie należności,

d) ujęcie na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe” mających taki charakter należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

e) dostosowanie w Starostwie jako jednostce budżetowej ewidencji dochodów należnych budżetowi państwa do zasad określonych rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont…,

f) odprowadzanie w prawidłowych wysokościach do PUW dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

 

7. Wystąpienie do wykonawcy zamówienia dotyczącego budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących o ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie gwarancji. Każdorazowe ustanawianie zabezpieczenia stosownie do postanowień umowy i przepisów Prawa zamówień publicznych.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

 

 

Zastępca Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

Odsłon dokumentu: 116533750
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2008-12-29 01:12,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116533750 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |