Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2008

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Zambrowie  

zalecenia - Bursa Szkolna w Białymstoku  

zalecenia - Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Edukacji w Supraślu  

zalecenia - Gimnazjum w Czeremsze  

zalecenia - Gmina Augustów  

zalecenia - Gmina Czeremcha  

zalecenia - Gmina Grabowo  

zalecenia - Gmina Grajewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Kołaki Kościelne  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Kulesze Kościelne  

zalecenia - Gmina Mały Płock  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Narew  

zalecenia - Gmina Narewka  

zalecenia - Gmina Nowinka  

zalecenia - Gmina Suwałki  

zalecenia - Gmina Szepietowo  

zalecenia - Gmina Szypliszki  

zalecenia - Gmina Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Gmina Wyszki  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - I Liceum Ogólnokształcące w Łapach  

zalecenia - IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku  

zalecenia - Miasto Białystok  

zalecenia - Miasto Hajnówka  

zalecenia - Miasto i Gmina Choroszcz  

zalecenia - Miasto i Gmina Knyszyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Wasilków  

zalecenia - Miasto Łomża  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miejsko Gminne Centrum Kultury w Choroszczy  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Suchowoli  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce  

zalecenia - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie  

zalecenia - Powiat Augustowski  

zalecenia - Powiat Białostocki  

zalecenia - Powiat Bielski  

zalecenia - Powiat Hajnowski  

zalecenia - Powiat Kolneński  

zalecenia - Powiat Moniecki  

zalecenia - Powiat Siemiatycki  

zalecenia - Powiat Sokólski  

zalecenia - Powiat Suwalski  

zalecenia - Powiat Zambrowski  

zalecenia - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach  

zalecenia - Przedszkole nr 5 w Hajnówce  

zalecenia - Przedszkole w Wasilkowie  

zalecenia - Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Ogólny w Grajewie  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. J. Śniadeckiego w Białymstoku  

zalecenia - Zesół Szkół w Narewce  

zalecenia - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 4 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie  

zalecenia - Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce  

zalecenia - Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych  zalecenia - Gmina Grabowo

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2008-12-29 01:12
Data modyfikacji:  2009-01-14 09:03
Data publikacji:  2009-01-14 09:03
Wersja dokumentu:  2


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Grabowie

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Zespół w Łomży

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26 listopada 2008 roku (znak: RIO.IV.6011-5/08), o treści jak niżej:

 

 

 

 

Pan

Józef Wiszowaty

Wójt Gminy Grabowo

 

 

W wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Grabowo za 2007 rok oraz inne wybrane okresy, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Grabowo na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto regulacje wewnętrzne, dotyczące ustroju i funkcjonowania gminy i jej jednostek organizacyjnych, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, prowadzenie rachunkowości, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, wykonanie budżetu, w tym realizację wybranych rodzajów dochodów i wydatków, udzielanie zamówień publicznych, realizację zadań zleconych i realizowanych w ramach porozumień, gospodarowanie mieniem komunalnym, rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi.

 

Badając funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych stwierdzono niedostateczne wyodrębnienie w sferze rachunkowej Ośrodka Pomocy Społecznej. Operacje dotyczące gospodarki finansowej Ośrodka ewidencjonowane były w kontrolowanym okresie w ramach ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy, z analitycznym wyodrębnieniem operacji gospodarczych dotyczących tej jednostki – str. 4 i 57 protokołu kontroli. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) OPS, jako jednostka budżetowa, jest objęty jej podmiotowym zakresem, winien prowadzić księgi rachunkowe obejmujące elementy, o których mowa w art. 13 tej ustawy.

 

W zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, w świetle ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.) stwierdzono, że dokonywano nieprawidłowych księgowań w ewidencji budżetu gminy (str. 7 protokołu kontroli), i tak:

a) kwotę 149,16 zł stanowiącą kapitalizację odsetek naliczonych 31 grudnia 2007 r. zaksięgowano Wn 133 „Rachunek bieżący budżetu” – Ma 224 „Rozrachunki budżetu”, zamiast Wn 133 - 901 „Dochody budżetu”;

b) na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki” po stronie Ma ujęto kwotę 2.071,34 zł oznaczającą zobowiązanie z tytułu podatku VAT – kwota ta winna być ujęta na koncie 225 „Rozrachunki z budżetami” w ewidencji Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej, stosownie do zasad opisujących funkcjonowanie tego konta zawartych w załączniku nr 2 do w/w rozporządzenia.

 

W zakresie prawidłowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków budżetowych stwierdzono brak należytych mechanizmów wewnętrznej kontroli finansowej. Wniosek taki jest pochodną szeregu ustaleń związanych z procesem rozdysponowania środków publicznych (str. 10, 41, 44 i 50 protokołu kontroli), dotyczących:

a) braku kontrasygnaty skarbnika na niektórych umowach powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, stanowiącej warunek ich skuteczności stosownie do postanowień art. 46 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Złożenie kontrasygnaty należy również uznać za element kontroli wstępnej, o której mowa w treści art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

b) braku udokumentowania działań w kierunku stosowania zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów przy wyborze wykonawców dostaw, robót i usług, do których nie miały zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Przykładem jest zlecanie usług projektowych i nadzoru w latach 2006-2007 (dotyczy inwestycji drogowych) jednej firmie. W badanej jednostce nie zostały ustalone pisemne procedury dotyczące wyboru wykonawców i zaciągania zobowiązań o wartości poniżej równowartości 14.000 euro, ponadto nie określano zakresu rzeczowego (przedmiaru robót, kosztorysu) robót zlecanych i wykonanych. Ustawa o finansach publicznych w art. 35 ust. 4 pkt 1 stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Natomiast stosownie do postanowień art. 47 ust. 1 i 2 tej ustawy, kierownik jednostki ustala w formie pisemnej procedury dotyczące prowadzenia gospodarki finansowej w odniesieniu m.in. do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków ze środków publicznych.

Dokonując kontroli prawidłowości osiągania wpływów ze sprzedaży wody stwierdzono, że wodomierz wskazujący ilość poboru wody z ujęć (hydrofornia Gnatowo) był niesprawny. Ponadto w sprawozdaniu statystycznym SG-01 dane dotyczące wody pobranej na cele technologiczne i strat wody przyjęto dowolnie, gdyż nie prowadzono ewidencji rejestrującej wskazane dane, stąd nie mogą zostać one w pełni zweryfikowane na potrzeby oceny prawidłowości kalkulacji kosztów. Wskaźnik strat wody za 2007 rok stanowił 43,6% zafakturowanej sprzedaży. Wskazania wymaga, że zakresy czynności wszystkich zatrudnionych konserwatorów instalacji wodociągowych przewidują obowiązek wykonywania kontroli urządzeń pomiarowych – str. 16 protokołu kontroli.

Badając realizację wydatków ustalono natomiast, że w roku 2007 jednostka kontrolowana uiściła kwotę 7.341 zł jako karę pieniężną nałożoną decyzją z 27 lutego 2007 r. przez PSJOŚ w Białymstoku za przekroczenie warunków pozwolenia wodno-prawnego, dotyczącego składu ścieków, gdzie m.in. określono wymóg dokonywania ilości prób ścieków – 3, wykonano natomiast 2 próby. Zagadnienie „badanie ścieków” objęte było zakresem obowiązków konserwatorów. Postępowanie wyjaśniające prowadzone w celu ustalenia personalnej odpowiedzialności za powstałą szkodę ograniczono do pouczenia odpowiedzialnych pracowników w przedmiocie przestrzegania harmonogramu wykonywania właściwej ilości prób – str. 40-41 protokołu kontroli.

 

Kontroli poddano prawidłowość pozyskiwania niepodatkowych dochodów budżetu i stwierdzono, że w zawartej w dniu 1 grudnia 1997 roku umowie z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. w Warszawie dzierżawy gruntu dla celów budowy i eksploatacji stacji bazowej dla potrzeb sieci telefonii komórkowej GSM, postanowiono, że „strony ustalają kwartalny czynsz za dzierżawę w wysokości 2.000,00 złotych. Kwota ta będzie waloryzowana w okresach półrocznych, w oparciu o wskaźnik inflacji ogłoszony przez Prezesa GUS na koniec półrocza poprzedzającego dany okres płatności…”. Ustalono, że w latach 2005-2007 czynsz wynosił 2.881,64 zł brutto, czyli nie był waloryzowany. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 15 stycznia 2007 r. (M.P. Nr 4, poz. 43) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 1%, zatem za I półrocze 2007 r. waloryzacja winna wynosić 23,63 zł, zaś za drugie półrocze 2007 r., przy wskaźniku wzrostu o 2,2% (komunikat Prezesa GUS z 23 lipca 2007 r. (M.P. Nr 43 poz. 524) waloryzacja winna wynieść 52,00 zł - str. 15 protokołu kontroli.

 

Z ustaleń kontroli wynika także, iż gmina pozyskała dochody budżetowe z tytułu wpłat mieszkańców gminy w związku z prowadzonymi inwestycjami wodociągowymi. W 2007 roku była to kwota 20.966,79 zł, która stanowiła pozostałość niewpłaconej w 2006 r. należności za budowę przyłączy w ramach realizowanej inwestycji budowy sieci wodociągowej (str. 16-18 protokołu kontroli).

Stwierdzono, że w trakcie inwestycji wykonano 153 przyłącza (w tym 1 przyłącze do Szkoły Podstawowej w Chełchach). Ich koszt to kwota 160.065,69 zł brutto, w tym 59.160,41 zł to wartość 57 przyłączy o długości 1.647,5 mb (1mb x 35,91 zł) wykonanych w II etapie inwestycji i 100.905,28 zł to wartość 96 przyłączy o długości 3.122 mb (1mb x 32,32 zł) wykonanych w III etapie. Środki wniesione przez właścicieli nieruchomości w związku z budową to kwota 212.800 zł (152 przyłącza x 1.400,00 zł). Do czasu kontroli wpłaty wyniosły kwotę 210.234,00 zł., z czego wniosek, że wpłaty ludności były co najmniej o kwotę 52.734,31 zł większe od kosztów budowy przyłączy, a tym samym mieszkańcy gminy partycypowali również w kosztach budowy sieci, mimo że treścią zawieranych umów było poniesienie kosztów budowy przyłącza. Należy zatem uznać, że we wskazanej kwocie gmina pozyskała środki na rzecz budowy sieci wodociągowej, w sposób niezgodny z prawem i treścią zawartych umów.

Z poszczególnymi właścicielami nieruchomości zawierane były umowy, w których  określono m.in., że „z tytułu częściowego udziału w kosztach budowy przyłącza, właściciel budynku zobowiązuje się do zapłaty gminie kwoty ryczałtowej w wysokości brutto 1.400,00 zł.”. Z zestawienia wykonanych przyłączy, wynika, że ich długość była zróżnicowana - najkrótsze przyłącze 6 mb, najdłuższe – 122 mb. Z ustalonej średniej ceny 1 mb przyłącza wynika, że koszt budowy 6 mb przyłącza mógł wynosić maksymalnie 215,46 zł. brutto (6 mb x 35,91 zł.), zaś przyłącza o długości 122 mb – 4.381,02 zł. (122 mb x 35,91 zł.), co wskazuje, że część mieszkańców wnoszących opłaty partycypowała dodatkowo w kosztach budowy sieci i przyłączy do innych nieruchomości, natomiast część nie pokrywała wniesioną wpłatą kosztów przyłącza, które winny ich obciążać.

Reasumując należy stwierdzić, że przyjęta opłata ryczałtowa za przyłącze w wysokości 1.400 zł, bez kalkulacji kosztów, nie odzwierciedlała kosztów budowy przyłączy, zarówno dla poszczególnych właścicieli nieruchomości, jak i w kwotach łącznych dotyczących tej inwestycji. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 ze zm.), koszt budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych winna ponosić osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, natomiast gmina (lub przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, jeżeli planuje przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne) jest zobowiązana zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, przy czym pojęcia przyłączy, jak i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zostały zdefiniowane w art. 2 pkt 5, 6, 14 i 16 ustawy.

Dodatkowo wskazania wymaga, że kwota 1.400 zł pobierana od właścicieli nieruchomości ma swoje źródło w zarządzeniu Pana Wójta z 25 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty za podłączenie do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Z zarządzenia tego wynika, że „ustala się opłatę za podłączenie do urządzeń (...) w wysokości 1.400 zł”. Aczkolwiek z protokołu kontroli nie wynika, aby postanowienia zarządzenia były wykorzystane – co sugeruje jego treść – do pobierania opłat za samą czynność podłączenia do sieci, wskazania wymaga, iż zgodnie z ustalonym orzecznictwem gmina nie ma prawa uzależniać podłączenia do sieci od wniesienia opłaty, ponieważ stoi to w sprzeczności z przepisami art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę... - np. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007 r. (sygn. akt II SA/Wr 745/06). Natomiast z punktu widzenia wyjaśnionych wyżej zasad finansowania kosztów przyłączy regulacje ustalające niejako „z góry” koszt budowy przyłącza należy potraktować jako niemające uzasadnienia w przepisach ujednolicanie obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy, ze szkodą dla pewnej grupy obywateli (przyłącza poniżej wartości wpłaty) i korzyścią dla innej (przyłącza o wartości powyżej ustalonej wpłaty).

 

Badając realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stwierdzono, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczy 5 osób, z których tylko 1 była przeszkolona w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Stosownie do postanowień art. 41 ust. 4 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.), w skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – str. 48 protokołu kontroli.

 

W toku kontroli wydatków inwestycyjnych ustalono, że w dniu 24 października 2007 r. zawarto umowę z PDM „UNIDROG” z Grajewa jako wykonawcą przebudowy drogi w m. Kurkowo (wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego), w której określono termin realizacji zadania do 15 listopada 2007 roku. Następnie aneksem (bez daty) termin wykonania przesunięto na dzień 21 grudnia 2007 r. uzasadniając to „działaniem siły wyższej (opady deszczowe ze śniegiem)”, co nie znalazło odbicia w dzienniku budowy w postaci zapisu. Stosownie do § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.), dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie zapisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub montażu.

 

Kontrola zagadnienia gospodarki mieniem komunalnym, wykazała, że:

a) informacja o stanie mienia komunalnego, stanowiąca załącznik do projektu budżetu na 2008 rok nie zawierała wszystkich informacji, podlegających prezentacji w tym dokumencie zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie zakresu, trybu i terminów prac nad projektem uchwały budżetowej – str. 10 protokołu kontroli,

b) ewidencja analityczna środków trwałych zawiera braki w zakresie określenia cech identyfikujących poszczególne obiekty inwentarzowe. Opisanie środków trwałych w ewidencji pomocniczej za pomocą dostatecznie dokładnych danych, pozwalających na ich identyfikację, ma zasadnicze znaczenie dla ochrony posiadanych składników majątkowych, tym samym daje możliwość powiązania wyników inwentaryzacji z zapisami w księgach rachunkowych, tj. realizacji obowiązków wynikających z art. 27 ustawy o rachunkowości; zaznaczenia wymaga, że cechy identyfikujące środki trwałe nie były także wpisywane do arkuszy spisowych, mimo obowiązku ustalonego w instrukcji inwentaryzacyjnej – str. 55 protokołu kontroli,

c) w księdze środków trwałych ujęto przyłącza wodociągowe do obiektów gminnych oraz sieć wodociągową w Grabowie bez wykazania ich długości, co także może utrudniać identyfikację posiadanych składników majątkowych przy inwentaryzacji drogą weryfikacji z dokumentacją, zwłaszcza przy ewentualnej rozbudowie istniejących instalacji; ponadto grunty wykazano zbiorczo, „wg protokołu komunalizacji” o wartości 181.834 zł. Prowadzenia ewidencji w powyższy sposób nie przewidują zasady funkcjonowania konta 011 „Środki trwałe”, zawarte w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont..., według których ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwiać m.in. ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych – str. 54-55 protokołu kontroli,

d) przekazania w zarząd, oświatowym jednostkom budżetowym, nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadań tych jednostek na podstawie „umów o zarządzanie nieruchomościami” - str. 54-55 protokołu kontroli. Zgodnie z art. 43 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) formą prawną władania nieruchomościami przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej jest trwały zarząd, ustanawiany w drodze decyzji na podstawie art. 45 przywołanej ustawy.

 

W toku kontroli dochodów budżetowych gminy, badaniu poddano również dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których organem podatkowym pierwszej instancji, w myśl art. 13 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), jest Wójt Gminy. Kontrola prowadzona była w szczególności pod kątem prawidłowości i powszechności poboru wskazanych dochodów, windykacji zaległości podatkowych oraz rachunkowości podatkowej, w tym rzetelności sporządzania sprawozdań budżetowych, co doprowadziło do następujących ustaleń.

W wyniku badania prawidłowości stosowania ulg inwestycyjnych w podatku rolnym stwierdzono, iż w procedurach postępowania podatkowego, prowadzonego przez organ podatkowy przed udzieleniem ulgi, nie uwzględniono kontroli (oględzin). Kontrola taka powinna zostać przeprowadzona m. in. w zakresie umożliwiającym potwierdzenie kwestii istotnych z punktu widzenia prawidłowości zastosowania ulgi, a mianowicie: czy mamy do czynienia faktycznie z modernizacją, czy też z remontem oraz, czy wszystkie wykazane w fakturach materiały wykorzystane zostały przy realizacji inwestycji. Sprzyjać ma to realizacji postulatu wynikającego z treści art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, z którego wynika, iż jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem oraz wskazaniem art. 181 ustawy, że dowodem w postępowaniu podatkowym są w szczególności m. in. materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin – str. 23 protokołu kontroli.

Nie prowadzono ewidencji komputerowej (w programie komputerowym) osób prawnych zobowiązanych do opłacania podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości. Obowiązek taki został umocowany z dniem 1 stycznia 2006 r. treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji nieruchomości (Dz. U. Nr 107 poz. 1138) – str. 25 i 28 protokołu kontroli.

Stwierdzono również, że nieprawidłowo wykazano kwoty w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od 1 stycznia do 30 czrewca 2008 roku (za drugi kwartał roku 2008). W kolumnie „Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności”, w wierszu „podatek rolny” nie uwzględniono kwot rozłożenia na raty podatku rolnego w kwocie 1.189 złotych. Błąd ten dotyczył także sprawozdania RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za analogiczny okres. Stanowiło to naruszenie zasad sporządzania tych sprawozdań wynikających z treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781 ze zm.) – str. 33-34 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybienia były w głównej mierze wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości gminy oraz nieprzestrzegania lub braku ustalonych procedur kontroli.

Organem wykonawczym gminy jest Wójt, na którym spoczywają obowiązki m.in. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy, wykonywania budżetu i gospodarowania mieniem, a także ogólna odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy (art. 30 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).Wójt jako organ wykonawczy gminy wykonuje zadania przy pomocy Urzędu, którego jest kierownikiem (art. 33 ust. 1 i 3 przywołanej ustawy). Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Urzędu jako jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej, spoczywa na Wójcie jako kierowniku jednostki zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych.

Wójt jest również organem podatkowym pierwszej instancji w myśl przepisu art. 13 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

         Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości należy do Skarbnika Gminy, stosownie do przyznanego zakresu czynności oraz przepisów art. 45 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie artykułu 9 ustawy o regionalnych izbach rachunkowych, zalecam:

 

1. Spowodowanie wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Zobowiązanie Skarbnika do wyeliminowania uchybień w prowadzeniu ksiąg rachunkowych poprzez:

a) ewidencjonowanie na koncie 901 wszystkich kasowo zrealizowanych w danym roku dochodów budżetu,

b) zaniechanie ewidencjonowania rozrachunków z tytułu podatku VAT w ewidencji budżetu.

 

3. Opracowanie pisemnych procedur kontroli dotyczących zaciągania zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług nie wymagających stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, mając na uwadze wskazówki zawarte w części opisowej wystąpienia.

 

4. Przedkładanie Skarbnikowi celem kontrasygnowania wszystkich dokumentów dotyczących czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań pieniężnych.

 

5. Wzmożenie nadzoru nad wykonywaniem czynności przypisanych zakresem obowiązków konserwatorom sieci wodociągowej, mając na uwadze nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli, skutkujące powstaniem szkody po stronie gminy.

 

6. Prowadzenie ewidencji wody zużywanej na cele technologiczne, ustalanie rzetelnych danych o stratach wody oraz podjęcie działań minimalizujących rozmiar strat.

 

7. Przestrzeganie, wynikających z treści zawartych umów dzierżawy, postanowień w zakresie waloryzowania czynszu. Wyegzekwowanie od Polskiej Telefonii Cyfrowej kwoty niepobranego czynszu.

 

8. Wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie finansowania przez mieszkańców kosztów budowy przyłączy. W tym celu:

a) zaniechanie ustalania przez gminę ryczałtowej kwoty odpłatności za wykonane przyłącze, mając na uwadze art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę...,

b) uchylenie zarządzenia z 25 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty za podłączenie do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

c) rozważenie rozliczenia z mieszkańcami wniesionych wpłat na budowę przyłączy przy uwzględnieniu faktu, iż środki pobrane przez gminę tytułem budowy przyłączy przewyższają ich koszt.

 

9. Przeszkolenie osób wchodzących w skład GKRPA w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

10. Zwrócenie szczególnej uwagi na rzetelność dokumentacji sporządzanej przez osoby wykonujące czynności w procesie inwestycyjnym w zakresie prawidłowości wykonanych robót i podstaw przesuwania terminów realizacji.

 

11. Wyeliminowanie nieprawidłowości dotyczących gospodarowania i ewidencji majątkiem trwałym poprzez:

a) zamieszczanie w informacji o stanie mienia komunalnego wszystkich wymaganych informacji,

b) uzupełnienie ewidencji analitycznej środków trwałych o cechy identyfikujące w dostatecznym stopniu poszczególne obiekty inwentarzowe oraz o dane wymagane dla zachowania wymogów zawartych w zasadach funkcjonowania konta 011,

c) ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości na rzecz jednostek oświatowych w drodze decyzji, zgodnie z art. 45 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

12. Podejmowanie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 272 Ordynacji podatkowej, w odniesieniu do ulg inwestycyjnych, a mających na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

 

13. Prowadzenie ewidencji komputerowej (w programie komputerowym) osób prawnych zobowiązanych do opłacania podatku rolnego, leśnego i podatku nieruchomości zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji nieruchomości (Dz. U. Nr 1007 poz. 1138).

 

14. Dokonanie korekty sprawozdań Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2008 roku oraz RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokóle kontroli, następnie przesłać je Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

 

 

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Białymstoku Zespół w Łomży

 

 

 

 

Zastępca Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 116543563
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2008-12-29 01:13,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116543563 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |