Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2008

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Zambrowie  

zalecenia - Bursa Szkolna w Białymstoku  

zalecenia - Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Edukacji w Supraślu  

zalecenia - Gimnazjum w Czeremsze  

zalecenia - Gmina Augustów  

zalecenia - Gmina Czeremcha  

zalecenia - Gmina Grabowo  

zalecenia - Gmina Grajewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Kołaki Kościelne  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Kulesze Kościelne  

zalecenia - Gmina Mały Płock  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Narew  

zalecenia - Gmina Narewka  

zalecenia - Gmina Nowinka  

zalecenia - Gmina Suwałki  

zalecenia - Gmina Szepietowo  

zalecenia - Gmina Szypliszki  

zalecenia - Gmina Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Gmina Wyszki  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - I Liceum Ogólnokształcące w Łapach  

zalecenia - IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku  

zalecenia - Miasto Białystok  

zalecenia - Miasto Hajnówka  

zalecenia - Miasto i Gmina Choroszcz  

zalecenia - Miasto i Gmina Knyszyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Wasilków  

zalecenia - Miasto Łomża  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miejsko Gminne Centrum Kultury w Choroszczy  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Suchowoli  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce  

zalecenia - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie  

zalecenia - Powiat Augustowski  

zalecenia - Powiat Białostocki  

zalecenia - Powiat Bielski  

zalecenia - Powiat Hajnowski  

zalecenia - Powiat Kolneński  

zalecenia - Powiat Moniecki  

zalecenia - Powiat Siemiatycki  

zalecenia - Powiat Sokólski  

zalecenia - Powiat Suwalski  

zalecenia - Powiat Zambrowski  

zalecenia - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach  

zalecenia - Przedszkole nr 5 w Hajnówce  

zalecenia - Przedszkole w Wasilkowie  

zalecenia - Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Ogólny w Grajewie  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. J. Śniadeckiego w Białymstoku  

zalecenia - Zesół Szkół w Narewce  

zalecenia - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 4 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie  

zalecenia - Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce  

zalecenia - Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych  zalecenia - Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2009-01-14 09:24
Data modyfikacji:  2009-01-14 09:24
Data publikacji:  2009-01-14 09:25
Wersja dokumentu:  1


Kontrola problemowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Zespole Szkół w Kuleszach Kościelnych

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 04 grudnia                 2008 roku (znak: RIO.I.6012-17/08), o treści jak niżej:

 

                                                                           Pani

Jolantyna Kamińska

                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkół

w Kuleszach Kościelnych

 

W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Kuleszach Kościelnych na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto ustalenia ogólno-organizacyjne, księgowość i sprawozdawczość, kontrolę wewnętrzną, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, plan finansowy i jego zmiany, realizację wybranych dochodów i wydatków, gospodarowanie majątkiem, rozliczenia finansowe jednostki budżetowej z budżetem gminy.

 

Kontrola rachunkowości Zespołu Szkół wykazała, że jednostka nie posiadała wyodrębnionej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. Rachunkowość jednostki prowadzona była w oparciu o zasady ustalone dla Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej. Jak stanowi art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), rachunkowość jednostki obejmuje przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, zaś ustalenie w formie pisemnej dokumentacji w tym zakresie oraz jej aktualizacja, stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy, należy do obowiązków kierownika jednostki – str. 4-5 protokołu kontroli. Dokumentacja zasad rachunkowości winna określać elementy wskazane w art. 10 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.). Ponadto, jak wynika z ustaleń zawartych w protokole kontroli (str. 10), zasady prowadzenia obrotu gotówkowego w kasie Zespołu Szkół nie wynikały z wewnętrznych regulacji Pani Dyrektor jako kierownika jednostki, lecz zasad gospodarki kasowej zawartych w załączniku nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy z dnia 22 września 2003 r. Poza przywołaną regulacją ustawy o rachunkowości należy wskazać, że stosownie do postanowień art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej. W związku z tym, na kierowniku jednostki ciąży powinność ustalenia w drodze pisemnej procedur wewnętrznej kontroli finansowej, o których mowa w art. 47 tej ustawy.

 

W zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych (księgi badanej jednostki były prowadzone w Urzędzie Gminy) w świetle ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości... ustalono, że:

a) nie prowadzono zestawień: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, będących obligatoryjnym elementem ksiąg rachunkowych z mocy art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy; brak tej księgi uniemożliwiał uzgadnianie obrotów na kontach z obrotami dziennika, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy – str. 5 protokołu kontroli;

b) zapisy w dzienniku zawierały tylko datę zapisu, podczas gdy art. 23 ust. 2 ustawy stanowi, iż zapis księgowy powinien zawierać również datę dokonania operacji gospodarczej, a także datę dowodu księgowego, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji; ponadto zapisów w dzienniku dokonywano na podstawie zbiorczych dowodów księgowych (poleceń księgowania), które nie spełniały wymogów określonych w art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy, ponieważ nie były w nich pojedynczo wymienione dowody źródłowe objęte łącznym zapisem – str. 5-6 protokołu kontroli;

c) księgi rachunkowe prowadzono w 2007 roku z naruszeniem przepisu art. 5 ust. 1 ustawy, albowiem saldo Wn konta 860 „Straty i zyski nadzwyczajne” na dzień 01.01.2007 r. otwarto kwotą o 479,90 zł niższą niż wynika to z bilansu zamknięcia tego konta na dzień 31.12.2006 r. – str. 6 protokołu kontroli; wskazania przy tym wymaga, że w związku z brakiem lub niewłaściwymi księgowaniami wynik finansowy zarówno za 2006, jak i 2007 rok został ustalony nieprawidłowo (m.in. w 2006 r. na konto 860, zamiast na konto 800 „Fundusz jednostki”, przeniesiono kwotę zrealizowanych wydatków budżetowych w wysokości 2.257.570,68 zł) – str. 7 protokołu kontroli;

d) przychody z tytułu dochodów budżetowych (w 2007 r. w kwocie 6.009,32 zł) nie były ujmowane na koncie 750 „Przychody i koszty finansowe” – realizację dochodów ujmowano zapisem Wn 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych”, Ma 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”; wskazany sposób ewidencji dochodów naruszał zasady funkcjonowania kont 222 i 750 zawarte w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów i przyczyniał się do błędnego ustalania wyniku finansowego jednostki – str. 6 protokołu kontroli;

e) ewidencja przychodów i dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz kosztów tej działalności i wydatków na jej finansowanie prowadzona była (z wyodrębnionego rachunku bankowego) poza księgami rachunkowymi Zespołu Szkół, z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1 i 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości, a także przepisów art. 20 i 22 ustawy o finansach publicznych określających zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych. Na podstawie ewidencji pozaksięgowej ustalono, że w 2007 r. z tytułu odpłatności za wyżywienie wpłynęła kwota 60.607,50 zł, z czego 59.307,50 zł przeznaczono na zakup produktów żywnościowych – str. 7, 17 protokołu kontroli. Wskazaną nieprawidłowość opisano w wystąpieniu pokontrolnym RIO z dnia 22 października 2008 r., skierowanym do Wójta Gminy w wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Kulesze Kościelne;

f) do ksiąg rachunkowych września nie wprowadzono niektórych faktur dotyczących tego miesiąca, a opłaconych w październiku 2007 r. W związku z tym na koniec września na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” nie ujęto zobowiązań w kwocie 10.256,37 zł. Wskazane zaniechania księgowań naruszają przepis art. 20 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym (kwoty zobowiązań podlegają wykazaniu w sprawozdaniach RB-28S sporządzanych za miesiące kończące kwartał) – str. 9 protokołu kontroli;

g) na stronie Wn konta 130 ewidencjonowano zwrot wydatków roku bieżącego przez co zwiększono jego obroty o kwotę 12.559,07 zł. Zgodnie z zasadami funkcjonowania konta 130, zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów, obowiązuje na nim zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny – zasada ta nie była stosowana – str. 13-14 protokołu kontroli;

h) w ewidencji księgowej brak było wskazania dokumentu, na podstawie którego naliczono roczne umorzenie środków trwałych w wysokości 88.063,12 zł, co uniemożliwia weryfikację prawidłowości tego naliczenia; jak stanowi art. 20 ust. 2 ustawy, podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej – str. 28 protokołu kontroli.

 

         Badając sprawozdawczość budżetową i finansową Zespołu Szkół stwierdzono, że w okresie kontrolowanym nie były sporządzane jednostkowe sprawozdania budżetowe Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.). Jak stanowią przepisy § 4 pkt 2 lit. b) i § 6 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, obowiązek sporządzania wymienionych sprawozdań ciąży na Pani Dyrektor jako kierowniku jednostki budżetowej – str. 8 protokołu kontroli. Na niewykonywanie obowiązków sprawozdawczych wskazałem także Wójtowi Gminy w wystąpieniu pokontrolnym zawierającym wyniki kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Kulesze Kościelne.

 

Kontrolę gospodarki kasowej przeprowadzono w oparciu o wybrane raporty kasowe sporządzone przez sekretarza Zespołu Szkół – str. 11-12 protokołu kontroli. Stwierdzono przypadki naruszenia postanowienia art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości, według którego ujęcie wpłat i wypłat gotówką, czekami i wekslami obcymi następuje w tym samym dniu, w którym zostały dokonane. I tak: dowody kasowe (faktury) będące podstawą wypłaty gotówki z kasy, noszące datę pokwitowania jej odbioru w dniu 26.10.2007 r., w raporcie kasowym zostały ujęte pod datą 24.10.2007 r.; podjęcie gotówki czekiem z rachunku bankowego w dniu 26.10.2008 r. zostało ujęte w raporcie kasowym z dnia 24.10.2007 r. Tego rodzaju nieprawidłowości ujawniono też w raporcie kasowym z dnia 14.11.2007 r., w którym zaewidencjonowano obrót gotówkowy dokonany w dniu 15.11.2007 r.

Poza tym, ewidencją księgową Zespołu nie był objęty obrót gotówkowy związany z prowadzeniem stołówki szkolnej – str. 12-13 protokołu kontroli.

 

W zakresie procedury opracowania planu finansowego Zespołu ustalono, że Pani Dyrektor nie sporządziła planu finansowego po uzyskaniu od Wójta Gminy informacji o ostatecznych kwotach wydatków jednostki budżetowej w postaci wyciągu z uchwały Rady Gminy z 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy. Jak stanowi § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz.783 ze zm.), kierownicy samorządowych jednostek budżetowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, przyjętych w uchwale budżetowej, sporządzają plany finansowe swoich jednostek. Jak zaś wynika z art. 20 ust. 4 ustawy o finansach publicznych plan finansowy stanowi podstawę prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostkę budżetową. Wydatki Zespołu Szkół były wykonywane w 2007 roku w oparciu o wielkości wynikające z uchwały budżetowej (opracowanej w szczegółowości układu wykonawczego) dla rozdziałów 80101, 80110, 80113, 80146 i 80195 w łącznej kwocie (po zmianach) 2.522.346 zł – str. 15-16 protokołu kontroli. Na nieprawidłowości w zakresie opracowywania planów finansowych wskazałem również w wystąpieniu pokontrolnym wystosowanym do Wójta Gminy w wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Kulesze Kościelne.

 

Pośród wydatków budżetowych kontroli poddano m.in. wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ustalono, że równowartość ustalonego na 2007 rok odpisu nie została przekazana w pełnej wysokości na rachunek bankowy Funduszu, z naruszeniem art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) i art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). Z ustalonego w kwocie 109.273,58 zł odpisu na rachunek bankowy przekazano w dniach 23.05. i 28.09.2007 r. łączną kwotę 105.100 zł, tj. o 4.173,58 zł mniej niż należało – str. 26-27 protokołu kontroli.

 

         W wyniku kontroli gospodarki środkami rzeczowymi oraz ich ujmowania w księgach rachunkowych ustalono, że ewidencja analityczna środków trwałych prowadzona była w „Księdze inwentarzowej”. Zapisy prowadzone w tej ewidencji nie zawierały danych takich jak: numer inwentarzowy, daty przyjęcia do użytkowania, numer dowodu będącego podstawą ujęcia w księgach rachunkowych. Wskazać należy, że ewidencja analityczna środków trwałych powinna zapewnić m.in. należyte naliczenie umorzenia i amortyzacji co wynika z zasad funkcjonowania konta 011 „Środki trwałe” zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. Obowiązek i sposób prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla środków trwałych określony został także w art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Oznaczenie środków trwałych numerami inwentarzowymi ma natomiast zasadnicze znaczenie dla ochrony posiadanych zasobów rzeczowych, w tym powiązania wyników inwentaryzacji z zapisami w księgach rachunkowych – str. 27-28 protokołu kontroli.

         W zakresie inwentaryzacji składników majątkowych ustalono, że przepisy wewnętrzne w tej kwestii zostały zawarte w zarządzeniu nr 4/2005 Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych. Stwierdzono, że w regulacji wewnętrznej przyjęto niewłaściwą częstotliwość inwentaryzowania środków trwałych – raz na 5 lat. Jak wynika z art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości środki trwałe winny być inwentaryzowane nie rzadziej niż raz w ciągu 4 lat – str. 29 protokołu kontroli.

         Z ustaleń kontroli wynika, że na koniec 2007 roku w badanej jednostce zinwentaryzowano środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych (str. 12, 13, 17 protokołu kontroli), a także objęte ewidencją pozaksięgową środki żywności w magazynie stołówki szkolnej (str. 28 protokołu kontroli). W odniesieniu do inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych kontrolującemu okazano dokumentację spisu z natury przeprowadzonego na przełomie września i października 2004 r. Z przedłożonych dokumentów nie można jednakże ustalić rzeczywistych wyników inwentaryzacji – w dokumentacji znajdowały się dwa zestawienia zbiorcze arkuszy spisowych z podziałem na Szkołę Podstawową o wartości 90.389,04 zł i Gimnazjum o wartości 269.350,87 zł, natomiast z podsumowania arkuszy spisowych dokonanego przez Skarbnika Gminy wynika, że wartość spisanego majątku stanowi 3.650.464,58 zł – str. 29 protokołu kontroli. W świetle ustaleń kontroli oraz wymogów art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości niezbędne jest przeprowadzenie w bieżącym roku pełnej inwentaryzacji omawianych rzeczowych składników majątku.

 

         Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości były wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości Zespołu Szkół jako jednostki budżetowej.

         Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki sektora finansów publicznych, w tym m.in. gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków oraz gospodarowanie przydzielonym mieniem, spoczywa na kierowniku jednostki, jak o tym stanowi art. 44 ustawy o finansach publicznych. Z uwagi na obsługę księgową Zespołu Szkół przez Urząd Gminy odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych Zespołu spoczywa na Skarbniku Gminy, jako głównym księgowym budżetu. Z tego też względu niniejsze wystąpienie pokontrolne przekazałem odrębnym pismem Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne, w którym wskazałem m.in. wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych Zespołu Szkół.

 

Mając na uwadze przedstawione ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, kieruję do Pani Dyrektor następujące zalecenia:

 

1. W zakresie regulacji wewnętrznych niezbędnych do prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej:

a) opracowanie, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości,

b) ustalenie zasad gospodarki kasowej w Zespole Szkół,

c) dokonanie zmian w wewnętrznych regulacjach odnoszących się do częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych.

2. Spowodowanie bieżącego, w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości, sporządzania raportów kasowych przez sekretarza Zespołu Szkół.

3. Opracowywanie planu finansowego Zespołu Szkół po otrzymaniu informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, przyjętych w uchwale budżetowej.

4. Odprowadzanie na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pełnej kwoty dokonanego odpisu na Fundusz. Przelanie na rachunek bankowy Funduszu kwoty 4.173,58 zł, o którą zaniżono jego przychody w 2007 roku.

5. Dokonanie uzupełnień ewidencji analitycznej środków trwałych o elementy należycie identyfikujące poszczególne obiekty inwentarzowe.

6. Przeprowadzenie w bieżącym roku inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych, mając na uwadze postanowienia ustawy o rachunkowości.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

 

 

 

        Zastępca Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

 

 

         W wyniku kontroli w w/w jednostce skierowano pismo z dnia 04.12.2008 roku, do organu wykonawczego:

 

 

 

Pan Józef Grochowski

Wójt Gminy

Kulesze Kościelne

 

         Uprzejmie informuję, iż w wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej Zespołu Szkół w Kuleszach Kościelnych skierowałem do Dyrektora Zespołu wystąpienie pokontrolne, zawierające opis stwierdzonych nieprawidłowości i wnioski pokontrolne zmierzające do ich usunięcia. Egzemplarz tego wystąpienia przekazuję w załączeniu.

         Z uwagi, iż księgi rachunkowe Zespołu Szkół prowadzone są Urzędzie Gminy, wyeliminowanie nieprawidłowości z zakresu ich prowadzenia wymaga podjęcia stosownych działań przez Pana Wójta i podległe służby finansowo-księgowe. W związku z tym, w celu doprowadzenia ksiąg rachunkowych Zespołu Szkół do stanu wymaganego przepisami prawa, wskazanymi w przekazanym Panu egzemplarzu wystąpienia pokontrolnego, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zalecam zobowiązanie Skarbnika do:

a) prowadzenia księgi rachunkowej w postaci zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,

b) prowadzenia zapisów księgowych uwzględniających wszystkie wymagane elementy, na podstawie prawidłowo sporządzonych dowodów księgowych, w tym dowodów zbiorczych,

c) przestrzegania zasady, iż wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów ujmuje się w tej samej wysokości w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych,

d) prawidłowe ustalanie wyniku finansowego Zespołu Szkół, mając na uwadze zasady funkcjonowania konta 860,

e) ewidencjonowanie na kontach Zespołu 7 „Przychody i koszty ich uzyskania” realizowanych przez Zespół Szkół przychodów z tytułu dochodów budżetowych,

f) objęcie ewidencją księgową Zespołu Szkół zdarzeń dotyczących działalności stołówki szkolnej,

g) ujmowanie zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koncie 201 i ich uwidacznianie w jednostkowej sprawozdawczości budżetowej Zespołu Szkół,

h) prowadzenie zapisów na koncie 130 z zachowaniem zasady czystości obrotów.

         Poza tym chciałbym zauważyć, że jak wynika z ustaleń kontroli, Dyrektor Zespołu Szkół posiada zakres czynności nadany z dniem 30 sierpnia 2005 r. Należy wskazać, iż zakres zadań i odpowiedzialności dyrektora szkoły, jednocześnie kierownika jednostki sektora finansów publicznych, wynika w szczególności z postanowień art. 39 ustawy o systemie oświaty i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). W świetle tych norm prawnych ustalanie zakresu czynności dla kierownika jednostki organizacyjnej jest bezprzedmiotowe. Natomiast jak stanowi art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta. Stwierdzono, że Pan Wójt nie udzielił takiego pełnomocnictwa Dyrektorowo Zespołu Szkół.

         Odpowiedzi o sposobie wykorzystania przedstawionych wniosków oczekuję od Pana Wójta w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w przypadku złożenia przez Pana Wójta, w trybie art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zastrzeżeń do przedstawionych wniosków.

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

Dyrektor Zespołu Szkół

w Kuleszach Kościelnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zastępca Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

                                                                               

 

Odsłon dokumentu: 116533511
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116533511 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |