Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2008

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Zambrowie  

zalecenia - Bursa Szkolna w Białymstoku  

zalecenia - Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Edukacji w Supraślu  

zalecenia - Gimnazjum w Czeremsze  

zalecenia - Gmina Augustów  

zalecenia - Gmina Czeremcha  

zalecenia - Gmina Grabowo  

zalecenia - Gmina Grajewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Kołaki Kościelne  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Kulesze Kościelne  

zalecenia - Gmina Mały Płock  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Narew  

zalecenia - Gmina Narewka  

zalecenia - Gmina Nowinka  

zalecenia - Gmina Suwałki  

zalecenia - Gmina Szepietowo  

zalecenia - Gmina Szypliszki  

zalecenia - Gmina Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Gmina Wyszki  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - I Liceum Ogólnokształcące w Łapach  

zalecenia - IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku  

zalecenia - Miasto Białystok  

zalecenia - Miasto Hajnówka  

zalecenia - Miasto i Gmina Choroszcz  

zalecenia - Miasto i Gmina Knyszyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Wasilków  

zalecenia - Miasto Łomża  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miejsko Gminne Centrum Kultury w Choroszczy  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Suchowoli  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce  

zalecenia - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie  

zalecenia - Powiat Augustowski  

zalecenia - Powiat Białostocki  

zalecenia - Powiat Bielski  

zalecenia - Powiat Hajnowski  

zalecenia - Powiat Kolneński  

zalecenia - Powiat Moniecki  

zalecenia - Powiat Siemiatycki  

zalecenia - Powiat Sokólski  

zalecenia - Powiat Suwalski  

zalecenia - Powiat Zambrowski  

zalecenia - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach  

zalecenia - Przedszkole nr 5 w Hajnówce  

zalecenia - Przedszkole w Wasilkowie  

zalecenia - Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Ogólny w Grajewie  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. J. Śniadeckiego w Białymstoku  

zalecenia - Zesół Szkół w Narewce  

zalecenia - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 4 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie  

zalecenia - Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce  

zalecenia - Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych  zalecenia - Powiat Moniecki

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2009-02-18 10:09
Data modyfikacji:  2009-02-18 10:09
Data publikacji:  2009-02-18 10:09
Wersja dokumentu:  1


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Mońkach

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 stycznia 2009 roku (znak: RIO.I.6011-14/08), o treści jak niżej:

 

Pan

Zbigniew Męczkowski

Starosta Moniecki

 

W wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Powiatu Monieckiego za 2007 r., przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Mońkach na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto sprawy ogólnoorganizacyjne, w tym regulacje wewnętrzne z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej i rachunkowości, sprawozdawczość finansową, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, planowanie i wykonanie budżetu powiatu, realizację dochodów budżetu państwa z tytułu wykonywania przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, udzielanie zamówień publicznych, gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi.

 

Do zadań badanej jednostki, zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.), należy sprawowanie nadzoru nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mońkach, polegającego na kontroli i ocenie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej. Szczegółowe zasady kontroli określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94 poz. 1097), z których wynika, że podmiot sprawujący nadzór przeprowadza kontrole okresowe i sprawdzające. Kontrole okresowe są podejmowane co najmniej raz w roku celem dokonania okresowej oceny działalności jednostki organizacyjnej, kontrole sprawdzające są prowadzone w celu zbadania, czy usunięto nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli okresowych. Z przeprowadzonych kontroli powinien być sporządzony protokół zawierający ustalenia (wyniki) kontroli oraz wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości. Stwierdzono, że badana jednostka nie przeprowadzała kontroli w wykonaniu obowiązków określonych przywołanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia – str. 11 protokołu kontroli.

 

         W wyniku kontroli gospodarki pieniężnej ustalono, że na koncie 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych” wykazane zostało nierealne saldo w kwocie 1.404 zł. Kontrolowana jednostka nie posiadała wydzielonego rachunku bankowego dla Starostwa jako jednostki budżetowej, w związku z czym na koncie 130 dokonywane były zapisy na podstawie wyciągów bankowych dotyczących rachunku bieżącego budżetu. Zgodnie z zasadami funkcjonowania konta 130 zawartymi w rozporządzeniu Ministrów Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.), konto 130 przy braku odrębnego rachunku bankowego Starostwa nie może wykazywać salda na koniec roku, ponieważ pod datą 31 grudnia istniejące salda dotyczące realizacji przez Starostwo dochodów i wydatków podlegają przeksięgowaniu na konto 800 „Fundusz jednostki”.

           Należy też zwrócić uwagę, że zasady funkcjonowania konta analitycznego 130-2 “Dochody budżetu państwa” określone w zakładowym planie kont jednostki są sprzeczne z zasadami określonymi w przywołanym rozporządzeniu Ministra Finansów dla sytuacji braku wydzielonego rachunku dla Starostwa. Kontrolowana jednostka w zakładowym planie kont ustaliła, że „konto 130-2 „Dochody budżetu państwa” może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków budżetowych z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały przekazane do budżetu państwa”. Środki z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które nie zostały do końca roku przekazane do budżetu państwa wchodzą w skład salda konta 133 „Rachunek bieżący budżetu”, w związku z czym nie mogą być wykazane powtórnie na koncie 130 w ewidencji Starostwa jako jednostki budżetowej. Kwota nieodprowadzonych dochodów budżetu państwa winna wynikać ze strony Ma konta 224 „Rozrachunki budżetu” – str. 19-20 protokołu kontroli.

           Kontrola prawidłowości ewidencji na koncie 133 danych wynikających z wyciągów bankowych do rachunku budżetu wykazała, że utworzone zostało konto 133-3 „Rachunek budżetu – przychody budżetu” służące do ewidencji po stronie Wn operacji stanowiących realizację przychodów budżetu oraz konto 133-4 „Rachunek budżetu – rozchody budżetu”, które zostało przeznaczone do ujmowania, po stronie Ma, operacji dotyczących spłat kredytów i pożyczek oraz udzielania pożyczek z budżetu. Zgodne z wyciągiem bankowym saldo stanowiło wypadkową sald kont 133, 133-3 i 133-4. Tworzenie tego typu kont w ramach konta 133 nie znajduje uzasadnienia w świetle przepisów załącznika nr 1 do przywołanego rozporządzenia Ministra Finansów, ponieważ odzwierciedleniu operacji obejmujących realizację przychodów i rozchodów budżetu służą takie konta jak 134 „Kredyty bankowe”, 250 „Należności finansowe” i 260 „Zobowiązania finansowe” – str. 20-21 protokołu kontroli.

 

Przedmiotem kontroli kompleksowej była też m.in. realizacja przez Powiat Moniecki w 2007 r. dochodów budżetu państwa w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Źródłem najwyższych dochodów z tego tytułu były wpływy z gospodarowania przez Starostę zasobem nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Badając ewidencję księgową wpływów związanych z realizacją tych zadań i sprawozdawczość budżetową ich dotyczącą, stwierdzono, że:

a) nie prowadzono w księgach ewidencji należności z tytułu użytkowania wieczystego według poszczególnych dłużników, jak tego wymagają przepisy rozporządzenia Ministra  Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości... w zakresie zasad funkcjonowania konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” – str. 32-33 protokołu kontroli,

b) nie we wszystkich przypadkach nieterminowych płatności za użytkowanie wieczyste ujmowano w księgach i pobierano należne odsetki (ustalenie dotyczy niewielkiej kwoty odsetek – 6,50 zł) – str. 33 protokołu kontroli; prawo dochodzenia przez wierzyciela odsetek za czas opóźnienia w zapłacie wynika z art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, zaś obowiązek ujmowania odsetek w księgach rachunkowych w momencie zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału określa obecnie § 7 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości…,

c) sporządzane dla Starostwa Powiatowego jednostkowe sprawozdania Rb-27ZZ wykazywały rozbieżności z zasadami ich sporządzania określonymi w § 6 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 1 załącznika nr 34 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.), co przejawiało się wypełnianiem w sprawozdaniu jednostkowym kolumny „Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego”, podczas gdy kolumny ta powinna być wypełniania jedynie w sprawozdaniu zbiorczym – str. 34 protokołu kontroli,

d) nie prowadzono na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe” ewidencji należności posiadających charakter długoterminowy, wynikających z rozłożenia na raty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W okresie objętym kontrolą w badanej jednostce konto 226 nie funkcjonowało, mimo że zostało przewidziane w zakładowym planie kont – str. 38-39 protokołu kontroli.

W zakresie prawidłowości obciążania kontrahentów stwierdzono, że naliczano podatek VAT od dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolnicze. Zgodnie z przepisami § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze jest zwolniona z podatku VAT; bezpodstawne obciążenie dzierżawcy podatkiem VAT wynosi 22 zł rocznie (od kwoty czynszu w wysokości 100 zł) – str. 37 protokołu kontroli.

Kontrola ustalania należnego powiatowi udziału w dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykazała, że badana jednostka niewłaściwie ustalała dochody powiatu od wpływów z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, powodując ich zaniżenie o kwotę 2.949,72 zł w 2007 r. i o 2.467,09 zł w 2006 r. (łącznie o 5.416,81 zł). Zaniżenie dochodów zostało spowodowane zaliczeniem na dochody powiatu 5% wpływów z wymienionego tytułu, zamiast 25%, przysługujących powiatowi na podstawie art. 4 ust. 14 (poprzednio art. 4 ust. 4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) w związku z art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami – str. 39-40 protokołu kontroli. Z wyjaśnień Skarbnika wynika, że opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności naliczała osoba zatrudniona na stanowisku zastępcy głównego księgowego w Wydziale Budżetowo-Finansowym Starostwa. Należy wskazać, że w zakresie czynności zastępcy głównego księgowego z dnia 07 czerwca 1999 r., podpisanym przez Starostę, nie zostały przypisane sprawy związane z naliczaniem tych opłat. Obowiązek ustalania pracownikom Wydziału Budżetowo-Finansowego zakresów zadań, uprawnień, odpowiedzialności i  zastępstwa został przypisany zakresem czynności Skarbnikowi.

 

W następstwie kontroli wydatków na podróże służbowe ustalono, że w niektórych poleceniach wyjazdu służbowego brak było wskazania środka lokomocji oraz podpisu kierownika jednostki delegującego pracownika. Stan taki narusza postanowienia § 2 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.), a także „Schematu obiegu dokumentów finansowo-księgowych stanowiących podstawę księgowań w urządzeniach księgowych...”, zawartego w załączniku nr 2 do Instrukcji kontroli wewnętrznej... , ustalającego zasady wystawiania, obiegu i rodzaju czynności związanych z kontrolą wewnętrzną dokumentów – str. 44-45 protokołu kontroli.

 

         W wyniku kontroli gospodarki środkami rzeczowymi ustalono, że wartość środków trwałych na dzień 1 stycznia 2007 r. wynosiła 7.505.277,73 zł i wzrosła w ciągu roku o 1.135.077,90 zł. Wzrost wartości środków trwałych nastąpił między innymi w wyniku przeszacowania wartości działek przeznaczonych do sprzedaży o kwotę 43.523 zł (działki zostały sprzedane w 2008 r.) i budynku mieszkalno-biurowego o kwotę 80.834,73 zł, który przekazany został w części w trwały zarząd dla Powiatowego Urzędu Pracy. Należy wskazać, że zwiększanie wartości środków trwałych na podstawie oszacowania ich wartości nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia zdefiniowana jest w art. 28 ust. 2 ustawy, w tym przywołany przepis stanowi, że w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (według natomiast § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości… środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji). Podkreślenia też wymaga, iż przywołana w art. 28 ust. 1 ustawy aktualizacja wyceny środków trwałych nie zależy od swobodnej decyzji jednostki. Jak bowiem stanowi art. 31 ust. 3 ustawy, wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe mogą ulegać aktualizacji wyceny na podstawie odrębnych przepisów. Zgodne z tą regulacją ustawową jest postanowienie § 5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości…, według którego wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. Owe odrębne przepisy zawarte są w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z art. 15 ust. 5 tej ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych określonych w tym przepisie – str. 60-61 protokołu kontroli.

 

           Kontrola inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych przeprowadzonej według stanu na 10 listopada 2005 r. wykazała, że nie objęto inwentaryzacją w drodze spisu z natury dwóch budynków znajdujących się przy ul. Al. Niepodległości  i przy ul. Wyzwolenia  o łącznej wartości 272.105,27 zł. Badana jednostka nie przedłożyła też dokumentów z poprzedniej inwentaryzacji tych budynków.

           Ustalono ponadto, że środki trwałe o wartości 579.076,46 zł, przejęte przez Starostwo od Zarządu Dróg z dniem 1 stycznia 2004 r., nie były objęte inwentaryzacją według stanu na 10 listopada 2005 r. Ostatnia inwentaryzacja tych składników majątkowych przeprowadzona była 31 grudnia 2003 r. na podstawie zarządzenia Nr 2/2003 likwidatora Powiatowego Zarządu Dróg w Mońkach z dnia 29 grudnia 2003 r. Zgodnie więc z przepisami art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości, następną inwentaryzację tych środków trwałych należało przeprowadzić do dnia 31 grudnia 2007 r. Inwentaryzacja tych składników do czasu kontroli nie została przeprowadzona – str. 63-64 protokołu kontroli. Inwentaryzacją w 2007 r. nie objęto również pozostałych środków trwałych, przejętych przez Starostwo 1 stycznia 2004 r. od Zarządu Dróg, na kwotę 53.760,02 zł. Ostatnia inwentaryzacja tych składników majątkowych przeprowadzona została także przez likwidatora Zarządu Dróg w dniu 31 grudnia 2003 r., w związku z czym następny spis należało przeprowadzić przed 31 grudnia 2007 r. – str. 65 protokołu kontroli.

           W wyniku analizy przedłożonych dokumentów dotyczących przeprowadzonej w 2005 r. inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych ustalono, że inwentaryzacją w drodze spisu z natury objęto samochód  osobowy volkswagen, który w dniu 28 stycznia 2005 r. na podstawie umowy użyczenia przekazany został SP ZOZ w Mońkach w bezpłatne używanie. W dniu inwentaryzacji samochód znajdował się w posiadaniu SP ZOZ, a nie Starostwa Powiatowego, zgodnie więc z przepisami art. 26 ust. 2 ustawy o rachunkowości powinien być objęty inwentaryzacją przeprowadzoną przez jednostkę, w której się znajdował. O wynikach spisu kontrolowana jednostka powinna być powiadomiona przez ZOZ – str. 63 protokołu kontroli.

           Na podstawie kontroli arkuszy spisowych w zakresie prawidłowości ich wypełnienia ustalono, że na arkuszu spisowym nr 04 brak było daty dokonania spisu, natomiast na arkuszu spisu nr 05 danych i podpisu pracownika, któremu spisywane składniki zostały powierzone. Sposób wypełniania arkuszy spisowych określony został w § 5 instrukcji inwentaryzacyjnej. Ponadto w § 11 tej instrukcji do wyrywkowej kontroli, między innymi prawidłowości wypełnienia arkuszy spisowych, zobowiązany został Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej lub kontroler spisowy. Należy wskazać, że Przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej był ten sam pracownik, który pełnił funkcję przewodniczącego zespołu spisowego, w związku z czym obowiązki w zakresie wypełniania arkuszy spisowych i ich kontrola należały do tej samej osoby – str. 65 protokołu kontroli.

         W zakresie rozliczenia inwentaryzacji kontrola ustaliła, że na arkuszu spisu z natury o nr 05 zinwentaryzowane zostały: zestaw komputerowy i komputer z drukarką o łącznej wartości 14.848,44 zł jako środki trwałe niepełnowartościowe. Komisja spisowa wydała opinię, że zestawy komputerowe są zepsute i nie ma możliwości ich naprawy w związku z przestarzałą technologią sprzętu. Komisja zaproponowała, aby jednostki centralne komputerów i zasilaczy przekazać do utylizacji, natomiast monitory sprzedać. Wnioski komisji zostały zatwierdzone w dniu 21 listopada 2005 r. przez ówczesnego Starostę Mirosława Paniczko. Pod datą 20 grudnia 2005 r. na podstawie polecenia księgowania wyksięgowano środki trwałe niepełnowartościowe na kwotę 14.848,44 zł. Z tą samą datą komisja składająca się z czterech pracowników sporządziła protokół na okoliczność zniszczenia zużytych i nie nadających się do dalszego użytkowania składników majątkowych, w którym stwierdziła, aby środki trwałe nie nadające się do dalszej eksploatacji przenieść do piwnicy i przekazać do utylizacji. Kontrolującemu nie okazano dokumentów na okoliczność przekazania sprzętu komputerowego do utylizacji. – str. 63 protokołu kontroli.

           Stwierdzono ponadto, że komisja inwentaryzacyjna dokonała oceny przydatności pozostałych środków trwałych do dalszego ich używania, w związku z tym na oddzielnych arkuszach spisowych ujęto pozostałe środki trwałe pełnowartościowe w wartości 146.681,92 zł i niepełnowartościowe o wartości 5.950 zł. Sporządzony został również protokół z dnia 20 grudnia 2005 r., w którym komisja składająca się z czterech pracowników stwierdziła, że pozostałe środki trwałe na kwotę 5.950 zł zostały przekazane do spalenia w zakładowej kotłowni. Natomiast te, które nie nadawały się do spalenia wywieziono na miejscowe wysypisko. Do dokumentów podlegających ujęciu w księgach rachunkowych nie dołączono dowodu przyjęcia składników na wysypisko.

           Należy dodać, że w przepisach wewnętrznych badanej jednostki brak jest ustaleń w zakresie sposobu postępowania ze środkami rzeczowymi w przypadku, gdy środki te są zbędne lub nie nadają się do dalszej eksploatacji, w tym zasad przeprowadzania likwidacji – str. 63-65 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości i uchybienia były wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Starostwa Powiatowego jako jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie wewnętrznej kontroli finansowej, spoczywa na Panu Staroście jako kierowniku jednostki, stosownie do art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.).

Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości należy do Skarbnika, stosownie do zakresu czynności oraz przepisów art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, a także na Panu Staroście, jako kierowniku jednostki, na którym ciąży powinność wdrożenia i aktualizowania dokumentacji opisującej zasady rachunkowości, stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Zapewnienie realizacji obowiązków, określonych ustawą o zakładach opieki zdrowotnej, w zakresie nadzoru nad SP ZOZ w Mońkach.

 

2. W zakresie postanowień zakładowego planu kont:

a) dostosowanie w zakładowym planie kont zasad funkcjonowania konta 130 do faktu braku posiadania przez Starostwo jako jednostkę budżetową odrębnego rachunku bankowego służącego realizacji dochodów i wydatków,

b) rozważenie rezygnacji z wydzielania w ramach konta 133 subkont służących do ewidencji obrotu pieniężnego dotyczącego operacji związanych z przychodami i rozchodami budżetu, mając na uwadze, że przepisy prawa nie przypisują takiej funkcji kontu 133.

 

3. Zobowiązanie Skarbnika do wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień w prowadzenia ksiąg rachunkowych poprzez:

a) zaniechanie wykazywania na koniec roku sald na koncie 130 w sytuacji braku wyodrębnionego rachunku bieżącego Starostwa jako jednostki budżetowej,

b) prowadzenie ewidencji należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na koncie 221 według poszczególnych dłużników,

c) ujmowanie w księgach rachunkowych oraz dochodzenie odsetek od nieterminowych płatności należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

d) ewidencjonowanie należności o charakterze długoterminowym na koncie 226.

 

4. Wypełnianie kolumny „Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego” wyłącznie w zbiorczym sprawozdaniu Rb-27ZZ.

 

5. Zaniechanie naliczania podatku VAT od czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.

 

6. W zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności:

a) potrącanie jako dochodów powiatu 25% realizowanych wpływów,

b) zobowiązanie Skarbnika do precyzyjnego powierzenia pracownikowi obowiązków w zakresie naliczania opłat i potrącania należnych powiatowi dochodów.

 

7. Określanie w poleceniach wyjazdu służbowego środka lokomocji oraz opatrywanie poleceń wyjazdu podpisem osoby wykonującej czynności pracodawcy.

 

8. Zaniechanie praktyki aktualizowania księgowej wartości środków trwałych z pominięciem zasad aktualizacji wskazanych w ustawie o rachunkowości i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wyksięgowanie kwoty 124.357,73 zł odpowiadającej zwiększonej nieprawidłowo w 2007 r. wartości środków trwałych.

9. W zakresie przeprowadzania inwentaryzacji:

a) przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie częstotliwości i metody przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych,

b) zaniechanie obejmowania spisem z natury środków trwałych przekazanych innym podmiotom,

c) przestrzeganie postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej w zakresie prawidłowości wypełniania arkuszy inwentaryzacyjnych,

d) unikanie sytuacji umożliwiającej jednej osobie przeprowadzanie czynności w zakresie przeprowadzania i kontroli spisu z natury,

e) rzetelne dokumentowanie sposobu likwidacji środków trwałych, w tym celu uregulowanie przedmiotowych zagadnień przepisami wewnętrznymi.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

 

 

Zastępca Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 116533422
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116533422 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |