Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2008

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Zambrowie  

zalecenia - Bursa Szkolna w Białymstoku  

zalecenia - Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Edukacji w Supraślu  

zalecenia - Gimnazjum w Czeremsze  

zalecenia - Gmina Augustów  

zalecenia - Gmina Czeremcha  

zalecenia - Gmina Grabowo  

zalecenia - Gmina Grajewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Kołaki Kościelne  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Kulesze Kościelne  

zalecenia - Gmina Mały Płock  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Narew  

zalecenia - Gmina Narewka  

zalecenia - Gmina Nowinka  

zalecenia - Gmina Suwałki  

zalecenia - Gmina Szepietowo  

zalecenia - Gmina Szypliszki  

zalecenia - Gmina Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Gmina Wyszki  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - I Liceum Ogólnokształcące w Łapach  

zalecenia - IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku  

zalecenia - Miasto Białystok  

zalecenia - Miasto Hajnówka  

zalecenia - Miasto i Gmina Choroszcz  

zalecenia - Miasto i Gmina Knyszyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Wasilków  

zalecenia - Miasto Łomża  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miejsko Gminne Centrum Kultury w Choroszczy  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Suchowoli  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce  

zalecenia - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie  

zalecenia - Powiat Augustowski  

zalecenia - Powiat Białostocki  

zalecenia - Powiat Bielski  

zalecenia - Powiat Hajnowski  

zalecenia - Powiat Kolneński  

zalecenia - Powiat Moniecki  

zalecenia - Powiat Siemiatycki  

zalecenia - Powiat Sokólski  

zalecenia - Powiat Suwalski  

zalecenia - Powiat Zambrowski  

zalecenia - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach  

zalecenia - Przedszkole nr 5 w Hajnówce  

zalecenia - Przedszkole w Wasilkowie  

zalecenia - Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Ogólny w Grajewie  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. J. Śniadeckiego w Białymstoku  

zalecenia - Zesół Szkół w Narewce  

zalecenia - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 4 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie  

zalecenia - Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce  

zalecenia - Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych  zalecenia - Powiat Suwalski

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2009-02-28 10:37
Data modyfikacji:  2009-02-28 10:38
Data publikacji:  2009-02-28 10:39
Wersja dokumentu:  1


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Zespół w Suwałkach

 

 

 

           Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 02 lutego 2009 roku (znak: RIO.V.6011- 9/08), o treści jak niżej:

 

 

Pan

Szczepan Ołdakowski

Starosta Suwalski

 

W wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Powiatu Suwalskiego, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto sprawy ogólnoorganizacyjne, w tym regulacje wewnętrzne z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej i rachunkowości, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, planowanie i wykonanie budżetu powiatu, realizację dochodów budżetu państwa z tytułu wykonywania przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, udzielanie zamówień publicznych, gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi powiatu.

 

W sferze prowadzenia ksiąg rachunkowych stwierdzono uchybienia naruszające wymogi ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.), a także przepisów wewnętrznych, polegające w szczególności na:

a) ewidencjonowaniu w urządzeniach księgowych budżetu, na koncie 224 „Rozrachunki budżetu”, rozrachunków z tytułu podatku VAT – str. 15 i 26 protokołu kontroli; rozliczenia z tytułu podatku VAT powinny być ewidencjonowane na koncie 225 „Rozrachunki z budżetami” w księgach Starostwa jako jednostki budżetowej, w związku z tym, iż są pochodną operacji związanych z realizacją dochodów i wydatków budżetu;

b) ewidencjonowaniu na koncie 101 „Kasa” w urządzeniach księgowych budżetu zwrotów nadpłat dochodów, wbrew postanowieniom zakładowego planu kont dla budżetu oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia, które nie przewidują prowadzenia konta 101 w ewidencji budżetu – str. 15-16 protokołu kontroli;

c) nieprawidłowym sporządzaniu zbiorczych zestawień dowodów źródłowych w świetle art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy oraz przepisów wewnętrznych, co polegało na nie wymienianiu pojedynczo dowodów wchodzący w skład zbioru; ograniczono się jedynie do wskazania kwot wynikających z poszczególnych dowodów – str. 22 protokołu kontroli.

 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach pełni funkcję inkasenta opłaty skarbowej, dla której właściwym miejscowo organem podatkowym jest Prezydent Suwałk, na podstawie umowy zawartej z miastem. Stwierdzono, że postanowienia umowy były nieprecyzyjne, co skutkowało wystąpieniem uchybień w zakresie dokumentowania obrotu gotówkowego dotyczącego poboru opłaty. Stosowane rozwiązania uniemożliwiały kontrolę prawidłowości zarachowania przyjętej gotówki do kasy; pod raportami kasowymi brak było dowodów źródłowych, tj. kwitariuszy dokumentujących przyjęcie gotówki – str. 22-24 protokołu kontroli. W trakcie trwania kontroli opisane uchybienia zostały wyeliminowane.

 

Kolejnym obszarem z zakresu rachunkowości, w którym stwierdzono uchybienia, było przeprowadzenie i udokumentowanie inwentaryzacji środków trwałych. Stwierdzono, że arkusze spisu z natury nie zostały podpisane na dowód ich sprawdzenia, co zgodnie z regulacjami wewnętrznymi należało do obowiązków przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej. Kontrola wykazała również, iż żadnemu pracownikowi nie został powierzony obowiązek dokonania wyceny inwentaryzacji. Pomimo braku uregulowania tej kwestii inwentaryzacja została wyceniona i rozliczona. Sprawdzenie arkuszy spisu z natury wykazało również, że w rubrykę „osoba materialnie odpowiedzialna” wpisywano dane pracownika, któremu Pan Starosta nie powierzał odpowiedzialności materialnej – str. 84-85 protokołu kontroli.

 

Kontrolą objęto udzielanie i otrzymywanie dotacji przez Powiat Suwalski. W zakresie dotacji na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych stwierdzono, że w 2007 r. przekazana została na rzecz Powiatowego Zrzeszenia LZS w Suwałkach kwota 6.000 zł w związku z realizacją celu publicznego powiatu w ramach programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim”. Wyłonienie podmiotu, z którym zawarto umowę zlecenia realizacji zadania publicznego, odbyło się z pominięciem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.). W złożonym do protokołu wyjaśnieniu wskazano, że powodem niestosowania przepisów przywołanej ustawy było m.in. to, że „przepisy tej ustawy nie dotyczą programu „Organziator...” na etapie jego współfinansowania przez samorząd. Ustawa określa zasady powierzania bądź wspierania zadań przekazanych do realizacji organizacji pozarządowej /art. 5 ust. 4 ustawy/, natomiast przedmiotowy program dotyczy współfinansowania umów-zleceń „Organizatora”, a także, że „To Krajowy Zarząd LZS składał ofertę na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i stamtąd otrzymał dotację na realizację tego programu” – str. 64-65 protokołu kontroli, załącznik nr 5 do protokołu kontroli

W świetle przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego... należy wskazać, iż fakt uzyskania przez podmiot niepubliczny dofinansowania realizowanego zadania publicznego z innych źródeł, nie może być uznany za okoliczność zwalniającą pozostałe podmioty, zobowiązane do stosowania ustawy przy zlecaniu zadań, z obowiązku zachowania trybu przewidzianego tą ustawą. Uzyskanie przez organizację pozarządową dofinansowania zadania z innych źródeł (w tym ze środków budżetu państwa) nie stwarza także po stronie powiatu obowiązku wyboru tego podmiotu przy zlecaniu realizacji własnych zadań. Wskazać tu można np. na przepis art. 14 pkt 5 ustawy o działalności pożytku..., według którego podmiot składający ofertę realizacji zadania publicznego powinien w niej zamieścić informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

W zakresie dotacji stwierdzono także nieprawidłowości w obrębie stosowania klasyfikacji budżetowej ustalonej przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.). W 2007 r. z budżetu powiatu przekazana została m.in. dotacja dla miasta Suwałki w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej w Suwałkach wykonującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz w tej samej wysokości dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach na wzajemną współpracę w zakresie ochrony folkloru i sztuki ludowej na terenie Powiatu Suwalskiego. Przekazane dotacje zostały błędnie sklasyfikowane: w odniesieniu do Biblioteki do par. 2320 „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między j.s.t”, natomiast w odniesieniu do ROKIS do par. 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”. Obie dotacje winny być ujęte w par. 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t” – str. 91-92 protokołu kontroli.

Ponadto powiat zawierał porozumienia z gminami, których przedmiotem było przyjęcie środków na zadania powiatu, takie jak prowadzenie działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez PCPR oraz utrzymanie i przebudowa dróg powiatowych, traktując otrzymane środki jako dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., a nie jako otrzymaną pomoc finansową od gmin. W świetle przepisów art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w zw. z art. 8 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w opisanym stanie faktycznym nie nastąpiło przekazanie przez gminy realizacji zadania publicznego w drodze porozumienia, lecz udzielono powiatowi pomocy finansowej na realizację zadań własnych, o której mowa w art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 149, poz. 2104 ze zm.). Nieprawidłowo zatem sklasyfikowano środki na kwotę 97.500 w par. 2310 i na kwotę 450.000 zł w par. 6610 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.”. Należało je ująć, odpowiednio, w par. 2710 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t” i par. 6300 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” – str. 93-95 protokołu kontroli.

Błędne stosowanie klasyfikacji budżetowej stwierdzono także w zakresie innych niż dotacje dochodów i wydatków. Dotyczyły one ujęcia dochodów z najmu w kwocie 85,96 zł do par. 0970 „Wpływy z różnych dochodów”, zamiast do par. 0750 „ Dochody z najmu i dzierżawy” (str. 42-43 protokołu kontroli) oraz wydatków z tytułu krajowych podróży służbowych w kwocie 160 zł do par. 4420 „Podróże służbowe zagraniczne”, zamiast do par. 4410 „Podróże służbowe krajowe” - str. 58 protokołu kontroli.

 

          W wyniku czynności sprawdzających dotyczących realizacji dochodów ustalono, że kontrolowana jednostka w podanym do publicznej wiadomości wykazie, dotyczącym dwóch nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, nie zamieściła informacji, o której mowa w art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), tj. terminu złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Termin na złożenie wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszeniu wykazu. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 3 lipca 2007 r. Ogłoszenie o przetargu zostało upublicznione w okresie od 25 lipca do 6 września 2007 r. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. W opisanym stanie faktycznym okres, jaki musi upłynąć między upublicznieniem wykazu i ogłoszenia o przetargu, nie został zachowany – str. 38-41 protokołu kontroli.

Na podstawie analizy dokumentacji przetargowej dotyczącej zbadanych postępowań stwierdzono, iż jednostka w ogłoszeniach o przetargu nie wskazuje form wnoszenia wadium, podając jedynie informację o wysokości wadium w pieniądzu. Z przepisów § 4 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) wynika, że wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, zaś właściwy organ wskazuje w ogłoszeniu o przetargu formy wnoszenia wadium. Również § 13 pkt 5 rozporządzenia, traktujący o ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym, stanowi, iż ogłoszenie winno zawierać informacje o wysokości wadium, formach, terminach i miejscu jego wniesienia. Literalna wykładnia tych przepisów wskazuje, że organizator przetargu nie jest uprawniony do wymagania jednej, wybranej przez siebie, formy wniesienia wadium, lecz wybór formy – spośród dopuszczonych przepisami rozporządzenia – należy do oferenta, zaś informacja o dopuszczonych prawem formach winna znaleźć się w ogłoszeniu. Ponadto w ogłoszeniu o drugim przetargu na zbycie nieruchomości nie podano terminu przeprowadzenia poprzedniego przetargu, co narusza art. 38 ust. 2 ustawy – str. 42 protokołu kontroli.

Kontrola dochodów budżetu wykazała ponadto, że w przypadku dokonania przez dzierżawcę wpłaty czynszu po terminie wynikającym z umowy (termin płatności – do 30 sierpnia, wpłata 19 października) jednostka nie naliczyła należnych odsetek, w kwocie 2,05 zł, mimo wyraźnego wskazania w umowie o obowiązku poniesienia kosztów odsetek w wysokości ustawowej z tytułu nieterminowych płatności – str. 49 protokołu kontroli.

 

W zakresie prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa stwierdzono, że Pan Starosta, wykonujący te zadania na mocy przepisów art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie sporządził planu wykorzystania zasobu, który powinien być sporządzony na okres 3 lat i zawierać elementy wskazane w art. 23 ust. 1d ustawy, obowiązującym od 22 października 2007 r. Z kolei zestawienie gruntów będących własnością Skarbu Państwa, przedłożone kontrolującym, nie posiadało cech wymaganych dla ewidencji na mocy obowiązujących od 22 października 2007 r. przepisów art. 23 ust. 1c ustawy. Nie zawierała ona w szczególności wskazania: dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Skarb Państwa praw do nieruchomości, w przypadku braku księgi wieczystej; przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym; daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste lub daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa - str. 45-46 protokołu kontroli.

Ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa była prowadzona w księgach Starostwa na koncie 011 „Środki trwałe”. Wartość nieruchomości Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiła 5.050.909 zł i została wykazana w bilansie Starostwa. O tę sumę została zatem zawyżona wartość aktywów jednostki – str. 46 protokołu kontroli.

Kontrola prawidłowości ustalania w 2007 r. należnych powiatowi dochodów w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wykazała, że z tytułu wpływów osiągniętych z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności potrącano jako dochody powiatu 5% zamiast 25% wpływów. Spowodowało to zaniżenie dochodów o 13,02 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 14 (poprzednio art. 4 ust. 4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.), do wpływów osiągniętych z opłat z tytułu przekształcenia stosuje się odpowiednio przepis art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Od 2008 roku jednostka z tytułu wpływów osiągniętych z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości potrąca na dochody powiatu 25% - str. 45 protokołu kontroli.

W zakresie umarzania należności przypadających powiatowi w związku z realizacją zadań zleconych stwierdzono, że w 2007 roku została umorzona zaległość osoby fizycznej z tytułu dzierżawy maszyn poligraficznych wraz z odsetkami w wysokości 7.278,11 zł, w tym należność główna 1.347,33 zł. Umorzenia dokonał Zarząd Powiatu uchwałą nr XLIII/91/07 z dnia 6 grudnia 2007 roku, powołując się na niewłaściwą podstawę prawną, tj. art. 43 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych oraz nieobowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 117, poz. 791). Właściwą podstawę stanowił w czasie podjęcia uchwały o umorzeniu art. 43 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w zw. z odpowiednią przesłanką spośród wskazanych w art. 42 ust. 1 tej ustawy – str. 51-52 protokołu kontroli.

 

W zakresie wydatków budżetowych badaniu poddano m.in. prawidłowość rozliczenia kosztów krajowych podróży służbowych w świetle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.) stwierdzając, że pracownicy odbywający podróż służbową własnym samochodem nie zwracali się do pracodawcy z pisemnym wnioskiem o zgodę na odbywanie podróży służbowej takim środkiem lokomocji. W myśl § 5 ust. 1 przywołanego rozporządzenia, środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca, zaś § 5 ust. 3 stanowi, że na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nie będącym własnością pracodawcy. Z kontekstu tego przepisu wynika, że możliwość zlecenia podróży samochodem prywatnym jest uzależniona od wyrażenia przez pracownika woli w tym zakresie. Przesądza to o niezbędności elementu wniosku, ponieważ pracodawca nie może z własnej inicjatywy zlecić odbywania podróży samochodem prywatnym – str. 58 protokołu kontroli.

Ustalono również, iż w okresie objętym kontrolą obowiązywała 1 umowa o używanie pojazdu do celów służbowych zawarta z inspektorem Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa. Umowa została zawarta na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.). Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne został ustalony na 1.000 km. W umowie ustalono, że zwrot kosztów używania pojazdu do celów służbowych będzie następował na podstawie rozliczenia polecenia wyjazdu służbowego (delegacji), co narusza § 4 przywołanego rozporządzenia, stanowiący, że zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych w jazdach lokalnych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych – str. 57-58 protokołu kontroli.

 

Badaniu poddano również prawidłowość udzielania zamówień publicznych w świetle przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej badanych postępowań stwierdzono, iż organizację, tryb pracy i zakresy obowiązków poszczególnych członków komisji przetargowej określał jej przewodniczący. Jest to sprzeczne z art. 21 ust. 3 ustawy, stanowiącym, że określenie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej, w sposób mający na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac, należy do kierownika zamawiającego – str. 75 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości i uchybienia były wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Starostwa Powiatowego jako jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie wewnętrznej kontroli finansowej, spoczywa na Panu Staroście jako kierowniku jednostki, stosownie do art. 44 ustawy o finansach publicznych oraz art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym.

Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości należy do Skarbnika, stosownie do zakresu czynności oraz przepisów art. 45 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Zobowiązanie Skarbnika do wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, poprzez:

a) prowadzenie ewidencji rozrachunków z tytułu VAT w księgach rachunkowych Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej;

b) zaprzestanie księgowania wypłat gotówkowych z kasy w ewidencji budżetu;

c) prawidłowe sporządzanie zbiorczych zestawień dowodów źródłowych,

d) wyksięgowanie z ewidencji wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

 

2. W zakresie inwentaryzacji:

a) zapewnienie stosowania zasad ustalonych przepisami wewnętrznymi w zakresie sprawdzania i wypełniania arkuszy spisu z natury,

b) formalne przypisanie pracownikowi obowiązków dotyczących wyceny inwentaryzacji.

 

3. Udzielanie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu postępowania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego..., a w przypadku zlecania zadań nieobjętych tą ustawą, w trybie określonym uchwałą Rady podjętą na podstawie art. 176 ustawy o finansach publicznych.

 

4. Prawidłowe stasowanie klasyfikacji budżetowej, przy uwzględnieniu uwag zawartych w części opisowej wystąpienia i protokole kontroli.

 

5. W zakresie przetargów na zbycie nieruchomości:

a) zawieranie w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży informacji o terminie złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

b) podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargach po upływie 6 tygodni od upublicznienia wykazu,

c) zawieranie w ogłoszeniach o przetargach informacji na temat dopuszczonych prawem form wnoszenia wadium,

d) podawanie w ogłoszeniach o drugim przetargu terminu przeprowadzenia pierwszego przetargu.

 

6. Naliczanie odsetek od nieterminowo wnoszonych dochodów.

 

7. Właściwą realizację obowiązków w zakresie gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa poprzez:

a) sporządzenie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,

b) prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa zawierającej wszystkie elementy wskazane art. 23 ust. 1c ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

8. Zlecanie odbywania podróży służbowej pojazdami prywatnymi pracowników na podstawie wniosku pracownika o odbycie podróży służbowej własnym środkiem lokomocji.

 

9. Dostosowanie umowy o używanie przez pracownika samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do jazd lokalnych do regulacji § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów..., przewidującej ryczałtowe zasady rozliczania kosztów.

 

10. Określanie przez Pana Starostę organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej.

 

O sposobie wykonania zaleceń proszę powiadomić Regionalna Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

           Dodatkowo informuję o możliwości składania w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa Izby do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3 – 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30 – dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Do wiadomości

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Zespół w Suwałkach

 

 

         Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

Odsłon dokumentu: 116584529
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116584529 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |