Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2008

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Zambrowie  

zalecenia - Bursa Szkolna w Białymstoku  

zalecenia - Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Edukacji w Supraślu  

zalecenia - Gimnazjum w Czeremsze  

zalecenia - Gmina Augustów  

zalecenia - Gmina Czeremcha  

zalecenia - Gmina Grabowo  

zalecenia - Gmina Grajewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Kołaki Kościelne  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Kulesze Kościelne  

zalecenia - Gmina Mały Płock  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Narew  

zalecenia - Gmina Narewka  

zalecenia - Gmina Nowinka  

zalecenia - Gmina Suwałki  

zalecenia - Gmina Szepietowo  

zalecenia - Gmina Szypliszki  

zalecenia - Gmina Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Gmina Wyszki  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - I Liceum Ogólnokształcące w Łapach  

zalecenia - IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku  

zalecenia - Miasto Białystok  

zalecenia - Miasto Hajnówka  

zalecenia - Miasto i Gmina Choroszcz  

zalecenia - Miasto i Gmina Knyszyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Wasilków  

zalecenia - Miasto Łomża  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miejsko Gminne Centrum Kultury w Choroszczy  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Suchowoli  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce  

zalecenia - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie  

zalecenia - Powiat Augustowski  

zalecenia - Powiat Białostocki  

zalecenia - Powiat Bielski  

zalecenia - Powiat Hajnowski  

zalecenia - Powiat Kolneński  

zalecenia - Powiat Moniecki  

zalecenia - Powiat Siemiatycki  

zalecenia - Powiat Sokólski  

zalecenia - Powiat Suwalski  

zalecenia - Powiat Zambrowski  

zalecenia - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach  

zalecenia - Przedszkole nr 5 w Hajnówce  

zalecenia - Przedszkole w Wasilkowie  

zalecenia - Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Ogólny w Grajewie  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. J. Śniadeckiego w Białymstoku  

zalecenia - Zesół Szkół w Narewce  

zalecenia - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 4 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie  

zalecenia - Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce  

zalecenia - Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych  zalecenia - Powiat Bielski

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2009-03-30 08:40
Data modyfikacji:  2009-03-30 08:40
Data publikacji:  2009-03-30 08:40
Wersja dokumentu:  1


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 03 marca 2009 roku (znak: RIO.I.6011-18/08), o treści jak niżej:

 

 

 

Pan

Sławomir Snarski

Starosta Bielski

 

W wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Powiatu Bielskiego, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto sprawy ogólnoorganizacyjne, w tym regulacje wewnętrzne z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej i rachunkowości, sprawozdawczość finansową, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, planowanie i wykonanie budżetu powiatu, realizację dochodów budżetu państwa z tytułu wykonywania przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, udzielanie zamówień publicznych, gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi powiatu.

 

Badając dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości w świetle art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) i przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.) stwierdzono, że określone w zakładowym planie kont zasady funkcjonowania konta 967 „Fundusze pomocowe” odbiegały od zasad określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów. W zakładowym planie kont przyjęto, że w roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, saldo konta 967 przenosi się na konto 960 „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu”. W wyniku takiej regulacji saldo konta 967 w zakresie projektów realizowanych w okresach dłuższych niż rok budżetowy nie wyrażało rzeczywistego zaangażowania funduszy pomocowych i nie pozwalało na ustalenie wyniku na operacjach z udziałem środków pomocowych za dany rok budżetowy, który w bilansie z wykonania budżetu podlega prezentacji w poz. II.1.4 pasywów, a także na ustalenie skumulowanego wyniku na zasobach budżetu i wyniku na operacjach niekasowych z udziałem środków pomocowych (saldo konta 967 pomniejszone o wynik z kasowego wykonania za dany rok budżetowy, wyliczony na podstawie obrotów kont 907 i 908), wykazywanych w łącznej kwocie w poz. II.4 pasywów, jako różnica salda konta 967 na koniec roku i kwoty ujętej w poz. II.1.4.

Saldo konta 967 na koniec roku w odniesieniu do poszczególnych projektów powinno wyrażać zaangażowanie funduszy pomocowych od rozpoczęcia realizacji projektu do dnia bilansowego. W ewidencji budżetu powiatu zaangażowanie to, z uwagi na coroczne przenoszenie salda konta 967 na konto 960, nie obejmowało zaangażowania środków funduszy pomocowych w latach poprzedzających rok budżetowy. W związku z tym nie było możliwe przedstawienie prawidłowych danych w bilansie z wykonania budżetu powiatu w pozycjach II.1.4 i II.4 pasywów. W trakcie kontroli uwzględniono jej ustalenia i zmieniono w zakładowym planie kont opis kont 960 i 967, dostosowując zasady ich funkcjonowania do wymogów wynikających z przywołanego rozporządzenia – str. 8-9 protokołu kontroli

W wyniku analizy zapisów na kontach 960 i 967 ustalono, że łączne saldo strony Ma konta 967, dotyczące projektów kontynuowanych w 2008 r., powinno wynosić na koniec 2007 r. 91.714,23 zł. W związku z tym, że w kontrolowanej jednostce rzeczywiste saldo konta 967 na koniec 2007 r. zostało w 2008 r. przeksięgowane na konto 960 w trakcie kontroli zgłoszono potrzebę korekty tego zapisu. W księgach rachunkowych 2008 r. przeniesiono pod datą 31 grudnia z konta 960 na stronę Ma konta 967 kwotę odpowiadającą sumie sald tych projektów, które były kontynuowane w 2008 r. – str.15 protokołu kontroli.

Poza tym kontrola wykazała, że do dochodów budżetowych realizowanych Starostwie jest zaliczany podlegający odliczeniu podatek VAT, ujęty w fakturach oleju opałowego. Podatek z tego tytułu wyniósł w 2007 r. 65.497,01 zł. Jak stwierdzono, olej opałowy w ciągu roku jest wyceniany i odnoszony w koszty w cenie nabycia brutto, bez pomniejszenia jego wartości o podatek VAT podlegający odliczeniu, a na koniec roku olej opałowy wycenia się według ceny netto – ceny nabycia, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy o rachunkowości. W dokumentacji opisującej przyjęte w Starostwie zasady rachunkowości kwestie sposobu wyceny oleju opałowego i kwalifikowania podatku VAT podlegającego odliczeniu do dochodów budżetowych, zamiast pomniejszania o odliczoną kwotę podatku wydatków budżetowych, nie zostały uregulowane – str. str.11-12 protokołu kontroli.

W wyniku kontroli zgodności zapisów księgowych z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. ustalono również, że:

- na kontach 907 „Dochody z funduszy pomocowych” i 908 „Wydatki z funduszy pomocowych” zostały ujęte w 2007 r., poza operacjami dotyczącymi finansowania programów ze środków pomocowych, także dochody z innych źródeł niż fundusze pomocowe w łącznej kwocie 106.255,86 zł, podlegające ewidencji na koncie 901 „Dochody budżetu”, oraz wydatki sfinansowane z innych źródeł w kwocie 106.658,98 zł, podlegające ewidencji na koncie 902 „Wydatki budżetu”; uchybienie to nie miało jednak istotnego wpływu na wynik budżetu na funduszach pomocowych – str.14-15 protokołu kontroli;

- na stronie Ma konta 222 „Rozliczenie z tytułu dochodów budżetowych” w ewidencji Starostwa jako jednostki budżetowej nie są księgowane dane wynikające z miesięcznych sprawozdań o dochodach budżetowych – ewidencja na podstawie sprawozdań budżetowych na tym koncie ogranicza się do jednorazowych zapisów na podstawie rocznych sprawozdań jednostkowych. W grudniu 2007 r. ujęto na koncie 222 dochody budżetowe wykazane w rocznym sprawozdaniu jednostkowym Rb-27S Starostwa Powiatowego w kwocie 1.946.495,13 zł, a także w rocznym jednostkowym sprawozdania Rb-27ZZ w kwocie 481.707, 91 zł (zapisem Wn 240-2, Ma 222-1). W związku z tym, że w ewidencji budżetu powiatu wymienione sprawozdania księgowane są bieżąco, w ciągu roku saldo Wn konta 222 w ewidencji budżetu jest inne niż saldo konta 222 w ewidencji Starostwa (w związku z brakiem księgowań miesięcznych sprawozdań – w ciągu roku konto 222 również w ewidencji Starostwa wykazuje saldo strony Wn). Ponadto, w kontrolowanej jednostce zrealizowane dochody stanowiące dochody Skarbu Państwa, przekazane na rachunek budżetu powiatu, są ujmowane zapisem Wn 222-1, Ma 130-3. Na koniec roku dochody z tego tytułu, na podstawie sprawozdania rocznego Rb-27 ZZ, są przenoszone z konta 222-1 na stronę Wn konta 240-2. Zgodnie z opisem kont 222 i 240 zamieszczonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów przekazanie dochodów Skarbu Państwa na rachunek budżetu należy ujmować bieżąco zapisem Wn 240, Ma 130, a nie jak w kontrolowanej jednostce zapisem Wn 222, Ma 130 – str.15-16 protokołu kontroli;

- na koncie 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” na stronie Wn nie ujmuje się w Starostwie Powiatowym jako jednostce budżetowej wydatków wynikających z miesięcznych sprawozdań Rb-28S. Wydatki na stronie Wn konta 223 księguje się na koniec roku na podstawie rocznego sprawozdania Rb-28S. Podobnie jak miesięczne sprawozdania Rb-27S, w ewidencji budżetu powiatu są ujmowane bieżąco również sprawozdania miesięczne Starostwa dotyczące wydatków. Z uwagi na stosowaną w ewidencji Starostwa technikę ujmowania zrealizowanych wydatków nie ma możliwości porównania salda konta 223 ze stanem rozliczeń wynikających z zapisów na koncie 223 w ewidencji budżetu. W podobny sposób, jak na koncie 223, są dokonywane w ewidencji Starostwa i budżetu powiatu zapisy na koncie 228 „Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych” – str. 16 protokołu kontroli.

 

         Kontrola sporządzonej sprawozdawczości finansowej wykazała, że bilanse z wykonania budżetu powiatu za 2006 i 2007 r. zostały sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości…, zamiast na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. Aktualnie obowiązujący wzór bilansu przedstawia inny układ danych w pasywach bilansu w pozycjach składających się na poz. II. „Aktywa budżetu netto”. Poza tym, bilans z wykonania budżetu powiatu za 2007 r. jest obarczony błędami wynikającymi z prowadzenia niewłaściwej ewidencji księgowej na kontach 901 „Dochody budżetu”, 902 „Wydatki budżetu”, 907 „Dochody z funduszy pomocowych”, 908 „Wydatki z funduszy pomocowych”, 960 „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu” i 967 „Fundusze pomocowe”, polegających na ewidencjonowaniu na kontach 907 i 908 dochodów i wydatków projektów finansowanych ze środków budżetu państwa oraz z uwagi na przenoszenie w następnym roku budżetowym salda konta 967 na konto 960. W trakcie kontroli sporządzone zostały bilanse z wykonania budżetu za 2006 i 2007 r. na aktualnie obowiązujących wzorach.

            W wyniku analizy 19 jednostkowych sprawozdań finansowych powiatowych jednostek budżetowych za 2007 r. stwierdzono, że w pasywach bilansów w poz. D.I.1.7 „Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych”:

- w 9 przypadkach wykazano dane zgodne z sumą sald strony Wn kont 222, 223, 227 i 228 w ewidencji budżetu;

- w 8 przypadkach w analizowanej pozycji bilansu nie wykazano żadnych danych na koniec i początek roku, mimo wystąpienia w ewidencji budżetu sald strony Wn kont 222, 223, 227 i 228;

- w 2 przypadkach nie wykazano analizowanych danych na początek roku, mimo iż z ewidencji budżetu wynika, że w ewidencji tych jednostek powinny wystąpić salda kont wykazywanych w analizowanej pozycji bilansu.

W związku z tym, w łącznym bilansie jednostek budżetowych za 2007 r. dane na początek roku są o 3.534,20 zł niższe od kwoty wynikającej z zapisów na wymienionych kontach w ewidencji budżetu, a na koniec roku – niższe o 33.271,64 zł – str.18, 61-62 protokołu kontroli. Przedstawione rozbieżności mogą wskazywać na błędne sporządzanie bilansów przez podległe jednostki organizacyjne.

Z ustaleń kontroli wynika również, że w skonsolidowanym bilansie powiatu za 2007 rok nie dokonano wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań budżetu powiatu i powiatowych jednostek budżetowych dotyczących rozliczeń z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych. Ewidencja księgowa budżetu powiatu wskazuje, że wyłączeniu w skonsolidowanym bilansie za 2007 r., na podstawie art. 60 ust. 6 pkt 1 ustawy o rachunkowości, podlegały wzajemne należności budżetu i zobowiązania powiatowych jednostek budżetowych wynoszące na początek roku 95.801,04 zł, a na koniec roku 146.391,77 zł (w trakcie kontroli skonsolidowany bilans powiatu za 2007 r. został skorygowany o podlegające wyłączeniu wzajemne rozliczenia). Ponadto stwierdzono, że w skonsolidowanym bilansie powiatu nie uwzględniono danych wynikających ze sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2007 r. Zgodnie z art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym, mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne – str. 19 protokołu kontroli. Jak wskazało Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (BP10/4834/13/BKB/08/1267): „ Definicja sprawozdania skonsolidowanego została określona w art. 55 rozdziału 6 "Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych" ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej (czyli (…) - jednostki samorządu terytorialnego) obejmuje dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, zestawionych w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę, a więc jednostkę samorządu terytorialnego. Sprawozdanie skonsolidowane, w przeciwieństwie od sprawozdań łącznych lub zbiorczych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, nie zawiera wzajemnych należności i zobowiązań, przychodów i kosztów, zrealizowanych zysków i strat na transakcjach wzajemnych oraz aktywów i pasywów wynikających z praw właścicielskich. Oznacza to, iż sprawozdanie skonsolidowane prezentuje sytuację majątkową, finansową i wynikową jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z celem rachunkowości opisanym w  art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości.”

         Badając sprawozdawczość budżetową ustalono, że w rocznym sprawozdaniu Rb-27S za 2007 r. w różnych działach i rozdziałach ujęto dochody w par. 097 „Wpływy z różnych dochodów” w łącznej kwocie 965.720,27 zł. Analiza dochodów ujętych w tym paragrafie wykazała, że w następujących przypadkach zastosowana klasyfikacja nie była zgodna z obowiązującą klasyfikacją budżetową dochodów, określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.):

- w dz. 750 rozdz. 75075 w kwocie 57.352,- zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2006 r. na realizację projektu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Powiatu Bielskiego poprzez wydanie folderu oraz organizację seminarium polsko-białoruskiego” w ramach Programu Sąsiedztwa INERREG IIIA/Tacis CBS Polska-Białoruś-Ukraina, w tym środki pomocowe – 50.605,50 zł (par. 0978) i udział budżetu państwa (par. 0979) - 6.747,40 zł; prawidłowo dochody te należało wykazać w par. 2708 i 2709 – „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”,

- w dz.750 rozdz. 75095 – wpływy ze sprzedaży wody i energii cieplnej z kotłowni w budynkach przy ul. Mickiewicza 46, 11 Listopada, 3 Maja, Jagiellońskiej oraz z kotłowni w Zespole Szkół Nr 3 – w łącznej kwocie 401.071,42 zł, a także wpływy z tytułu refundacji kosztów ogrzewania, dostaw wody i odprowadzania ścieków w dz. 801 rozdz. 8120, które należało sklasyfikować w par. 0830 „Wpływy z usług” – str. 20-21 i 32 protokołu kontroli.

 

         W wyniku kontroli przychodów budżetu stwierdzono, że w 2007 r. Powiat Bielski zaciągnął w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 2.500.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu powiatu oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Uruchomienie kredytu nastąpiło w dniu 11 grudnia 2007 r. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w dacie podpisania umowy (9.12.2007 r.) obowiązywał limit w zaciąganiu kredytów w wysokości 3.662.112 zł, określony uchwałą Nr XIII/93/07 Rady Powiatu Bielskiego z dnia 30 listopada 2007 r., a w dacie wszczęcia postępowania przetargowego na zaciągnięcie kredytu – limit w wysokości 4.612.803 zł, określony uchwałą Nr XI/80/07 Rady Powiatu z dnia 29 września 2007 r.

         Już po uruchomieniu kredytu w kwocie 2.500.000 zł Rada Powiatu Bielskiego uchwałą Nr XIV/101/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. zmniejszyła plan przychodów z tytułu kredytów bankowych do kwoty 2.253.299 zł., a więc do poziomu niższego o 246.701 zł od już zaciągniętych kredytów. W związku z tym wykonanie przywołanej uchwały Rady w omawianym zakresie okazało się niemożliwe – str. 30-31 protokołu kontroli.

 

W wyniku czynności kontrolnych dotyczących realizacji zadań publicznych poprzez współdziałanie Powiatu Bielskiego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ustalono, że w 2007 r. Powiat Bielski otrzymał na wydatki bieżące i inwestycyjne w zakresie budowy dróg powiatowych dotacje celowe na podstawie porozumień zawartych z gminami: Bielsk Podlaski, Boćki, Gminą Brańsk, Orla i Wyszki. Wysokość dotacji według zawartych porozumień wynosiła 2.477.635zł, a na rachunek budżetu powiatu zostały przekazane środki w łącznej kwocie 2.407.436,41 zł, w tym 94.970,14 zł na zadania bieżące i 2.312.466,27 zł na zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg. 

Z ustaleń kontroli wynika, że środki przekazane przez gminy na zarządzanie drogami powiatowymi w planie i wykonaniu budżetu zostały ujęte w dz. 600, rozdz. 6014 „Drogi publiczne powiatowe” w par. 2310 „ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i w § 6610 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”. Treść umów zawartych przez Powiat z wymienionymi gminami wskazuje, że otrzymane środki przeznaczone były na współfinansowanie zadań publicznych przynależnych powiatowi, w związku z czym należało je uznać jako pomoc finansową, o której mowa w art.167 ust. 2 pkt 5 oraz art. 175 ustawy o finansach publicznych i w przepisach ustaw ustrojowych. Właściwymi paragrafami dla takich dochodów w budżecie powiatu są par. 2710 „ Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” i 6300 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”, stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków… – str. 56-57 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości i uchybienia były wynikiem nieprzestrzegania lub błędnej interpretacji przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Starostwa Powiatowego jako jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie wewnętrznej kontroli finansowej, spoczywa na Staroście jako kierowniku jednostki, stosownie do art. 44 ustawy o finansach publicznych oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.).

         Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości należy do Skarbnika Powiatu i Głównego Księgowego Starostwa, zgodnie z art. 45 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, a także działania kontrolowanej jednostki podjęte w trakcie jej trwania, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Uwzględnienie w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości kwestii sposobu wyceny oleju opałowego oraz kwalifikowania podatku VAT podlegającego odliczeniu, w tym rozważenie wprowadzenia zasady pomniejszania o tego typu podatek wydatków budżetowych w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej, w miejsce dotychczasowego kwalifikowania podlegającego odliczeniu podatku VAT do dochodów budżetowych.

 

2. Zobowiązanie głównego księgowego Starostwa do bieżącej ewidencji rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych na podstawie miesięcznych jednostkowych sprawozdań sporządzanych przez tę jednostkę.

 

3. Zwrócenie uwagi na zgodność danych ujętych w bilansach powiatowych jednostek budżetowych w zakresie rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych ze stanem tych rozliczeń wynikającym z ewidencji budżetu.

 

4. Obejmowanie skonsolidowanym bilansem jednostki samorządu terytorialnego danych wynikających ze sprawozdania finansowego SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.

 

5. Spowodowanie prawidłowej klasyfikacji dochodów budżetowych wskazanych w protokole kontroli i niniejszym wystąpieniu.

6. Projektowanie zmian w planie przychodów budżetowych z uwzględnieniem stanu przychodów już zrealizowanych.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

 

 

       Zastępca  Prezesa

         Regionalnej Izby Obrachunkowej

        w Białymstoku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 116533746
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116533746 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |