Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2008

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Zambrowie  

zalecenia - Bursa Szkolna w Białymstoku  

zalecenia - Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Edukacji w Supraślu  

zalecenia - Gimnazjum w Czeremsze  

zalecenia - Gmina Augustów  

zalecenia - Gmina Czeremcha  

zalecenia - Gmina Grabowo  

zalecenia - Gmina Grajewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Kołaki Kościelne  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Kulesze Kościelne  

zalecenia - Gmina Mały Płock  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Narew  

zalecenia - Gmina Narewka  

zalecenia - Gmina Nowinka  

zalecenia - Gmina Suwałki  

zalecenia - Gmina Szepietowo  

zalecenia - Gmina Szypliszki  

zalecenia - Gmina Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Gmina Wyszki  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - I Liceum Ogólnokształcące w Łapach  

zalecenia - IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku  

zalecenia - Miasto Białystok  

zalecenia - Miasto Hajnówka  

zalecenia - Miasto i Gmina Choroszcz  

zalecenia - Miasto i Gmina Knyszyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Wasilków  

zalecenia - Miasto Łomża  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miejsko Gminne Centrum Kultury w Choroszczy  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Suchowoli  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce  

zalecenia - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie  

zalecenia - Powiat Augustowski  

zalecenia - Powiat Białostocki  

zalecenia - Powiat Bielski  

zalecenia - Powiat Hajnowski  

zalecenia - Powiat Kolneński  

zalecenia - Powiat Moniecki  

zalecenia - Powiat Siemiatycki  

zalecenia - Powiat Sokólski  

zalecenia - Powiat Suwalski  

zalecenia - Powiat Zambrowski  

zalecenia - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach  

zalecenia - Przedszkole nr 5 w Hajnówce  

zalecenia - Przedszkole w Wasilkowie  

zalecenia - Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Ogólny w Grajewie  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy  

zalecenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. J. Śniadeckiego w Białymstoku  

zalecenia - Zesół Szkół w Narewce  

zalecenia - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 4 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie  

zalecenia - Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce  

zalecenia - Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych  zalecenia - Gmina Suwałki

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2009-04-17 10:13
Data modyfikacji:  2009-04-17 10:14
Data publikacji:  2009-04-17 10:14
Wersja dokumentu:  1


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Suwałkach

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Zespół w Suwałkach

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 marca 2009 roku (znak: RIO.V.6011-8/08), o treści jak niżej:

 

 

 

                                                                                              Pan

                                                                                              Tadeusz Chołko

                                                                                              Wójt Gminy Suwałki

 

W wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Suwałki za okres 2007 roku oraz inne wybrane okresy, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Suwałki na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto regulacje wewnętrzne dotyczące ustroju i funkcjonowania gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, prowadzenie rachunkowości, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, wykonanie budżetu, w tym realizację wybranych rodzajów dochodów i wydatków, udzielanie zamówień publicznych, realizację zadań zleconych i realizowanych w ramach porozumień, gospodarowanie mieniem komunalnym, rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi.

 

Prawidłowość udzielania przez gminę Suwałki zamówień publicznych zbadano w świetle przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Badając postępowanie na wybór banku do obsługi bankowej budżetu gminy Suwałki stwierdzono, że postępowanie zostało wszczęte w dniu 7 grudnia 2006 r. Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 18 grudnia 2006 r. wszczęto kolejne postępowanie, w którym została złożona jedna oferta, Banku BPH S.A. Oddział w Suwałkach. Cena oferty wynosiła 50.060 zł. Oferta banku została podpisana jednoosobowo przez dyrektora Oddziału, który działał na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Banku. Stwierdzono, że udzielone dyrektorowi pełnomocnictwo obejmowało wykonywanie w imieniu Banku BPH czynności prawnych, w tym m.in. czynności prawnych w zakresie udziału w przetargach, łącznie z drugą uprawnioną osobą. W myśl art. 104 Kodeksu cywilnego, jednostronna czynność prawna z przekroczeniem zakresu pełnomocnictwa jest nieważna. W związku z tym oferta podlegała odrzuceniu na mocy art. 89 ust. 1 pkt 8 Prawa zamówień publicznych, zaś postępowanie unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 tej ustawy – str. 20 protokołu kontroli.

Ponadto w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odśnieżanie dróg gminnych stwierdzono, iż zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie zawierały uzasadnienia wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom, tj. elementów wymaganych przepisami art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych – str. 101 protokołu kontroli.

 

Badając wykonywanie obowiązków dotyczących kontroli podległych jednostek organizacyjnych na podstawie art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) stwierdzono uchybienia w zakresie przestrzegania postanowień instrukcji w sprawie przeprowadzania kontroli, dotyczące niewskazania w upoważnieniu zakresu i tematyki kontroli w jednostkach oświatowych. Ponadto w trakcie kontroli dokonano uszczegółowienia regulacji wewnętrznych dotyczących kontroli podległych jednostek poprzez wskazanie, iż kontrola ma obejmować celowość zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków – str. 9-10 protokołu kontroli.

 

W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych stwierdzono uchybienia naruszające wymogi ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.) oraz przepisów wewnętrznych, poprzez:

a) nieprawidłową ewidencję należności z tytułu dochodów z opłaty planistycznej i dzierżawy na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”, zamiast na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, jak to przewiduje załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. – str. 15 protokołu kontroli,

b) nieumieszczanie na dowodach źródłowych, znajdujących się pod wyciągami bankowymi, adnotacji o sposobie ujęcia operacji w księgach rachunkowych, która powinna być zamieszczona na dowodzie wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy – str. 15 protokołu kontroli,

c) nieodprowadzenie na koniec roku pogotowia kasowego w kwocie 1.000 zł na rachunek bankowy budżetu; stwierdzono, że stan taki miał miejsce tylko na koniec 2007 r., natomiast na dzień 31 grudnia 2006 r. i 2008 r. pogotowie zostało odprowadzone – str. 21 protokołu kontroli,

d) wykazanie w bilansie budżetu stanu konta 224 „Rozrachunki budżetu” „per saldo”, w wyniku czego zaniżono kwotę należności i zobowiązań o 57 zł – str. 24 protokołu kontroli,

e) nieprawidłową klasyfikację dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w kwocie 245,62 zł, w par. 0470 „Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste”, zaś opłat za trwały zarząd, w wysokości 86,10 zł, w par. 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należało ująć w par. 076, a wpływy z opłat za trwały zarząd w par. 047 – str. 77-78 protokołu kontroli,

f) nieprowadzenie ewidencji należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozłożonej na raty roczne, na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”; należność została spłacona w 2008 r. – str. 77 protokołu kontroli.

 

         Na podstawie kontroli prawidłowości uzyskiwania dochodów ze sprzedaży nieruchomości stwierdzono uchybienie polegające na braku w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oznaczenia nieruchomości według księgi wieczystej, tj. elementu wymaganego przepisem art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) – str. 73 protokołu kontroli.

         Badanie prawidłowości wyposażenia jednostek organizacyjnych gminy w majątek wykazało, że na wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie – Tartak Pan Wójt ustanowił decyzją z dnia 15 lutego 2005 r. dla tej jednostki trwały zarząd nieruchomością. Wskazać należy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. W myśl art. 4 ust. 10 tejże ustawy, przez jednostkę organizacyjną należy rozumieć jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak w dniu 3 stycznia 2005 r. została wpisana do rejestru instytucji kultury i od tej chwili uzyskała osobowość prawną na mocy art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), a zatem nie mógł być ustanowiony na jej rzecz trwały zarząd nieruchomością – str. 77 protokołu kontroli.

         Badaniu poddano terminowość wnoszenia opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Stwierdzono, że w dwóch przypadkach nieterminowo wniesiono opłatę I raty, tj. w dniach 1 i 12 lutego 2007 r., w trzech przypadkach opłatę II raty, tj. w dniu 1 czerwca 2007 r., a także w dwóch przypadkach nieterminowo opłacono III ratę – w dniach 2 i 3 października 2007 r. Uchybienie terminowi wniesienia raty dotyczyło łącznie 6 przedsiębiorców. Zgodnie z art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 16 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.), I rata powinna być wniesiona do 31 stycznia 2007 r., II rata do 31 maja 2007 r., zaś III rata do 30 września 2007 r. Jak stanowi art. 18 ust. 12 pkt 5 przywołanej ustawy, zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa w przypadku niedokonania opłaty w prawidłowej wysokości i w prawidłowych terminach. Zgodnie zaś z art. 18 ust. 13 ustawy, przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło m.in. z tytułu nieterminowego wniesienia opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Decyzje o wygaśnięciu zezwolenia w przypadku opisanych nieterminowych wpłat nie zostały wydane – str. 81-82 protokołu kontroli.

 

         W zakresie prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji stwierdzono, że jednostka w drodze weryfikacji sald ustaliła wartość środków trwałych grupy II Obiekty inżynierii wodnej i lądowej. W grupie II zostały ujęte między innymi oświetlenie uliczne, boisko sportowe, most, które należało zinwentaryzować w drodze spisu z natury. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, w drodze porównania danych księgowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników przeprowadza się inwentaryzację m.in. tych środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony. W stosunku do wymienionych środków trwałych nie wystąpiła żadna z przesłanek uzasadniających przyjęcie wybranej metody inwentaryzacji – str. 121 protokołu kontroli.

 

         Analiza prowadzonego rejestru instytucji kultury wykazała, że nie zawarto w nim wpisów dotyczących organizacji i mienia instytucji kultury, czym naruszono § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury (Dz. U. Nr 20, poz. 80) – str. 125 protokołu kontroli.

 

W toku kontroli dochodów budżetowych gminy, badaniu poddano również dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których organem podatkowym pierwszej instancji, w myśl art. 13§ 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), jest Wójt Gminy. Kontrola prowadzona była w szczególności pod kątem prawidłowości i powszechności poboru wskazanych dochodów, windykacji zaległości podatkowych oraz rachunkowości podatkowej, w tym rzetelności sporządzania sprawozdań budżetowych.

 

Badanie zagadnień związanych z terminowością prac wymiarowych dotyczących zobowiązań opłacanych przez osoby fizyczne wykazało naruszenia przepisów z zakresu zobowiązań podatkowych polegające m.in. na niezachowaniu obowiązujących terminów doręczania podatnikom decyzji wymiarowych, nie później niż 14 dni przed ustawowym terminem płatności zobowiązania podatkowego. Jak wskazano w opisie na stronie 62 protokołu kontroli, nieprawidłowość dotyczyła 5 podatników na łączną kwotę 1.280,00 złotych. W związku z powyższym, w przypadku podatników, którym decyzje doręczono po pierwszym marca, uległ zmianie termin płatności wynikający z treści odpowiednio: art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 6 ustawy o podatku rolnym i art. 6 ust. 3 ustawy o podatku leśnym. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 47 § 1 Ordynacji podatkowej w tego typu przypadkach, termin płatności I raty zobowiązania podatkowego upływa 14 dni od dnia doręczenia, o czym informacja winna być zawarta w treści decyzji (decyzje wymiarowe z 2008 roku zawierają brakujące informacje).

W wyniku kontroli dokumentacji podatkowej podatników opłacających podatek rolny, leśny i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego stwierdzono uchybienia polegające na nie wyegzekwowaniu informacji w sprawie podatku: rolnego od 32 podatników (21,62% sprawdzonych pozycji), leśnego od 7 podatników (11,29 % sprawdzonych pozycji), co uniemożliwiło sprawdzenie prawidłowości wymiaru należności podatkowych. Szczególnie w przypadku podatku leśnego z informacji podatkowej winno wynikać czy las podlega obciążeniu, czy korzysta ze zwolnienia na mocy art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku leśnym – str. 39 oraz 45 protokołu kontroli.

W wyniku kontroli prawidłowości pozyskiwania dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych stwierdzono uchybienia w przypadku 2 podatników (nr ewidencyjne 1350090 oraz 1480023). Powodem tego stanu rzeczy było, w jednym przypadku, przyjęcie do naliczenia podatku niewłaściwej powierzchni gruntów, różnej od zawartej w ewidencji gruntów i budynków, w drugim zaś do ewidencji podatkowej ujęto niewłaściwą klasę użytków rolnych, co nie miało jednak wpływu na wysokość zobowiązania pieniężnego, gdyż nieprawidłowość dotyczyła gruntów rolnych kl. V i VI zwolnionych od podatku na mocy art. 12 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym – str. 39 protokołu kontroli.

 

Kontrolą objęto także zagadnienia powszechności i prawidłowości wymiaru podatku od nieruchomości i stwierdzono, iż w 2 przypadkach do ewidencji podatkowej przyjęto powierzchnię budynków mieszkalnych niezgodną z powierzchnią zadeklarowaną przez podatników:

- o nr ewidencyjnym 1480002 - zaniżono podstawę opodatkowania o 20 m² - zaniżenie podatku z tego tytułu wynosiło 45,00 zł,

- o nr ewidencyjnym 1480062 - zawyżono podstawę opodatkowania o 3 m² - zawyżenie podatku z tego tytułu było mało znaczące, gdyż wynosiło 5,00 zł – str. 48-49 protokołu kontroli.

 

W trakcie badania zagadnień z zakresu prawidłowości samoopodatkowania podatkiem od nieruchomości osób prawnych stwierdzono, iż Gospodarstwo Pomocnicze przy istniejącym na terenie kontrolowanej jednostki Parku Narodowym jak również Park Narodowy nie wykazały do opodatkowania budynków mieszkalnych pracowników parku, które zdaniem podatnika korzystają ze zwolnienia. Przywołane na stronie 51-52 protokołu kontroli przepisy jednoznacznie wskazują, iż omawiane budynki nie korzystają ze zwolnienia ustawowego i winny być opodatkowane na zasadach ogólnych – zaniżenie podatku z tego tytułu wynosiło 1.100,00 zł (w trakcie trwania kontroli wszczęte zostało postępowanie podatkowe).

Analiza porównawcza złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2007 z deklaracjami z roku 2006 roku wykazała różnice w podstawie opodatkowania w przypadku podatnika o nr ewidencyjnym 10024, który zaniżył wartość budowli i co za tym idzie wartość podatku o kwotę 4.569,00 zł - str. 52 protokołu kontroli. W trakcie trwania kontroli podatnik złożył korektę deklaracji i uiścił należny podatek.

Opisane wyżej nieprawidłowości świadczą o braku czynności sprawdzających, o których mowa w art. 272 Ordynacji podatkowej.

 

Kontrola powszechności i prawidłowości poboru opłaty skarbowej pozwoliła ustalić, że w przypadku poświadczania zgodności kopii faktur VAT na zakup materiałów budowlanych lub usług wykorzystywanych przy realizacji inwestycji nie pobierano opłaty skarbowej co należało czynić zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.). Jak wskazano w opisie na stronie 60 protokołu kontroli zaniżenie opłaty, w próbie przyjętej do kontroli, wynosiło 642 złote.

 

Stwierdzono także brak terminowych działań windykacyjnych w stosunku do podatników zalegających z zapłatą należności podatkowych, świadczący o naruszeniu przez organ podatkowy obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 96, poz. 161 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1541, z 2003 r. Nr 9,poz. 106, z 2004 r. Nr 10, poz. 79) – str. 67 protokołu kontroli.

 

         Ustalono, iż posiadane przez kontrolowaną jednostkę regulacje wewnętrzne nie zawierają opisu trybu i terminów przeprowadzania kontroli podatkowych w siedzibie podatnika, co może mieć zasadnicze znaczenie przy prawidłowym wymiarze należności podatkowych. W myśl wskazań § 2 w art. 281 Ordynacji podatkowej celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Natomiast ich zakres i częstotliwość organ podatkowy powinien ustalić, na podstawie analizy potrzeb, w regulacjach wewnętrznych – str. 70 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybienia były w głównej mierze wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej, zamówień publicznych i rachunkowości gminy.

Organem wykonawczym gminy jest Wójt, na którym spoczywają obowiązki dotyczące m.in. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy, wykonywania budżetu i gospodarowania mieniem gminy, a także ogólna odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy (art. 30 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Wójt jako organ wykonawczy gminy wykonuje zadania przy pomocy Urzędu, którego jest kierownikiem (art. 33 ust. 1 i 3 ustawy). Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Urzędu, jako jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej, spoczywa na Wójcie – kierowniku jednostki – zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych.

Wójt jest również organem podatkowym pierwszej instancji w myśl przepisu art. 13 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

         Obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz nadzorowania prac z tego zakresu spoczywały, stosownie do zakresu czynności, na Skarbniku Gminy. Prawa i obowiązki głównego księgowego (skarbnika) określają przepisy art. 45 ustawy o finansach publicznych.

 

         Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. W zakresie udzielania zamówień publicznych:

a) odrzucanie ofert zawierających wadę powodującą ich nieważność,

b) zawieranie w zawiadomieniach o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich informacji wymaganych przepisami art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.

 

2. Wskazywanie w upoważnieniu do kontroli podległych jednostek zakresu i tematyki kontroli, stosownie do wymagań wynikających z przyjętych regulacji wewnętrznych.

 

3. Zobowiązanie Skarbnika do wyeliminowania uchybień w zakresie prowadzenia rachunkowości, poprzez:

a) ewidencję należności z tytułu dochodów z opłaty planistycznej i dzierżawy na koncie 221,

b) zamieszczanie na dowodach źródłowych adnotacji o sposobie ujęcia operacji w księgach rachunkowych wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania,

c) odprowadzanie na koniec roku pogotowia kasowego na rachunek bankowy,

d) wykazywanie w bilansie budżetu faktycznych sald konta 224,

e) stosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej dochodów,

f) prowadzenie na koncie 226 ewidencji należności o charakterze długoterminowym.

 

4. Zamieszczanie w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oznaczenia nieruchomości według księgi wieczystej.

 

5. Uchylenie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie – Tartak i ustalenie dopuszczonej prawem formy gospodarowania  nieruchomościami.

 

6. Stosowanie sankcji przewidzianych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wobec przedsiębiorców uchybiających terminom wnoszenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

7. Przeprowadzanie inwentaryzacji drogą weryfikacji wyłącznie środków trwałych posiadających cechy wskazane w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości.

 

8. Dokonanie w rejestrze instytucji kultury wszystkich wymaganych wpisów.

 

9. Podejmowanie czynności sprawdzających, o których mowa w przywołanych przepisach Ordynacji podatkowej, mających na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

 

10. Wyegzekwowanie od podatników brakujących informacji w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego.

 

 11. Zachowanie prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

12. Zachowanie powszechności i prawidłowości poboru opłaty skarbowej.

 

13 Prowadzenie terminowych i systematycznych działań windykacyjnych w stosunku do podatników, na których ciążą zaległości podatkowe, mając na względzie przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

      O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Zespół w Suwałkach

 

 

 

 

 

 

 

       Zastępca Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

Odsłon dokumentu: 116584591
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116584591 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |