Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Podstawy prawne

Podstawa prawna działania RIO - Informacje ogólne  

Podstawa prawna działania RIO - Konstytucja RP (fragmenty)  

Podstawa prawna działania RIO - Rozporządzenie Prezesa R.M.  

Podstawa prawna działania RIO - Ustawa o RIO  Podstawa prawna działania RIO - Informacje ogólne

Autor:  Administrator
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2003-10-16 01:37
Data modyfikacji:  2017-11-08 01:48
Data publikacji:  2017-11-08 01:48
Wersja dokumentu:  7


     Podstawą prawną działania regionalnych izb obrachunkowych jest ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561).

     Podstawy funkcjonowania izb wynikają także z art. 171 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej :

    1. Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności.

    2. Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.

    3. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten rażąco narusza Konstytucję lub ustawy."

     Działalność regionalnych izb obrachunkowych regulują również przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. z dnia 27 lipca 2004 r.).

Odsłon dokumentu: 119823912
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2005-06-21 09:21, 2005-06-21 09:12, 2005-06-21 09:10, 2004-10-27 02:32, 2004-10-27 02:28, 2003-10-16 02:40,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119823912 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |