Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Podstawy prawne

Podstawa prawna działania RIO - Informacje ogólne  

Podstawa prawna działania RIO - Konstytucja RP (fragmenty)  

Podstawa prawna działania RIO - Rozporządzenie Prezesa R.M.  

Podstawa prawna działania RIO - Ustawa o RIO  Podstawa prawna działania RIO - Rozporządzenie Prezesa R.M.

Autor:  Administrator
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2003-10-16 02:09
Data modyfikacji:  2005-06-21 09:11
Data publikacji:  2005-06-21 09:11
Wersja dokumentu:  3


Dz.U.04.167.1747

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lipca 2004 r.

w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania

(Dz. U. z dnia 27 lipca 2004 r.)

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się siedziby, liczbę członków kolegium, siedziby zespołów zamiejscowych oraz terytorialny zasięg działania regionalnych izb obrachunkowych, zwanych dalej "izbami", w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2

1. Działające w izbie składy orzekające podejmują uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia składów orzekających mogą odbywać się poza siedzibą izby.

2. Uchwały składów orzekających:

1) zapadają większością głosów;

2) zawierają uzasadnienie;

3) podpisuje przewodniczący składu.

§ 3

W izbie tworzy się wydziały:

1) kontroli gospodarki finansowej;

2) informacji, analiz i szkoleń.

§ 4

1. Do zadań wydziału kontroli gospodarki finansowej należy w szczególności:

1) przeprowadzanie kontroli w podmiotach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zwanych dalej "jednostkami kontrolowanymi";

2) opracowywanie projektu planu kontroli;

3) opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału.

2. Wydział kontroli gospodarki finansowej przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego;

2) problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych;

3) doraźne, podejmowane w razie potrzeby.

3. Wydział kontroli zabezpiecza i udostępnia kolegium izby dokumenty związane z przeprowadzonymi kontrolami, a także współpracuje przy przygotowaniu raportu, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zwanej dalej "ustawą".

4. Działalność kontrolna powinna być połączona z instruktażem w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce.

5. Tryb przeprowadzania kontroli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5

Do zadań wydziału informacji, analiz i szkoleń należy w szczególności:

1) przygotowywanie ramowego planu pracy izb;

2) opracowywanie sprawozdań z wykonania rocznego ramowego planu pracy izby;

3) przygotowywanie projektów uchwał, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy;

4) przygotowywanie informacji, sprawozdań i opinii, o których mowa w art. 10, art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 21 ust. 2 ustawy;

5) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek kontrolowanych;

6) doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej;

7) przekazywanie informacji wynikających z realizowania przez izbę obowiązków ustawowych;

8) współpraca przy przygotowywaniu raportów, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy;

9) opracowywanie sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej wydziału.

§ 6

Koordynowaniem zadań kontrolnych, szkoleniowych i informacyjnych w zespołach działających poza siedzibą izby kieruje członek kolegium wyznaczony przez prezesa izby.

§ 7

Podmiot sprawujący nadzór nad izbami w szczególności:

1) na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy, opracowuje projekt zbiorczego budżetu izb i przedstawia go ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;

2) informuje Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych i prezesów izb o kwotach przyjętych do projektu ustawy budżetowej;

3) przygotowuje wnioski o powołanie i odwołanie prezesów izb, ich zastępców oraz członków kolegium.

§ 8

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 3, poz. 34).

§ 9

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 Załączniki:

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r.

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r.

Odsłon dokumentu: 120273313
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2004-10-27 02:21, 2003-10-16 02:40,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120273313 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |