Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych

Wyjasnienia udzielone w roku 2010


Komunikat w sprawie udzielania przez RIO w Białymstoku wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych  

Wyjasnienia udzielone w roku 2011  

Wyjasnienia udzielone w roku 2012  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2013  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2014  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2015  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2016  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2017  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2018  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2019  

Wyjaśnienia udzielone w roku 2020  

Wzór wniosku o udzielenie wyjaśnienia  Komunikat w sprawie udzielania przez RIO w Białymstoku wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-03-26 12:13
Data modyfikacji:  2010-03-26 12:17
Data publikacji:  2010-03-26 12:17
Wersja dokumentu:  1


Komunikat

w sprawie udzielania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych

 

 

         Regionalne izby obrachunkowe zobowiązane zostały art. 13 pkt 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do udzielania wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 tejże ustawy (cyt. "art. 1 ust. 2.: 1) jednostek samorządu terytorialnego, 2) związków międzygminnych, 3) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, 4) związków  powiatów, 5) stowarzyszeń powiatów, 6) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych, 7) innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego"), dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych.

 

         Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku uprzejmie informuje, że:

Mając na uwadze zakres przedmiotowy działalności rio jak również to, że jednostki samorządu terytorialnego wykonują właściwe im zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność należy stwierdzić, że regionalne izby obrachunkowe realizując swoje ustawowe obowiązki w zakresie działalności informacyjnej, instruktażowej, szkoleniowej oraz w zakresie udzielania wyjaśnień, winny wykonywać je jedynie w zakresie prowadzonej przez nie działalności nadzorczej i kontrolnej w sposób nienaruszający uprawnień samorządu terytorialnego, jak również uprawnień podmiotów posiadających ustawowe uprawnienia w zakresie doradztwa prawnego.

 

         W związku z powyższym oraz tym, że do udzielania wyjaśnień zobowiązana została izba, którą reprezentuje jej prezes a nie kolegium izby, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku uprzejmie informuje, że:

 

1) będzie udzielała wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych na pisemny wniosek podmiotu wskazanego w art. 1 ust. 2 ustawy w zakresie spraw w tym przepisie wskazanych,

 

2) wniosek nie może dotyczyć prośby o wskazanie sposobu rozwiązania konkretnej i indywidualnej sprawy,

 

3) wyjaśnienie udzielane będzie po przedstawieniu przez wnioskującego stanu faktycznego oraz stanu prawnego na tle, których zrodziły się wątpliwości, proponowanego rozwiązania sprawy, ze wskazaniem podstawy prawnej takiego rozwiązania, zaopiniowanego przez obsługę prawną j.s.t. oraz jasnego wskazania zaistniałych wątpliwości,

 

4) udzielanie wyjaśnień będzie następowało w kolejności wpływających do Izby wniosków w terminie wynikającym z kpa tj. w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. W przypadkach wniosków dotyczących spraw złożonych i skomplikowanych termin złożenia wyjaśnienia może być przedłużony do 90 dni od dnia złożenia.

 

5) wyjaśnienia udzielane przez Izbę nie będą wiążące dla wnioskującego o udzielenie wyjaśnienia, jak również dla Kolegium Izby. Wyjaśnienia nie są bowiem aktami nadzoru.

 

 

 

Izba prosi o zgłaszanie wniosków na formularzu, który został zamieszczony do pobrania w dziale "Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych".

 

Zgłoszenie może być skierowane do izby drogą:

e-mailową (bialystok@rio.gov.pl),

lub pocztą (15-085 Białystok, ul. Branickiego 13).

 

       Sekretariat Izby każdorazowo potwierdza otrzymanie wniosku o wyjaśnienie w trybie art. 13 pkt 11.

  

 

Odsłon dokumentu: 120329859
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120329859 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |