Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-10-25 01:44
Data modyfikacji:  2010-10-26 08:21
Data publikacji:  2010-10-26 08:21
Wersja dokumentu:  2


Białystok, 11.10.2010 r.

 


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

 

RIO.II-025-38/10

 

 

 

W związku z pismem L.dz. 282/2010 z dnia 7.09.2010 r. i zawartym w nim pytaniem, dotyczącym możliwości rozliczania amortyzacji w ramach otrzymywanej, w oparciu o przepisy o systemie oświaty, dotacji podmiotowej z jednostki samorządu terytorialnego na wydatki bieżące w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wyjaśnia, że zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych wydatki są rozumiane jako kasowe wykonanie (zapłatę) planu finansowego. Ponadto art. 44 ust. 2 ustawy o finansach publicznych stanowi, że jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Natomiast art. 236 ust. 2 przywołanej ustawy stanowi, że pod pojęciem wydatków bieżących należy rozumieć wszystkie te wydatki, które nie zostały zdefiniowane przez ustawodawcę jako majątkowe. W związku z powyższym, wobec braku odrębnych uregulowań w tym zakresie w ustawie o systemie oświaty, jednostka samorządu terytorialnego przekazując szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej środki budżetowe w postaci dotacji podmiotowej, przy jej rozliczaniu powinna kierować się zasadami ustanowionymi dla jednostek sektora finansów publicznych. Zatem, zdaniem RIO w Białymstoku, amortyzacja w świetle przedstawionych wyżej przepisów jest kosztem prowadzenia działalności przez ZDZ, nie zaś wydatkiem i dlatego nie powinna być rozliczana w ramach dotacji podmiotowej przekazywanej przez Miasto na podstawie ustawy o systemie oświaty.

 

Stanowisko RIO w Białymstoku nie jest wiążące jednak znajduje umocowanie w dotychczasowych interpretacjach, jakie ukazały się w tym przedmiocie (np. odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów   Hanny Majszczyk na zapytanie nr 7341 w

sprawie wyjaśnienia zasad wykorzystania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym w oparciu o art. 90 ustawy o systemie oświaty oraz interpretacji prawnej poprawki do ww. ustawy z dnia 23 lipca 2010 r. oraz odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Lilii Jaroń na zapytanie nr 4866 w sprawie dotowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z dnia 13 października 2009 r. -obie interpretacje pod adresem internetowym - orka2.sejm.gov.pl)

 

 

 

 

                 Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

 

 

Odsłon dokumentu: 119716586
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2010-10-25 01:54,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119716586 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |