Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-10-26 08:23
Data modyfikacji:  2010-10-26 08:24
Data publikacji:  2010-10-26 08:24
Wersja dokumentu:  1


Białystok, dnia 19.10.2010 r.

 

 


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

 

RIO.II- 025-36/10

 

 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.09.2010 roku, otrzymane w dniu 21.09.b.r. nr: R1.0717-10-34/10 i zawarte nim pytanie z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zmiany przedsięwzięcia realizowanego w 2010 roku w ramach funduszu sołeckiego, Regionalna Izba Obrachunkowa w pełni popiera rozważania i stanowisko przedstawione w przedmiotowym zakresie przez Pana Rafała Trykozko, z dnia 27 kwietnia 2010 roku, dostępne na stronie internetowej: www.funduszesoleckie.pl. które załączam do niniejszego pisma.

 

Tożsame stanowisko, w szczególności w zakresie skutków dokonania zmian przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego, tj. „ewentualna zmiana środków funduszu poza procedurami przewidzianymi ustawą o funduszu sołeckim może skutkować uznaniem, iż dane środki tracą charakter funduszu sołeckiego w znaczeniu ustawy" - zajęło MSWiA w piśmie z dnia 09.08.2010 roku nr: DAP-WOST-026-5-2/10/DZ.

 

W celu podjęcia próby zaniechania dotychczasowych rozbieżności interpretacyjnych w przedmiocie rozważanego problemu, na początku lipca 2010 roku Krajowa Rada RIO wystąpiła z propozycją nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim i dodania przepisów umożliwiających dokonywanie stosownych zmian. Również powyższy zabieg prawny świadczy o niedopuszczalności na chwilę obecną, dokonywania zmian przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, co stanowi wyjątek od ogólnej reguły, pozwalającej na dokonywanie korekt wszelkich podejmowanych przez gminy uchwał i zarządzeń, z zachowaniem określonych przez prawo kompetencji tych organów i procedur postępowania.

 

Wobec powyższego, iż w obecnym porządku prawnym brak jest podmiotu upoważnionego do wydawania wiążącej wykładni przepisów prawa, wyrażone przez RIO stanowisko proszę potratować jako niewiążącą opinię prawną.

 

 

 

 

 

                 Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

Odsłon dokumentu: 119746184
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119746184 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |