Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-10-26 08:25
Data modyfikacji:  2010-10-26 08:26
Data publikacji:  2010-10-26 08:26
Wersja dokumentu:  1


Białystok, dnia 27.09.2010 r.

 

 


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

 

RIO.II-025-31/10

 

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku popiera stanowisko wyrażone we wniosku sporządzonym przez wnioskodawcę - Burmistrza Miasta w dniu 03.09.2010 roku, otrzymanym w dniu 06.09.b.r. w zakresie oceny prawnej przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, w szczególności opartej o stanowisko Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lipca 2010 r. nr: DZSE-BKO-045-57/2010.

 

Należy również wskazać że stanowisko ministerialne wskazane powyżej winno znaleźć również analogiczne zastosowanie wobec przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) na gruncie której realizowane są zadania własne gmin, jako że również ustawa o pomocy społecznej nie nakłada ograniczeń w zakresie proporcji określających wielkości dotacji na zadania własne gmin, przewidzianych w tej ustawie, a tym samym również wobec tej ustawy nie ma dostatecznych racji przeciwko przyjęciu, że „odrębna" ustawa, o której mowa w art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) to ustawa o pomocy społecznej.

Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej nie ma charakteru wiążącego.

 

 

 

 

                 Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

Odsłon dokumentu: 119713106
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119713106 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |