Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-10-26 08:27
Data modyfikacji:  2010-10-26 08:28
Data publikacji:  2010-10-26 08:28
Wersja dokumentu:  1


Białystok, dnia 12.07.2010 r.

 

 


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

 

 

RIO.II-025-21/10

 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 czerwca 2010 r., otrzymane w dniu 24.07.b.r. i zawarte w nim pytanie, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wyraża następujący pogląd w sprawie.

 

Ustawa z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. nr 52, poz. 420 ze zm.) nie przewiduje żadnej możliwości zmiany przeznaczenia środków ujętych we wniosku a zatem przedsięwzięcie przewidziane we wniosku zatwierdzonym przez organy gminy nie może być zmienione na inne w trakcie roku budżetowego. Oznacza to, ze sołectwa nie mają możliwości korekty zgłoszonych uprzednio i uwzględnionych w projekcie gminy wniosków, a co za tym idzie zgłoszonych we wniosku przedsięwzięć zarówno co do celu jak i wysokości wydatkowanych środków.

 

Za potwierdzeniem powyższego stanowiska RIO w Białymstoku, przemawia zasada zgodnie z którą środki przekazane sołectwom stanowią cześć finansów publicznych, dlatego też muszą podlegać wszystkim wymogom prawnym z tym związanym.

Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku nie ma charakteru wiążącego.

 

 

 

 

                 Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

 

 

Odsłon dokumentu: 120329971
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120329971 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |