Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-10-26 08:29
Data modyfikacji:  2010-10-26 08:29
Data publikacji:  2010-10-26 08:29
Wersja dokumentu:  1


 

Białystok, dnia 21.06.2010 r.

 


 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

 

R1O.II-025-16/10

 

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, udzielając odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2010 r, otrzymane w dniu 21.05. b.r., i zawarte w nim pytania, w pełnej rozciągłości popiera stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę, w oparciu o pogląd autorstwa Pana Rafała Trykozko wyrażony w komentarzu dla jednostek samorządu terytorialnego do ustawy o finansach publicznych, wydanym w 2010 r.

 

Jednocześnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku nie podziela stanowiska wyrażonego przez wnioskodawcę w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w sytuacji wskazanej przez pytającego w jego piśmie. Pomimo rozbieżności interpretacyjnych, w zakresie penalizacji naruszenia przewidzianego w art. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.), w szczególności dotyczącego nieterminowego rozliczenia dotacji, uwzględniając zakres wykładni synonimicznej nie można uznać przyjęcia rozliczenia dotacji na rachunek udzielającego dotacji, dokonanego w terminie przewidzianym w art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1057, poz. 1240 ze zm.) za zachowanie objęte hipotezą art. 8 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Wobec tego, iż w obecnym porządku prawnym brak jest podmiotu upoważnionego do wydawania wiążącej wykładni przepisów prawa, wyrażone przez RIO w Białymstoku stanowisko w niniejszej sprawie, proszę potraktować jako niewiążącą opinię prawną.

 

 

 

 

 

                 Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

 

Odsłon dokumentu: 119716650
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119716650 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |