Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-10-26 08:31
Data modyfikacji:  2010-10-26 08:32
Data publikacji:  2010-10-26 08:32
Wersja dokumentu:  2


Białystok, dnia 19.04.2010 r.

 

 


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

 

RIO.025-9/10

 

 

 

W odpowiedzi na pismo, otrzymane w dniu 24.03.2010 roku nr: FRG.3010-90/10 i zawarte nim pytanie, dotyczące możliwości zrealizowania w 2010 r. z budżetu gminy zadania przyjętego wcześniej w programie z gminnego funduszu ochrony środowiska a obejmującego utylizację azbestu z posesji osób fizycznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku zwraca uwagę na brzmienie dyspozycji przepisu art. 403 ust.2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), który do zadań własnych gminy zalicza finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.l pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6, stanowiących dochody budżetów gmin. W związku z powyższym Rada Miejska, chcąc dofinansować przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami winna określić, na podstawie art. 221 ust. 4ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposób jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

 

Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej nie ma charakteru wiążącego.

 

 

 

 

                 Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

Odsłon dokumentu: 119712582
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2010-10-26 08:31,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119712582 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |