Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-10-26 08:34
Data modyfikacji:  2010-10-26 08:34
Data publikacji:  2010-10-26 08:34
Wersja dokumentu:  1


Białystok, dnia 19.04.2010 r.

 


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

 

RIO.II-025-8/10

 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 marca 2010 roku, otrzymane w dniu 22.03.b.r. nr: Fn.3364-20/10 i zawarte w nim pytanie z zakresu podejmowania przez Radę Miejską odrębnej uchwały w sprawie zaciągania długoterminowego kredytu bankowego, pomimo upoważnienia zawartego w uchwalonym przez Radę Miejską budżecie miasta na 2010 rok, udzielonego Prezydentowi Miasta jako organowi wykonawczemu do zaciągania ww. kredytu, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przedstawia następujący pogląd w sprawie.

Z uzasadnienia do postawionego w Pana piśmie pytaniu wynika, iż Rada Miejska w § 13 pkt. 1 uchwały budżetowej z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr XLII/399/09 upoważniła Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały (tj. limitów zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie: przejściowego deficytu budżetu miasta; sfinansowanie planowanego deficytu miasta; spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek).

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, o którym mowa w niniejszej sprawie, podjęcie przez Radę Miasta projektowanej uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2010 r. długoterminowego kredytu bankowego, pomimo uprzedniego udzielenia w trybie uchwały budżetowej upoważnienia Prezydentowi Miasta w zakresie postanowień projektowanej uchwały, stanowiłoby istotne naruszenie prawa w zakresie kompetencji organu wykonawczego, o której mowa w § 13 pkt. 1 wyżej przytoczonej uchwały budżetowej.

Skoro Rada Miasta korzystając z dyspozycji art. 212 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) upoważniła Prezydenta Miasta w uchwale budżetowej do zaciągania kredytów to poprzez udzielenie takiego upoważnienia Ra­da przekazała wynikające z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) jej uprawnienia w tym zakresie, na organ wykonawczy, zatem podejmowanie decyzji o zaciąganiu kredytów długo­terminowych należy do kompetencji Prezydenta Miasta.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, stoi na stanowisku, iż realizacja sce­dowanego na Prezydenta przez Radę Miasta upoważnienia do zaciągania kredytów winna nastąpić w trybie zarządzenia wydanego przez organ wykonawczy, w którym określone zo­staną warunki konieczne do realizacji w zakresie udzielonego upoważnienia, w szczególności poprzez określenie kwoty kredytu, okresu spłaty kredytu, źródła spłaty kredytu, sposobu jego zabezpieczenia oraz wskazania źródła z którego zobowiązanie zostanie pokryte.

Wobec tego, iż w obecnym porządku prawnym brak jest podmiotu upoważnionego do wydawania wiążącej wykładni przepisów prawa, wyrażone przez Regionalna Izbę Obrachun­kową w Białymstoku stanowisko w niniejszej sprawie, proszę potraktować jako niewiążącą opinię prawną.

 

 

 

                 Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

Odsłon dokumentu: 119808576
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119808576 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |