Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-10-26 08:35
Data modyfikacji:  2010-10-26 08:35
Data publikacji:  2010-10-26 08:35
Wersja dokumentu:  1


Białystok, dnia 19.10.2010 r.

 


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

 

RIO.II-025-37/10

 

 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 września 2010 roku, otrzymany w dniu 23.09 b.r. i zawarte w nim pytania, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku odnosząc się do stanu faktycznego wskazanego w zapytaniu, z którego wynika, że partnerzy podczas realizacji projektu ponoszą przypisane im wydatki zarówno kwalifikowane jak i niekwalifikowane, przy czym refundacja wydatków następuje po zatwierdzeniu wniosku (obejmującego wydatki wszystkich partnerów) składanego przez Lidera Projektu do właściwej IZ lub też wydatki ponoszone są przy współfinansowaniu środkami UE w formie zaliczki rozliczanej w trybie określonym w umowie i wytycznych określanych dla danego projektu lub programu. Zarówno zaliczka otrzymana z IZ jak i refundacja wydatków przekazywane są na rachunki bankowe Lidera Projektu, wyraża pogląd, iż właściwsza byłaby forma przyjęcia na dochody budżetu miasta tylko tej części refundacji czy też zaliczki, która dotyczy zadań realizowanych bezpośrednio przez Miasto w ramach umowy partnerskiej. Środki otrzymane na rachunek Lidera od Instytucji Zarządzającej, dotyczące wydatków poniesionych przez partnerów, powinny być zdaniem RIO przyjęte na rozrachunki jako zobowiązania (Wn-133, Ma-224) a następnie przekazane partnerom projektu (Wn-222,Ma-133), przy czym w każdym przypadku należy wziąć pod uwagę szczegółowe postanowienia umowy partnerskiej jak też umowy z Instytucją Zarządzającą w zakresie przepływu środków finansowych.

 

Wobec powyższego pytania dotyczące ujmowania wydatków w budżecie stają się bezprzedmiotowe.

 

Wobec tego, iż w obecnym porządku prawnym brak jest podmiotu upoważnionego do wydawania wiążącej wykładni przepisów prawa, wyrażone przez RIO w Białymstoku stanowisko w niniejszej sprawie proszę potraktować, jako niewiążącą opinię prawną.

 

 

 

                 Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

Odsłon dokumentu: 120271315
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120271315 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |