Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-10-26 08:36
Data modyfikacji:  2010-10-26 08:36
Data publikacji:  2010-10-26 08:36
Wersja dokumentu:  1


 

Białystok, dnia 23.02.2010 r.

 


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

 

RIO.II-025-3/10

 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.02.2010 r. nr: Fn.3010-16/10 i zawarte w nim pytanie: "czy w świetle art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych gmina może przeznaczyć własne środki finansowe na wydatki związane z realizacją Projektu, o którym mowa w zapytaniu również w części przekraczającej jej zadania własne", Regionalna Izba Obrachunkowa wyraża następujący pogląd w sprawie.

Ogólne wyliczenie zadań j.s.t., podlegających finansowaniu z budżetu, zawiera w swej treści praktycznie wszystkie możliwe wydatki j.s.t, enumeratywnie wymienione w art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przy czym z uwagi na zwrot „w szczególności" wyliczenie ich nie ma charakteru zamkniętego. Dla potrzeb odpowiedzi na postawione w Pana piśmie pytanie wystarczające będzie wskazanie na możliwość zakwalifikowania danego wydatku do jednej z kategorii wymienionych w przywołanym powyżej przepisie, które stanowi swoisty warunek legalności dokonywania wydatku, m.in. na program finansowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, środków z pomocy państw członkowskich EFTA i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi - przewidziany w pkt. 6 ust. 2 art. 216 u.f.p.

W tym miejscu należy również wskazać, iż w praktyce zasady finansowania zadań z różnych programów stwarzają gminom, powiatom i województwom - jako potencjalnym beneficjentom, możliwość uzyskania środków na zadania, które budzą wiele wątpliwości co do ich związku z realizacją zadań własnych danej j.s.t. Niewątpliwie do takich celów można zaliczyć realizację w ramach Projektu wskazanego przez Pana w jego piśmie, w szczególności w zakresie zadań realizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Partnera tj: Parafii Rzymsko-Katolickiej. Uzyskanie przez j.s.t. środków z wymienionych wyżej źródeł stanowi obecnie okoliczność legalizującą finansowanie zadania objętego dofinansowaniem na podstawie art. 216 ust. 2 pkt.6 u.f.p.

Wobec tego, iż w obecnym porządku prawnym brak jest podmiotu upoważnionego do wydawania wiążącej wykładni przepisów prawa, wyrażone przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku stanowisko w niniejszej sprawie, proszę potraktować jako niewiążąca opinię prawną.

 

 

 

                 Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

Odsłon dokumentu: 120330195
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120330195 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |