Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-10-26 08:37
Data modyfikacji:  2010-10-26 08:40
Data publikacji:  2010-10-26 08:40
Wersja dokumentu:  1


 

Białystok, dnia 16.03.2010 r.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

 

RIO. II-025-6/10

 

 


W odpowiedzi na pismo z dnia 16 lutego 2010 r., otrzymane 18.02. b.r znak: MOPS/0717/24/10 i zawarte w nim pytania, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, w zakresie prawidłowości ujmowania w budżecie oraz w sprawozdaniach budżetowych sporządzanych przez ośrodki pomocy społecznej i urząd gminy tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w pełnej rozciągłości popiera stanowisko wyrażone przez Ministra Finansów, będące odpowiedzią na zapytanie postawione przez Regionalną Izbę Obrachunkowa w Opolu pismem z dnia 30 czerwca 2009 r. Nr NA.III-0221-17/2009 (patrz: portal RB.pl).    W odpowiedzi na pismo czytamy, iż „...wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę (ośrodki pomocy społecznej) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa, należy klasyfikować: w dziale „85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ": - po stronie dochodów w § 097 „ Wpływy z różnych dochodów ", z odpowiednią czwartą cyfrą -jeśli środki z tego tytułu przyjmowane są na dochody jednostki budżetowej, jaką jest gminny ośrodek pomocy społecznej, - po stronie dochodów w § 291 „Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości" -jeśli środki z tego tytułu przyjmowane są na dochody budżetu gminy. Wpływy te, w tym samym paragrafie po stronie wydatków należy przekazać do budżetu wojewody. Dochody pobrane przez samorządową jednostkę budżetową i ujęte w jej sprawozdaniu budżetowym (Rb-27S) w § 097 „Wpływy z różnych dochodów", należy ująć w zbiorczym sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, w tym samym paragrafie. Zwrot z tytułu świadczeń powinien być ujęty w jednostkowym sprawozdaniu urzędu gminy, jako jednostki budżetowej, a następnie w sprawozdaniu zbiorczym Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych w § 291 „Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości".

Ponadto w sprawozdaniu zbiorczym Rb-27S należy wykazać także odsetki ustawowe, pobierane zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych, naliczane od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłacone przez świadczeniobiorcę. Odsetki ujmuje się po stronie dochodów - w § 092 „ Pozostałe odsetki" z właściwą czwartą cyfrą a następnie przez wydatkowy § 458 „Pozostałe odsetki", należy je przekazać do budżetu właściwego wojewody."

Jednocześnie biorąc pod uwagę zasady gospodarowania środkami publicznymi przez jednostki budżetowe, przy uwzględnieniu założeń i charakteru przewidzianego przez ustawodawcę dla „środka prawnego" jakim jest dotacja celowa, należy przyjąć iż bez znaczenia dla obowiązku dokonania przez gminę (miejski ośrodek pomocy rodzinie) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych, pozostaje fakt nie wszczętej, będącej w toku bądź nieskutecznej egzekucji tychże świadczeń. Za potwierdzeniem takiego stanowiska przemawia zapis w ustawie o finansach publicznych - art. 169 ust. 1 pkt. 2, z którego wynika, iż nienależnie pobrane świadczenia należy przekazać do budżetu państwa w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, którą w praktyce będzie prawomocna decyzja Marszałka o wysokości nienależnie pobranych świadczeń. Ustawodawca nie warunkuje obowiązku zwrotu takich świadczeń do budżetu państwa od zaistnienia przesłanki uprzedniego dokonania ich zwrotu przez zasiłkobiorcę, niezależnie czy chodzi o świadczenia z roku budżetowego w którym została przyznana dotacja czy za lata ubiegłe.

Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej nie ma charakteru wiążącego.


 

 

                 Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

Odsłon dokumentu: 119711933
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119711933 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |