Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-10-26 08:41
Data modyfikacji:  2010-10-26 08:41
Data publikacji:  2010-10-26 08:41
Wersja dokumentu:  1


Białystok, dnia 22.06.2010 r.

 


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

 

RIO.II-025-17/10

 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2010 r., otrzymane w dniu 24.05. b.r. Nr W.F.072010 i zawarte w nim pytanie, Regionalna Izba Obrachunkowa stoi na stanowisku, iż przy ustalaniu wysokości diet radnym w 2010 roku należy przyjąć kwotę bazową wynikającą z art. 15 ust. 1 pkt. 2a ustawy budżetowej na 2010 rok (Dz .U z 2020 r. Nr 19, poz. 102), tj. 1835,35 zł.

Z przepisu art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r,. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wynika, iż wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 ze zm.).

Z kolei dodany do ustawy z 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (...) ustawą z dnia 19 listopada 2009 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706) art. 29 h, który wprowadził rozbieżności interpretacyjne co do zasadności przyjęcia jednej z obowiązujących i wprowadzonych dwoma równoprawnymi aktami, które weszły w życie równocześnie - 1 stycznia 2010 roku, kwot bazowych do ustalenia wysokości diety, o treści cyt: „ Kwotę bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2010 r. ustala się w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 roku. W 2010 roku kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana" nie ma żadnego wpływu na wysokość diet radnym, jako że nie są oni osobami zajmującymi kierownicze stanowiska państwowe. Ustawa ta nie zmienia wysokości kwoty bazowej, ustalonej w ustawie budżetowej, a jedynie skutkuje wyłączeniem prawa skorzystania z dobrodziejstwa jej waloryzacji określonej grupie pracowników — zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, do której samorządowcy nie należą.

Ponadto  proszę  zapoznać  się z treścią komunikatu   Regionalnej   Izby  Obrachunkowej  w Białymstoku,     zamieszczonym     na     stronie     internetowej     RIO     w     Białymstoku,     adres: www.bialystok.rio.gov.pi w sprawie udzielania przez RIO w Białymstoku wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych trwałych.

Stanowisko  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Białymstoku, proszę  potraktować, jako niewiążącą opinię prawną.

 

 

 

                 Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

 

Odsłon dokumentu: 119808938
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119808938 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |