Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-10-26 08:42
Data modyfikacji:  2010-10-26 08:42
Data publikacji:  2010-10-26 08:42
Wersja dokumentu:  1


Białystok, 11 stycznia 2010 r.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

 

RIO.II-025-1/10

 

 

Odpowiadając na pismo Pana z 8 stycznia 2010 r. (OrN III. 1013-1/10) pragnę
poin
formować, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku nie kwestionuje stanowiska Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z 27 lutego 2009 r., zgodnie z którym do „przyznania", czy też „ustalenia" wójtom, burmistrzom i prezydentom dodatkowego rocznego wynagrodzenia nie jest konieczna uchwała organu stanowiącego, bowiem czynność ta nie jest ani rzeczywistym przyznaniem, ani też ustaleniem wynagrodzenia w rozumieniu przepisów prawa. Osoba pełniąca funkcję organu wykonawczego gminy uzyskuje prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia z mocy samej ustawy, nie ma więc miejsca na jego „przyznanie", a wysokość tego wynagrodzenia nie podlega też ustaleniu, lecz wynika bezpośrednio z przepisu prawa. Pełną argumentację w tym zakresie zawiera glosa B. Cudowskiego do wy-roku NSA z 17 października 2007 r. (II OSK 1286/07) opublikowana w miesięczniku „Finanse komunalne" nr 1 -2/2008, s. 130 - 137.

Powyższe nie oznacza jednak, że rada (organ stanowiący) me może kontrolować
prawidłowości, tj. zgodności z prawem, obliczenia i wypłacenia dodatkowego rocznego
wyna
grodzenia każdemu pracownikowi samorządowemu.

 

 

                 Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

 

Odsłon dokumentu: 119716848
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119716848 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |