Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-10-26 08:43
Data modyfikacji:  2010-10-26 08:46
Data publikacji:  2010-10-26 08:46
Wersja dokumentu:  1


 

Białystok, dnia 19.10.2010 r.

 


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

 

RIO.II - 025 - 33/10

 

 

W odpowiedzi na pismo Nr Fn.P 3113 - 35/10 z dnia 15.09.2010 r., w którym przedstawione zostały wątpliwości dotyczące możliwości wystawienia zaświadczenia -Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przedstawia następujący pogląd w sprawie.

Podstawą do wydania zaświadczenia powinny być dane posiadane z urzędu i wynikające z określonych danych, rejestrów posiadanych przez organ podatkowy. Znajduje to odzwierciedlenie w art. 306b Ordynacji podatkowej. Zgodnie z § 1 tego artykułu w przypadkach, o których mowa w art. 306a § 2, organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. W § 2 natomiast podkreśla się, że organ podatkowy, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Jak wynika z przedstawionego pisma wnioskodawca zwraca się o potwierdzenie, czy Pani I. K. jest podatniczką podatku rolnego. Ewidencję na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rolnego i leśnego prowadzi gminny organ podatkowy tj. wójt, burmistrz, (prezydent miasta). Powinno z niej wynikać kto w danym przypadku jest podatnikiem. Informacje te są bowiem niezbędne do właściwego opodatkowania nieruchomości. Przypomnieć należy, że podatnikiem w podatku rolnym są zgodnie z ustawą o podatku rolnym m.in. właściciele, chyba że obowiązek podatkowy przejdzie na inne podmioty wskazane w art. 3 tej ustawy. Zakładając, że w analizowanym przypadku podatnikiem jest właściciel, gdyż obowiązek podatkowy nie przeszedł na inne podmioty, należy zwrócić uwagę, iż o prawie własności nie przesądza zapis w ewidencji gruntów lecz inne rejestry czy dokumenty, wśród których szczególną rolę odgrywa księga wieczysta. Dane w obu tych rejestrach (ewidencja gruntów i księga wieczysta) powinny być tożsame. Nie można jednak wykluczyć istnienia różnic w tym zakresie. W praktyce może okazać się, iż Pan H. K. jest współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości z małżonką, z którą jest obecnie w separacji. Ma to o tyle istotne znaczenie, że na każdym współwłaścicielu ciąży obowiązek podatkowy w podatku rolnym, nawet jeśli do tej pory płacił podatek tylko jeden współwłaściciel. W tym przypadku należałoby przyjąć, iż Pani I. K.  jest także podatnikiem podatku rolnego.

Należy także rozważyć czy nie jest spełniona w analizowanym przypadku przesłanka z art. 3 ust. 6 ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z tym przepisem jeżeli grunty, o których mowa w ust. 5, stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w całości.

Reasumując nie można stwierdzić, na gruncie przedstawionych w Państwa piśmie faktów, czy organ podatkowy może wystawić zaświadczenie, o tym czy Pani I. K.  nie jest podatnikiem podatku rolnego.

 

 

 

                 Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

Odsłon dokumentu: 119729226
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119729226 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |