Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-10-26 08:47
Data modyfikacji:  2010-10-26 08:47
Data publikacji:  2010-10-26 08:48
Wersja dokumentu:  1


Białystok, dnia 18.05.2010 r.

 


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

 

RIO. II - 025 - 12/10

 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.04.2010 r. Nr FGR.31139-24/2010, w którym przedstawione zostały wątpliwości dotyczące sposobu opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów i budynków użytkowników wieczystych..

Z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego wynika, że dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów oraz właściciele budynków posadowionych na tych gruntach w chwili obecnej mogą być traktowani jako posiadacze samoistni zarówno gruntów jak i budynków. Jeśli złożą stosowne informacje na podatek od nieruchomości, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), wykazując, iż są samoistnymi posiadaczami. A więc zasadne wydaje się opodatkowanie ich podatkiem od nieruchomości, zarówno od gruntów jak i budynków. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych podatnikiem w podatku od nieruchomości są podmioty będące posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych. Co więcej na podstawie art. 3 ust. 3 ww. aktu jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym. Należy więc przyjąć, że posiadacz samoistny powinien być opodatkowany przed właścicielem zawsze gdy korzysta z nieruchomości objętej w posiadanie.

Podkreślić jednak należy, iż przedstawione poglądy nie mają charakteru wiążącego, czy stanowiącego podstawę do jakichkolwiek roszczeń. Mogą one być jedynie pomocniczo wykorzystywane przez organ podatkowy (wójta, burmistrza prezydenta miasta), który jest zobowiązany do rozstrzygania konkretnych stanów faktycznych jako organ podatkowy.

 

 

 

                 Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

Odsłon dokumentu: 120329640
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120329640 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |