Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-10-26 08:49
Data modyfikacji:  2010-10-26 08:50
Data publikacji:  2010-10-26 08:50
Wersja dokumentu:  1


Białystok, dnia 19.07.2010 r.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

 

RIO.II-025-23/10

 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.06.2010 r., otrzymane w dniu 25.06.b.r. nr: Fn 0114-16/10 i zawarte w nim pytania Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wyraża następujący pogląd w sprawie.

Wyłączne prawo dysponowania rezerwą celową posiada zarząd w trybie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 60 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Jednocześnie trzeba stwierdzić, że plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jest załącznikiem do uchwały budżetowej, w której również winny znaleźć się kwoty i zakres dotacji przewidziane w art. 219 ust.l i 2 w związku z art. 218 ustawy o finansach publicznych.

Reasumując zarząd w ramach posiadanych kompetencji dokonuje zmian w budżecie polegających na podziale rezerw a rada winna dokonać stosownych zmian w załączniku do uchwały.

Odnośnie pytania pierwszego, dotyczącego możliwości rozdysponowania przez zarząd rezerwy celowej, uchwalonej w budżecie, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie, na płace i pochodne w szkołach funkcjonujących w formie samorządowych jednostek budżetowych, Regionalna Izba Obrachunkowa popiera stanowisko wyrażone w tym zakresie przez wnioskodawcę.

Wobec powyższego, iż w obecnym porządku prawnym brak jest podmiotu upoważnionego do wydawania wiążącej wykładni przepisów prawa, wyrażone przez RIO w Białymstoku stanowisko w niniejszej sprawie proszę potraktować, jako niewiążącą opinię prawną.

 

 

 

 

                 Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

Odsłon dokumentu: 119808877
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119808877 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |