Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-10-26 08:51
Data modyfikacji:  2010-10-26 08:52
Data publikacji:  2010-10-26 08:52
Wersja dokumentu:  1


Białystok, dnia 01.06.2010 r.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

 

RIO.II-025-13/10

 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 kwietnia 2010 r. otrzymane w dniu 04.05.2010 r. nr: RG.BP-7331-R-1/10 i zawarte w nim pytanie, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku uprzejmie wyjaśnia iż wydatki w ramach pomocy realizowane są na zasadach i w sposób zgodny z zasadami obowiązującymi we Wspólnocie Europejskiej. O kwalifikacji wydatków decydują kolejno przepisy wspólnotowe, przepisy zawarte w uszczegółowieniu programów, które obejmują dokumenty odrębne dla każdego programu wdrażającego strategie i priorytety pomocy, zawierające także szczegółowe elementy na poziomie działań wdrażających poszczególne priorytety programu oraz ewentualnie inne przepisy stanowione przez instytucje zarządzającą, czyli właściwego ministra albo inny organ administracji publicznej odpowiedzialny za przygotowanie i nadzorowanie realizacji programu.

Ponadto, proszę zapoznać się z treścią komunikatu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, zamieszczonym na stronie internetowej RIO w Białymstoku, adres: www.bialystok.rio.gov.pl w sprawie udzielania przez RIO w Białymstoku wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych.

Wobec tego, iż w obecnym porządku prawnym brak jest podmiotu upoważnionego do wydawania wiążącej wykładni przepisów prawa, wyrażone przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku stanowisko w niniejszej sprawie, proszę potraktować jako niewiążącą opinię prawną.

 

 

 

                 Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

Odsłon dokumentu: 119808098
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119808098 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |