Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Inne - 32-10 Opłaty

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-10-26 08:53
Data modyfikacji:  2010-10-26 08:53
Data publikacji:  2010-10-26 08:53
Wersja dokumentu:  1


Białystok, dnia 27.09.2010 r.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

 

RIO.II-025-32/10

 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2010 r., otrzymane w dniu 08.09 b.r. i zawarte w nim pytanie, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku uprzejmie wyjaśnia, że po zmianie przepisów (art.13 ust. 11) ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r .Nr 55, poz. 577 ze zm.), Regionalna Izba Obrachunkowa udziela wyjaśnień na wystąpienia podmiotów przewidzianych w tej ustawie (art.l ust. 2) jedynie w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych. Z kolei ustawa o finansach publicznych nie rozstrzyga problematyki spraw przewidzianych w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), wobec czego również zagadnienia jednorazowych opłat ustalanych i pobieranych od wzrostu wartości nieruchomości nie są objęte zakresem kompetencji regionalnych izb obrachunkowych. Organem właściwym do interpretacji przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego jest Minister do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

 

 

 

                 Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

Odsłon dokumentu: 119812644
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119812644 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |