Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-10-26 08:55
Data modyfikacji:  2010-10-26 08:56
Data publikacji:  2010-10-26 08:56
Wersja dokumentu:  1


Białystok, dnia 22.09.2010r.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

 

RIO.II-025-29/10

 

 

         Udzielając odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku z dnia 26.08.2010 r., Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, pragnie zauważyć, że w aktualnie obowiązującym stanie prawnym do ewidencji Projektów współfinansowanych z UE służą następujące konta budżetu:

 a) 133 - „ Rachunek budżetu” w ramach którego może być wyodrębniony rachunek bankowy dla potrzeb finansowania danego projektu. Na rachunku tym są realizowane takie operacje jak: wpływ płatności w korespondencji z kontem 901, wpływ kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE - art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w korespondencji z kontem 134 lub 260, przelewy własnych środków na finansowanie projektu, zwroty niewykorzystanych środków przekazanych jednostkom budżetowym na pokrycie wydatków projektu Z wyodrębnionego rachunku projektu są przekazywane jednostkom budżetowym środki na pokrycie wydatków projektu w korespondencji z kontem 223, oraz spłaty kredytów , pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektu a także zwroty niewykorzystanych środków na rachunek podstawowy budżetu

b)        134 – „Kredyty bankowe” i 260 - „Zobowiązania finansowe”, na których ujmowane są operacje związane z zaciąganiem kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

c)    901- „Dochody budżetu”, na którym są ujmowane dochody budżetu pochodzące z budżetu UE, w

korespondencji z kontem 133

d)    902 - „Wydatki budżetu”, na którym są księgowane wydatki projektu na podstawie okresowych
sprawozdań Rb-28S sporządzanych przez jednostki budżetowe.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, popiera stanowisko wnioskodawcy w zakresie ewidencjonowania operacji związanych z przepływami środków europejskich, które w jednostce budżetowej jaką jest Urząd Miejski, winny odbywać się na kontach:

130 -„ Rachunek bieżący jednostki" oraz 223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych", na których zapisy księgowe właściwe dla projektów współfinasowanych z UE, dokonuje się według takich samych zasad jakie obowiązują w odniesieniu do pozostałych wydatków objętych planem wydatków Urzędu.

Wobec tego, iż w obecnym porządku prawnym brak jest podmiotu upoważnionego do wydawania wiążącej wykładni przepisów prawa, wyrażone przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku stanowisko w niniejszej sprawie, proszę potraktować jako niewiążącą opinię prawną.

 

 

                 Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

 

Odsłon dokumentu: 119808522
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119808522 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |