Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Inne - 20-10 Jawność fp

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-10-26 08:57
Data modyfikacji:  2010-10-26 08:57
Data publikacji:  2010-10-26 08:57
Wersja dokumentu:  1


 

Białystok, dnia 12.07.2010 r.

 


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

 

RIO.II-025-20/10

 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2010 r. otrzymane w dniu 23.07.b.r. nr: SG.0561-2/10 i zawarte w nim pytanie Regionalna Izba Obrachunkowa wyraża następujący pogląd w sprawie.

Z dniem 1 styczna 2010 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zni). W rozdziale 4 działu 1 niniejszej ustawy została uregulowana zasada jawności finansów publicznych. Zapewnia ona powszechny dostęp obywatelom do najważniejszych informacji dotyczących wydatkowania publicznych pieniędzy i możliwość kontroli państwowej i samorządowej. Kontrola ta niewątpliwie wpływa na racjonalne wykorzystanie powierzonych środków pieniężnych. Ustawodawca „jawność gospodarki środkami publicznymi" uznał za naczelną zasadę. Jest to zasada wyrażona w art. 33 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Ustawa ta przewiduje jedynie dwa wyjątki od tej reguły. Jawność może być wyłączona w stosunku do środków publicznych, których pochodzenie lub przeznaczenie zostało uznane za informację niejawną na podstawie odrębnych przepisów lub jeżeli wynika to z obowiązujących Rzeczpospolitą umów międzynarodowych. Wyjątkowość tych dwóch okoliczności podkreśla także rozwiązanie zastosowane przez ustawodawcę w art. 35 w/w ustawy, który zabrania stosowania w umowach zawieranych przez podmioty publiczne z podmiotami prywatnymi np. w umowach o partnerstwo publiczno-prywatne klauzul wyłączających jawność ze względu na tajemnice przedsiębiorstwa. Klauzule takie mogą być zawierane jedynie, gdy dotyczą informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub gdy jednostka sektora finansów publicznych wykaże, że informacja stanowi tajemnice przedsiębiorstwa z uwagi na to, że wymaga tego istotny interes publiczny lub ważny interes państwa.

Zasada jawności finansów publicznych znajduje szerokie zastosowanie zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. Na szczeblu samorządowym przejawia się między innymi w zapewnieniu radnym danej jednostki samorządu terytorialnego dostępu m.in. do informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli gospodarki finansowej.

Ustawodawca niewątpliwie kładzie olbrzymi nacisk na znaczenie zasady jawności finansów publicznych, powtarzając ją m.in. w ustawach o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i samorządzie wojewódzkim, gdzie np. w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w art. 11b, czytamy, cytuję: ust. 1 „ Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw". Ustawami tymi są: ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 05, poz. 860 ze zm.).

Ponadto proszę zapoznać się z treścią komunikatu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, zamieszczonym na stronic internetowej RIO w Białymstoku, adres: www.bialystok.rio.gov.pl w sprawie udzielenia przez RIO w Białymstoku wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych trwałych.

Wobec tego, iż w obecnym porządku prawnym brak jest organu upoważnionego do dokonywania wiążącej wykładni przepisów prawa, stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, proszę potraktować wyłącznie jako niewiążącą opinię prawną.

 

 

                 Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

 

Odsłon dokumentu: 120271696
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120271696 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |