Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Inne - 19-10 Dfp

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-10-26 08:59
Data modyfikacji:  2010-10-26 08:59
Data publikacji:  2010-10-26 08:59
Wersja dokumentu:  1


Białystok, dnia 29.06.2010r.


 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

 

RIO.II-025-19/10

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, udzielając odpowiedzi na pismo z dnia 08.06.2010 r., otrzymane w dniu 09.06.b.r., nr: Or.I.0912-2/10 i zawarte w nim pytania, pragnie wskazać, że nie jest organem, który może oceniać poza postępowaniem, gdy nie jest jego stroną, stanowiska rzecznika dyscypliny budżetowej, ani też komisji ds. naruszenia
dyscypliny finansów publicznych. Niezależnie od tego należy podzielić stanowisko zajęte przez
Rzecznika dyscypliny finansów publicznych wyrażone w postanowieniu o umorzeniu postępowania wyjaśniającego z dnia 2010-05-19, sygn. DFP-Rz.52-80/3/10, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy i wyjaśnienia złożone przez Pana J. K. - pełniącego funkcję Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego (art. 104 z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.) nie może być zaskarżone przez zawiadamiającego o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Zaskarżalne jest natomiast postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego (art. 101 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności ...). Izba nie może polemizować z przyjętymi przez ustawodawcę rozwiązaniami prawnymi niezależnie do tego jak je ocenia.

Odnośnie rozbieżności w zakresie pełnomocnictwa do wykonywania przez kierownika jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej czynności w granicach
zwykłego zarządu, to należy z pełną stanowczością podzielić pogląd wyrażony w tym zakresie w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.02.2008, na które wskazuje Pani w swoim piśmie, jednocześnie nie odmawiając racji w tym zakresie Rzecznikowi Dyscypliny Finansów

Publicznych, który słusznie wskazał na istniejące w dacie popełnienia czynu pełnomocnictwo z dnia 1 września 2003 roku udzielone Panu J. K. przez ówczesnego wójta gminy, które nie zostało odwołane i wobec tego pozostaje wiążące w zakresie przedmiotu jego umocowania, obejmującego w szczególności wskazane przez Panią w Jej piśmie czynności w granicach zwykłego zarządu, w których z uwagi na treść pełnomocnictwa niewątpliwie zawiera się wykonawstwo prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki m.in. wykonanie remontu instalacji elektrycznej.

Wobec tego, iż w obecnym porządku prawnym brak jest podmiotu upoważnionego do wydawania wiążącej wykładni przepisów prawa, wyrażone przez RIO w Białymstoku
stano
wisko w niniejszej sprawie, proszę potraktować jako niewiążącą opinię prawną.

 

 

                 Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

Odsłon dokumentu: 119746438
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119746438 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |