Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Inne - 07-10 Dfp

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-10-26 09:00
Data modyfikacji:  2010-10-26 09:00
Data publikacji:  2010-10-26 09:01
Wersja dokumentu:  1


Białystok, 5 marca 2010 r.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

 

RIO.II-025-7/10

 

 

W odpowiedzi na Pańskie pismo Sk.III.7322-6-1/10 z dnia 8 lutego 2010 r. i zawarte w nim pytanie Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku informuje, że nie jest instytucją powołaną do oceny kwestii związanych z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Organem właściwym w tym przedmiocie jest Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, która bada poszczególne zarzuty kierowane wobec osób obwinionych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komisja ta jednak nie mieści się w strukturach organizacyjnych RIO w Białymstoku.

Odnosząc się do treści pisma i ogólnych zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych należy zauważyć, że odpowiedzialność ta uregulowana jest w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 ze zm.). Z przepisów przytoczonej ustawy wynika, że odpowiedzialność taka może być przypisana kierownikowi jednostki sektora finansów publicznych lub innej osobie dysponującej środkami publicznymi tylko w określonych przypadkach. Przede wszystkim przesłanką niezbędną do przypisania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest udowodnienie winy w czasie popełnienia naruszenia (art.19 ust.2 ustawy), tj. stwierdzenie że dana osoba poprzez swoje działanie lub zaniechanie naruszyła przepis prawa materialnego skutkujący naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i w danych okolicznościach mogła zachować się inaczej (zachować należytą ostrożność przewidzianą w danych okolicznościach, nie godzić się na czy skutkujący naruszeniem). Oznacza to, że przypisanie winy nie jest możliwe w sytuacji gdy osoba dysponująca środkami publicznymi nie miała możliwości innego

zachowania się, niż w taki sposób, który doprowadził w efekcie do naruszenia, tj. do naruszenia dyscypliny finansów publicznych doszło wskutek obiektywnych okoliczności niezależnych od osoby dysponującej środkami publicznymi.

Biorąc pod uwagę przytoczoną w piśmie analizę przepisów i ukształtowane orzecznictwo sądów trudno jest się jednoznacznie wypowiedzieć czy odstąpienie od ustalenia w decyzji o warunkach zabudowy stawki procentowej opłaty planistycznej oraz odstąpienie od wydania decyzji ustalającej rentę planistyczną w oparciu o art. 63 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będzie stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wskazane wyżej przesłanki przypisania takiej odpowiedzialności wskazują na konieczność rozpatrywania każdego przypadku w kontekście okoliczności popełnienia czynu. Jednak nieprecyzyjność przepisów i niejednolite orzecznictwo w tej kwestii mogą wzbudzać wątpliwości co do obciążenia winą osób odpowiedzialnych za ustalenie renty planistycznej.

 

 

 

                 Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

Odsłon dokumentu: 119711851
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119711851 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |