Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Podatki i opłaty lokalne - 41-10

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2011-01-11 10:49
Data modyfikacji:  2011-01-11 10:49
Data publikacji:  2011-01-11 10:50
Wersja dokumentu:  1


Białystok, dnia 08.11.2010 r.

RIO.II-025-41/10

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.10.2010 r., otrzymane w dniu 21.10.b.r. Nr Fn.3110-15/10 i zawarte w nim pytanie, Regionalna Izba Obrachunkowa po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego stoi na stanowisku, iż nie został spełniony przez przedsiębiorcę jeden z warunków uprawniających go do skorzystania z prawa do zwolnienia określonego uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia przedsiębiorcom pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na lata 2009-2013. Jednym z warunków udzielenia pomocy jak słusznie wskazano w piśmie jest dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi podatkowemu zamiaru korzystania z pomocy, w trybie i formie określonych stosowną uchwałą, zawsze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Odnośnie pytania drugiego, należy wskazać, iż zgodnie z przytoczoną w piśmie uchwałą zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w przedmiotowej uchwale, przysługuje na warunkach i zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927), w którym ustawodawca moment udzielenia pomocy uzależnia od chwili powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do dnia dokonania zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy. I tak zgodnie z § 11 w/w rozporządzenia pomoc przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia, bądź od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych -w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, w których obowiązek podatkowy powstał po

dniu dokonania zgłoszenia, przy czym stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 t.j. ze zm.), obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wystąpi od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, przy czym okoliczności te zostały określone w przytoczonej powyżej ustawie, zarówno w przepisach dotyczących podmiotów jak i przedmiotów opodatkowania.

Ponadto proszę zapoznać się z treścią komunikatu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku zamieszczonym na stronie internetowej RIO w Białymstoku, adres: www.bialystok.rio.gov.pl w sprawie udzielania przez RIO w Białymstoku wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych trwałych.

Wobec tego, iż w obecnym porządku prawnym brak jest podmiotu upoważnionego do wydawania wiążącej wykładni przepisów prawa, wyrażone przez Regionalną Izbę Obrachunkową stanowisko w niniejszej sprawie, proszę potraktować jako niewiążącą opinię prawną.

Odsłon dokumentu: 120271462
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120271462 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |