Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2011-01-11 10:52
Data modyfikacji:  2011-01-11 10:52
Data publikacji:  2011-01-11 10:52
Wersja dokumentu:  1


Białystok, dnia 24. 11. 2010 r.

RIO. 11-025-42/10

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.10.2010 r. dotyczące zasad opodatkowania gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako W/Ls, B/Ls, Br/Ls - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przedstawia następujący pogląd w sprawie.

W zmienionych od początku 2003 r. przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych utrzymana została, aczkolwiek mocno zmodyfikowana, zasada, zgodnie z którą podatkowi od nieruchomości podlegają wszystkie grunty, chyba że są opodatkowane podatkiem rolnym lub leśnym. Aby opodatkować dany grunt podatkiem od nieruchomości, trzeba najpierw ustalić, czy nie podlega on opodatkowaniu podatkiem rolnym lub leśnym. Zasada ta została zapisana w art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Wszystkie użytki rolne, bez względu na to, czy stanowią gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Podobna zasada dotyczy podatku leśnego. Oznacza to, że grunty będące lasem podlegają opodatkowaniu podatkiem leśnym chyba, że są zajęte na działalność gospodarczą. O tym, czy dany grunt jest użytkiem rolnym, czy leśnym decydują zapisy w ewidencji gruntów, która jest prowadzona na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz. U Nr 38 poz. 454. W § 68 ust. 1 pkt 1 wskazuje się, że użytki rolne dzielą się na:

1) grunty orne, oznaczone symbolem - R,

2)        sady, oznaczone symbolem złożonym z litery "S" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym założony został sad, np. S-R, S-Ł, S-Ps,

3)        łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,

4)        pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,

5)        grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem złożonym z litery "B" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym wzniesione zostały budynki, np. B-R, B-Ł, B-Ps,

6)        grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,

7)        rowy, oznaczone symbolem - W.

Natomiast w § 68 ust. 2 ww. rozporządzenia wskazuje się, że grunty leśne oznaczone są symbolem - Ls,

W konsekwencji należy przyjąć, że grunty w inny sposób sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków niż wskazane powyżej powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości, dotyczy to więc także gruntów, o których mowa na wstępie niniejszego pisma.

Podkreślić jednak należy, iż przedstawione poglądy nie mają charakteru wiążącego. czy stanowiącego podstawę do jakichkolwiek roszczeń. Mogą one być jedynie pomocniczo wykorzystywane przez organ podatkowy (wójta, burmistrza prezydenta miasta), który jest zobowiązany do rozstrzygania konkretnych stanów faktycznych jako organ podatkowy.

Odsłon dokumentu: 119746066
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119746066 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |