Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Wyjaśnienia RIO Białystok w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych » Wyjasnienia udzielone w roku 2010

Inne - 04-10 Gabinety przedlekarskie i opieka w szkołach  

Inne - 07-10 Dfp  

Inne - 19-10 Dfp  

Inne - 20-10 Jawność fp  

Inne - 29-10 Ewidencja projetktów UE  

Inne - 32-10 Opłaty  

Inne - 44-10 zakłady budżetowe  

Klasyfikacja - 13-10 Klasyfikacja budżetowa  

Kompetencje organów jst - 23-10 Dysponowanie rezerwą  

Podatki i opłaty lokalne - 12-10 Podatek od nieruchomości  

Podatki i opłaty lokalne - 30-10 Art. 60 ufp  

Podatki i opłaty lokalne - 33- 10 Zaświadczenia  

Podatki i opłaty lokalne - 41-10  

Podatki i opłaty lokalne - 42-10 Zasady opodatkowania gruntów  

Pracownicy samorządowi - 01-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

Pracownicy samorządowi - 17-10 Diety radnych  

Sprawozdawczość budżetowa - 05-10 Świadczenia rodzinne  

Współfinansowanie - 03-10 Środki własne na realizację projektu  

Współfinansowanie - 37-10 Rozrachunki  

Zaciąganie zobowiązań - 08-10 Upowaznienie do zaciągania zobowiązań  

Zamówienia publiczne - 06-10 Zp zmiana umowy  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 09-10 Utylizacja azbestu  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 15-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 16-10 Rozliczenie dotacji ufp  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 21-10 Sołectwa  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 31-10 Pomoc społeczna  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 36-10 Fundusz sołecki  

Zasady i formy finansowania zadań jst - 38-10 Amortyzacja  Inne - 44-10 zakłady budżetowe

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2011-01-11 10:53
Data modyfikacji:  2011-01-11 10:53
Data publikacji:  2011-01-11 10:54
Wersja dokumentu:  1


Białystok, dnia 06.12.2010 r

RIO.II-025-44/10

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.11.2010 r. nr: K.ZB 66/10, otrzymane w dniu 08.11. br. i zawarte w nim pytanie, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku stoi na stanowisku, że w świetle obowiązujących od 1 stycznia 2011 roku przepisów regulujących funkcjonowanie samorządowych zakładów budżetowych, w szczególności przy uwzględnieniu kierunku działań oraz zasad gospodarki finansowej przewidzianych dla działalności prowadzonej przez samorządowe zakłady budżetowe, mogą one świadczyć odpłatnie usługi na zewnątrz tj: na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego bądź innych podmiotów pod warunkiem iż będą one mieściły się w katalogu określonym w art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Ponadto proszę zapoznać się z treścią komunikatu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku zamieszczonym na stronie internetowej RIO w Białymstoku, adres: www.bialvstok.rio.gov.pl w sprawie udzielania przez RIO w Białymstoku wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych.

Wobec tego, iż w obecnym porządku prawnym brak jest podmiotu upoważnionego do wydawania wiążącej wykładni przepisów prawa, wyrażone przez Regionalna Izbę Obrachunkową stanowisko w niniejszej sprawie proszę potraktować jako niewiążącą opinię prawną.

Odsłon dokumentu: 119713053
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119713053 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |